Trending Now

ಕೊಗುಳ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ, ತಾಳೊ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಿ

ರ‍್ಸಾಂ ಧಾ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಗುಳ್ ಉಬೊನ್ ವಚೊನ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಿ ದುಕಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಜಾರೊಂ ಲಾಕೊಂ ಲೊಕಾಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್‌ಯ್ ರಡಲ್ಲೊಂ. ನಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್, ಬಗಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಖಾ ದುಕಾಂತ್ ವಾಟೆಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆನಿ ಕೆದ್ನಾಂ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಸಕಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ ಖಾಸ್ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ದೋಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಅಂತಿಮ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲೆನಾಂ.

ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳಲ್ಲೊಂ 1976 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಪಾನ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಸಿರಿವಂತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಮೆಳಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಚ್ ಫಾಮಾದ್ ವಿಲ್ಫಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಕಸಲಿಂಯ್ ಖುಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಸಲಿಂಚ್ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಲಕ್ಶಣಾಂ, ಆಡಂಬರ್, ಹೆಮ್ಮೆ, ಹಂಕಾರ್, ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಲ್ಲೊ ಬಾರಿಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ, ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ತೊ 2009 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಸೊಚ್ ಉರ‍್ಲೊ, ಖಾಲ್ತೊ, ಭೊಳೊ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ. ಉತ್ರಾಂನಿ ವ ಕರ‍್ನ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ, ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಕವಿ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕಥಾ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಇತರ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಲ್ಲಿಗೀ ತ್ಯೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಮದೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್ಕ್ ಜಾಲಾಂ. ವಾದ್ ಜಾಲಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊಂ. 1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸುಮಾರ್ ನೊವೊದಾಂ ವಯ್ರ್ ನಾಯ್ಟಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿ ಬರಾಬರ್ ಆಸಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪದಾಂ ಮದೆಂ ಗರ್ಜೆತೆಕಿತ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಸಾಂಗಾಜಯ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವಿವರಣ್, ವಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾತಲ್ಲಿ. ಪದಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊಳಿ ವಿಂಚುಂನ್ ತ್ಯೊಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಿ ಸಾಂಗುಂನ್ ಹಾವೆಂ ಪದಾಕ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಕಿ, ಹಾವೆಂ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಾನ್ ಕಲಾಕಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್, ಕಲಾಕಾರಾಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ತ್ಯಾ ಪದಾಂ ಪಾಟ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಜೂನ್‌ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುರ್ಚುರೆ.

ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾ ನಂತರ್ ಸಬಾರ್ ಥರಾಂನಿ ಆನಿ ವೇದಿನಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾ. ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ವಿಲ್ಫಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಖ್ಯಾತ್ ಲೇಕಕಿ ‘ನಂದಿನಿ’ (ದೆವಾದಿನ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಕೊಸ್ತಾ) ಹಿಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ. (ಕೊಗುಳೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ – ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್, ನಂದಿನಿ, ಪ್ರಗಟ್ಣಾರ್- ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟರ್ಸ್, 2009) ವಿಲ್ಫಿ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2011 ಇಸ್ವೆಚಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಾರ‍್ಶಿಕ್ ಉತ್ಸವಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ‘ಕಾರ್ಮೆಲಿಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಗುಳೆಚೆಂ ಗಾಯಾನ್’ ನಾವಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ನದರ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ‘ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ’ – (ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್) ಧಾನ್ಯವನ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಪರ್ಗಟಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2015 ಫ಼ೆಬ್ರೆರ್ 15 ತಾರ್ಕೆರ್, ಪಾಂಬೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಇಗರ್ಜೆ ಮೈದಾನಾರ್ ‘ಅಮರ್ ವಿಲ್ಹಿ’ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪದಾಂಚೊ ಆಟವ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಾಂಬೂರ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ‘ಪರಿಚಯ’ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.


ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮದೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾ 2011, ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ ಎಕಾ ತಾರ್ಕೆರ್, ದೊಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಧುವ್ ವೀಣಾಕ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ‘ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸ್’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸಾಂತ್, ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲಿಂ ಪದಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ‘ಕೆಡಿ ಬೊನಾ’ ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದ್ರಶ್ಯ್, ಎಕಾ ಪದಾಕ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ ನಾಚ್, ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಕಾಣಿ ‘ಪಿಂತ್ರಾಂ’ ಹಾಚೆಂ ವಾಚನ್ ತಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಕವನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೋಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಘೋಶ್ಟಿ ಹ್ಯೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.
2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ದೋಹಾಂತಚ್ ಆನಿಕಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂಬ್ರಮಾನ್ ದುಸ್ರೊ ‘ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸ್’ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಹ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಚೆರ್ ಸುಮಾರ್ ಸೊಳಾ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪದಾಂ ದ್ವಾರೀಂ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕಸಲೊಚ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಾ ಕಾಣಿಯೆಬರಿ ಎಕಾ ಪದಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಪದಾಕ್ ಗಾಂಚ್ ಘಡುನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ನಟನ್ ಆಟಾಪಲ್ಲೆಂ ರಂಗಾಳ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಹಾವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. 2013 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಪರತ್ ಮಂಗ್ಳೂರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಾ, ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ದೋಹಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ‘ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಆವೊಯ್ಪೊಣಾ’ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಲ್ ಭರ್ನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಹುಜ್ರಿಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2014 ವರ‍್ಸಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಪದಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ‘ಮಹಿಮಾ ದೆವಾಚಿಂ’ ನಾಂವಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಗಾಯಾನಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಫಿಚೊ 75ವೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ 2017 ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಗೀತ್ ಜಾಲೆಂ ಜಿವಿತ್’ ಉತ್ರಾಂ ಗೀತಾಂ ನಮನ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಪೈಕಿ ಉತ್ತೀಮ್. ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪದಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಸಾಲ್ ಭರ್ನ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಶೆಂಬರಾಂ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. (ಆತಾಂ Wilfy Rebimbus Music Company Youtube ಚಾನೆಲಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ https://www.youtube.com/watch?v=OUKstevvNcU&t=20s )

ವಿಲ್ಫಿ ಅಂತರ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿನಿ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರೇಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ಂಚ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಭ್ಯೆಂ ತಾಂಕಾ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಸಬಾರ್ ದೆಣಿಂ ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಂಕಾಂಯ್ ಲಾಭಲ್ಲಿಂ. ಪದಾಂ ಕಶಿಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಸಂಗೀತ್ ಕಶೆಂ ಸಜಾಜಯ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಸಕತ್ ಹ್ಯೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ತಿಂ ಅದೀರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್, ತಾಂಚೊ ಆತ್ಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್. ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಲ್ಫಿ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಚಿಂತಾಪ್- ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ ತರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೀನಾಬಾಯೆಚೊ, ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿಂಚಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪದಾಂಚಿಂ, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಗ್ಳಿ ತಾಂಚಿ ಆಸಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ಧಯ್ರ್, ಆತ್ಮ್‌ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 2019 ತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ರಯ್ಲಾಚಿ ಗಾಡಿ’ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಘರ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್’ ಕಾರ್ಯಿಂ ವೀಣಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ರಜನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಿನಾಬಾಯೆಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್, ವೀಣಾ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಶರ್ಲಿನ್ ಹಾಣಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಲಾ ತಾಂಕಿಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಪದಾಂಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಅನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ಆಸಾ ಅನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಅಮರ್ ಪದಾಂಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್, ನವೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ‘ವಿಲ್ಫಿ ನಾಯ್ಟ್’ ವ ಹೆರ್ ರೂಪಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಲಾಕೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಪ್ರೆಮಿಂ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಸಶಕ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತರ್ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾವಾಚಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚಿ.

ಹಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ‘ದಾಯ್ಜಿ ಟಿವಿ’ರ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಆದಾರಿತ್ ‘ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತೊಲೊ’ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಘಾಜ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ನವ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ತಾಲೆತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಲ್ಫಿ ದೀಸಾಂ’ದ್ವಾರಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಾ ಪದಾಂಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್, ಸ್ವಾದ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಲೊಚನ್ಯೊ ರೂಪಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ಕಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ.

ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿ. ತಾಳೊ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮಿ ಕರ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಯಾಂ.

ಎಡಿ ಸಿಕೆರ್

78% feel thumbs up. And how do you feel?
26 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. Gerry D’Mello Bendur

  Wonderful tribute to the great Konkani Music legend Konkan Kogull Amar Wilfy Rebimbus. Superb article Eddie Siker! 👍👍👍

 2. Alphonse Mendonsa

  Thanks for the detailed article on the occasion of his Tenth Death Anniversary.Yes, you have worked closely with him and had been in a way back bone of his musical nites.
  After his death, you were instrumental for keeping his memories afresh through many musical events along with his family.
  His songs are ever lasting and very meaningful. May his soul rest in peace..

 3. Preetham Kirem Sharjah

  ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ವಿಲ್ಪಿ ಏಕ್ ಅಮರ್ ಆಸ್ತ್

 4. Dr Gerald Pinto

  Good article.

 5. Melvin Peres Kaikamba

  Good article Eddy….a earnest tribute to a legend of Konkani music world Ever living Wilfy Rebimbus…..

  • Jerome Dsouza

   Eddybab ever thankful to you. I personally attached with Wilfybab since 1967 when I met him at Fr. Charles Moras ordination ceremony at Bantwal. Later when Wilfybab & group first visited their 1,st program in Kuwait I had an opportunity to take them in & around Kuwait City in my car and I enjoyed their company. Destiny kept us apart but not memories. I love you all.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !