ಯುವಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಮೆತೆರ್ಪಣ್

ಯುವಜನಾಂಗಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆಟವ್ನ್ ಲಿಕ್ಣಿ ಧರ‍್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಖಿಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಖುದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯುವಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಥಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಸ್ತಿ, ಮಝಾ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ತ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಣೆಂತ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಹಾಂವ್ ತರ್ನೊಂ ಜಾಲೊಂ.

ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಮಿನುಟಾಂ. ಉತರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಪರತ್ ತೆಂ ಪಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಸಾಧ್ಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಯುವ್ ಘಡಿತಾಂ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ…ತ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಾ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಮಸ್ತಿ ಮನೋರಂಜನಾಂನಿ, ಸುಖ್ ಸೌಲಭ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಂದೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮಝೆನ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಸ್ತಾಲೊಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾ…ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಥಂಯ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಯುವ್‌ಜಿಣಿಂ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಸಲ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ…

‘ಯುವಕಾ ತುಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಯುವ್ ಜಿವಿತಾಚಾ ಜಾಗ್ವೊಣೆ ಖಾತಿರ್, ತುಜೆಂ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ… ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್. ತಿ ಥೊಡಿಚ್ಚ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂ ಆಟೊವ್ನ್ ಖಿರೊವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂತ್ ಥೊಡಿ ಥೊಡಿ ವಾಡಾವಳ್ ನಿರಂತರ್ ಆಸಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್0ಚ್ಚ್ ರಾವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್…ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾವುನ್, ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣೆಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ತುಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಉದೆತೆಲಿಂ. ಆನಿ ತುಜಿ ಜಿಣಿ ನಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಅಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತುಜಾ ಬರ‍್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾತೆಲಿ. ನಾಂತರ್ ತುಜಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಖಂಯ್ ನಾ ಖಂಯ್ ಎಕಾ ಹಂತಾರ್ ತುಜಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ತುಕಾಚ್ಚ್ ನಿರಾಸ್ ಖಿನ್ನತಾ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ!’

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಲಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ…‘ಥೊಡಿ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್…!’…ತಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಥೆಂಭೆ ಥೆಂಬೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್…ನಂತರ್ ತಿ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಝರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ!

ಯುವ್ ಕಾಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂಟೆಪಣಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚೊ ಏಕ್ ಕುತೂಹಲಾಚೊ ಉತ್ರೊವ್ಣೆ ಕಾಳ್. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರೊವ್ಣೆ ಕಾಳಾರ್…ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ, ಕುಡಿಚಿ ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಚಿ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ನಾಂನಾಂತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ವಿಪರೀತ್ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ವಾಡೊನ್…ಕುಡಿ ತಶೆಂ ಸಂಸಾರಿ ವಿಶಯಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡ್ಚಿ, ಸೊದ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಘಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಚಾ ಸೊದ್ನೆಂತ್…ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್, ತೆ/ತಿಂ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂಚಾ ಅಪಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯೊ… ನಾಂನಾಂತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಘಡ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾ ಕುತೂಹಲ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸೊನ್…ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆರಾವ್ಣೆಚಾ ಪ್ರೇತನಾರ್ ತಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಂನಿ…ಚಲೊ ವಾ ಚಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ಭಿರಾಂತೆನ್…ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಇಶ್ಟಾಂಚೊ ಯಾ ವಿರುದ್ದ್ ಲಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತೆಚಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಬರ್ಫೂರ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತಿಕ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚ್ಯಾ ಪರಿಧಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೊ ಯಾ ತಿ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ಅಪಾಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಭಂವಾತ್ತ್ ಉರ್ತಾತ್!

ಅಸಲ್ಯಾ ಅಪಾಯೆವೆಳಾ…ಬರ‍್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾ ಲಾಭಾನಾಸ್ತಾಂ…ತಾಂಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಲಾಭಾತ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾನಾಂ ಆವ್ಕಾಸಾಂನಿಂ ತಿ ಸವಯ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ವೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೆ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಪಾಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಂನಿ ತೆಂ ನಿಯಂತ್ರೆಣೆಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ತಿಂ ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಉರ್ತಾತ್ !

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್…ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಅಸುರಕ್ಶಿತ್ಪಣಾವೆಳಾ…ತಾಂಚೆರ್ ಸದಾಂ ಜಾಗ್ವಣೆಚಿ ನದರ್ ದವ್ರುನ್…ತಾಂಕಾ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊ ಸಹಕಾರ್…ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಲಾಬವ್ನ್, ಫಾವೊತೆಂ ಯೋಗ್ಯ್ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್…ಘರ್ಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ…ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಾಂನಿ…ಶಿಕ್ಪಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಕ್ಶಾಕಾಂನಿ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ…ತಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚೆರ್ ಜಾಗ್ವೊಣೆಚಿ ನದರ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಮಾಜೆಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್…ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆಚಾ ದೃಶ್ಟೆಂತ್ ಜರೂರ್ ಗರ್ಜೆಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಂನಿ…ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾಗೊಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಪಸಂದೆಕ್ ಲಾಗಾನಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ತಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವುನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಕಿತ್ಲೆಂಶೀ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಆಸಾತ್.

ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಶೆಂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಬೈಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಡ್ಯಾಡಿ, ಮುಕೇಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲಾಗಿಂ…‘ಅಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್…ಮ್ಹಜೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕೋಣ್ ಪಳೆತಾ? ಪುತಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಪಳೆಯಾತ್. ‘ಬೈಕ್…ಲೈಸೆನ್ಸ್…ಹೆಲ್ಮೆಟ್’ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದರ್ಪ್ ದಾಕಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಅಸಲೆ ಥೊಡೆ ಸಂಧರ್ಭ್ ಹ್ಯಾಆದಿಂ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ‘ಹಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್‌ಚ್ ಜಿರಯ್ತಾಲೊ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್…ತಾಂಕಾ ಬಾಪಾಯ್ ಪುತಾಕ್ ‘ತುಮಿ – ವಚ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್…ಆಫಿಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್… ‘ನೆಕ್ಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಬೂನ್ ಬೆಲ್ಲ್ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಲಿಖ್ತಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಝಳಕ್ ಜಗ್ಲಾಲಿ. ‘ಜರ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ನೈತಿಕ್ ಫುಡಾರ್ ತಶೆಂ ಯಶಸ್ವೀ ಜಿಣ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್…ಆಪ್ಣಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ದುಡು ಆಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಿ ತರ್…ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್…ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆವಿಶಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣಿಂಚ್ಚ್ ಜಾಗೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್!’

ಅಸಲ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯ್ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯುವ್ ಜನಾಂಗಾಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂಚಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಖಾತಿರ್ ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಭುರ್ಗ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಕುರ್ಡೆಪಣ್ ತಶೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿತರ್, ಯವಜನಾಂಗಾಚಿಂ ನೈತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾನಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಮೋಗ್ – ಮಯ್ಪಾಸಾ ವರ್ವಿಂ…ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರುಧ್ದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾತ್. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಹಾಂವೆ ರೂಪ್ – ರೂಪ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಬಾಪುಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಆವಯ್ ಘೊವಾಕ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಸಳ್ಗೆನ್…ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ನಂತರ್ …‘ತೊ ಖಂಯ್ಚಾ ವೆಳಾ ಘರಾ ರಿಗ್ತಾ…ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ?!…ತೊ ಘರಾ ಆಸಾ? ಯಾ ನಾ?!’. ಅಸಲ್ಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪಿಡ್ಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಬೈಕಾಂನಿ ಭೊಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾ.

ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಇಶ್ಟ್…ಬರ‍್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್…ಬಾಪೊಯ್ ಆವಯ್ಕ್ ದುರ್ಸಾತಾನಾಂ… ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ತಿ ಪುತಾಚಾ ಶಿಸ್ತೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ಕಾಯ್ ವಳ್ಕುನ್…ಪುತಾಚಾ ಖಂತೆರ್ ನಾನಾಂತಿ ಕುಡಿ ಮತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್… ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಖರೆಮಸ್ತೆನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆತಾಂ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸಾ!

ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವಿನಾಶ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ನಾನಾ ಸಂಗ್ತಿ ಮತಿಕ್ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಅಸಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಠಿಣ್ ದೂಖ್ ಚುರ್ಚುರೆ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆ. ತರೀ ತವಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಹಾಂವೆ ಭೊಗ್ಲೆಲೆ ಮಜಾ ಮಸ್ತಿ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆವುನ್…ತವಳ್ಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಕೊಲೆಜೆಚೆ ತಶೆಂ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಚೆ ಇಶ್ಟ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿ ಜಗ್ಲಾಲೊ.

ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಹಾಂವೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ…ತೆ ಸಾಹಸಿ ಮಝೆಜ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಾ ಉಗ್ಚಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ವಿಪರೀತ್ ಸಂಸಾರಿ ಸುಖಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂಲೆಂ…ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂ ಧುತ್ತ್ ಕರುನ್ ಉದೆಲೆಂ!

ತ್ಯಾದೀಸ್ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಶಿಕ್ಪಾ ಸಹಪಾಟಿ…ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ತೊ ಲೆತಿಚೆರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಚಾಲು ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ… ‘ರೋಚ್ ಏಕ್ ಹಿಂದಿ ಪೋದ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪೊರಾತ್ಚೊ ಮ್ಹಜಾ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ…ಅಚಾನಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ ಆಟ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಶ್ಟಾಂನಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನಿದೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ…ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ಲೊಚ್ ನಾ!

ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಕಾಂತೆ ಘಾಯ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…‘ನಿದೆಂತ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್ಲೆಲಿ ತೆಂ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್…!’ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಮರಣಾಂ ಭೆಂ ಉಟಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾಂ… ಮ್ಹಜೆಂ ‘ಮರಣ್!’ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಮ್ಹಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…‘ನೀದ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚೊ ದೋನ್ ಕುಶಿ. ನಿದೆಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ!.’ ಅಸಲ್ಯಾ ಮರಣಾ ಭಿರಾಂತೆರ್ ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ…ಹಿ ಮರಣಾ ಬಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಲಾಗಿಂ…‘ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳಯ್ಶೆಂ  ಕರ್… ಸೊಮಿಯಾ…!’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲಿ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್…ತ್ಯಾದೀಸ್ ಹಾಂವೆ ಆಧಾರ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡುನ್…ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್…‘ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟ್ತೊಲೊಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್…

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಚುಕಿ ಪರತ್ ಆಧಾರಿನಾಶೆಂ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ರಾತಿಚೆಂ ಆಧಾರುನ್ ಆಸಾಂ. ಆನಿ ದೆವಾಚಾ ದಯೆನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತೇಂ ಆಸಾಂ!

ಆನಿ ಅಸಲಿ ಜಾಗ್ವಣೆಚಿ ಸವಯ್…ಆಪ್ಲಿ ನಯ್ತಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ನಾಸ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ…ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ, ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ನಾಸ್ ಕರುನ್ ಹೆರ್ ಯುವಕಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೆಖಿ ಥಂಯ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಕ್… ಜಾಗ್ವಣೆಚೆಂ ಮೋಡ್ ಉಟಯ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

ಯುವಕಾಂನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸಾರಿ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ…ಅತ್ಮೀಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿ ಮೆಟಾಂ ವಾಪಾರುನ್, ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತೆಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್…ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಖಂಡಿತ್ ತಾಂಚಾ ಯಶಸ್ವಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

  ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

85% feel thumbs up. And how do you feel?
49 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !