ದೆವಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ

ಆಬ್ರಾಂವ್

ಜರ್ ಸುನಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಜಮಾತೆಕ್ ಯೇತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೇನಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಖಡಾಖಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲ್ಯಾ ಲೆತ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಇತ್ಲಿಚ್: ತುಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್. ಹಾಂವ್ ವೆಚೆಂ ವೆತಾಂ.

ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಭರ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆಸೊನ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ಆಬ್ರಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ನ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಶೆ ಜೊಡ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಯೇನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ, ಹೊಲ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ, ಸಿಮೆಸ್ತ್ರ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ‍್ತಾನಾ – ಅಶೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ದಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್. ಇಲೆಕ್ಶನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾಡ್ತ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆನಾಶೆಂ ಉಮೆದ್ವಾರಾಂಕ್ ದುಡ್ವಾಸಹಾಯ್ ದಿತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಬ್ರಾಂಬ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತೆಚೊಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪ್ರದೆಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ರಿವಾಜ್ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ. ಅಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಆಡ್ ವೆಚೊ ವಾ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಚೊ ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್; ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

ಕುಟ್ಮಾಭಿತರ್ ತೊಚ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್, ತಾಂಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ, ಘರಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ – ಅಶೆಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್, ತಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕೀ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೊ ರಾಗ್, ತಾಚೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಜ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಚಿ ಖೊಲಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಸಕನಾಸ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾರ್‌ಚ್ ಖಾಯಾಮ್. ಫಳ್ಹಾರಾಕ್‌ಯೀ ತಾಚೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ, ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ತಾಚೆಂಚ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್. ತರ್ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯೆ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾ? ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ – ಸುನಿತಾ.

ಸುನಿತಾ

ಸುಮಾರ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಸುನಿತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚೊ ಪುತ್ನೊ (ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲೆತ್ತಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಲುಸಿಚೊ ಪೂತ್) ಜೊನಿಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಸುನಿತಾ ಆನಿ ಜೊನಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ; ತಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜೊನಿಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಲುಸಿಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಆದಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊನಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬರ‍್ಯಾಚ್ ದಬಾಜ್ಯಾನ್, ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಗೆರ್ ಘರ್‌ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲುಸಿನ್ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಭಾವೊಜಿಚ್ಯಾ – ಲೆತ್ತಿ ಆನಿ ಆಬ್ರಾಂವ್ – ಘರಾಚ್ಯಾ ವೊತ್ವಾಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಆಸ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಘೊವ್ ಸರೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ತಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಬಾಬ್ತಿಂ ಬರಿಚ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೊನಿ-ಸುನಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಪಯ್ಲೆಂ) ಲುಸಿಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಭಯ್ಣ್ (ವಿಧವ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತ್) ಆಲ್ಲಿ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಘೊವ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇನ್ಸೂರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಲಿಕ್, ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಖೇರಿಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಲುಸಿನ್. ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಲಿನ್ ಲುಸಿಚಿ ತಿ ಭಾಸ್ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ, ಜೊನಿ-ಸುನಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಖುಶೆನ್ ತೆಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸುನಿತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸುನಿತಾ ಆನಿ ಆಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಗೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲೊ ಆಬ್ರಾಂವ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೆಲೆಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುನಿತಾ ಆನಿ ಆಲ್ಲಿಚೆರ್ ಖಂಚವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ ತೊ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾಯ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಜಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಭಿತರ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್. ಆಜ್… ಅಶೆಂ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಘೊಳಯ್ತಾಲೊ ಆಬ್ರಾಂವ್.

ಲೊಬಾಂಗೆಲೆಂ ಕುಟಮ್

ಆಬ್ರಾಂವ್ ಸೊಜಾಂಗೆಲೊ ತರೀ ತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಲೊಬಾಂಗೆಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ತರೀ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಳೆರಾತಸಲೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾಡ್ಚ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಲೆತ್ತಿ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಟಮ್ ಸಾಗೊಳೆಚೆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋವ್ ದುಬ್ಳೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಸವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಕುಟಮ್‌ಯೀ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ನ್‌ಚ್. ಅಶೆಂ ತೊ ಸೊಜಾಗೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಲೊಬಾಗೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊಯ್ ಪಾತ್ರೊನ್. ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕಡೆ ತಾಚೊ ಗುಂಡಾಯೆಚೊ ಸಂಬಂದ್.
“ಭಾವೊಜೆ, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪೋರ್ ಪೋರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ತಾಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣನಾಕಾ?”

ದುಬಾಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಕುನ್ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಧಾಂಪುನ್ ಧರ‍್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಸ್ಸೀಮ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಕು, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾಂತ್ ದಾಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ಚಾಳ್ವವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವೆರ್ಥ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.

“ಭಾವೊಜೆ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾಚಿಂ ನಾಂತ್. ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚೆಬರಿ ಭಿತರ್ ಆಸನಾಂತ್. ತೊಂಡಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತೀನ್‌ತಿರ್ಕುಟ್. ಸುನಿತಾನ್ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ.”

ಅಶೆಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಈಗೊ’ಕ್ ಲೇಪ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಫಿಲಿಪಾವಿಶಿಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಫಿಲಿಪಾಚಿ ಚಾಲ್-ಚರಿತ್ರಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್? ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ರಾಗಾಪಾಟ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಆನಿ ಘಾತ್ಕಿಪಣ್ ಒಳ್ಕತೊ. ಪುಣ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಸತ್ತಿ, ನಿತಿವಂತ್, ನಾಂವಾಚೊ ಆಶೆಲಿ. ಪುಣ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದೆಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲೊ ಮನಿಸ್.

ಫಿಲಿಪಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಘೊವ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲವಿನಾಗೆರ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಬೊಂಬಯ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಗ್ರಾಂಟ್ ರೊಡಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳಿ ರಿವಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸೋಯ್ ದುಬಾಯ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಟಿಚೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ನಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಂತ್ ಯೆತಚ್ ಚೋರ್‌ಯೀ ಸಾಂತಾಬರಿ ಸುಶೀಲ್‌ಪಣಾಚಿ ಭಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯೆ ಜೊಡಿನ್ ತರೀ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸುನಿತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಆಬ್ರಾಂವಾಸವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲೆಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ‍್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಯಾನ್ ರಾವ್ಲಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಬಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ.

ಲುಸಿ – ವಿನ್ನಿ – ವೀಣಾ

ಲುಸಿ ಆನಿ ವಿನ್ನಿ ಭಭಯ್ಣಿ ಆನಿ ವೀಣಾ ತಾಂಚೆಂ ಕಜಿನ್.

“ವೀಣಾ, ಜೊನಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುನಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರಾಗ್. ತೆಣೆಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಭಾವೊಜಿಚೊ ರಾಗ್ ತರ್ ಹೆಣೆಂ ತೊ ಜಾಕು ಆನಿ ಫಿಲಿಪ್ ತಾಕಾ ಖುಬಾಳಾಂವ್ಕ್. ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಗುಲಾಮಾಂಚಿ ಚಾಲ್ ಪೊಜ್ಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಭಾವೊಜಿ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ತೊ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ಜೊನಿ ಎಕ್ಸುರೊ. ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದುಶ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀಟ್ ಕರ‍್ತೊ. ಜೊನಿ ತಶೆಂ ರಾಗ್ ಕರ‍್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರ‍್ನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಳನಾಶೆಂ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಾ. ’ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ ತೆ ಸಮ್ಜನಾಶೆಂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಝಗಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ-ವಾಗ್ಟಾಂಕಡೆ ಝುಜ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ?”

