Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಯಾಜಕಾಚೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಆನಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆ‌ತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್!

: ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ಶರೊ :

E01ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ‘ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್’ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ‘ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್’ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್‌ಚ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲಿಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ‘ಸಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶೇಸ್  ಹುಸ್ಕೊ  ಆಸೊನ್‌, ಬಿಸ್ಪಾಕ್ Here we close the matter ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್‌ಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಾಳಂವ್ಚಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಖುದ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ  ‘ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ’ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆ ಶೆಗುಣ್, ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಂಯ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೆಣಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಪರಿಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಿಂಪೆಥಿ ಮೆಳ್ತಿ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ವಾಡ್ತೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ತೋ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಹಂತಾರ್ ಏಕ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನಿಧಿ ಕರ್ನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಾಕಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಅಸಲಿಂ ಪೊಸಿಟಿವ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ನ್, ಅಮಾಯೆಕ್ ವಿಗಾರಾಕ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್, ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾಣಿ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಹಾತೆರ್ ಮಾ| ಮಹೇಶಾಚೆಂ ‘ವೆಕ್ತಿತ್ವ್’!

ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ :
SUICIDE OF A PRIEST AND SELF-INFLICTED DISGRACE

ತಾಕಾ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಯಾಜಕ್, ಬರೊ ಮನಿಸ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊಂ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ ಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಸರಳ್ ವೆಕ್ತಿ, ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಧಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಖರೊ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಕ್ಶನರಿಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವಿಶೇಷಣಾಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಶೇಷಣಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದಿಲೊ. ಬಿಲ್ಡಪ್ ದಿತಾನಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ತಾಣೆ ವಚೊನ್ ಉದ್ಯಮಿಕಡೆನ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ವಿಗಾರಾನ್, ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಖಾವ್ನ್ ಘಾಲೊ, ತಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿಂಚಿಂ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿಚ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದೀವ್ನ್ larger than life ಇಮೇಜ್ ಉಭಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಪಡೊನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ  ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮೆಳೆಂ ದಾಂಪುನ್ ವರಿತ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಲಿಪೊನ್ ವಚೊನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ  ವಿಶ್ವಾಸ್, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಂಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ!

FF

ಆತಾಂ ತನ್ಕೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿ ಟುಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ವಿಗಾರ್, ವ್ಹಡಿಲ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ . . . ಟುಸ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲೆಪಟಾಕಿಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತಾಂ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ  ಮಾದ್ಯಮಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮಾಯೆಕಾಂಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆನ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಚೊಚ್ ಸಾರ್ಣಿಕುಂಟೊ ಕರ್ನ್ ಕೋಯ್ರ್ ಝಾಡಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ದೆಕುನ್, ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಹೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕೀ ಘನತಾ ಆಸಾ. ತೋಯ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.  ಮನ್ಶ್ಯಾಸಹಜ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಕಾಯ್, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೊ ತಾಚೆ ಥಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯೊ. ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೆಣೀಂಯ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಅಗವ್ರವ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಖಂಡಿತ್ ನಯ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಟಿ ಪಾಚಾರ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಘಾಣ್ ನಿತಳ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಅಂತಿಮ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಂತ್ ಉಗ್ಡಾಪಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಟಿಂನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಿರಾಪ್ರ‍ಾದಿ ಕಶ್ಟಾಲ್ಯಾತ್. ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆನ್ ಅನಾವರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸತಾನ್ ತಾಣಿ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಥಾವ್ನ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊನ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಅಮಾಯೆಕಾಂಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತಶಿಂಚ್ ವಿಂಚುನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಗರ್ಜ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್,  ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚೀಂಯ್ ನಾಂವಾ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್. ತನ್ಕೆವರ್ದೆಂತ್ ನಾಂವ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ವಾ ಸಂಬಂದಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾಚೆರ್ ಠೀಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಸಮುದಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾತೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ.

ಸಂಪಾದಕ್

ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ :
SUICIDE OF A PRIEST AND SELF-INFLICTED DISGRACE

FRMDಭೆಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ‍್ಕೊನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆಂಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾವರ್ತೊ ದಾಕ್ಲೊ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ. ಪಾನ್ ಖಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥುಕ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಥುಕ್ತೇ ಆಸಾ. ನ್ಯಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಆತಾಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ‘ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ, ಕಾರಣ್ ತೆ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತರ್ … ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ರಾಜಕಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ!

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್’ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ‘ಯಾಜಕಾಂಕೀ ಮರೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂಚ್ – ಪೂಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನೊವೊದ್ ಕಾರಣಾಂ ಜರ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಜ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಹ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ, ಮಾ| ಮಹೇಶ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ, ಜಿವ್ಘಾತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ತೊಚ್. ತಾಕಾಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹೆ ತಿನೀ ಕುಂದೆ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಣೆಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ.’

ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಯಾಜಕಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಡುಣೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್. ತವಳ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಅಸಹಜ್ ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸುನ್, ದೂದಾಚೆಂ ದೂದ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಜಾಲಾಂ!

ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾನ್ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ‘ತಿನೀ ಕುಂದೆ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ – ಆಪ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೀತ್, ಭಾವಾಡ್ತಾಚಾ ದೆವಾಚೆರ್ ದವರಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಕುಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಠಿಕೊನ್ ರಾವಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ತಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಂದ್ಯಾಂಕ್ ಠಿಕೊನ್ ಉರಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ತಶೆಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ಅಸಹಜ್ ಮೊರ್ನಾಪ್ರಕರಣಾಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಡಿ.ಸಿ. ದಫ್ತರಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ಉಡಾಸ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ನ್ಯಾಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಮ್ತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಅಸಹಜ್ ಮೋರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಮಾ| ಮಹೇಶ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಯಾಜಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಅಸಹಜ್ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವಿಗಾರ್, ಬಿಸ್ಪ್ ಅನಿ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಸಂಕೊ ಬೋವ್‌ಶಾ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ನಾಲಿಸಾಯ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಅಂತಿಮ್ ತನ್ಕೆವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ‘ಅಭಿಮಾನಿಂ’ ನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಉಸ್ತುಂಕ್ ವಚೊನ್, ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್! ಪೂಣ್ … ನಾಸಮ್ಜಣೆನ್‌ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‍‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಭೆಸಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಪೊಂಡಾಂತೀ ಸಮಾದಾನೆನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಲ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಿಂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ವಚೊನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್, ಘಾಂಟಿ ವಾಜವ್ನ್, ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ತಾಚೆ ‘ಅಭಿಮಾನಿ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್,  ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೊ ಧೊಶಿ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾದಾನೆನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ನಾಗ್ಡೊ ಕರ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೊ ನಯ್? ಹೊ ಕಸಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಹೊ ಕಸಲೊ ಮೋಗ್?

E01

ಬೋವ್‌ಶಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಮಾತ್ ಏಕ್ ಅಸಲೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಅಫ್ರಾದ್ ದಾಕಲ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ಯಾರ್, ಅಫ್ರಾದ್ ಆನಿ ಅಫ್ರಾಧಿ ದೊಗಾಂಕೀ ಪುರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಪುರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘಾಣ್ ಉಟ್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೈ ಪ್ರೊಫಾಯ್ಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿ.ಕೆ.ರವಿ ಪ್ರಕರಣ್, ಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ್. ಅಸಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಉಸ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮೆಳೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಮರೊಂಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತೀ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ದುಬಾವ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಕಡೆನ್ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದಾಂಬೂನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸುಂಯೆತಾ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ‘ಕಕ್ಕ ಕರ್ತಾನಾ ಬಾಕ್ರಿ ಖಾಯ್ನಾಕಾ ಪುತಾ…’ ಮ್ಹಣ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಹಾಂವ್ ಕಕ್ಕಾಂತ್ ಭಾಕ್ರಿ ಬುಡೊವ್ನ್ ಖಾತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆತಾಂ ವೊಂಕಾರೆ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಕ್ಕ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲಾಂ…

ಆಜ್, ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂಚಿಂ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂಯ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆಚಿ ಪ್ರತಿ ಆಸಾ. 27 ಪೆಭ್ರೆರ್ 2020 ವೆರ್ ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ತಾಚಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ 13 ವಾಂಟೆ ಆಸುನ್, ತೆರಾವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮಾ| ಮಹೇಶ್ ಸೊಜಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಖುನ್‌ಗೀ ? ಜಿವ್ಘಾತ್‌ಗೀ ? ವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯೊ, ಪುರಾವ್ಯೊ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೊರ್ಟಮ್ ರಿಪೊರ್ಟ್, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞಾಂಚೊಂ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಶಯ್ ಆರಾವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ‘ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಅನುಭವಿ ಆನಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇ| ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ :
SUICIDE OF A PRIEST AND SELF-INFLICTED DISGRACE

ಆತಾಂ, ಮಾ| ಮಹೇಶ್ ಸೊಜಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕಾಪು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್‍ರು ದಕ್ಷ, ಅನುಭವಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾಂ, ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ ಫಟಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ! ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಾಂ ಹಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ – ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಘುಸ್ಪಾಡಾವ್ನ್, ಕದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್, ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್, ನೀತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಆತಾಂ, ಕುಡಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಬುರಾಕ್ ದಾಂಪುನ್ ನಿಯಾಳಾಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್! ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಪಳಯಾ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಪಾಸುನ್ ಹಾಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆನ್‌ಸೇಶನಲ್ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ, ಅಂತಿಮ್ ತನ್ಕೆವರ್ದೆಂತ್ ಆರೋಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಚೆರ್  ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾಂ – ತಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಖಬ್ರೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರಾವಾಹಿಂನಿ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಇರಾದೊ ಫಕತ್ ಅಮಾಯೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾನಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧೊಲ್ಕೆಂ ಭರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ನೀತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್!

ಅಂತಿಮ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ 13 ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಆಸುನ್, ಹೊ ವಿವರ್ ಪಾನ್ ಸಂಕೊ 1 ಥಾವ್ನ್ 198 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಆನಿ ತನ್ಕೆಚೊ ವಿವರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ತನ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರುನ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆತ್‍‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕುಣ್ 95 ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಚೊಂ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಷೆದಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್, ವಿಗಾರ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್, ಉಡುಪಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್‌ಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿಚೊ ಅದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ಶಿರ್ವಾಂಚೊಂ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್, ಆಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್, ವರ್ಗ್ ಮಿತ್ರ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾ 1999ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ ಕಿರೆಂ ಘರಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದೋನ್ ಕರೋಡ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ್ ಉದ್ಯಮಿಚಿಂ, ಶಿರ್ವಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಆಸಾತ್.

ಚವ್ತ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ತನ್ಕೆವೆಳಾರ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊಂ ವಿವರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ತಾಚಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಸವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್  ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶಾಳಾಂಕ್  ಪರಿಶೀಲನಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊಂ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತು ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ತಸಲೆ ಪ್ರಮುಕ್ ವಿಶ್ವೆ, ವಿಸ್ರ, ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರ‍ೊನಿಕ್ ವಸ್ತುಂಚೊ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ತನ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ವಿವರ್ ಆಸೊನ್, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ಸಿಡಿ, ಫೊಟೊ, ಅಡಿಯೊ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೊರ್ಟಮ್, ಪೊರೆನ್ಸಿಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಅಸೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಎಕುಣ್ 107 ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ, ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಯೆಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್  2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ 2019 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಟ್ಸಪಾಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರ‍ಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಚಡ್‌ಕರುನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಸಾ. ಅಶ್ಲೀಲ್ ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೊಯ್ ಆದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ಅನ್ಯ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರ‍ೀಯೆಲಾಗಿಂ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಾಷಣಾಂತ್ಲೆಂ ಭುರ್ಶೆಂಪಣ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ. ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ :

ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ : Aapke husband kidar hain
ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀ : O kundapur gaye hi
ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ : Kuch romance kiya nahi kya
ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀ : Unke romance se main pareshaan
ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ : Kyun kya hua Torture karthe Hain kya
ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀ : Muje pasand nahi , Sach bolu tho torture hee hi
ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ : Muje yek chance Dena plz…

ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ 70 ಪಾನಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ನೊವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಶಿದಾರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂಚೊಂ ಸಾರಾಂಶ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾರಾಂಶಾಚ್ಯಾ ಆದಾರಾಚೆರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಕ್ಶಿದಾರಾಂಚ್ಯಾ ತನ್ಕೆನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಪ್ರಾಸ್ ‘ನಕಾರಾತ್ಮಕ್’  ಗಜಾಲಿಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಸಿ ನುಂಗಿತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕೀ ಕರಿ ಪುಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ.

RPT

ಧಾವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಜಣಿಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಂನಿ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಾಂಚೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆಯಾಮಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಲೆಕಾರ್ ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ವಿಗಾರ್, ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಂವ್, ವರ್ಗಾವಣ್, ಉದ್ಯಮಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ತಸಲೆ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಣ್ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಎಸ್‌ವಿ‍ಡಿ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚಿ ‘ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಲಿಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವರದಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ‘ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜರವರು ದಾಮಸ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ವಿಡಿ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಪ್ಸ್ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾಗಿ ಮನಗಂಡು, ಅವರನ್ನು ಸೆಮಿನರಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಶಿರ್ವಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ರಿಣಾಚೊ ವಿವರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಸಮಾದಾನ್, ‘ಅದ್ಲೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. 2019 ಅಗೋಸ್ತ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಐಸಿವೈಎಂ ಸಾಂದ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಸವಯ್ ಯಾಜಕೀ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ವೃತ್ತೆಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ನಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಮುಂದರುನ್, ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಎಡ್ಮಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ತರ್ನಾಟೆ ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ನಿರಂತರ್ ಕೀಳ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಉರೊನ್ ತರ್ನಾಟೆ ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ಚಾಳ್ವೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಚುಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳಾಂ. ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಏಕ್ ನಯ್ ದೊಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂನಿ ‘ವಿಗಾರಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಮಾಫಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಲಾಂ. (ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಾದರ್ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನೀಡದಂತೆ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು)  ಮುದರಂಗಡಿಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಮಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ “ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕ್ಶಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಿಸಿದರೂ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾನೇ (ಫಾ. ಮಹೇಶ್) ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಾದರ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೇಸಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ” ಮ್ಹಳಾಂ.

FF

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದೇಡ್ ಕರೋಡ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ 2019 ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್. ತರೀ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದೇಡ್ ಕರೋಡ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಉದ್ಯಮಿನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ 2019 ಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಒಳಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ವಿಗಾರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಯಾಯ್ ವಿಗಾರಾಪರಿಂ ( Shadow of Parish Priest ) ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್, ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಮಾದಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಚಡಿತ್ ಮೆತೆರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳಾಂ.

ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಶಿರ್ವಾಂತೀ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಪುಣ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್, ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿಚ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ‘ಯಾವತ್ತೋ ಆಗಬೇಕಾದ ಸುಸೈಡ್ ಈಗ ಆಗಿದೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲಾಂ.

‘ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿ’ಸೋಜ ಮತ್ತು ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಲೊಕಾಥಾವ್ನ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತು ಚಡ್ ಕರುನ್ ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ 16,10,761.50 ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ದುಡು ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್, ತೊ ದುಡು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖುಸ್ತಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ದುಡು (ರುಪಯ್ 4  ಲಾಕ್)  ಘೆವ್ನ್ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫ್ರಾದ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಮಾತ್ ನಯ್ ‘ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ *** **** ರವರನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ, ಡೋನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕೆಯು ಸುಮಾರು ರೂ. 8,91,195/=  ಸಹಾಯಧನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜರವರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’  ಮ್ಹಳಾಂ.

MMD2

ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ ಮಹಿನಾಚ್ಯಾ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 9 ವೊರಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮಿನುಟ್ ಮಿನುಟ್ ಸೆಕುಂಡ್ ಸೆಕುಂಡ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಘಡಿತಾಂ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ವಿವರ್ ದಿಲಾ ಆಸುನ್ ತೆ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ 8.29.04 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 23 ಸೆಕುಂದಾಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ 9 ವೊರಾರ್ ಆಪುಣ್ ಗೆಟಿಕಡೆ ಮೆಳ್ತಾಂ, ಭಾಯ್ರ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ರಾಕೊನೀ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

‘ಈ ವೇಳೆಯವರೆಗೂ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ರವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ’

ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ 8.29.04 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 8.50 ತೆ 9.05 ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಂತ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಅಕೆರಿಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ‘ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಕ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ.

ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂಚಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ, ವರ್ದೆಂತ್ಲಿಂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಆನಿ ಪೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಾಂಚೆಂ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಪುರ್ಸತೆರ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ವರ್ಗಾವಣ್ ಕಾರಣ್, ಉದ್ಯಮಿನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್  ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಖಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್, ವಿಗಾರ್ ಕಾರಣ್, ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಗಾಬ್, ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ಘಾಂಟಿ ವೊಡುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಡೆತ್ ನೋಟ್, ಡೈರಿ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಅಕ್ತೋಬರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ‘ Here we close the matter ‘ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಕಡೆ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಮಹೇಶಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್  ‘ತನ್ಕಿ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯೂ ಟರ್ನ್, ಆಲ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ದಂಗೊ – ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ‘ಕ್ರೊನೊಲೊಜಿ’ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಮೊಗಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ‘ರಾಗ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಾಯ್ ? ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕೀ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ದಾಂಪುನ್ ವಚೊನ್ ತನ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಿಪ್ತೊ ಇರಾದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾಂತ್. ಅಲ್ಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾಣೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ದುಬಾವ್ ಬಳ್ ಜಾತಾ.

E03

ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ – ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ – ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಸಾಂತ್‌ಚ್! ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಬರೊಚ್!! ತರ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್, ಪ್ರಕರಣ್ ತನ್ಕೆಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಲಾಗಿಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಬರೊ, ತಾಕಾ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಬರಿ ಇಮೇಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತನ್ಕಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಂಯೆಜೆ ? ‘ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಗಿಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗಾಜೆ? ಖೊಲಾಯೆಚಿ ತನ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತನ್ಕಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ‘ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಜ್ ತನ್ಕೆಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಲೀಜ್ ಗಜಾಲಿ ‘ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ! ಇತ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಲೊಕಾಕ್ ‘ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ . . . ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾನಾಯ್ಲೊ? ಘಾಂಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯೊ? ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಅಮಾಯೆಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಂ? ಧಾರಾವಾಹಿಪರಿಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿಂ? ಹ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂಕ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ? ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ!

‘ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್’ ಪ್ರಬಂದಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ‘ಯಾಜಕಾಂಕೀ ಮರೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂಚ್ – ಪೂಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನೊವೊದ್ ಕಾರಣಾಂ ಜರ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಜ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ?’

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಮಧೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಎಕ್ ಪ್ರೇಸ್ಟೀಜಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ‘ಭೆಸಾಕ್ ಫಾವೊ ನಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ‘ಭೆಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೆಸ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕೀ ಸುಲಭ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನಯ್. ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಭೆಸ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾ. ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತೆಲೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಖೆಂಡ್ತೆಲೆಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್.

