Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಸಕ್ಕಡ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ…

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆಂವಡ್ತಾ, ತಿಚ್ ತಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಟ್ವಿ ಕರ‍್ಚಿ. ಆನಿ ಹಿ ಸವಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮೊಟ್ವಿಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಧರ್‌ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ತೆರೇಜಾ ತೆಜ್ಜು ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಪುಲ್ಲು ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್ ಆಲ್ಸು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಕ್‌ಯಿ ಅನ್ವಯ್ ಜಾತಾ. ‘ಮಠದಂಗಡಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ‘ಮೊಟಾಂಗ್ಡಿ’, ‘ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ‘ಉಬಾರ್’, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪೊಣೆಗೊಲ್, ಮೂಡುಬಿದರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ, ಅಶೆಂಚ್  ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

SQ04

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಮೊಟ್ವಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಾ ರುಪಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪಳಯಾಂ. ಜೋಸೆಫ್ ಜುಜೆ ಜಾಲೊ, ದುಜಾ ಜಾಲೊ. ಜೋಸೆಫಿನ್ ಜೊಸ್ಪಿನ್ ಜಾಲೆಂ, ದುಜೆಪಿನ್ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲುಜೆಂ ಸಯ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಜಾಬೆಲ್ ಜೊಬೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಬ್ಲು ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಬಾಪ್ಲೊ ಭಾವ್ ಗೊಬಿ, ದೊಬಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾಲೊ ತಾಚೆಂ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಾಲ್ ನಾಂವ್ ಗೊಡ್‌ಫ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ‍್ಕಿ ಕಳ್ಳಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಕಾ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್. ಮಾರ‍್ಸೆಲ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪೆಚ್ಚಾ ಜಾತಾ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಾತ್ತಿ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ದೋಗ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸಾತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಪ್ ಪೊಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಪ್ ಪಾಕ್ಕು ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್‌ಚ್‌ಥರ್ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಸಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಅಶೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ಜಾಯ್ನಾಂ.

ಸೆಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನಾನ್ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಸ್ತು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಳ್ಳೆಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮಿಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂತ್ ಸೆಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನಾಕ್ ಸಾಸೆಬಸ್ತ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭೋವ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ವಿಕ್ಟರಾಕ್ ಇಟ್ಟಾ, ಇತ್ತಾ, ವಿತ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಸದಾಂಚೆಂಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಾರ‍್ಸೆಲಾಕ್ ಮಾಚ್ಚಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಸದಾಂಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಲರಿ ಇಲಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ತಾಂಚೆತಾಂಚೆ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್‌ಕರ್ನ್  ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್  ‘ಇಲ್ಲಾ’  ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೊರ‍್ಚೆಂ ಆಸಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ (ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸಗ್ಳಿ ಯೆತಾ) ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ‘ಜಾತ್ ಪೊರ‍್ಬುಂಗೆಲೆ’ ಆನಿ ‘ಪೊರ‍್ಬು ಜಾತಿಚೆ’ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ವರ್ಗ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ಹೆಂ ವಿಂಗಡನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ದೊಳೆ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಧರ್‌ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ‘ಪೊಕ್ಕಾಡೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ‍್ಗಾಂನಿ ಕೆಳಿಂ ಖಾವ್ನ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಚಾನಾಂ. ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪೊರ‍್ಬುಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲ್ತಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಳೆರೆ ಬಾಲ್ತು ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ತಾತ್ ತರ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ‘ಜಾತ್ ಪೊರ‍್ಬು’ ಕೋಣ್ ? ಆನಿ ‘ಪೊರ‍್ಬು ಜಾತಿಚೊ’ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖರೋಖರ್ ಸತ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಕಳ್ತಾ.

SQ02

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಬರೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಆಲ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಲ್ಪಿ ವಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ಉದ್ದಾಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆಪಾಯಾಚೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಮಂಕ್ರಿ’ (ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್) ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ವಾಡುನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾಮೂಂ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ ರಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ದೂದ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್‌ಚ್ ನಾಂ, ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಸವಯ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ದೊಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾಂವ್.