ಫೊನಾಕ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವೀಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ನ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಕಡೆ ಘಡನಾ? ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿ ಸಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮನ್ಶಾಜಿವಾಕ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸುನಿತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್. ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತಾಯ್? ಸುನಿತಾ ಆನಿ ಜೊನಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್‌ಮು? ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸುನಿತಾ ಆನಿ ಆಲ್ಲಿಬಾಯ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್‌ಮು? ಸುನಿತಾಕಡೆ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವಾ ರಾಗ್ ನಾಮು? ತರ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಫಿಕಿರ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?” ವೀಣಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ, “ವ್ಹಯ್‌ಗೊ. ಆಮಿ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಜೀವ್ ಜರಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ತರೀ ಹಾಣಿಂ ತಕ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚಿ.

“ತುಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ? ಸಗ್ಳೆಂ ಬರೆಂಚ್‌ಮು?”

ವೀಣಾನ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಾನಾ ಲುಸಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೇನಾಶೆಂ ರಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್.

“ವೀಣಾ, ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆಜ್ ಮಾಮ್ ಆನಿ ಮಾಮಿ (ವೀಣಾಚಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್) ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ”

ವ್ಹಯ್ ದುಜೆ ಮಾಮ್ ಆನಿ ಲುವಿಜ್ ಮಾಮಿ ಆಜ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ. ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಸೆಜಾರಾ ಘಡ್ಚ್ಯಾ, ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸವಾಲಾಂಚೊ ದೊಂಗೊರ್ ಉಬೊ ಜಾತಾನಾ.

‘ನಾಸ್ತಿಕ್’ ಘರಾಣೆಂ

“ವ್ಹಯ್ಗೆ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯ್, ನಾ ತುಮ್ಗೆರ್ ಕೊಣೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಮಿಸಾಕ್‌ಯೀ ವಚನಾಂತ್, ನಾ ತುಮ್ಗೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಯ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ?” ನವ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಎಲಿಜ್ ಬಾಯೆನ್ ಅಜ್ಯಾಪೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆಕ್.

“ಹಾಂವೆಂ ಪುರ್ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಎಲಿಜಾ. ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಉಣೆಂಚ್. ಕಾಮಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ದೇವ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾ?”

ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಶೆಂ; “ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯೊ ಮುಸ್ಕಾಸಾಂಗೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹರುಂಯೆ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ ಎಲಿಜ್ ಬಾಯ್.

“ತುಕಾ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಲ್ ಪ್ರಭಾಕರಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿಕೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ವ್ಹರ್.”

ಮುಸ್ಕಾಸಾಂಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಘರ‍್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಲಿಜ್ ಬಾಯೆಕ್, ದುಜ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಬಾರ‍್ಶಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಮತಿಂ ಉಬ್ಜಲಿಂ.

’ಹಿಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚನಾಂತ್. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತರೀ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರಿ ಹಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್-ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಶೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ಹಾಂಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಣ್ಬಿ ಸುಶೀಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಿಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ಎಲಿಜ್ ಬಾಯೆ, ಹಾಂವ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೆದ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ತಾಂಗೆರ್ ದುಜ್ಯಾಮಾನ್ ಆನಿ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಭುಕೆನಾಶೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಬಿಚಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಥುಕ್ತಾನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಕ್ ದುಜ್ಯಾಮ್ ಕಾರಣ್ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಹಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಹಾತ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ತೆಂ. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತಿಂ.”

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮಾಡ್ಡೆಂ ಲಲಿತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್.

“ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಪರ್ಬೆವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಕೊರ್ಗಾರಾಂ ಘರಾನ್ ಘರ್ ವಚೊನ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಜಮಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್‌ಮು ತುವೆಂ? ಎಕ್‌ಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾ ವಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಖೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಯ್‌ಮು? ಸುಮಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾದಿಸಾ, ಹರ‍್ಶೆಂಚೆಬರಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ದುಜ್ಯಾಮಾಗೆರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ?”

“ಆಮಿ ಆನಿ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆನ್ ಕೊರ್ಗಾರಾಂಕ್‌ಯೀ ವಾಡ್ಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್‌ಗೀ, ತಿಂ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ತ್ ಬಸೊನ್ ಕೊರ್ಗಾರಾಂಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜೆವ್ತಾಲಿಂ.” “ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಕೊರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಚಾ ದಿತಾತ್ ವಾ ತಾಣಿಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್. ಪುಣ್ ದುಜ್ಯಾಮಾಗೆಲೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ, ’ಕೊರ್ಗಾರಾಂಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಜೆವಿನಾಂವ್ ವಾ ಪಿಯೆನಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಕೆಲೊ.

” ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾತಿಚೆಂ ಕುಡ್ಡೆಂಪಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆನ್. ಏಕ್ ವರಸ್‌ಭರ್ ಆಮಿ ತಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್‌ಚ್ ವಚೊಂಕ್‌ನಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕೊರ್ಗಾರಾಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಎಲಿಜ್ ಬಾಯೆಕ್ ದುಜ್ಯಾಮಾ ಆನಿ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯೆವಿಶಿಂ ತ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಮೀಸ್-ಮಾಗ್ಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟಮ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಕುಟಮ್. ತರೀ ಜಾತ್-ಕಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣನಾಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ, ಖುದ್ ವಚೊನ್ ಚಾ ಕರ‍್ಚಿ ಆನಿ ಬೋವ್ ಖಾಸ್ಗೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಲಿಜ್ ಬಾಯ್ ಘುಸ್ಪೊಡನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂಭಿತರ್ ದುಜ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯ್ ಆಂತರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ: ದುಜ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಲುವಿಜ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿಂ? ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಸುನಿತಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಭಾರತಾವಿಶಿಂ ಲುಸಿನ್ ವೀಣಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುನಿತಾ

ಸುನಿತಾಚೆಂ ಆನಿ ಜೊನಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಭಿತರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಾತ್ಕಿ ತಶೆಂ ಘಾತ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ಭಾಗೆವಂತಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ‍್ನ್ ಸುನಿತಾಚ್ಯೆ ಚಾಲಿಚೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿತಲೆ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಕಾಜಾರ್ ಸಂಪೊನ್ ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಭಿತರ್ ಜೊನಿ ಆನಿ ಸುನಿತಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಜಾತಾನಾ ಲೊಬಾಗೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾದಾಳ್‌ಚ್ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ‘ಗಾಂವಾರ್ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೊನಿಕ್, ತೆಂಯ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ದುಸ್ರೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮೆಳ್ತೆಂನಾಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಡನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಗುರ್ವಾರ್‌ಚ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್? ಲಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ.

ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸುನಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ ವೊಗೊಚ್ ಬಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಜೆದ್ನಾ ಜೊನಿ ದುಬಾಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸುನಿತಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಬ್ರಾಂವಾಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್ ತಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲಿಚ್.

“ತುಜ್ಯೆ ಕುಡಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ಲಿಯ್?” ವಿಚಾರಿ ಆಬ್ರಾಂವ್. ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ತರೀ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್, ಕಸಲೆಂಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ನಖ್ಖಿ ಕರ‍್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನಿತಾನ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಇತ್ಲಿಚ್:

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಮಿವ್ಣೆಕ್ ಆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಕ್, ತಿಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ – ತುಂ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಎಕೆಚ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಆರ್ಬಿ ಬಾಯ್ಲೆಗೆರ್ ತಿಚೊ ‘ಎ ಟು ಝಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಜೆ ತರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲೆತ್ತಿನ್, “ಸುನಿತಾ ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ನಾಕಾ. ತುಂ ಘರಾ ವಚ್, ಆನಿ ತುಂ ಕಹಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆ ಝಡ್ತೆರ್ ಪಡ್ಲಾಯ್? ತಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ತಾಕಾ, ತುಂ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಸುನಿತಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಲೆತ್ತಿ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಸುನಿತಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ.