E04

ಅಂತಿಮ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಂತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಏಕ್ ನಯ್, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ಭೆಸಾಕ್ ಫಾವೊ ನಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ದಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ ವ್ಹಡಿಲಾನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಮ್ಹಳಾಂ ‘ಧರ್ಮಗುರುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವ ಶ್ರದ್ದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ವರ್ತನೆ, ಗುಣನಡತೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು 2000 ನೆ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ವಿ‌ಡಿ ಸೆಮಿನರಿಯಿಂದ ವಾಪಾಸು ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ’ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂನೀ ‘ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೆಮಿನರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಗಂಬೀರತೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ದಿನಾಂಕ 24.05.2007 ರ ನಮೂದಿನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನರಿಯಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು’ ಮ್ಹಣ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲಾಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಎಸ್‍ವಿಡಿ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ತವಳ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ‘ರಾತಿಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಭುತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ, ಕೋಣ್‌ಗೀ ಯೇವ್ನ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಧರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೋ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲಾಂ.

ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಸರ್‌ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಉಣೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಲೋಚಕ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ ‘ಅವರು ಸಂಶಯದ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ನಡೆಸದಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು’ ಸಮಾಲೋಚನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ.  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್.  ಸಹವರ್ತಿ ಯಾಜಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತೀ ಅಸಲೆಚ್ ಗಜಾಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ‘ತಾನು ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ರವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಡಿಪ್ರೆಶನ್ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶಂಸನೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರಾದರು ತೆಗಳಿದರೆ ಖಿನ್ನರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಹವರ್ತಿ ಯಾಜಕಾನ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಮ್ಹಳಾಂ.

ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ನಯ್, ದೊದೋನ್ ಸೆಮಿನರಿಂನಿ ‘ಯಾಜಕೀ ಭೆಸಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ವೆಕ್ತಿ ನಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದಾಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಭೆಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ಶಿರ‍್ಕೊನ್ ವಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ, ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪುರ್ಸತ್ ಕರುನ್ ಪುತಾಕ್ ಭೆಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ದುಡ್ವಾನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಬೋವ್‍‌ಶಾ ಆಜ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ತರೀ ಉರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್ ಆಜ್ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದೆಂತ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಥಾವ್ನ್ ‘ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ 2015 ನೆ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ********** ಮತ್ತು ********** ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ/ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಿರುವ/ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅವರ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರದ ವೀಡಿಯೋ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜರವರು ಧರ್ಮಗುರುವಿಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ತ್ರ‍ಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ 2015 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿರ್ವದಲ್ಲಿ ********** ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಫಾದರ್ ಮಹೆಶ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಈ ನಡೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಾಖಲ್ ಜಾತಿನಾಂತ್. ಮಾತ್ ನಯ್, ‘ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಅತಿ ವೆಚ್ಚದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶ್ ಡಿಸೋಜ ರವರು, ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಸಂಬಳ ಸಹಿತ ಇತರರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್‌ಬಿ ಖಾತೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲವು ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ತಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜ ರವರಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಹಣ ಡೋನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ ಅಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶರೊ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಯ್  ಆಡಾವ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

WP

ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ತಿಣೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತವಳ್ ತವಳ್ ಪುತಾಕ್ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಿಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್  ಫಕತ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿಯ್ ಪುತಾನ್ ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಉಡುಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್,  ಪ್ರಕರಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಆರೋಪಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಣೆ ತೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಸಯ್ತ್. ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಯ್ಶೆ, ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಏಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿ ನಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾಯ್ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಯಾಜಕಾಂಕೀ ಮರೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂಚ್ – ಪೂಣ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನೊವೊದ್ ಕಾರಣಾಂ ಜರ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಜ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ತಾಂಕಾ ತರ್ಭೆತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆಸಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್ – ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಪಣಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ. ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ದುಡು, ಗಾಡಿ, ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ಭಿಗ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ. ದಿಯೆಸೆಜ್ ತಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಾ. ಯಾಜಕ್ ಸಯ್ತ್  ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ. ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ – ತೊಂಡಾಉತ್ರಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ದುಡು, ಗಾಡಿ, ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯೊ ಸವಯೊ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ. ಘರಾಥಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದುಡು, ಗಾಡಿ ಆನಿ ವಸ್ತು ದಿಂವ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಯ್  ಪರೋಕ್ಷ್ ಥರಾನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಅವಿಧೇಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ “Today our Son is not with us only because of the dirty politics of senior priests’” ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ನಯ್ತಿಕ್ ಹಕ್ಕ್‌ಯೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ :
SUICIDE OF A PRIEST AND SELF-INFLICTED DISGRACE

ಅಂತಿಮ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದಿ ಖೊಲಾಯೇನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್, ಕಿಟಾಳ್ ಅಂಕಣ್‌ಕಾರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ತೋಚ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್! ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಸವಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಸಂಯ್ಬಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ ತಾಣಿ ವೆಳಾರ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಫಾವೊತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಜೀವ್ ಆಜ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಕಾರಣ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಸಮಸ್ಸೆ 1999 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪರ್ನ್ಯೊ ಆನಿ 2015 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಹುತಾಕ್ ಆತಾಂ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಪರಿಂಚ್ ನಾ. ಎಸ್‌ವಿಡಿ ಆನಿ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. 2009 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತಾನಾ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಚುಕಿ ಕರಿನಾಶೆಂ ಉತರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ವಿಸ್ರೊನ್, ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಲೆ ತವಳ್‌‍ ವಿಗಾರಾನ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾಂ, ಆಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಏಕ್ ತರ್ನೊ ಯಾಜಕ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ನ್  ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಅಸ್ವಸ್ಥ್‌ಕಾಯೆಕ್ ವಾ ಸಂಯ್ಭಾಚಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ಅನಾಹುತಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ವರ್ತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ವಿಗಾರಾನ್, ಬಿಸ್ಪಾನ್, ಪೊಲಿಸ್ ವರಿಶ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ವಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ದಂಡಳೊನ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ತೊಚ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಆಜ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಕೀ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ.

ಆತಾಂ ಉರ್ತಾ ಸವಾಲ್ – ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್, ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗೀ?

ಆತಾಂ ತರೀ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಶಿಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ ಕಕ್ಕ ಕರ್ತಾನಾ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ …..

►  ಎಚ್ಚೆಮ್

ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ವರ್ದಿ ಆಸಾ ತಶೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ :
SUICIDE OF A PRIEST AND SELF-INFLICTED DISGRACE

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

44% feel angry. And how do you feel?
4317 :thumbsup: Thumbs up
798 :heart: Love
12 :joy: Joy
213 :heart_eyes: Awesome
187 :blush: Great
329 :cry: Sad
4627 :rage: Angry

46 comments

 1. mm

  Splendid effort HM in presenting the report, not a concocted story, rather an authoritative and analytical account based on official police report. With this official report by the police and your in-depth analysis of this report, all those naysayers and doubting Thomas’s who wanted to feast on Fr Mahesh’s untimely death, have been exposed to the public.
  The entire saga is nothing but a failure of an individual to keep up Sacred Vows of Chastity, Poverty and Obedience, that he accepted voluntarily once, failure of his religious superiors to show the door to this dual personality on time and failure of his parents and relatives in advising him to deter from his scandalous life. Right from early days of his Seminary till his death, he failed himself, his parents & family, his superiors and his ‘followers’. But I would not sympathise with him because these failures were conscious ones. He knew he wasn’t meant for this dedicated life where Chastity, Poverty and Obedience were not characteristics but virtues. Yet he used shrewd ways and means to cover-up his failures, not just cover-up but used his power, position and familiarity to cleverly manipulate everyone in his contact and gain sympathy for himself. The report and HM’s analysis has laid bare everything and everyone. So I don’t want to delve deeply on those same points where vested interests, shameless ‘yellow journos’ and selfish contractors tried to fish in the muddy waters for their personal gains. But want to concentrate on the lessons that we as a community should learn, lessons that our clergy should perhaps learn and lessons that our families should learn from this sordid saga of disobedience, immorality and crave for luxury by a person who chose to live otherwise by his own choice, despite being shown the door twice, seemingly because his superiors had learnt that he wasn’t meant for this life. I don’t either sympathise with him for his so called earlier suicide attempts as I see them clever and shrewd ways to manipulate his superiors and gain sympathy. As a seminarian and priest, they are taught enough psychology and are given enough psychological help to identify and correct their life. But Fr Mahesh chose to blatantly ignore all these means that could have helped him to mend his ways because he never wanted to mend his ways, never wanted to lose easy wine, wealth and women that he could get by virtue of his position and power.
  Lessons for Community:
  Respect the clergy but recognize the human in them. Clergy don’t descend from heaven directly but are born and brought up in our families just like all of us. So they are completely human and not divine. One who is human is also bound by human frailty, shortcomings and instincts. They have every feeling and emotion that we the laity have, they are made-up of every virtue and vice that we are made-up with and they are part of the same society that we live in, they have access to everything that we have, they are in know-how of everything that we are in. Every priest or nun or religious is a human first. They too commit mistakes, they too tread on wrong path, and they too have carnal and worldly desires. Acknowledge this human in them and allow them to live as humans. Let’s not raise them to the demi-god status where all their mistakes, wrongs and failures become irrelevant to us and to themselves as well. They are just like us in every aspect but with additional power which when used judiciously can work wonders for themselves and the community and if exploited the way Fr Mahesh did, can be suicidal to themselves and the community.
  Lessons to the Bishop and Clergy:
  Time and again Fr Mahesh’s dual personality had posed questions, caused problems to the religious system and to the diocese. Then why was he persisted with? He had been asked to leave twice and once he came back, he went back to his old ways after some time. Yet he was given positions and places where he could have access and power to carry on with his dual personality. There might have been actions taken against him, we the people aren’t aware of. But post his ordination, when his stay at Kallianpur had caused great deal of embarrassment to the diocese and religious life as he was found short of adhering to his commitment, why was he again given a post and position where he had access to wine, wealth and women? When Superiors knew that he had misused his position in school administration as well as in the parish to fulfil his instincts and desires during his earlier posting, why was he again vested with similar power and position? He did not mend his ways rather again misused his power, position to lead a scandalous life that has now caused embarrassment not just to himself but to the entire community. And he was posted in an area where he was born and brought up all his life. It was his den, his people, his friends, his family, his classmates etc. Position of his liking, place of his liking, power as much he wanted, access to big money. Didn’t his superiors foresee him causing permanent damage to the Institution and Church? When transfers and posting of clergy are done, aren’t their personalities, their strength and weaknesses taken into count? Then why a priest whose weakness was wine, women and wealth, was posted at a place where he had access to all these things easily by virtue of his ‘local boy’ image and position? What could have been the situation had he been apprehended by members of the other communities when he was in the company of the women from their community? What if he had manipulated female students for his carnal desires using his position of principal just as he manipulated a teacher for monetary gain? This priest was roaming around with a time bomb in his cassock which could have blasted anytime, anywhere. Good that the blast took place in his chamber and took only his life. Imagine it had blasted in a public place! Not that he has caused less damage to the community now. But had his scandalous life come to an end in any other way than the suicide, the community and diocese would have been ruined within seconds.
  Lessons for Parents & Family:
  Call for religious life is termed divine and sacred in our society. Having a priest or nun in the community is not just a blessing but also a ‘status issue’ for most of us. Many parents dream of ‘making’ at least one of their children religious or clergy. Fine, there’s nothing wrong in this desire. But let’s try to understand whether our children, siblings have an aptitude to this life, whether they are meant for this life and whether they have ability to live this lifetime commitment. Mostly when they join seminary or convent they are just about 15-16, a very tender age. Legally they are minors and juveniles which means they are not in a position to take a decision for themselves. Hence once they are mature enough, if they think and decide they aren’t meant to be clergy or religious, allow them to take up their own path. Don’t force them to become priest or nun because you want them to be one. Don’t put family and societal pressure on them that they are forced to lead a life which they don’t want to live at all at their own. Are we all worried what happens if our son or daughter comes out of the seminary or convent? Are we worried that our reputation would be sullied due to the social taboo? Why not face it? Situation today is not as it used to be say about 20-25 years ago. Today even though ‘seminary-return’, ‘convent-return’ is not completely accepted by the society, it at least does not remain social taboo. Hence if our children do not want to continue in seminary or convent, do not want to continue as priest and nun, give them a chance to come out and lead a life they want to. We have seen priests and nuns of great repute, social position come out and lead life when they felt they could not do justice to the vows of Chastity, poverty and obedience. This world is so big that they with their education and knowledge can get a job to look after themselves in any corner of the world, if our neighbours, parishioners aren’t ready to accept them.
  Secondly let’s not pamper them with money and luxury when we have already given them up to the diocese and to community. Their needs are taken care of, their food and lodging is taken care of, and their day-to-day necessities too are taken care of. So pampering them with money, gifts and luxury could end in them losing focus from their call. Once we have given them up to God’s service, let’s trust in His providence that feeds all His creatures.

  26
  6
 2. Raymond Monterio

  Real Report with all evidences analytically presented. Cleared all my doubts. Tank you kittall konkani.

  7
  3
 3. mm
  Florine Roche

  Dear HM
  First of all hats of to you for the patience you showed to come t out with such a splendid and lengthy report and also the acumen you exhibited in understanding the finer nuances of the report.
  I would like to make a few observations on the sordid episode which has inflicted a big blow to the catholic community.
  1. When rumors were doing the rounds the top leadership of the diocese dithered and that gave enough room for those having an axe to grind to go all out and attack the top leadership holding them responsible for Fr Mahesh’s death
  2. Even when the diocese heads knew the real story they kept quiet not wanting to wash the dirty linen in the public and to safeguard the name and honor of the community. It backfired.
  3. This laid back approach gave enough room to some of the relatives of Fr Mahesh to give a twist to the sordid saga and instigate the parishioners – just like What Mark Antony did when Julius Ceasar was killed by Brutus- (those who read Julius Ceasar must be aware of the drama of Shakespeare). This mob mentality of the people was exploited by those who wanted to blame the Diocese and make a martyr out of Fr Mahesh. Instead of live speech a website was used to carry out propaganda to shift the blame on someone else.
  4. I don’t know why the diocese accepted Fr Mahesh despite knowing his many shortcomings? Is there a dearth of youngsters in the seminary. These days there is no dearth of youngsters who get into seminary because they think they easily get everything (money wine and women) just like Fr Mahesh got. Many priests even take care of their parents by keeping their parents with them. (I don’t object to it). So it was a situation waiting to happen because Fr Mahesh was a pervert and the police report clearly says this. We know how Fr Mahesh misused his position and misappropriated funds. He also misused his position as Principal and exploited women who became his easy targets through his students and his prey included all women irrespective of religion. I fail to understand why he was given such a huge responsibility at such a young age.
  In addition to these points my sympathies are with those whose names were unnecessarily dragged into the controversy and the mental and emotional stress it might have caused to them for no fault of them. I am also appalled how the mob mentality of our people brings disrespect for our own community. We fail to reason and fail to think with our minds.
  I hope the diocese would learn from its mistakes and catch hold of the Mark Antony’s of this modern Drama.

  10
  3
 4. Vijay Prabhu

  ರಾಜೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲೀನಾನ್ ಷರ್ಲಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ಡಾ| ವಾಟ್ಸನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಡಾ|ವಾಟ್ಸನ್ ಆನಿ ಹೋಮ್ಸ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಟೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ನಿದ್ಲೆ. ಕಾಂಯ್ ರಾತ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಡಾ| ವಾಟ್ಸನಾನ್ ಹೋಮ್ಸಾಕ್ ಉಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಳೆ ಇಷ್ಟಾ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್,ನಕೆತ್ರಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್, ವಾರೆಂ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ, ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಳೊಕಾಚಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣನ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಷರ್ಲಕ್ ಹೋಮ್ಸಾಕ್ ರಾಗ್ ತಳ್ಮಾಟ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ ‘ಯೇ ಪಿಸಾಂಟಾ’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಟೆಂಟ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲಾಂ, ಆಮಿಂ ನಾಗ್ಡಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಟೆಂಟ್ ಖಂಯ್ಚೊ ಆಸಾ ಸೊಧ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಟೆಂಟ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾಂ ದಿಸಾನಾಂಮೂ.

  5
  3
 5. Valerian Fernandes, abu dhabi

  The above report by HM Pernal clarifies anye doubt on Fr. Mahesh’s death. It’s very clear Fr. Mahesh committed suicide for his wrong doings and not due to any other pressure from Priests or BishoP

  9
  3
 6. mm
  Ronald Sequeira

  ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕಾ,
  ಫ಼ಾ| ಮಹೇಶಾಚಾ ಮರ್ನಾಚಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ದಿ ವಿಷ್ಲೇಶಣಾ ಆನಿ ವಿವರಣಾ ಸಂಗಿಂ ಛಾಪುನ್, ಎಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾನ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುವೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್. ಎಚ್ ಎಮ್. ತುಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.
  ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಲೊಕಾ ಥಾವುನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ. ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲವುಂಚೆಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಯಾರ್ ವಾಸ್ತವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆನಿ ಮುಜೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಂತಿಮ್ ಮುಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಮದೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ದುರ್ದೈವ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ? ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ಮುಳ್ಳಿ ಮುಜಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್.
  ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಡಿಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮುಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೊ ಶಿರಾಪ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ, ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಎಕಾ ಕಾಲಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮದೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಅಂತರಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಧ್ವನಿ ಆಮ್ಚಾ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ ತರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್, ತೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ ಲಾಯಿಕ್ ಜಾಂವ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಪಂಡಿತ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಶಿಕ್ ದೂದ್ ಚಡ್ ಮುಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆ ಬರಿ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ವ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವೈಭವೀಕರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ವಿರೋಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ದುಬಾವಾಚಾ ನಜ್ರೆಕ್ ದಿಸ್ಚೊ ಆನಿ ಬಹುತೇಕ್ ಆಧಾರ್ ವಿಣೆಂ ಉಭಾರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾದ್ ಮುಕಾರ್ ದವರುನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಖಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆ ಸರಾನಾಂತ್.
  ಆತಾಂ ಫಾದರ್ ಮಹೇಶಾಚಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ನಾ ವಿಶಿಂ ವಿಸ್ತೃತ್ ವರ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಸತಾಂ ಲಿಪೊನ್ ವರೊಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೇಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರಯತನ್‌ಯೀ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮುಣ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬೊರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ವ ತಾಣೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಯೀ ಬರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ತಾಕಾ ಭೆಸ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ವರ್ಚಿ ಶಾತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ತಾಕಾ ವಡ್ದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ? ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್, ವ ತಾಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸಮತೋಲನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ತಾಕಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ?’ ಅಸಲೆ ವಾದ್ ಅರ್ಥಹೀನ್ ವಾ ಬಾಲಿಶ್ ಮುಣಯೆತ್. ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಣೆ ಪಣಾ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್, ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಅಸಲಿ ಪ್ರವ್ರತಿ ಆಸಾ ಮುಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಸಪೋರ‍್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಂಗೀ? ಮುಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾಂಗಿ?
  ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪದಕಾನ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ವರ್ದಿ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ. ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಸಾಧನ್.
  ಹಾಚೆ ಮದೆಂ ಖದ್ವಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಾಯ್ರಸಾಚಾಕಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ದುರಂತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸತ್. ವರ್ದೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಘಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಫಾವೊತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವರ್ಚೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಪುಣ್ ಭಾರಿಚ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳಜಿ ಆಸ್ಚೆ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್ ಮುಣ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೀಳ್ ಅಭಿರುಚ್ ಆನಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ನಾ ಸಹಜ್ ತಸಲಿ ನೀಚ್ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸತಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಮೊಸೊರ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ಕುಸ್ಡ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕಾರ್ನಾಚಿ ಖೊರೊಜ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆ ನಾಲಾಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಚಲವುಂಚೆ ಜ಼ಾಳಿಜಾಗೆ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆವ್ಯೆತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆ ಸೇಡಿಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದೆಚಿ ವಳೊಕ್ ನಾ ಆನಿ ಖುದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಣ್ವೆ ಪಣಾಚಿ ವಳೊಕ್ ನಾ. ಪಾ. ಮಹೇಶ್ ಹಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾವುನ್ ತಾಕಾ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಬೊರಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಕಾರಣ್ ಕರ್ತ್ ಮುಣ್ ವರ್ದಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪತ್ರ್ ಕರ್ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಮಾ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಕ್ರತ್ ಮನಾಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಂಸ್ತೆ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಕಳಂಕ್ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.

  15
  3
 7. Felix Rebeiro

  ಹೆ ವಾಸ್ತನಾ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ ಜಾತಾ ಆಯ್ಟಾ ಹ್ಶಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಕಿ ಲೋಕಾಂಕ್ ಎಕ್ ದೇಕ್ ಜಾಂವ್ಟಾ ಬದಲಾಕ್ ಪಾಟಿ ಫುಡೆ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ತೋಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಚಿಂತಿನಾವ್ ಫಾಲ್ಶಾ ಸಕಾಳಿ ಆಮ್ಟೀಚ್ ಮರ್ಯಾದ್ ವೇತಾ ಮಣ್ ಹೀ ಯೇಕ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚಾಂಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಎಕ್ ವಾಟ್ ಪುಣ್ ಸತ್ ಕೇದಾಳಾಯಿ ಲಿಪೋನ್ ಉರಾನಾ ಮಣ್ಟೇ ಹಾಕಾಚ್ ಎಕ್ ನಾ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಎತಾ ಸತಾಕ್ ಜೀಕ್ ಚುಕಾನಾ ಮಣ್ ವಡಿಲಾನಿ ಸಾಂಗ್ಟೆ ಸಾರ್ಕೇ

  8
  2
 8. mm
  Philip D Souza

  Pursuant to my my published comments, I have received a few private messages. One of them questions the bipolar disorder of the deceased. Why he was ordained and why was he given big responsibilities in that case? When the Bishop knew of his illness and suicidal tendencies, and exposed him to the stressful jobs, isn’t he responsible for his death? Only Bishop has the answers but I can only say that Fr. Mahesh was too brilliant and talented educationist to be wasted in routine chores. They have erred in not being cautious when the tell-tale symptoms were there and by depending more on ‘religious’ remedies rather than medical treatment.
  A second message states that she knew him as his college friend in Shirva and will not accept that he committed suicide. Needless to say that there can be years of happy interludes, enjoying good bonds with peers and performing well in studies. This illness generally afflicts geniuses, high IQ persons and creative people in greater numbers than average ones.
  A third questions if the article was necessary and girls abuses at the Editor for “focussing on his negatives” and not projecting his positive contribution. My response is that the article is not a biography of the deceased priest. It is a synopsis of the final investigation report by the police on the unnatural death which will form the basis for a judicial verdict like Coroner’s Inquest in UK. if someone attempts a biography, then this would form only one chapter in a Chronicle of a life besotted by an illness s not curable but controllable.
  Another message complements my valuable, mature and scientific opinion and Hope’s the church authority takes cognizance. Amen to that.
  We as a community must learn to do away with the stigma attached to mental illness. Post my open heart surgery in 2016, retirement from an active consultancy, uncontrolled diabetes and a minor brain stroke, I suffered from clinical depression for three years. You may read about it in my feature on http://www.bellevision.com
  I continue to take a small pill at bedtime in order that there will be no relapse because with age,the risk of that is greater. Therefore, because Mahesh suffered from the illness he was not a “bad” person. When dealing with physical ailments, we do not classify patients good or bad, then why the stigma of ‘bad’ traits in the case of brain getting I’ll?

  10
  3
 9. Oswald Rodrigues

  Thank you H M for a complete study of the case and for bringing out an unbiased article that clears all our doubts. It is a real eye opener to those who were ignorant and allowed themselves to be misled.
  Appreciate your style of writing and the clarity of thoughts and words that leave readers fully satisfied. Is there a possibility of bringing an english/kannada translation too, coz everybody was dragged into it and they need to know the truth.
  Thanks once again.May God bless you and all honest,unbiased writers like you !

  12
 10. mm

  Dear Philip, appreciate your balanced, yet mind blowing comment with deep knowledge on human behaviour and causes leading to disaster. I guess Fr Mahesh was matured enough to decide whether to quit or continue. With the education and experience he could have very well left the church and he had capacity to face the world. May be laziness and easy life triggered the collapse! There are many calling him as a close friend, it was their duty to correct him or advise rather than encouraging the negative and gain benefits! Feeling sad for his parents got lured by some short term so called journalists.

  13
  2
 11. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ … ಹಿ ಜಾಯ್ ಮುಣ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್. ಸತ್ ಸಡ್ ತೆಂಪ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್ನಾ.

  8
  1
 12. Hats off Kittall. Thank u for the true story.

  12
  1
 13. mm

  ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಳೆ ಉಗಡಾಂವ್ಚೆ ಲೇಖನ್..ಕಿಟಾಳ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರಿನಾ.. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ home work ಕರ್ನ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಂಗಿ ಅಸಾ ತಶೆ ಖಡಕಡ್ ಬರಂವ್ಚಿ ವಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಶಾತಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ,ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರುಜು ಜಾಲೆಂ..

  15
  3
 14. ಹೆ೦ ಲೇಕನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಡ್ಲಿಮಾಯ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯೇಕ್ ಉತಾರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಎತಾ ‘ಖಾತಾನಾ ಗೋಡ್,ಹಾಗ್ತಾನಾ ಝಾಡ್’ ತನ್ಕಿ ವರ್ದೆರ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ದೊನೀ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.
  ಯಾಜಕೀ ಭೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಮುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಚೆ ಖ೦ಡಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ೦ಯ್. ಸಹ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲೆಲೆ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಯಾಜಕಿ ಬೆಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಅಸಾತ್. ಎಕಾ ರಿಲಿಜೆಯಸ್ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಯಾಜಕಿ / ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಬೆಸ್ ಪಾವೊ ನ೦ಯ್ ಮುಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತವಳ್ ತೊ ಬೆಸ್ ಸಾ೦ಡುನ್ ವೆಚೆ೦ ಬೊವ್ ಬೊರೆ೦ ಮುಣ್ ಮುಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್. ನಾ೦ ತರ್ ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಅಪ್ಣಾಕಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಅನೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆ೦ ಜಿವಿತ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಅಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆಶಿ೦ ಕುಟ್ಮಾ ಅಶೆ೦ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಪೊಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.
  ಲೇಖಕಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ಚೆಂ ನಾ೦ವ್ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲಾ೦. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ೦ ಹಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿ೦ಚ್ ಅಮ್ಕಾ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ೦ತ್. ಆಮಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ವಾಪರಿನಾ೦ವ್ ಆನಿ ಕೊಣೆ೦ಯ್ ಭಾಡ್ಕಾಯ್ಲೆಂ ಮುಣ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ತಾ೦ವ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಎಕ್ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖಬ್ರ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ. ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಅಶಾರ್ ಪಶಾರ್ ಜಾಲೆಲ್ಯೊ ವೊಯ್ಸ್ ಮೆಸೆಜ್ಯೊ.ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಹಾ೦ತು ಜಾಲೆಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಇತ್ಯಾದಿ. ವಿಗಾರಾನ್, ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ, ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲೆ೦ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ನಾ.
  ಲೇಖಕಾನ್ ಯಾಜಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ವೆಕ್ತಿಂನೊ ಹಾಚೆ೦ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾ೦ ಆನಿ ಅಮಾಯಾಕ್ ಬಾನಾಯ್ಲಾ೦ ಮುಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಣೆ೦, ಕಿತೆ೦, ಕಿತ್ಲೊ ಫ್ಹಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ ? ಯಾಜಾಕ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನಿ೦ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ ? ಆನಿ ಅತಾ೦ ತಾ೦ಕಾ ಕಿತೆ೦ ನಶ್ಟ್ ? ಹೆ೦ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಲೊಕಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಮರ್ಸ್ಯಾ೦ತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಗ್ತಿಚೊ ಅನಿ ಸು೦ಕಾಣ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ರೀತಿನ್ ಉಜ್ವಡಾಕ್ ಯೆತೆಲೊ!
  ಯಾಜಾಕಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಎಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಜ಼ಾವ್ನ್, ಯೆಕ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಯೆಕ್ ಫ್ಹಿರ್ಗಜಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಅಸ್ತಾ. ಹೊ ಅಬಿಮಾನ್ ಹೆರಾ೦ನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಮಿ ಅಮ್ಚೆ೦ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್. ನ್ಯಾಯ್ ಕಿತೆ೦ ? ಖಂಯ್ ಅಸಾ ? ಮುಣ್ ವರವ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಬೆಶ್ಟೆ೦ಚ್ ಕೊಣೀ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ತಾಕಾ ಅಯ್ಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಆತಾ೦ ವೊಟ್ಟು ಗಾಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತೆ ಅಸಾ.
  ಬಾ| ಮಹೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ವಿಗಾರ್ ಯೆಕ್ ವಡ್ ಖರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆದಿ೦ ಪಯ್ಸೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಅತಾ೦ ಟೆ೦ಡರ್ – ಕೊಟೆಶನ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಪುರಾ ನವಿಂ ವಿದಾನಾ೦ ಮಾರೇಕಾರ್ ಜಾಲಿ೦. ಲೆಕಾ೦ತ್ ಅನಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಕಟೀಣ್ ಮುಣ್ ನಾವಾಡ್ಲೆಲೊ ವಿಗಾರ್ ತಾ೦ಕಾ ವಿಲನ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮುಣ್ ತೆ ಜಾಣಾ ಅಸ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕದ್ಳೊನ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಧಾ೦ವ್ಡಾವ್ಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್ ತಾ೦ಚೆ ಅಸ್ಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಅತಾ೦ ತೆ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ನಾಗ್ಡೆ ಜಾಲೆ. ತಾ೦ಚಿ ಕಾಷ್ಟಿ ಪೊಲಿಸಾ೦ನಿ ಸೊಡೆಯ್ಲ್ಯಾ.
  ತನ್ಕಿ ವರ್ದಿ ಪೊಳೆತಾನಾ ಬಾ| ಮಹೇಸಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಕಯ್ಲೊ ಸ೦ಗ್ತೀ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾತ್.
  1. ತಾಣೆ ವಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಮುಣ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚೊ / ದುಡ್ವಾಚೊ ವಿಭಾಡ್ ಕೆಲಾ
  2. ತಾಣೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಾ ನಾವಾರ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಕಿ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಉಪೊಯೊಗ್ಸಿಲ್ಯಾತ್.
  3. ತಾಕಾ ಮಹೆಶಾಕ್ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಸ್ತಿಯಾ೦ಚೊ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೊ ಅನಿ ತಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ತಾಣೆ೦ ಕೆಲೆಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಾಕಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ದರ್ತಾನಾ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಲಜೆಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ತಾಣೆ೦ ಜೀವ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಗೆತ್ಲಾ.
  4. ತಾಣೆ ವಿಗಾರಾ ವಿಶಯಾ೦ತ್ ಲೊಕಾ೦ ಕಡೆ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಸಾ೦ಗುನ್ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ನಾ೦ವ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲಾ೦
  5. ತಾಣೆ ಯುವಜಣಾ೦ಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾ೦ಚಿ / ಲೊಕಾ೦ಚಿ ಸಿ೦ಪತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ
  6. ತಾಣೆ ಬಿಸ್ಪಾನ್ 2 ಕೊರೊಡಾ೦ಚಿ ಪಯ್ಸೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮುಣ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
  7. ತಾಣೆ ವಿಗಾರ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ತಾ೦ತ್ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಘುಟ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪೊಡ್ತಾ ಮುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಘೊವ್ಳಿಕ್ ಮ೦ಡಳೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಚಾಳ್ವಯ್ಲಾಂ.
  8. ತಾಣೆ ಯುವಜಣಾ೦/ಮಾನೆಸ್ತಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾತಿ೦ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾ ಮುಣ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
  9. ತಾಣೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಾ ಟಿಚಾರಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ ಚಡ್ ಕರ್ತಾ೦ ಮುಣ್ ಮಾ೦ಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಿ೦ಪತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ.
  10. ತಾಕಾ ಸೆಮಿನರೆಥಾವ್ನ್ ನಡ್ತೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦ ನಾತ್ಲೆ೦ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ 2 ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಾಟಿ೦ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಲೆ೦. ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಒತಾಯೆಕ್ ತೊ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.
  11. ತಾಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಅಡ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ.
  ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಪೊಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಬಾ| ಮಹೆಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬೊಡಿ ಧೀವ್ನ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಧಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ವೊಗೊಚ್ ರಾವಲ್ಲಿ೦ ತರ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಚುಕವ್ಯೆತ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಾ೦ಪುನ್ ವೆತೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦.
  ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ಕಕ್ಕಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆನಾಸ್ತಾ೦ ರಾವ್ತಾಗಿ ? ಅತಾ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಮೆಳೆ೦ ಉಪ್ಯೆತಾ. ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಕರ್ಮ್ ದಿಸ್ತಾ ಅತಾ೦ ಕೊಣಾಕ್ ದುರ್ಸೊ೦ಚೆ ? ಹೆ೦ ಮೆಳೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ? ಮೆಳೆ೦ ಉಪ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ? ತುಮಿ೦ಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಯಾತ್.

  16
  3
  • mm
   Edward Noronha

   Hats off kittall. Very well studied and presented analysis based on police report. This article cleared all the doubts in mind.

   4
   1
 15. mm

  One of best and straight forward reality report from Kittall. Only Kittall can write something like this.

  12
  4
 16. Praveen Niddodi

  ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತಿ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಸೊದ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಮನಾಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತುನ್ ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಯೆತಾನಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ವಾಕ್ಮುಲಾ ದೀಂವ್ಕ್, ವರ್ದಿ ಬರಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ಆತಾಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾತ್?

  13
  3
 17. mm
  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

  ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೋರ್ನಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೋಂಕ್-ಉದ್ಕಾಡೆ ಪಿಡೆಕ್ ವೊಕತ್ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಹೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ಆಸಾ. ರಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಸ್ಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ರಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಧರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಠಿಕಾ ಕರುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಘಾಲೊ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಮೆಂಟಾಂನಿ ಹೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಳ್ಕತಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ವಾ ರಾಗ್ ಕೆದಳಾ ಕಸೊ, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಥಳಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಕೊಮನ್ ಸೆನ್ಸ್’ ಮಾತ್ರ್ ನಾ. ಹೆಂ ಕೊಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಸಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೀಡಿಯಾಕ್. ಸತಾಚ್ಯೆ ಪಕ್ಶೆನ್ ರಾವೊನ್, ಗೊಂದೊಳ್ ನಿವಾರುನ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯಾವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೀಡಿಯಾನ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್ ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಮೀಡಿಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಚ್ ವಾಟ್ ಚುಕ್ ಲ್ಲೆ.
  ಆನಿ ಫಾ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತೀ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಾಳ್ವೊನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಗೀ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಚಲಾವಣೆರ್ ದವರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾಂತುಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕಾಂಚೊಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗುಸುಗುಸು ಆಸಾ.
  ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕೆ ವರ್ದೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ದುದಾಚೆಂ ದೂದ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥೊಡೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಜೂನ್ ಹಿ ವರ್ದಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವಾಜಯ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚೆಂ ಸಮಸ್ಸೆ ಹೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಸತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಬದ್ಲಾಕ್, ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಂಚ್ ಮಝಾ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಮಝಾ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲಿಂ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಜಾಂ ಶಿಜಂವ್ಚಿಂ ಕುಂಡ್ಲಿಂ, ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ, ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂಕೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ.
  ಆತಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತಿಜೆ – ವಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆನಿ ವೊಂಕೊನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಖಾಂಯ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ವಿಂಚ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.

  33
  8
 18. mm

  I really appreciate your awesome article. Good analysis! You have solved my mysterious doubts about the matter. Anyhow let us pray for our priests and also for the soul of Fr.Mahesh.

  16
  4
 19. Rajesh Dsouza Kalina

  ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಸಭಾರ್ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಷರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಭೋವ್ಸಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾನಾಂ ಖರ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಮಪ್ಡಾಲ್ಯಾತ್ ???

  11
  2
 20. Someone needs to be daring to write such a article. We are blessed to have such a writer in our community, unbiased and courageous.
  We need to consider priesthood as a profession more oriented towards service rather than considering it as next to God. If we put them in position of God, it makes us difficult to accept that they can commit mistakes. We give them unnecessary hype that makes them hide their mistakes and ends up something like this. If a priest leaves his priesthood for any reason including his desire towards sex , we need to accept then into the community for being honest. Families and people give unnecessary importance to priests for their own selfish reasons. This hypocritical behavior in our community must stop.

  14
  7
 21. mm
  Philip Mudartha

  I am saddened by the successful suicide attempt by late Fr. Mahesh, a brilliant person, due to his manic depressive mental illness. I am sad because, in his brilliance, he did not help himself and also find the suitable support system both within his religious order and outside amidst his family and hundreds of his well-wishers.

  Manic depressive disorder manifests itself first at the onset of puberty. In Fr. Mahesh’s case, this could have happened in 1997. His father being two years junior to me in our high school, I reckon it is very likely that professional help may have been sought. I do not think they believed in satanic theories of the generation older to us. And the treatment for sure must have worked to control the manic episodes fix as long as medications were continued.

  It is unfortunate that the seminaries did not diagnose the symptoms of manic disorder as mental illness which required treatment but relied on spiritual means including counseling, warning and sending him away. A reasonable approach would have been to work with the parents, taking them into confidence and working to manage the illness in its nascent stage. Many brilliant celebrities have made successful careers after acknowledging their illness and availing continous medications.

  There is no ‘religious’ anti-dote for Manic Depressive mental illness. The medical practice alone provides the means to stabilize the neuron activity and “help correct” the behaviour deemed stable and acceptable to his environs, in this case, preparation for priesthood. At 14-16, he was not mature enough to seek treatment, but surely he was intelligent enough to do so when he was an adult. It is obvious, he did not seek or continue the treatment under the ill-conceived notion that the illness is curable.

  There is no evidence that his family “forced” him to return to the seminary. It must have been his calculated decision which received stamp of approval of both parents and the seminary establishment. After all,between episodes of mania and depression, there are periods of stable mind activity and “conforming” behaviour, described as ‘reformed” (sudrala!). Anyone who has witnessed his ordination and the subsequent reception is witness that everyone including himself was happy and he had no doubt of God’s Calling to serve Him and His Flock

  The quixotic comment of former PP of Mount Rosary Church (that a suicide that should have occurred earlier has happened now) sums up the attitude of senior clergy towards a young priest struggling with an incurable but controllable mental illness. It is clear that his senior (s) was aware of the suicidal tendencies but cared too little or was ignorant of remedial measures he should have taken/should have caused to be taken.

  Self-destructive and socially disruptive relationships are clear symptoms of maniacs. If he was not a priest, he would possibly have taken to wife beating, adultery, pervert sexual behavior, addiction to pornography and succumbing to other sexual cravings during the manic episode and trying to harm self in self-pity during the depressive interlude. That a trained, talented and committed priest should get involved in sexual activities not becoming of his vocation should have ring alarm bells.
  It is said prayer is a form of auto-suggestion. Even a manic depressive person can ‘auto-suggest’ himself into stabilizing his mood sufficient enough to seek medical care. It is in this, that he did not live strongly enough, did not have faith in the prayers to his God, and he did not reason enough to accept that he needs help that I found him lacking and responsible for his own untimely death.

  In this 2 child, one boy and a second girl, parental behavior, the second son is subconsciously submitted to an upbringing which promotes self pity, a second son generally grows up with ‘attention deficit disorder’, temper tantrums designed to seek attention’ and a general reaction that ‘he is ignored’. Growing up, if the psychological scars are not addressed adequately by parental love and support, bi-polar mood swings may result giving the child a ‘rebellious’ personality. That the deceased priest has been constantly seeking attention to himself in an attempt to deal with his poor self-esteem, in revolting overtly and covertly against authority, parental and custodial, tell-tale signs were there to provide him the much needed support. Alas, he failed in all his attempts to seek attention. Until, he succeeded in the ultimate step of seeking the attention. In death, his wish was granted but alas, he could not experience it!

  30
  • Canute Barboza

   Several self created miseries are possible in this life, not only on account of Manic Depressive Psychosis, but also due to the loss of faith in Jesus Christ including the absence of healthy reasonable God experience in one’s daily living.

   7
   8
 22. mm
  Vinod Barboza

  Thank you so much for the comprehensive article on the subject, when I read this article along with one you wrote 5 months a ago, it makes sense. There is lot to learn. Rest in Peace Fr. Mahesh.

  11
  3
 23. Thank you HM for bold article and certainly a ‘synopsis’ as Melwyn Castalio opined. I guess it is time for those created propaganda on FB & WA to delete their mischief. Many used this unfortunate death to settle scores and some are habitually anti- Priests, waiting to malign and character assassination. Glad to note that this news analysis has put all doubts and propaganda to rest! Congratulations HM for this painstakingly written detailed news clip.

  17
  7
 24. mm
  Gerald Carlo

  ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ religious establishment ಯೀ ನಾಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ಭಗ್ತಾ.

  11
  2
 25. ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಆಸಾತ್ :
  1. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾನಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಘೆತುಲ್ಲೆಂ. ‘ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವರ್ದೆಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪುಣೀ ಘಡಿತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಯಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ? ಫಾ. ಮಹೇಶಾಕ್ ಭೆಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಆಸುಲ್ಲಿ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಉಟತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾತುಲ್ಲೊ? ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡಾ ಮಧೆಂಚ್ ಫಾ. ಮಹೇಶ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ? ಜರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತಾಣಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ, ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ First Reaction ‘ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಪಳೆಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ?
  ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಫುಸ್ಲಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ? ‘ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿವಯ್ರ್ ಕೊಣಾಚಿ ಝಳಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಡ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲೊ? ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲೊ? ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ನೀಜ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಯಾ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ಧರ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆರ್ ನಿಶಾನಿ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ? ತಶೆಂ ತರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂಪುನ್ ವಚೊನ್ ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಸಾಂತ್’ಪಣಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಉರಾಜೆ ಆಸ್ಲೆಕಡೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತಾಂ ಕೋಣ್ ವಾವಯ್ತಾ?
  2. ತನ್ಖೆ ವರ್ದಿ ಕೇವಲ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್, ತಿಚ್ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉರ್ನಾ – ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತಾನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚಿ ನ್ಯಾಯ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕಶಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಕನಿಷ್ಟ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್, UDR ಪ್ರಕರಣಾಂ ಕಶಿಂ Process ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಸಮ್ಜಣೆನ್ ಅಸಲಿ ಬಾಲಿಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಆಸ್ಲೆಂ, ಆಜ್ ಜೊ ಕೋಣ್ ತನ್ಖಿ ವರ್ದಿ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೈಸಲ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ತಾಣಿಂಚ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿಂ ಬಿರುದಾಂ, ವಿಷೇಶಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ಎಪಿಸೊಡಾಂ ವಯ್ರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚಿ ಮತ್ ಕದ್ವಳಾವ್ನ್ ತನ್ಖೆ ಆದಿಕಾರಿಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಚಲುಲ್ಲೊ! ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಹುನ್ನರ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲೊನಾ, ತವಳ್ ವರ್ದಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫೈಸಲ್ ದಿವಯ್ಲೆಂ – ವರ್ದಿ ಅಂತಿಮ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ನ್ಹಯ್! ಪೊಲಿಸಾನಿಂ ಹಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬರೆ ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಬುರ್ನಾಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಸಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಚೆರ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿತಿದಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ವಾಚ್ತಾ. ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ತ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ದಕ್ಷ್, ನಿಸ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ, ಖಡಕ್, ಶೀದಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಷೇಶಣಾಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯೇಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿತಿದಾರಾಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾನೂನಾಚಿಂ ಜಿಂ ಸೆಕ್ಷನಾಂ ಶಿಕೊನ್ ನಿತಿದಾರ್ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾ, ತೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಕಾನೂನಾಚಿಂ ತಿಂಚ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂ ಶಿಕೊನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತನ್ಖೆ ವರ್ದೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಖಂಡಿತ್! ತವಳ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ರುದಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ – ‘ಆಮ್ಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಹಾಂಗಾ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ’ – ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
  3. ಹಿ ತನ್ಖೆ ವರ್ದಿ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿಯತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಉಲ್ಟೊ ವಾದ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಹೊ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ನ್ಹಯ್, ಅಸ್ಲಿಯತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್’ಚ್ ಹೊ ಉಲ್ಟೊ ವಾದ್ – ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ನುಜೊ, ತಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ದೇವ್ ಕರ್ತಾ! ಹ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ, ತರೀ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೂದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಾದಾಚೆಂ ಪೊಕ್ಳೆಂಪಣ್ ಪಳೆಯಾ – ಪಾದ್ರಿನಿಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ‘ಪಾದ್ರಿವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ನುಜೊ’ ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಕ್ಷೆಂ ಬರಾಬರ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ‘ಆಸೊಂದಿ ಭೊಗ್ಶಿಯಾಂ, ತೆಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಮನಿಸ್ ನೇ?’! ವ್ಹಯ್, ತೆಯೀ ಆಮ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಮನಿಸ್ ದೆಕುನ್, ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್’ಯೀ ಮನ್ಶಾಸಹಜ್ ಚುಕಿ ಘಡ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯೊ ದಾಖವ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತೆಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲಿಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್! ಜಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಧರ್ತೆಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಬರಿಂಚ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಕಾನೂನ್ ಲಾಗೂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂವ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್, ಏಕ್ ಅಕ್ರೇಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ನಾ!

  16
  5
 26. Cyril Mathias

  ￰ಸತ್ ಕೆದಳಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಜಿಕ್ತಾ , ಲೇಖನ್ ಬೊರೆಂ ಆಸಾ.

  11
  7
  • Alvin Mendonca

   Well narrative and informative. It reminds of a IAS officer who was once glorified for someone’s mileage.

   5
   3
 27. DILIP CORREA

  Very well written article, it’s an eye opener for all of us. 200 pages reports presented very nicely. Hats off to H M Pernal. Only you have the courage to present the facts as it is.

  13
  5
 28. Anil Menezes Shirva

  Thank You very much H M Sir for the professional and unbiased report. This analysis put all confusions to rest. RIP Fr Mahesh.

  10
  6
 29. Albert Vamanjoor

  Deva mojha, Saiba bhogoss ! SVD and Mangalore Seminery has such statements about him. How he got ordained? By whose political pressure? or Influence ?
  Any how, mind washed after reading this article. Thank you Kittall very much for the detailed information.

  14
  6
 30. ಮಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ “ತೊಚ್” ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಪುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ, ಥೊಡಿಂ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಂ:

  1. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್, masturbation ಸಯ್ತ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, “ಖತಾವಿಣ್” ಮಣಿಯಾರಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾರೀ ಅಸಂಭವ್. ಆನಿ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಭೆಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಅಪ್ರೂಪಾನ್ “ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ” ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಷ್ಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮಾ| ಮಹೇಶ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೊ, ಆನಿ ತಾಣೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂನಿ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಸವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಕಾನೂನೀ ಥರಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ದುರ್ದೈವಾಚಿ, ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್, ಖಂಡಿತ್. ತರಿಪುಣ್, ಮಾ| ಮಹೇಶಾಬರಿಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಖಂಚ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್?
  2. ಮಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಖಂಡಿತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವಿವಿಂಗಡ್ ಥರಾಚಿಂ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ದೀವ್ನ್. ಪುಣ್ ವಿಗಾರಾನ್, ಬಿಸ್ಪಾನ್ – ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾ ವಯ್ರ್ FIR ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕರವ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ, ತೆಂಯ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಘಡ್ನೆಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲಾಟ್ಯಾನ್ ಫೀರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂನಿ, “ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ” ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ?
  3. ಕನಿಷ್ಟ್, “ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಳೆಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬರ್ಪಿಂನಿಶಿಂ ದಿಲಾಂಸ್ತೆಲೆಂ? ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಮಾ| ಮಹೇಶಾಚೆ “ವ್ಹಡಿಲ್” ವಿಗಾರ್, ಬಿಸ್ಪ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮೂ?
  4. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ನ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ತಿ ಚೂಕ್. ಪುಣ್ ಸೆಮಿನಾರಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತೆರಾ-ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ, ಓಡ್ದ್ ದಿತಾವರೇಕ್ ಭೊಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿ, sexually active ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಸ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್? ಎಕ್ಯೆ ಸೆಮಿನಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಚ್ಛಾಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾನಾ, ಹಿಸ್ಟರಿ ನೆಣಾ ಆಸುನ್ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮಣ್ಯೆತ್? ಸೆಮಿನಾಂರಿಂ ಮಧೆಂ ತಾಳ್-ಮೇಳ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ವ್ಹಯ್ – “ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್” ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತೆಂಯ್ depresssion, suicidal tendency ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಧರ್ನ್? ಏಕ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ counselling ಯಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ?
  5. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡೆ ತರೀ ದೃಷ್ಟಾಂತ್, “ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ” ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಭೆಸಾ ಥಾವ್ನ್ ನಿಶ್ಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತರ್ 2015 ಂತ್ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?
  6. ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾನಿಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ?
  7. “ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣ್ಚೆ so called ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿತೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ? ಜೀವ್ಘಾತೆಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಿಕ್ ತನ್ಖಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಯಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್? ಸಾರ್ಕಿ ತನ್ಖಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್? ಆತಾಂ “ಬುರಾಕ್ ಧಾಂಪುನ್” ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತನ್ಖಿ ಜಾವ್ನ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ?
  8. ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಯಾ “ನ್ಯಾಯ್” ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕೀ? ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
  9. ಪಾದ್ರಿಪಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಳಿಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಜೂನ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಜ್ಬಿ? ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ so called ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕಿತೆಂಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ? ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ rehabilitation ವ ಇತರ್ ಥರಾಂನಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ?
  10. ಕಾನೂನಿ ನದ್ರೆನ್ (ಪುಣ್ ಲೇಖನಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ: ನಾಲಿಸಾಯ್, ಪಾತಕ್, ಅಭಿಮಾನ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಕಾಡ್ನ್) ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಆತಾಂ ಹಿ ಏಕ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ ತೆಂ ವ್ಹಯ್.

  14
  11
  • mm

   1. ಹೆರ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಘೊವ್ ‘ದಾವಿದ್’ ನಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೊವ್ ಸತ್ತಿ ವಾ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂಕಾ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್‍ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‌ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಇಶ್ಟಾಕ್. ತಾಣೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ ಫೊನಾರ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಕರ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ ! ಇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಘೊವ್ ಒಗೊ ರಾವತ್ ?
   2 FIR ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್? ಕೆದಾಳಾ? ಖಂಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಶೆಂ? ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಘಡಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಗರ್ಜ್. ಫಕತ್ ದುಬಾವಾನ್ ಕೊಣಾಚೆರೀ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ FIR ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಯುಡಿರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್? ಕೆದಾಳಾ? ಖಂಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಶೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಖೆನ್ ಕಳ್ಳಾಂ ದೆಕುನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಿವ್ಘಾತಾಕ್ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಆರೋಪ್ ಪತ್ರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತಲೆಂ. ಕೋಡ್ತ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿತೆಲಿ. ಕಾನೂನಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಿ.
   3. ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ನಯ್ ? ಹಾಚೆ ವರ್ತೊ ದಾಕ್ಲೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ?
   4. ಪಾಡ್ಯಾಚೆ ಪಾರಿ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆ. ಭಿತರ್ ರಾವೊನ್ ಸ್ವತಾಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ನಯ್! ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಚೂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ಚೋರ್, ಲುಟ್ಕಾರ್ ಥೊಡೆ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ‘ಆನಿ ಚೊರಿನಾ, ಲುಟಿನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಡ್ ಬರವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಚೊರ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ಶೀದಾ ಫಾಶಿಯೆರ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ? ಶಿಕ್ಷಾ ಮಾತ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ/ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಹೆಂಚ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಮ್ಜಾಯ್ಲಾಂ. ಸುಧಾರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ ಸುಧ್ರಾಲಾಂ ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಸೆಮಿನರಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲಿ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್‌ಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಯ್.
   5. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಚೊರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್‌ಚ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಫಾಶಿ ದೀಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಮಾಲೋಚನಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ. ಅವ್ಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಲೊ – ಬರೊ ಜಾಂವ್ಕ್.
   6. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ? ಆತಾಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗೋಲ್‌ಮಾಲ್ ಮಾತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ನಗ್ದೆನ್ ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ದಿಲಾ, ತಶೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ? ಕಿತ್ಲಿ ರೇಂವ್, ಸಿಮೆಟ್, ಜಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಯಾ? ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ? ಕೊಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತೆಂ!
   7. ತನ್ಖಿ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ ನಯ್. ದೊನ್ಶಿಂ ಪಾನಾಂಚಿಂ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ತನ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಆತಾಂಯ್ ಬುರಾಕ್ ದಾಂಪುನ್ ವಗೆಚ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ, ಡಯಾರಿಯಾ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ಬುರಾಕ್ ವ್ಹಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಘಾಣ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ತನ್ಕೆನ್ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ ಆತಾಂ ಮೊಡ್ಯಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ವೋಡ್ನ್ ನಾಗ್ಡೊ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ!
   8. ಮೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಸೊ ಜಿಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ – ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ! ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ?
   9. ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಚಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್. ತಾಣಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಸಲೆ ಮನಿಸ್‌ಚ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ Rehabilitation ನಯ್, ಏಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಉರತ್ . . . ಓಡ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾರಿ ಧಾಡಾಂವ್ಚ್ಯೊ!
   10. ಖಂಡಿತ್ ವಯ್ – ಅನಿಕೀ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಸಾಡಾಯ್ ಮಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ.
   – ಶ್ವೇತಂಬರ

   31
   7
 31. Navin Kulshekar

  Ek khodkhod utranim boroillem hem lekhon vachun khuxi zali. Amchea samajechi kallji asullo ek torii borovpi asa tem somzonn tuka porbim ditam.

  8
  6
 32. Rakesh D' Souza

  ಸತ್ ಮೊರಾನಾ. ವರ್ದಿ ಗೂಂಡ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ಲೇಖನ್.
  ಹೆಂ ಕಾಮ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಎಚ್. ಎಮ್.
  ಸತ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

  18
  6
  • Denis Lasrado

   Thanks to HM Pernal for the clear exposure of Fr. Mahesh D’Souza suicidal case. You have put everyone including the fans of late Fr. Mahesh in proper place so that no one can open their mouth. Eternal rest Grant to the soul of Fr.Mahesh.

   6
   4
 33. Canute Barboza

  Thank God for the above information. If the parish priest or the bishop had filed a police complaint on the following day of the suicide of Mahesh, the entire drama of Shirva church ground, would never have taken place. Both the parish priest and the bishop sincerely believed the mother of Mahesh and honestly accepted her request, not to file the police complaint. But she publicly cheated and betrayed the parish priest and the bishop, and she added fuel to the unnecessary unbecoming fire at Shirva church ground. She must openly apologize to the parish priest and the bishop for the same and publicly ask their pardon and forgiveness.

  19
  17
 34. mm
  Alphonse Mendonsa

  Jesus said to his disciples once ” Let the dead burry their dead” Mathew 8:22. If the vested interest personnel had not poked their nose, they wouldn’t have faced this disgrace today which is very well narrated in this article by H M Pernal.
  As stated above, these selfish people would have allowed Fr. Mahesh to rest in peace instead of digging his grave and face the consequences today.
  Anyways, the clear cut investigation report is here which is briefly summarised here and I’m sure there’s no doubt left that Fr. Mahesh committed suicide on his own for his wrong deeds. May God forgive him and may his soul rest in peace.

  12
  12
  • This incident proved that we Christian’s are literate, not educated. We do not have any reasoning power. Illogical arguments can sway us and most of all, we are of hard mentality.
   Fr. Mahesh has done one good thing, that is he showed us our worth. Our mental, emotional and common sense how weak it is. Our quality is subzero level, that is why we let go opportunity, we dis regard true potential amongst ourselves. Some 420 fellows can sway us to this extent.
   Ashamed to say that I was a neighbour to shirva parish, once a stronghold of ethics. Our drinks and grand functions have looted our wisdom.
   And what to say about nris, their comments in media were potboilers.

   14
   6
   • Where are the 420’s making videos and propaganda now?

    7
    6
    • Melwyn Castelino

     Hats off HM Sir; once again you proved to be Head Master of Konkani; wonderful, informative, studied, analytical article. It’s like a “synopsis” of a PhD by Inspector Mahesh Prasad. I completely agree with your thoughts. I strongly feel something is missing here, that is what is to be done next? The faith in the church and unity among the people must be brought back; same time I pray and wish that this incident must be forgotten and spirituality and unity shall be the quorum of all the fans of Late Fr Mahesh. Long live Shirva; RIP Fr Mahesh, let Saud Mai bless us and keep us healthy and happy.

     7
     3
 35. mm
  Glanish Martis, Alangar

  ಬರಪ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿ ವರ್ದಿಚ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲಿ. ಹೊ‌ ವಿಶಯ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜಯ್ ತರ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಹೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಮಾಪಾನ್‌ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲೆಂ.

  30
  7
 36. Vanitha crasta

  Great. Nice analysis.

  10
  5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.