Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 18

JHST 1

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ… ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಇಗೊ’ಕ್ ದಣ್ಸುಂಚಿ ಮೆಟಾಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಚೆರ್ ಹೊ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಚರಂವ್ಕ್  ಪಳೆತಾ?!…ತೆಂಯೀ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್?!’

ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್  ಸವ್ಕಾಸ್ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ಊಬ್ ಚಡವ್ನ್  ಆಸ್ತಾಂ… ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.

“ಫೆಡ್ರಿಕ್…!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮೆಟಾಂಚೆರ್  ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತಿ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಭಿರಾಂತೆ ಧೊಮೊಸ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಹಾಂವೆ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಭುಜಾರ್ ಹಾಂವೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಆಸಾಮೂ?!”

“ಸ…ಸರ್…” ಫಕತ್ತ್ ಗಾಗೆಲೊ ತೊ.

“ಹೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನೀ… ಮ್ಹಜೆಂ ತೆಂ ವೊಜೆಂ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್ ?!  ಆಸಾಯ್ ತರ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾಂ. ತೆಂ ತುಜೆಂ ಹಂಕಾರಿ ಭುಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕರುಂಕ್ ಮಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ಯಾ ನಾಂ? ”

ಹ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕಠೋರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ಕರ್ತುಬಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ಘಡ್ಯೆನ್  ಜಿರವ್ನ್…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ…

“ನಾಂ…ನಾಂ ಸರ್… ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ…ಖಂಡಿತ್ ನಾಂ…”

“ತಶೆಂ ತರ್…ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ.  ಆತಾಂಚ್ …ಹ್ಯಾಚ್  ಘಡಿಯೆ…ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್!”  ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.  ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್  ವೆಳಾ ಉದ್ಧೇಶ್ ಪೂರ್ವಕಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಸಂಗಿ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ ಗಮನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಚಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಖಿಣಾನ್ ಕಳ್ಬಾಣ್ ಉದೆವ್ನ್ ತೊ ಲಜೆಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೈವ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಘುಸ್ಪೊಡ್ಲೊ.

‘ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸಂಗಿ  ಆಪುಣ್‌ಯೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ  ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ನಿಂದೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲೊಂ ನೈಂ!’  ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಕ್ ಜಗ್ಲಾತಾನಾಂ… ‘ತೆಂಯೀ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ…!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ  ತವಳ್‌ಚ್  ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ…

“ಕ್ಲೈವ್ ಆಜ್,  ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಯಾ…”

“ಕಿತ್ಯಾ ?!”  ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಚಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಸಳ್ಳೆಂ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂ ಥಾವ್ನ್.  ಆನಿ ಹೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ… “ಯಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…ಆತಾಂ ಯಾ”

ಪೂಣ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘನ್-ಮಾನಾಕ್ ಸಲ್ವೊಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ…ತೊಯೀ ಉತ್ರಾಂ ಫಾರ್ ಮಾರೊಂಕ್ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತವಳ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ವೆರಾಂಡಾಚೆಂ ಸರಳಾಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್  ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…ಥಂಯ್ಚ್ ದೆಗೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೈವ್ ನಿಂದೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ನಾಚಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾವೆಳಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಮಾನಾ ಪ್ರಾಸ್… ಕ್ಲೈವ್….ರಾಗ್-ಲಜೆಚಾ ಅಸಮಧಾನೆನ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್…ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್  ಸಂತೋಸಾ ಲಾರಾಂ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲಿಂ!

ಗೆಟಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್  ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಬಸ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಕ್ಲೈವ್ ಆಪ್ಲೊ  ಕ್ರೋಧ್… ‘ಢಬ್ಬ್’ ಕರುನ್  ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್  ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದಾಕೈಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಕಿತೆಂ ಹೆಂ…ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.?”

ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…ಯೊದೊಳ್ ಕ್ಲೈವಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ  ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚೊ ಮೊಗಾ ಘುಟ್ ’ …ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಉಪಾವ್ ಸೊದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಆತಾಂ ಘಡ್ಯೆನ್  ಗಾಗೆಲೊ…

“ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಮದ್ಲೊ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ವಿಶಯ್. ತಾಣೆಂ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಂಕಲಾಗೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್  ದುಸ್ರೊಚ್  ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.  ಆನಿ ತಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಜಡಾಯೆರ್ ಉಲಯ್ಲೊ”

“ಪೂಣ್ ತಿ ಜಡಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಶಿ ದಾಕೈಲಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಕೋಣ್?!” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಮರ್ಯಾದೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಾಚೊ ‘ಇಗೊ’ ತಾಕಾ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲೊ.

“ಕೈವ್… ನೀಜ್ ತರ್… ತ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಂಕಲ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಂಬಧಾವಿಶಿಂ ತೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂ” ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯೆ  ಪಾಟ್ಲೊ ಘುಟ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಬಾಂದೊನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್… ಕ್ಲೈವಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್. ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರುನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ…

“ತಾಣೆಂ ತುಜೆರ್ ಜಡಾಯ್ ದಾಕೈಲ್ಲಿಯೀ ನ್ಹಂಯ್.  ತೊ ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರೆಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲೆಚೊ ಪರಿಣಾಮ್. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮುಕಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ಚ್  ಮತ್ ಖದೊಳಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ. ಪ್ಲೀಜ್ …ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಸಂಗತ್.”

ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ವೊದ್ದಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆಂ ‘ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್’ ಜೊರಾನ್ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಚಡ್ಲೊಲೊ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡುನ್ … ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ  ಡ್ರೈವಿಂಗಾರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಕ್ಲೈವ್,  ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವೇಗಾಕ್ ಅವ್ಘಡಾ  ಭಿರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್,  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಲಗಾಮ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಉಧ್ಧೇಶುಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ… “ಸರ್…ರಿಶಭ್… ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟುಂಕ್  ಆಶೆತಾ” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚಾ ಸಂಗ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಓ.ಕೆ…ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ದಿ”

ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಹಿ ಸಹಮತ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವೈಲಿ. ಆನಿ “ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ತಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವೊವ್ನ್.

ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಅಮ್ಸೊರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಜಾಯ್ತ್  ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತುಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ …ಹಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊಂ..”

ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಗ್ಲಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ…

“ಸ..ಸರ್…”

ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾ  ತಾಳ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ…ಜಡಾಯ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲಿ. ಆನಿ “ಕಿತೆಂ?!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಸ…ಸರ್…”  ಪರತ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಗಾಗೆಲೆಂ ತೆಂ…ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ರಿಗವ್ನ್…“ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಲಾ…ಮುಕಾರೀ ದವರ್ತೆಲಿಂ.!…ದಯಾಕರುನ್  ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ  ಭರ್ವಶ್ಯಾಕ್ …ತುಮಿ….”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ….!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲಾಗ್ಲೊ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಂಚಲ್ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥರ್ಥಾರಾವ್ನ್.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ … ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದ್ಳಾಲೆ. ಆನಿಂ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಣಾನ್  ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತವಳ್‌ಚ್ …

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…”  ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… “ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂ ದವರ್.  ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಲೌಕಿಕ್ ಕರ್ತುಬ್ ನಡ್ತೆಂ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕೊಣ್…ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ …ತಾಂಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾವೆಶಿಂ ಫಾವೊತೆಪರಿಂ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುನ್… ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ  ಫಾವೊತ್ಯಾಪರಿಂ ಸಮ್ಜಾಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಶಾತಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಆಸಾ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡಿ ಮಾರ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್.  ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ …ತಾಂಚೆರ್ ಗುಪಿತ್  ನದರ್  ದವರ್ತಾತ್  ಮ್ಹಜೆ ತೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನಿಸ್.

ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಸಲಾಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಫಾವೊತೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಂ. ಆನಿಂ ಫಾವೊತೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ. ಆನಿ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್‌ಚ್   ಆಸ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್….”

“ಮ್ಹ್…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…”  ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್… “ತುಜೆ ತೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚೆ ರೌ…ರೌಡಿ…?!…ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತುಂ …” .

“ಹಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…”  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್-ಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಜಡಾಯೆ ತಾಳೊ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂನಾಂ. “ಪೂಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವ್ಚೆಪರಿಂ…ತುಂವೆಂ ರೌಡಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ಕರಿನಾಂ!

ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಪರಿಂ ಲೆಕ್ತಾಂ…ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ದವರ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ತೊ ಭರ್ವೊಸೊ ವಿಶ್ವಾಸ್… ತುಜೆಪರಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ನ್ಹಂಯ್!”

“ಸ್…ಸೊರ್ರಿ ಸರ್…”

“ಜರ್ ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆ ತಸಲೆ  ಸಬಾರ್ …‘ರೌಡಿ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್…ವ್ಹಡ್ ನಾಂ…” ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಂಭೀರ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣೆಂ ತಾಳ್ಯಾನ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್ಲೆಲೆ ಥಂಯ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. “ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಂ…” …ಉಡಾಫೆಂ ಉತಾರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಟೊಂಚ್ಯಾಪರಿಂ! ಆನಿ ಪರತ್ ತೊ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಕೊಣಾ ಥಂಯ್ ನಿತಳ್ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ…ಕೊಣಾ ಥಂಯ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆಸಾ…. ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿಂ ನಿತಿನ್ ಚಲ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. ಆನಿ ಜರ್ ತರ್ ತೊ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ವಾಯ್ಟ್ ಬುದಿ ದಾಕವ್ನ್ …ಅನೀತಿಚಿ ದೇಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪಾಟಯ್ತಾ. ತರ್…

ನಿತಿಕ್ ನೀತ್…ಅನೀತೆಕ್ ಅನೀತೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್  …ಅನೀತಿಚ್ಯಾಂಕ್  ಸೊಸುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅನೀತಿಚಿಚ್ ತಲ್ವಾರ್ ರೊಂಬೊಯ್ತಾಂ ಆನಿ  ಚಾಚಾಯ್ತಾ! ತೊ ನಿತಿಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ !”

“ನಿತಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸರಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್!”  ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಮುಸ್ಕುರೊ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್. ಆನಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ… “ತುಮ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮಾಗೊನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…ಮ್ಹಜೊ ರಿಶಭ್‌ಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೊಚ್! ”

ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ …ರಿಶಭಾ ವಯ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಅಭಿಮಾನ್  ಭರ್ವೊಸೊ …ಸರ್ವ್ ಬೊರೊಚ್ಚ್ ಪಾರ್ಕಿಲೊ! ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರಿಲೆಂ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕರ್ನೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶರಾಣಾಗತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾತ್ . ಆನಿ ತುಂವೆ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ತ್ಯಾ ರೌಡಿಂ ಸೈನಾಂತ್ …ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆತಾಂ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್.  ಆನಿಂ ತೆ…

ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಧಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್!  ಆನಿ ಅಶೆ ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಆಕೃಮಣಾಚ್ಯಾ ಶಾತಿಚಿ ವಳಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಚಾರುನ್  ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ !

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…  ಆತಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್.”  ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ  ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ…“ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಗಜಾಲೆಚೆರ್ ಶೀದಾ ದೆಂವೊನ್ ಸಾಂಗ್ಟೆಂ ತರ್…

ತುಜ್ಯಾ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ನಡ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ಚ್  ಖೂಭ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ.  ತುಜೊ ತೊ  ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವಭಾವ್, ತಿ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಚಾಲ್, ನಿತಳ್ ನಿತಿಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ… ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಗ್ತೆನಿಂ ತುಂವೆಂ ದಾಕಂವ್ಚಿ ತುಜಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಶಾತಿ ಧೈರ್…ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾವಿಶಿಂ  ಹಾಂವ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾಂ ವರ್ವಿಂ… ತುಜೊ ರಿಶಭ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.”

“ ಖಂಡಿತ್  ಸರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್…ಮ್ಹಜೊ ರಿಶಭ್!”

‘ಮ್ಹಜೊ ರಿಶಭ್! ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲೊ ತಾಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…“ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾಂ…ಕಿತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವಿಂಚೊಂವ್ಣೆರ್ ಮಾಕಾ ಬರೊಚ್  ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ಪೂಣ್….

ಕಸಲಿಯೀ ಗಜಾಲ್ ಮತಿಂ ಜಿರೈನಾಸ್ತಾಂ…ಫಲಾಣ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಚೆರ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್…ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್!”

♥ ♥ ♥

ದೀಸ್ ಧಾವ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ … ಫಾ| ಫ್ರೇಂಕ್ಲಿನಾಚೆರ್ … ತಶೆಂಚ್ಚ್  ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹೊರ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ತ್ಯಾಚ್  ಪರ್ಮಾಣೆಂ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಕ್‌ಯೀ…ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಥಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್  ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚೆಂ ನಾಡ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿ …ಕಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ…ಕಸಲೆಂ ಘಡಾತ್ತ್ ಆಸಾ…ಘಡುಂಕ್ ಆಸಾ… ಮುಕ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ರಾವಾತ್?! ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾವಿಶಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತೆಂಚ್  ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಧೆಗಾತ್ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಪೂಣ್ … ರಿಶಭ್ ಮಾತ್ರ್… ಕೊಣಾಚೆರ್‌ಯೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್!

ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭೆಟುನ್… ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವಾ ನಕ್ಶಾ ತಯಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ನಕ್ಶ್ಯಾ ವಿಶಿಂ … ‘ಕಿತೆಂ ಕಶೆಂ ಕೆದಾಳಾ!’… ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಗುಪಿತ್ ದವರುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ತೊ ವಿವರ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೊ! ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಫ್ರೇಂಕ್ಲಿನ್ … ತವಳ್ ತವಳ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ಭೆಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!

 ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್  ಕಿತೆಂಚ್  ಭರ್ವಸೊ ಉಬ್ಜಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ದುಬಾವಿ ಘುಸ್ಪಡೆ ವಾತಾವರಣ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್…

ಎಕಾಎಕಿ ಆಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಖಾಮಖಿ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ.. ಹೆರಾಲ್ಡ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್!

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ..ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್  ರುಂದಾಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಶಭ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

‘ಮೈಗಾಡ್…ಹೊ ರಿಶಭ್ ಹಾಂಗಾ ಕಸೊ?!.  ಹೆಂ ತಾಣೆಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತೀ ಚಿಂತುಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಅಶೆಂ ತರ್… ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಭೆಟ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಸಲಿ!

ರಿಶಭ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಿತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಮೌನತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್  ಕಿತೆಂಚ್  ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.!’ ಮತಿಂತ್‌ಚ್  ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್ . ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್…

‘ರಿಶಭ್ ಜರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಕಾ ಪಳೆತ್ ತರ್?!  ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರಿತ್!’

ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಕಾಂಪ್ ಹಾಡ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತೊ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್…

‘ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ರೋಯಲ್ ಎನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕಾಚೊ  ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್…ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ’  ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ… ಹಳ್ತಾರ್ ತೊ ಕಾರಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸ್ಲೊ . ತವಳ್‍ -ಚ್ಚ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಮತಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಡೊನ್0ಚ್ಚ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಥಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಯೆ ಬಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ತ್ಯಾಮಧೆಂ ಸ್ಭಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ರಿಶಭಾಚಾ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾ ಸಂಗ್ತೆರ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಸರ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ರಿಶಭ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ನಾಂ.”

“ಹುಂ ಮುಂದರ್ಸಿ…”  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಪಾರ್ಕೊವ್ಣಿ ದೀಶ್ಟ್ ರಿಗವ್ನ್.

“ನ್ಹಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ…ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ?!”

“ತೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…ಆತಾಂ ರಿಶಭ್ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ನೈಂವೇ?…ತೆಂ ತುಮ್ಕಾ ತುಮ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ನೈಂವೇ?. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್-ಗೀ ಯಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್…”

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮತ್ಲಭಿ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊಂವ್ಚಿ ಸಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ… ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್… ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆ ತುದೆರ್-ಚ್ಚ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ,

“ನಾಂ ನಾಂ …ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ .ಆಜ್ ತುಮಿ ಮಾತ್ಸೆಂ ಬಿಜಿ ಆಸಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.  ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾಂ.”

“ನಾಂ ತುಂ ಸಾಂಗ್.  ಬಿಜಿ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಬಿಜಿಚ್ಚ್ . ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೋಡ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ನಂತರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ ತೊ ಸಹಕಾರೆಚೊ ಹಾತ್ ಆತಾಂ…ರಿಶಭಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ವಾಲಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲೊ ತೊ ದುಬಾವ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ.

‘ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ…ಪರೋಕ್ಶಪಣಿಂ  ರಿಶಬಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ.!’  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿಂ… ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ನಾಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ…” ಆನಿ ತೊ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಫೋನ್ ಕರುನ್‌ಚ್  ಯೆ”

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಲಹಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕದೆಲಾ ಆವಾಜಾ ಬರಾಬರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಆತಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ…

‘ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿನಾಂ!’… ಮತಿಂತ್‌ಚ್  ಖಾತ್ರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಸಲಿಚ್  ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಾಕ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ … ‘ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ… ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಕಸಲೊಗೀ ಘುಟ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ದಾಟಾಯೆನ್ ಜಗ್ಲೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ …ಘಡ್ಯೆನ್ ತೊ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ…

ಘಡ್ಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ  ರಿಶಭಾಚಿ ನಂಬ್ರಾ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್  ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

♥ ♥ ♥

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್…ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾ …

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಂಗಿ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಸದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೆಟೊ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆರ್… ಕ್ಲೈವಾ ಸಂಗಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂಚೊ ದಬಾವ್ ಚಡಾತ್ತ್ ಗೆಲೊ!

ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಯ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ದಲೆನಾಂಕ್ ರಿಶಭಾ ವಯ್ಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಚಂಚಲ್ ಜಾಯ್ತ್ ವೆತಾಲೊ! ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಂತ್…

‘ರಿಶಭ್ ಯಾ ಕ್ಲೈವ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್…

ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನೋದಬಾವೆಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಕ್  ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಪರಿಗತ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ….

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂ  ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ‘ಕ್ಲೈವ್ ಖಂಡಿತ್ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೊ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂತೆಂ ಮತಿಂ ದಾಟಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚಾ ತುರ್ತೆಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಗುಪಿತ್ತ್ ಥರಾನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಗೆಲ್ಯೊ!

ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಘರ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊಣೊದೆಂ ಮದೆಂ ಬಂದಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್  ‘ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿಂ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವೆನ್ ಕಶ್ಟೊಂಕ್  ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಎಕಾ ದಿಸಾ…ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್…

ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಜಾಯ್.”  ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಟಕ್ಕ್  ಜಾಲ್ಲೊ ಸಿಮಾಂವ್, ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ತ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಪೂಣ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಜನೆಲಾಂತುನ್ ಗುಪಿತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …ಸಿಮಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪುಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಿ ಮೆಟಾಂನಿಂ…ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್…ಆನ್ಯೇಕಾ  ಬಾಗ್ಲಾಂತುನ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆರಾಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ… ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ …ಅಮ್ಸರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೊದುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ.  ಏಕ್ – ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ತೊ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ರಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ…

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಿಸ್ಪಿಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಸಂಗಿಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್…ಅಮ್ಸರಿಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಹೆಂ ತುಕಾ…ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್…. ಮಾಕಾ ಕೋಲ್ ಕರ್.”

ತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಕಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಉದೆಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ನದರ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ…

ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ… ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಕೈವಾಚಿ ದೋನ್ ಕಾರಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ!

ತವಳ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಡ್ಯಾಡಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುಂ ಭಿತರ್ ವಚ್ … ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ಯೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್. ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಚಲ್…ಕಸಲ್ಯಾಚ್  ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಕಾ…ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ…ಆತಾಂ ವಚ್ …ಬಾಯ್.”

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ….ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಏಕ್ ಉದೆಲೊ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ…

ಕ್ಲೈವ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ – ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ದೆಂವ್ತಾ ದೆಂವ್ತಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ…

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಭಿತರ್ ಸಿಮಾಂವ್…ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆರಾಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಬಾತ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಸಾಜೆ. ತುಮಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಬಸಾ.”

ತವಳ್‌ಚ್   ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಗೆಟಿಸರ್ಶಿಂ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಗೆಟಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ …ಏಕ್ ಘಡಿ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ.!.  ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ  ಹ್ಯಾ  ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ…

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಪರಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್  ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ…ಹ್ಯೊ ದೊನೀಂ ಗಜಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ …

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್‌ಚ್ಚ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಸಿಮಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೈರಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಯೆತಾಂ. ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್‌ಯೀ ತಶೆಂಚ್  ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ ”  ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಗೆಟಿ ಕುಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತಶೆಂ ತ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆವಿಶಿಂ ಭಿರಾಂತೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್, ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾ ಕುಶಿಕ್ ಚರಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಾಮಖಿ ಆಸ್ಚೆ ‘ಕೋಣ್? ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯೀ ಗುಮಾನ್‌ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಆನಿ  ಹಾಂಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಚಡಾಲಾಗ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ… ಫೆಡ್ರಿಕ್  ತಶೆಂ … ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಂಗಿ ಆಯ್ಲೊಲೊ ಕ್ಲೈವ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ …

ಬರಿಚ್ಚ್ ಧುಳ್ ಉಟೊವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಕಾರ್… ಬರ‍್ಯಾಚ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ರಾವ್ಲೆಂ…

ತುರ್ತಾನ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್!

ಮುಕಾರುನ್  ಆಸಾ ….

JHST 1

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.