SQ01

ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಕೇಂದ್ರೀತ್. ಯಾಜಕ್ ಪವಿತ್ರ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ ಆನಿ ಚಡ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ತರಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಪಾಯಾಂನಿ ವಾಪರ‍್ಚೆಂ ವಾ ತಾಣಿಂಯ್ ಉರ‍್ಬೆನ್ ವಾಂಟೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಏಕ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂರಚನಾಖಾಲ್ ಚಲ್ತಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಚನಾಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್, ‘ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ?…’ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಂವ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಹುಮೆದ್ ಕಿತ್ಲಿ, ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಿತ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವೆಗಾನ್ ಆನಿ ವೊಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ ತರಿ ನಿಮಾಣೆಂ, ‘ಹೆರಾಂಚಿ ಗಲಾಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಯಾ…’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆಕೇರ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ರಾಶಿಂ ಮಧೆಂ ತಾಂಕಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಚಲ್ತಾಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ನಾಂ ಫಕತ್ ಮೊಟ್ವೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಮೊಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಭರಾನ್ ಆನಿ ಜೊರಾನ್ ಚಲ್ತಾ.

SQ03

ಹ್ಯಾ ಮೊಟ್ವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಳ್ ಆಸಾಗೀ? ಖಂಡಿತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಳ್ ಆಸಾಜೆಚ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ಎಕ್‌ಚ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ನಾಂ ತರ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಫಳ್ ಆಸಾಜೆಚ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಮಧೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ (ಕೆನರಾ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಜ್ ಪಾವ್ಲಾ ತ್ಯಾ ಭೋವ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್, ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂವಿಣ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೊಟ್ವೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
29 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
4 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
6 :cry: Sad
17 :rage: Angry

6 comments

 1. mm
  Roshan Madtha

  ಸ್ಟೀಫನ್, ತುಜೆ೦ ಲೇಕನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ಲೆ೦.
  ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಮಟ್ವೆ೦ ಮೀಸ್, ಮಟ್ವೆ೦ ರೆಸ್ಪೆರ್, ಶೆರ್ಮಾ೦ವ್, ಸಾ೦ಜೆಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ… ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ನಾ೦, ಪುರಾಯ್ ಮಟ್ವೆ೦ಚ್ ಜಾಯ್. ಜೆವಾಣ್ ನಾಕಾ, ಫ಼ಾಸ್ಟ್ ಪುಡ್ ಜಾಯ್, ಲಾ೦ಬ್ ಕೊಮಿಸ್ ನಾಕಾ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಇಜಾರ್ ನಾಕಾ ಬರ್ಮುಡಾ ಜಾಯ್. ಲಾ೦ಬ್ ಗಾಗ್ರೊ ಬಾಜು ನಾಕಾ, ಮಿನಿ ಮಿಡಿ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಯ್, ವಕ್ತಾ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಜಾಯ್, ನೊರ್ಮಲ್ ನಾಕಾ ಸಿಜೆರಿಯೆನ್ ಜಾಯ್ ಪೂರಾಯ್ ಮಟ್ವೆ೦ತ್ ಜಾಯ್. ನವೊ ಧಾ೦ವ್ಚೊ ಸ೦ಸಾರ್ ನವೆ೦ ಮಟ್ವೆ೦ ವಿದಾನ್.
  ಹಾ೦ವ್ ಅದ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಸಾ೦ದ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಲ್ವಿ (ಮೆಲ್ವಿನ್), ರಿಚ್ಚ (ರಿಚ್ಚರ್ಡ್), ಬಟ್ಟ (ಬರ್ಟನ್ ), ಕಾಶ್ಟಿ (ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ), ಸ೦ತು (ಸ೦ತೊಶ್) ಇತ್ಯಾದಿ … ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಡ್ತಾ , ಪೊಡಿ ಆನಿ ಕುಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪಯ್ತಾಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚಿ ನಾ೦ವಾ ಅಜೂನ್ ಯುವಜಣಾ೦ಚಾ ಜಿಬೆರ್ ತಶಿ೦ಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಹ್ಯಾ ಆಡ್ ನಾ೦ವಾ ವರ್ವಿ೦ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗ್ ಆಜೂನ್ ಜೀವ್ ಆಸಾ.
  ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕೀ ಆಡ್ ನಾಂವಾಂ ಆಸ್ಲಿ೦. ಒಲ್ವಿ ಫಾದರ್ , ಯೆಲ್ಲಾ , ಚಾರ್ಲಿ , ಪಕ್ಕು ಅಶೆ೦ ನಾಂವಾ೦ನಿ ಆಮಿ ಅಪಯ್ತಾನಾ ತಾ೦ಕಾ ರಾಗ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ.
  ಬೆಳ್ವೆ೦ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಬಿರಾ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಸ್ತು ಲವಿನಾ ನಾಂವಾಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ತಾ೦ಕಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿ೦ ನಾ೦ವಾ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲಿ೦ ಬೆಳ್ಳೆ ಲವಿನಾ (ಲವಿನ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ) ಕಾಟಿ ಲವಿನ (ಲವಿನ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ) ಶಿಕಾರಿ ಲವಿನ (ಲವಿನಾಕ್ ಬೊ೦ದುಕ್ ದರು೦ಕ್ ವಿಶೆಸ್ ಅಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಲಿ) ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ಲವಿನಾ (ಲವಿನಾ ಬಳ್ಕು೦ಜೆ ) ಅಶೆ೦ ಶಿಬಿರ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ತಾ೦ಚಿ ನಾ೦ವಾ ತಾ೦ಕಾ ಮೊಗಾಚಿ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಅತಾ೦ಯ್ ಆಮಿ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾ೦ವಾರ್ ತಾ೦ಕಾ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ.
  ಆತಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ೦ ಮಟ್ವೆ೦ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅದ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾ೦ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ನಾ೦ವ್ ಅತಾ೦ಚ್ಯಾಂನಿ ಮಟ್ವೆ೦ ಕೆಲಾ೦ – ಹಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

 2. Preetham Kirem

  Last two sentences could not understand as to what.

 3. mm
  Gerald Carlo

  ಸುಂದರ್ ಲೇಖನ್. ಬೋವ್ಶಾ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ನ್ಹಯ್. ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್! ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ Charlotte. ಪುಣ್ ತೆಂ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಖಂಯ್. ಶಾಲೆಟ್ ಖಂಯ್! ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ಅಪಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಲ್ಲು. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಒತ್ತು ದಿತಾನಾ ‘ಶಿಲ್ಲೋ..” ಜಾತಾ! ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ರೊಬರ್ಟ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ರೊಬಟ್. ಅಮೆರಿಕನಾಂಕ್ Bob! ಥೊಡ್ಯಾಂಚಾ ನಾಂವಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ವೃತ್ತಿ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ! ಸ್ಕ್ರೂವಾಲ, ಬಂದೂಕ್ ವಾಲಾ, ಮಿರ್ಚಿವಾಲ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೇ ನಾಸ್ಚಿಂ ಯೀ ಆಸ್ತಾತ್: ದುಕೊರ್ ಫೆಲಿಸ್, ಕುಂಟ ವಿತ್ತಿ, ಕುಳ್ಳ… ಇತ್ಯಾದಿ

  1
  1
 4. mm
  Valerian D' Souza

  ಬೊರೆಂ ಲೇಖನ್. ನಾಂವಾಂ ಮಟ್ವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಲಂಬ್ ಜಾತಾ ಮುಣೊನ್ ನಂಯ್. ಮೊಗಾನ್. ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ಮುಣೊನ್.

 5. mm

  If all are not porbu (prabhu a Konkani bramin). Then there was no unity from beginning, even now its visible. In olden days portugese gave their names and surnames. But uneducated poor people couldn’t prononce it, so they made shortcuts. Then it continued for centuries. Our community has a strong leader, our bishop.

  • mm
   Stephen Quadros Permude

   Dear Prem, all are Porbus, some are jati porbus and most are porbu jatis, Please try to understand what I mean…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.