ಜೆದ್ನಾ ಸುನಿತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ ಜೊನಿನ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಗುರ್ವಾದಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗುರ್ವಾದಾರಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ (ಜೊನಿಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಕ್ ಲುಸಿಕ್) ಆನಿ ಆಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಕ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆ. ಕಶೆಂ ತಾಚೆಂ ದುಬ್ಳೆಂ ಕುಟಮ್ (ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕಶೆಂ ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೊನಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

ಸುನಿತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಲಿಕ್, “ಪನ್ನಾಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್ ಆಲ್ಲೆ?” ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲಿ. ತಿ ಕಾಣಿಯ್ ಸುನಿತಾಚ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆತಿತ್ಲಿಚ್ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಕರ‍್ಚೆತಸಲಿ.

ಪನ್ನಾಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಪಾರ್ಶಾಂಗೆರ್ ಘರ್‌ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಲಿಯುಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡೊನ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಭಾವೊಜಿ ಆನಿ ಲಿಯು ಈಶ್ಟ್. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಎಕೆ ಖಾಸ್ಗಿ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿಕರ‍್ನಾ ಒಪರೇಶನ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಚುಕಿನ್ ಫುಡೆಂ ಗರ್ಭ್ ಧರನಾ ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಯು ಅಲ್ಕೋಹೋಲಿಕ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಸೊಚ್ ಲಿವರ್ ಫುಟೊನ್ ಮೆಲೊ. ಆನಿ ಆಲ್ಲಿ ವಿಧವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಹಾಂಚೆಸಾಂಗಾತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಸುನಿತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್.

“ಸುನಿತಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಭಾವೊಜಿ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿತ್ ತರ್ ತುವೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿಜೆ” ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಸುನಿತಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಲುಸಿನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಬ್ರಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧನಿನಿಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೆಕೆ ಭಯ್ಣಿಗರ್ ರಾಂದ್ಪಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಲುಸಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಆರ್ಬಿಣೆಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಕಶೆಂ ವಾಪಾರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆಂ ಹಾತೆರ್ ಸುನಿತಾ ಹಾತಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಲುಸಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ದೊನೀ ಭಯ್ಣಿಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲಿಂ ಕೀ, ಸುನಿತಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಕ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್

ಸುನಿತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಆಪುಣ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಬ್ರಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕೆಕಿಚೆಂ ಏಲಮ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೀವ್ನ್ ಹೀರೋ ಜಾಂವ್ಕ್.
ನತಾಲಾಂಚಿಂ ಗಿತಾಂ ಸಂಪೊನ್ ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಆಬ್ರಾಂವ್ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಲುಸಿ, ಆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸುನಿತಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಯ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ಮಿಕಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ. ವಾಚುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ ಸುನಿತಾ ಲೋಬೊ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸುನಿತಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲಿ. ತರೀ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾತಾ?

ಸುನಿತಾ ವಾಚ್ತಾಲೆಂ – ಮಿಕಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತೆಂ ವಾಚಪ್ ಏಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತೆಲಿ…

ಆಬ್ರಾಂವ್ಚಿ ಮತ್ ಥಿರಾರ್ ಯೆತಾನಾ ದೀಪು (ಸುನಿತಾಚೊ ದೇಡ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ) ಆಬ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆತ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ದೇಗ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬ್ರಾಂವ್ನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ…

ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಲುಸಿ ಆನಿ ಆಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಕುರಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲಿಂ ತರ್, ವಾಚಪ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸುನಿತಾ ’ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಹೆಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಬ್ರಾಂವ್ ಆನಿ ದೀಪುಕ್‌ಚ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸ್ಯಾಮ್, ಬೊಳಿಯೆ

76% feel thumbs up. And how do you feel?
36 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
0 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Glanish Martis, Alangar

    Classic Story.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !