Trending Now

ಸಾಧನಾ (ರಿ) ಉಧ್ಯಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ‘ಸಾಧನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -2020’ – ಅರ್ಜ್ಯೊ ಅಪವ್ಣೆ

ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊಂ ಎಕ್ತಾರ್ – ಸಾಧನಾ (ರಿ) ಉಧ್ಯಮ್ ಸಂಘಟನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಾಧನಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -2020’ ಖಾತಿರ್ ಉಧ್ಯಮಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಅನಿವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ (NRI), ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಜಿವಿತಾವಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ , ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಅನಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ  ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಜಾತಾಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮೇಯಾಚಾ ಎಕ್ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಾರಾಡ್ಯಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪುಣೀ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಸೂಚಿತ್ ಕರ್ಯೆತ್.

ಅನಿವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ (NRI) : ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ನಾಂವಾ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿನ್ ಕನಿಶ್ಟ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪುಣೀ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಉದ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಸೂಕ್ತ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಕೀ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಪಾಟವ್ಯೆತ್.

ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ : 01-01-1980 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಕನಿಶ್ಟ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಧ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಉದ್ಯಮಿ ಜಿವಿತಾವಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ : 01-01-1955 ಇಸ್ವೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ಕನಿಶ್ಟ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ಯಮ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ್ : 30-06-2020 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೃತ್ತಿ ಕರುನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಿವೃತ್ತಿ/ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ : ಕನಿಶ್ಟ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಅರ್ಹ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ದೆವೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಧಾವೊ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಅಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದೆಕಿಬರಿತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಂಚವ್ಣೆ ವೆಳಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್ತೆಲಿ. ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ನಿಯಮಾ ಲಾಗುಂ ಜಾತೆಲಿಂ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಂತಿಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತಸ್ವೀರೆಸವೆಂ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಉದ್ಯಮಾಲಗ್ತಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ವಿವರ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚಾ 30 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ sadhanamoodbidri@gmail.com ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ : Rohan Rajesh Mendes (9902754001, 9448253572) Aloysius Ronald Serrao (9964666710, 9483646710)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !