ವಿಗಾರ್, ಬಳಗ ಆನಿ ರಾಜಿಸಂದಾನ್ !

ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ನಾಯ್ದೊಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪವಿತ್ ಸ್ನಾನ್ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್‌ದಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರವಿಕ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ 23 ವರ್ಸಾಚೊಂ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸುನ್, ಜೆಟಿಎಮ್, ಏರ್‌ಟೆಲ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಟಾಟಾ ಟೆಲೆಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ – ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ‘ನೋಡಲ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಎಫೇರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್’ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಭಾಗಾಕ್, ಸಂಘೀನ್ ಅಫ್ರಾದಿ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂನಿ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಫ್ರಾದ್ಯಾಂಚಿಂ ಫೊನ್ ಸಂಭಾಶಣಾಂ – ಸಂವಹನಾಂ – ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ತೋ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಶಿಬಂದೆಕ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಜಾರೊಂ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಟೆಲಿಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್ ತಜ್ಞ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್/ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಭರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸೆನ್ಸೆಸೇಶನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಸಾಯ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ಆಸುನ್ ಹೆ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಿಭಾಗಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಜಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾನಾ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಿರ್ವಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‌ಫಿರ್ಗಜ್ ದೆಕುನ್, ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಆಡಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಹಿತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ನೇಕ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ರವಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾನ್ ಮೆಳೊನ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೋ.

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ವರ್ದಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರವಿನ್, ಯಾಜಕಾಚೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಫಿರ್ಗಜ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಲಾಟೊ ಸಂದಾನಾಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಶಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಶಯ್ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲೊಕಾಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರವಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುನ್, ಹೆ ವಿಚಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಲೇಕಕ್/ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್ ಹಾಣೆ, ರವಿಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಆನಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆ‌ತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಲೇಕನಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಇತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಪಾನಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಗಾಂಚಾಚೆರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿವ್ಯೆತ್. ಯಾ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾಕ್ ಆನಿ ಹೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

ಸಂಪಾದಕ್

ಪಾಟ್ ಥಳ್ :

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ| ಮಹೇಶ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ (ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ‘ಬಳಗ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ತಾಂ) ಉದೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬಳಗಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಕರವ್ನ್ ತಾಕಾ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತರೀ, ಕ್ರಮೇಣ್ ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ – ನ್ಯಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ತ್ಯಾ  ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ :

ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಉಗ್ಡಾಪ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾನೂನಿ ವಾಟೊ ಸರ್ವ್ ಧಾಂಪುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾಚ್ ‘ಬಳಗ’ನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚೆರ್‌ಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್!

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ :

21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ವೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಿಣೆಂ – ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಘಡ್ತೇ ಆಸಾ, ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರ್  ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ 15 ಜಣಾಂಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ 4 ಜಣಾಂಚೆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಾಂ ದರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬಂದಡ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾ – ಮ್ಹಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜ್ IG ಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆ ಉಲವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿವಾದಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ, ತಿಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಿನವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಲಾಂಬ್ ಸಂವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತಿಕಾ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ ಕೀ, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆರಂಭ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಎಕಾಎಕಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ವಿವರ್ಸುನ್, ಅಧಿಕೃತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಂಗಿ ಏಕ್ ವಕಾಲತ್ ನಾಮೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊರಿಯರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ (ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ) ಮಾಕಾ ‘ದುರ್ಗಾಂಬಾ’ಚ್ಯಾ ಒಫಿಸಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ  ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಜನವರಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಿದೇಶಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ‘ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊಂ ನಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳವ್ನ್, ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಆನಿ FIR ಪ್ರತಿ, ವಕಾಲತ್ ನಾಮೊ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ್ನ್ ‘ಪಿಟಿಶನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್, ಹಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಳೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿರೇಮಠ್. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್, ” ಮ್ಹಾಕಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾವೆಂ ವಕೀಲಾಲಾಗಿಂ ಪಿಟಿಶನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಜನವರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಕಾಲತ್ ನಾಮೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಲಾಗಿಂ (19 ಜಣಾನಿಂ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ವಕಾಲತ್ ನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮುಲಾಕತ್ ಜಾತಾವರೇಗ್ ತಾಂಚಿ ಕೊಣಾಯ್ಚೀ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ) ಮೆಳೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಹೈಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್, ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ – ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಆಡಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಹಿತ್ ರಾಕ್ಚೊ – ಪಯ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್, ದುಸ್ರೊ – ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಿಣೆ ” ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಅಮಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ಖರ್ಚ್ ಭರುಂಕ್ ತಾಂಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ – ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಹಾವೆಂ ಎದೊಳ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಸರಳ್ ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ, ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತ್ಯೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಜಯ್ – ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ಹಾಣೆ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಸವೆಂ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂ ಬೊಳಿಯೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಹಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ‘ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್’ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಖರ್ಚಾರ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ!

ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ, ಜನವರಿ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮಿತ್ರ್, ಕೆನರಾ ಪಿಂಟೊ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಸುನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಶಿಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ. ಹೊ ವಿಶಯ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ಚೊ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ 19 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಮಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಭೆಟ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಖ್ಖಿ ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾ ವಿರೋಧ್ ಪೊಲೀಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಬಳಗ’ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಯ್ತ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಆಸಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾದಿಸ್ತೊ ವಿಲನ್ ಎಕ್ಲೊ (ಚೈನೀಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಭಾಷೆನ್) ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಹಾವೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ದರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ FIR ಚೆರ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್, ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಮಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಗಾರಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ 19 ಜಣಾಂಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಭೆಟೊನ್ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಜನವರಿ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಯನ್ ಮಿನೇಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಮುಲಾಕತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಚ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನೀಲ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ‘ಪೊಲಿಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಬಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ‘ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಬೊಳಿಯೆ ವಚೊನ್ ಬೊಳಿಯೆಚೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಭೆಟೊನ್ ‘ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್’ ಕರ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಲೊಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೆ! ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ವಚೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಉಲಯ್ಲೊಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಾಬ್ರಾಲಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ವಾಗ್ವಾದ್ ಉಟ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ತೊ ನಿಂವಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಹಾವೆಂ ಆತಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಕೂಸ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಗಾರಾಚಿ ಕೂಸ್ ಆಯ್ಕಾಜೆ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಪಕ್ಷಾತೀತ್ ಆನಿ ನಿತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್.’

ಹಾಂವೆ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ರಾರ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ (ತಾಂಕಾಂಯೀ ಹಾಂವ್ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊಂ) ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ “ಕಾಂಯ್ ನಜೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ಯೆತ್, ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್, ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ‘ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್’ ಕರ್ನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲಿ. 25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ‘ಬಳಗ’ ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಕೀಳ್ ಕರ್ನ್, ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪೊಜ್ಡ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಸೊವುನ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಕರ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂಕಾ ಜೀವಾ ಧಮ್ಕಿ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತರೀ ಹಾವೆಂ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ‘ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುನ್, ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕರುನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ತುಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ‘ಆಪುಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹಾಂವೆ ತಕ್ಷಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್, ‘ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ತಾಂ. ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಸ್ತಾಪ್ ನಿವಾರಣ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕಾರ್ಸಿಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಾಯನ್ ಮಿನೇಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಸುನಿಲ್, ಆರ್ಥರ್, ಕ್ರೋನಿ, ಡೊಲ್ಫಿ, ರಾಯನ್, ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆನಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಲೋಬೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. (ಹಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ FIR ಆಸ್ಲಿಂ, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್). ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಬಳಗ’ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಐವಜ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶರ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ‘ಜರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೊ ತುಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವಯ್ತಾಂ. ಅಸಲೆ ಲಿಪ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ಸುಂಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ನಾ. ಜರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಎಕಾಮೆಕಾಮಧೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಉಲವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕರ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಶಿವಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತೆಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಬಳಗ’ನ್ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲಿಂ. ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚಿ ಜುಂತ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಅನ್ವಾಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಭಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ 18 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜುಂತಾಂತ್ ಮತ್ ಚಲಯ್ಜೆ, ಇತ್ಯಾದಿ… ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಶರ್ತಾಂ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಮುಕಾರುನ್ ವರ್ಚೆವಿಶಿಂ. (ಸಕ್ಕಡ್ ಶರ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ನಾಂತ್). ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ‘ಗರ್ಜೆಬಾಯ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಆದ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ನುಜೊ, ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಸಹಮತ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಧೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಶಿರ್ವಾಂ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಣೆಂ, ನಿರ್ಣಯ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗುನ್, ‘ತುಮ್ಚಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಸಾಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ‘ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಕ್ರಾರ್ ಯಾ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ವಿಗಾರಾಂಸಂಗಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಮನಾಸ್ತಾಪಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಬಳಗ’ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ವಿಗಾರಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಸಹಾಯಾಕ್ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂವಾದ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ದೊನೀ ಪಾಡ್ತೆಂ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಸವಾಲಾಂ ಯಾ ತಕ್ರಾರ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆ ತಿ ಸಭಾ ಸಂಪಯ್ಲಿ. ಆತಾಂ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಮನಸ್ತಾಪ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಮುಗ್ಧುನ್, ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಕ್ಷಾತೀತ್ ನ್ಯಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಿಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮನವಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಹಮತಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. (ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಬಳಗ’ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂಮಧ್ಲ್ಯಾ ವಿನಾಕಾರಣ್ ಝುಜಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲಿ/ವೇಗ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ) ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚೆಂ ಮರ್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ‘ಬಳಗ’ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಎದೊಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಸ್ತಾಪಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ದಿಶೆನ್ ವಚತ್ – ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾಚ್ ಜಮಾತಿಂತ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತಾಂಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಸುನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಿ ಎಕೇಕ್ ಲಾಖ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ, ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಐವಜ್ ದಿತಾಂವ್ (ಎಕುಣ್ ಸಾತ್ ಲಾಖ್) ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾಚ್ ಜಮಾತಿಂತ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಶಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫೆಸ್ತಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಮಾಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ದೆಕುನ್, ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆರ್ ತಿಚೆಂ ದೂಖ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜವ್ನ್, ತ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತರೀ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ಪರತ್ ಉಬ್ಜೊಂದೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಶಿರ್ವಾಂಚೊಚ್. ನಾಯ್ದೊಡ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ದೆವಾಧಿನ್ ತೊಮಸ್ ಫೆರಾವೊ ಆನಿ ಮೇರಿ ಫೆರಾವೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಜೊ – ಆಜಿ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಆಜೂನ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಚಿ RTC ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಸಾ. 1980 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಚಾಕ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವೊ ಆಸಾ. 1984 ಇಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಹ್ಯಾ 19 ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ‘ತೊ ಹಾಂಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಡ್ಲಲೊಂ. ಆತಾಂ ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಸುನ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ನಾ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ವೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಪಾಸುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹುನ್ ಹುನ್ ಪಾನ್ಪಳೆ, ಶಿತ್, ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ಕಡಿ, ಖುದ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಳಗ’ ಚೆ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸಾಂದೆ ಧಾದೊಶಿ ಜೆವ್ಲೆ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಬಳಗ’ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಸಂಗಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮೀಸಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಂವ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವಿನಾಂವ್ – ಮ್ಹಣ್ ವೊದ್ದುವೊರಾಂಟ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೆಂ ನಿತ್ಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಚರ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ನಿತ್ಳೊನ್ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಪರತ್ ಮೈತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ತನ್ಖಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರ್ಚಿ – ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಚಾ ಆನಿ ಬಿಸ್ಕುಟಾಂಸಂಗಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ಚರ್ಚಾ ಆಮಿ ಸಂಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇ| ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಭೆಟೊನ್ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಧ್ವೇಶಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಿತ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್, ‘ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಸಹಮತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಪ್ಣಾ ಮಧ್ಲೆ ಮನಸ್ತಾಪ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಎಕಾ ಮನಾಚೆ ಜಾವ್ನ್ ತನ್ಖೆಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣಿಂ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ದೆಕುನ್ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ತುಮಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಿಂ ‘ಆಜ್’ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪು ಆಫಿಸಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ತಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ. ಹಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾವೆಂ ‘ಬಳಗ’ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ತಿಳ್ಶಿಲಿ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ವಚೊನ್ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಹಾವೆಂ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಕ್ ತಿಳ್ಶಿಯಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ತೊಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹಾವೆಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಬಳಗ – ಪೊಲಿಸ್ – ವಿಗಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಎಕಾ ತಾರ್ಕಿಕ್ ಅಂತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ತುರ್ತಾನ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ನಿವಾರಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಹಮತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. (ಎದೊಳ್ ‘ಬಳಗ’ ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ). ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ‘ಬಳಗ’ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೆ. ಶಿರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ 19 ಜಣಾಂಕ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆವರಣಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಯಾ ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಮೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್, ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಖಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾಮಿನೆಚ್ಯಾ ಶರ್ತಾಖಾಲ್ ಕಾಪು ತಹಶೀಲ್ದಾರಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಳಗ’ ವಚೊನ್ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂತುಂ ತಾಂಕಾಂ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬಳಗ’ ಕಡೆ ಕ್ರಿಮಿನಲಾಂ ಪರಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರ್, ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಘರ್ಷಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾಕ್ ಉತರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ – ‘ರವಿಚೆಂ ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಭೆಸಾಂವ್ ಹೆಂ!’ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಆಪ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ಬಂಧಡೆ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ‘ಸಕ್ಕಡ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕುಮಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೊಲೀಸ್ ವೆವಸ್ಥೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಬಳಗ’ ಕ್ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉದೆಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ‘ಬಳಗ’ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್, ವಿಗಾರಾನ್ ‘ಬಳಗ’ ವಿರೋಧ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ FIR ಚೆರ್, ವಕೀಲಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿಟಿಶನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಿರ್ ತುಮಿ ಹೆಂ ಪಳವ್ಯೆತ್ – CRL.P 558/2020 Dated 16/01/2020 ಅಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕಾ ಹಂತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ‘ಬಳಗ’ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಹಾಂವೆ ಸುನಿಲ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಗುಪ್ತಿಂ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಾಸಮಾಧನ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಸುನಿಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆರ್ವಾಲೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಚೆರ್ ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೀಡಿಯೋಂತ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳವ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಗಾರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್, ಸಂಬಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ವಿಗಾರಾನಿಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿಳ್ಶಿಲಿ . ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ವಿಗಾರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಿ, ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ? ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ಹಾವೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ರಾಯನಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಆಪಯ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಗಜಾಲ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಂದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ವಿಶಯ್ ಉಸ್ತಿಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್. ತುಮಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಚುಕಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವೆತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ರಾಯನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಕೀ ‘ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚಾನಾಂ’. ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ‘ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಂ, ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಅಕ್ರೇಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಂ, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಸ್ಲೆಂಯೀ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್’.

ಹೈಕೋಡ್ತಿಂತ್ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘FIR ವಯ್ರ್ ಸ್ಟೇ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಪಿಟಿಶನ್ ಫೈಲ್ ಕರ್ನ್, ಸಂಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕೇಸ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ವಿಗಾರಾನ್ ಕೊಣಾಕೀ ದುಖಂವ್ಕ್, ಯಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ FIR ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, FIR ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಪಿಟಿಶನ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಂಧಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೇಸ್ ಮುಗ್ಧುಂಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾವೆಂ ‘ಬಳಗ’ಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಜನವರಿ 23 ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ, ದಯಾಕರುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲೊ- ಸಂಧಾನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿವಾದಾಂಕ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ಚೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ‘ಬಳಗ’ ಭಿತರ್ ಥೊಡೆ ದುಬಾವ್ ಪಾಲೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ಮಾನ್‌‌ನಷ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಿಗಾರಾಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ತರ್ ಮಾನ್‌ನಷ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲಿಜೆಚ್ – ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಖಬ್ರೊ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳೊನ್‌ಚ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ‘ಬಳಗ’ಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಮಾತ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸುನಿಲ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಡೊಲ್ಫಿ ಆನಿ ಆರ್ಥರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ – ‘ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಯೆತಲೊ’. ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಫೊನ್ ಕೊಲಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ರಾಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಮಧ್ಗಾತ್‌ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ‘ಕೇಸ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಲೋಬೊ, ಆರ್ಥರ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಆನಿ ಕ್ರೋನಿಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಚಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಕೇಸಿಚೆ ವಿವರ್ ದಾಖಯ್ಲೆ. ‘ಕೇಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಖಂಚಾಯೀ ಘಡಿಯೆ ಹಿಯರಿಂಗಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ತಯಾರ್ ರಾವಾ. ಹ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಆಮಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಕೀ, ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ವಾ ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕರ್ನ್ ಮುಗ್ಧುಂಕ್ ಜಾಯ್? ಜರ್ ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಕರಿಜೆ, ತರ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ‘ಬಳಗ ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿನಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೇಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಾದ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ಸರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾಬ್ರಾಲಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ‘ಬಳಗ’ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲಿ. ರಾತಿಂ 8:30 ವರಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಯನಾನ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ, ‘ಸುನಿಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ. FIR ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ವಿಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಕೀಲಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ‘ಮುಕ್ಲೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪುರ್ಸತ್ ದವರಾ, ಕೆದಾಳಾಯೀ ಆಪಂವ್ಕ್ ಪುರೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೋಬೊನ್ ‘ಫಾ. ಮಹೇಶಾಚಿ ಕೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ‘ಕೇಸಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ವಿಚಾರಣ್ ಅನಿಕೀ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಜಮಾತಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾವೆಂ ‘ಫಾ|ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಂಚೊ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ತನ್ಖೆಥಾವ್ನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ‘ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವಾದ್ ನಾಕಾ, ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಹಾಂವೆ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್. ಆಜ್ ಫೆಸ್ತ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾ ತಾಣಿಂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ದೂಖ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾರ್ ತಿಂ ಥಿರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ತನ್ಕೆಚಿ ವರ್ದಿ 28 ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ‘ದಶಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮೊಡ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್‌ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾರಗ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಸುನಿಲ್ ಕಾಬ್ರಾಲಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ನವೊಚ್ ವಿಚಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲೊ. ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಲೋಬೋನ್ ವಿಗಾರಾಂಚೆರ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ‘ಬಳಗ’ಕ್ ಅನಿಕೀ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆಂ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ವಿಗಾರಾಚೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ UDR ತನ್ಖೆಚೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಹಿ ಕೇಸ್ ಆಪಾಪಿಂ ಪಡೊನ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲೋಬೊಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡ್ತಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಸಿಕ್ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ ಪಡನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾ ದೆಕುನ್ ‘ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಟೆಲಿ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ‘ಬಳಗ’ ಏಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಚಿ ಕೇಸ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ದಾನಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಲೀಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಗ್ರೆಗೊರಿಕ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ನೋಟಿಸ್ ದೀವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಗಾರಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಐವಜ್ ದಿಲಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಬ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಸಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಕೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ಚಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಶಿಜಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಶಿರ್ವಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆ. ಹಾಂವೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿ ನಾ, ಹಾಂತುಂ ಅಮಾಯಕ್ ಲೋಕ್‌ಯೀ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್! ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಣ್ತೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌‌ಲ್ಲೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲೆ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ. ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ಖೆ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಕೀ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಿ – ಹೆಂ ಝುಜ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಪಾಲನ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್) ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್! ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್, ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಿತರ್, ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್, ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭಿತರ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಧ್ವೇಶ್, ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ಹಗ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಯೆಸೆಜಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ, ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸತ್ಮಾನ್ತೆಲೆ ಥೊಡೆ ಆಜೂನ್ ಹೆಂ ರಾಗ್, ಮೊಸೊರ್, ಹಗ್ಯಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾರ್, ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚೆಂ ಝುಜ್ ‘ಫಾ| ಮಹೇಶಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಝುಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕ್ಡೆಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ನೀಜ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ‘ಬಳಗ’ ಚೆಂ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ರಾಯನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೊ ನೀಜ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಫಾ| ಮಹೇಶಾಕ್ ನೀತ್ ಲಾಭಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವಿಗಾರಾವಿಶಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ರಚುನ್, ಫಾ| ಮಹೇಶಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್, ತಾಕಾ ಜೀವಾಚಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ – ಅಶೆಂ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕರ್ಚೊ! ಕೆದಾಳಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತನ್ಖಿ ಎಕಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಹಂತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ‘ಬಳಗ’ಚೊ ಸಂಕೊ 19 ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವುನ್ 5 ಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ!

ಕೊಣಾಕೀ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾನೂನಿ ರಗ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊಂ ತರ್, ಹೆಣೆ ‘ಬಳಗ’ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾವೆಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಕಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ತನ್ಖಿ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂತು ವಿಗಾರಾಚೊ ಕಸ್ಲೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೂತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ‘ಬಳಗ’ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ!

ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾಯನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ಸುನೀಲಾನ್ ಎಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ದರ್ಲಾ, ಆನಿ ಜರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಶಿರ್ವಾ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕೇಸ್ ಕೊಂಪ್ರೊಮೈಸಾರ್ ಅಕೇರ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾ’. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ, ರಾಯನಾನ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ದೊಗೀ ವಕೀಲ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ನ್ ಸಮಾ ಕರುಂದಿತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ನಂಬರ್ ದಿಲೊ, ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಸಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲಿಯೀ ಮಾಹೆತ್ ಘೆನಾ, ಯಾ ವಕೀಲಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾ’. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕೀ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ‘ಸುನೀಲ್ ತುಕಾ ಫೊನ್ ಕರ್ತಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕಡೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕುಮಕ್ ಜಾತಾ ತಿ ತುಂ ಕರ್.’ (ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ‘ಬಳಗ’ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್, ವಿಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಖರ್ಚಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಿತೆಂ ಖರ್ಚಾಲಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಲೆಕ್ಲಾಂ) ಪುಣ್ ರಾಯನಾಕ್ ವಕೀಲಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ದಿತಾನಾ ಹಾವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ ಕೀ, ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಕೀಲ್ ಆನಿ ‘ಬಳಗ’ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ನ್, ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆಂವ್ದಿತ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವರೇಗ್ ಸುನೀಲಾನ್ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಸುನೀಲಾಕ್ ಫೊನಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಸುನೀಲಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫೊನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ಸುನಿಲಾನ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನಿಲಾನ್ ಮಾಕಾ ‘ಮೆಂಟಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಕೋಣ್ ಮೆಂಟಲ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸುನಿಲಾಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾವೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ‘ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ದಾಖಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ’. ತೆಂಚ್ ನಿಮಾಣೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ – ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿವರಣ್ ಹಾಂವ್ ಅಕೇರ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಮುಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾನಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ನೀತ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೌಂಟಾಂ ರಚುನ್, ಲೊಕಾಲಾಗ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವುನ್, ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಲೆಕಾರ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಘಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ವಿಗಾರಾಕ್, ಬಿಸ್ಪಾಕ್, ಫಿರ್ಗಜೆಕ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್, ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ?  ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ? ತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಕುಡ್ಶಿನಾಸ್ತಾಂ ಯಾ ಕಳ್ವಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಗ್ತಿ ತನ್ಖೆ ವರ್ದೆಂತೀ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ವರ್ದಿ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಮಾಳಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವರವ್ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ‘ಬಳಗ’ನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ – ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಕಾಣಿ, ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ  ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿಚಿ ಕಾಣಿ, ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ  ಮೊಬೈಲ್ (iPhone) ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿ – ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೋಡ್ನ್, ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ದಾಳ್ ಶಿಜವ್ನ್, ಕದೆಲ್, ಹುದ್ದೊ, ಪಯ್ಶೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ, ಆನಿ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿ! ಹೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಅಬ್ಲೇಸಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಮನಸ್ಕಾಂನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತರ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ಹಿ – ಬಾಲಿಶ್ ವರ್ತನಾಂ, ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ನಾತ್ಲಿಂ ಸಮರ್ಥನಾಂ, ಮೆಂದು ಆಡವ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್, ಅರ್ಧಿ ಕುರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ಚೆ ದಾರ್ಶನಿಕ್, ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಪತ್ರಕರ್ತ್ – ಅಶೆಂ ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಹಂತಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಟ್ ಚುಕಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿರ್ ವಿಣ್ಲೆಲಿ ಶಿರಿಗುಂಡಿ. ಹೊ ಇತ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜರ್ ನಾತ್ಲೊ, ತನ್ಖೆ ವರ್ದಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಯೆತಿ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ತೆಣೆಂ ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚುಕ್ಲೆಂ, ಹೆಣೆ ಚೋರ್ ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ನಾಗ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಖೊಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಉಡ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಣಾ, ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣಾ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್   ಭಾಶಾಂತರ್ : ಓಸ್ಕರ್ ಲುವಿಸ್

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್  ದಿಲ್ಲಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣಾಂ :

 • ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಕೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರಾಯನ್ ಮಿನೆಜ್. ವಿಗಾರಾನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ FIR ತ್ Accused No. 5 ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಯನ್ . ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಹಾವೆಂ ‘ಬಳಗ’ ಸವೆಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸಂದೇಶ್ ರಾಯನಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ರಾಯನ್ ‘ಬಳಗ’ಚೊ One Point Contact ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಾಯನಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಹ್ಯಾ ‘ಬಳಗ’ ಚ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಉದ್ದೇಶಾಚಿ ಝಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಹಿಕಾಯೀ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಚ್, ತಿಣೆಂಯೀ ‘ಬಳಗ’ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ.
 • ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ಖೆಳಾಚೊ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚೊಯೀ ಹಾಂಗಾ ಹಾವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್‌ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಫಟಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್, ಫಾ| ಮಹೇಶಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ನೀತ್ ಲಾಭೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಮ್ ಪೀಳ್ನ್ ಘೊಳ್‌ಲ್ಲೆ  ಪಯ್ಶೆ ಹಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಯೆಟುನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಪೀಳ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಗಮ್ಮತಾಂ ಮಾರ್ಲಿಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಿ ಕೇಸ್ ವೆಗಿಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಕಾಸ್ಲಿ.  ಜರ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಫಾ| ಮಹೇಶಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ encash ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತೊ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ನವಿ ಕಾಣಿ ರಚುನ್ ವಿವಾದ್ ಜಿವೊ ದವ್ರುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕ್ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್, ತೆ ವೊಗೆ ಬಸ್ಲೆನಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಯೊ ಘಡ್ನ್ ಹೊ ವಿವಾಧ್ ಜೀವಂತ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಗಲ್ಪಾಗಾರಾನಿಂ ಯಾ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾವುಕ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ Emotional Fool ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಘಾಮಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದುಷ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.
 • UDR ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ FIR ಪೊಲೀಸಾನಿಂಚ್ ದರ್ಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಆನಿ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ತನ್ಖಿ ಕರುನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಶೆಂ ವರ್ದಿ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಥೊಡೆ ವಿನಾಕಾರಣ್ ಪೊಲೀಸ್ ತನ್ಖೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ದಬಾವಾಕ್ ಯಾ ಆಮಿಶಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಇಡೆಂ ನಾ. ಜರ್ ತಸ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ದೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ಲಿಂ ತರ್, ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೊಚ್ ಹಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾತಾ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಇ| ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಸಲೊ ದಕ್ಷ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಭ್ರಷ್ಟಾಂತ್ಲೊ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಾಣಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.
 • ಇ| ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಏಕ್ ಚತುರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ನಿಜಾಕೀ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ಕಾನೂನಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ಮಾಹೆತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಬೆಕಾರ್ ಮನಿಸ್ (ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನೀ ವೆಚೆ ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಮನಿಸ್) ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತನ್ಖಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ COD ಕ್ ವಯ್ಸಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಕ್ ದೂರ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್, ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ, ಆನಿ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಅಸೊ ಆಸಾ ಕೀ, ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ COD, CID  ನ್ಹಯ್ CBI ಕ್ ವಯ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ತನ್ಖೆಚಿ ವರ್ದಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬದ್ಲೊಂಚೆಪರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಿ ವರ್ದಿ ಕಿತ್ಲಿ Water Tight Case ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್!
 • ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂನಿ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಡೆ’ಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಮಾಫಿ ಮಾಗಿಜೆ. ಜರ್ ಹಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಾಂಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುಣೀ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಆವರಣಾ ಭಿತರ್ ಪಾಯ್ ತೆಂಕುಕ್ ನಜೊ  ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶರ್ತಾಖಾಲ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ಕ್ ಫಾ| ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಚೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ತರೀ ತೊ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ, ವೆಕ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತಾಂಚಿ ಕಾಣಿಚ್ ವೆಗ್ಳಿ ಜಾತಿ!
76% feel thumbs up. And how do you feel?
1045 :thumbsup: Thumbs up
217 :heart: Love
24 :joy: Joy
32 :heart_eyes: Awesome
40 :blush: Great
7 :cry: Sad
0 :rage: Angry

8 comments

 1. Rajesh Kalina

  ಯೆಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೆಂ ಲೇಕನ್ ‘ಯಾಜಕಾಚೊ ಜೀವ್ಘಾತ್….’ ಲೇಕನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಸ್ತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಐಸಾಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಯಾಜಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ತಾವ್ರೊಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ದುಡು ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಂಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ‘ಎಲ್ಲೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ ಬರೊ. ಎಕಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ದುಸ್ಟ್ ವರ್ತನಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ತೊ ದೆವಾಕ್ ದೀಂವ್ದಿ ಪೂಣ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾವುದ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ಪಳೆನಾಂಗಿ? ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಖಬ್ರೆರ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊಂ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಇತ್ಲಿ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ ಷರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನಾನ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ದುಬಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಎಲ್ಲೊ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಥೊಡೊ ದುಡು ಮಾಗುನ್ ತೊ ದೀನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ತವಳ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾ ಷರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘೊಡೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರ್ಲಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕುಲಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಡ್ವರಟೈಸ್ ಕರ್ನ್ ಲಾಕಾಂನಿ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ದೋನ್ ಪಾದ್ರಿ ಮಹೇಶಾಕ್ ಪುಗಾರ್ನ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ಮಹೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟೆ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಿ? ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ರಾಶಿಂನಿ ಆಸಾ.

  1
  1
 2. Thanks to Mr Ravi for sharing all those details, we are really blessed to have persons like you. Thanks to kittall.com for making it known to the world. Now the truth behind “justice for Fr. Mahesh” is very clear! !
  Unfortunately, at times,some tend to believe only what they hear first without trying to reason out and judge for themselves. So, there may still be some people with genuine doubts or questions on the events after oct 2019. In the interest of the entire Catholic community, it will be good for them to seek clarification from the concerned and I am sure they will get answers. But please do so with an open mind and accept the truth, and when convinced, please do share the truth.

  1
  2
 3. Francis Lobo

  When I read the post of Ravi Noronha I remembered the great writer V J P Saldanha’s historical novel ‘ Jivo Ya Mello’ The dead person is already gone and the living ones are half dead.

  4
  2
 4. Rakesh Pinto

  These articles and the comments are the result of our prayers.
  God bless you all.
  It’s high time to bring our vibrant Shirva parish back on track. It took hundred years to build the high reputation of the parish and took a few moments to destroy. Any ways, life must go on. We should reconcile, but the scar will remain forever on MY parish.

  6
  1
 5. I appreciate Mr. Ravi for standing for truth and your effort to maintain peace among parishioners. I pray that those Acted against Parish priest and Bishop should repent their sins. Its high time, we Catholics stand for our community and keep our faith strong. May Risen Lord bless us all.

  7
  2
 6. Fr Denis in his largese will forgive, but Parishoners should cast these people out, till they show their repentance in deeds. Idiots, brought shame to all coastal Catholics.

  7
  4
 7. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ.ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಕಾರಣ್ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಕಿ ತ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ನೀಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್ಯಾನಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪ್ತೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ.ಎಕ್ ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ದೈಯ್ರಾಧಿಕ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮುಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ Yellow Journalism ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ Fake Journalist ಕಶೆಂ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದೊಲ್ಕೆಂ ಭರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮುಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಜಿವಿಂ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ಣಾಸಾತ್.
  ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬಗಾರ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮುಳ್ಳೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೆಂ ಫಟಿಂ ತರ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲೊಕಾನಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತಾನಾ, ವಿಗಾರಾಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಣೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ [ಎಕಾ ನಿತಿನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಕರ್ತವ್ಯ್] ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ರಂಗ್ ಸಾರಾಯ್ತೆ ಗೆಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಣೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಿಳ್ಸುಂದಿ.ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೊ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆಜ್ ಸಮಾಜ್ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಿ ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಂಯ್.
  ಶಿರ್ವಾಂಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಶೆಂ ಹಾಣೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಶಿರ್ವಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರವಿ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಂತ್ ಹಂತಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬೊರೆಂ ಕರುನ್ ಹಾಂಗಾ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ.
  ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ದೊ.ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ತಸಲೆ ದೂರ್‌ದ್ರಷ್ಟೆಚೆ ಭಿಸ್ಫ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ತಸಲೆ ಯಾಜಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ್ ಚ್ ಮುಣಾಜೆ.ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಚಿ ದೂರ್‌ದ್ರಷ್ಟಿ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಂಚಾ ದುಬಾಯ್ ಭೆಟೆ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಷಣ್ ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆದ್ಯಾತಾ ದಿವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ , ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ನವ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೂರ್ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ಭರುಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಲಾಗೊನ್ ಹೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ಯೊ ಮಾಂದ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಏಕ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಆಪಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಆದ್ಯತಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ Fake Journalist ಕ್ ಮೊಜೊ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.
  ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಖಂಚಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ , ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಭರ್ಚೊ ಯಾಜಕ್.ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಮುಳ್ಳಿಚ್ ನಾ.ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ , ಯುವಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ , ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ಸುಂಚೊ ಆಪಾರ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಭೊವ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಯಾಜಕ್.ಖಂಚಿಯಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ವಿಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆದ್ರಷ್ಟ್ ಆಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ.ಆಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾ ವಿಶಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬಡ್ಕಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ವಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ Fake Journalist ಕ್ ಮೊಜೊ ದಿಕ್ಕಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.
  ಶಿರ್ವಾಂ ಮೊಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್.ಮೊಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಕೊಣಿ ನಾಂತ್ ತರೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಯತಾ ಲಾಗೊನ್ ಮೊಜಿಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮುಳ್ಳಿಂ ಭಾವನಾಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ ರುತಾ ಜಾತಾತ್.ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಹಾಂಗಾಚೆ ಮೊಜೆ ಈಷ್ಟ್ Manoj Menezes Shirva , Oscar Rego Roshan Menez Shirva , Prashanth Sequeira, Ritesh Pinto ಆನಿ ಇತರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರ್ ಮುಳ್ಳೆಂಚ್ ಭಾವನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಯೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮುಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್.ಆಸಲೆಂ ಏಕ್ ಬಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ Fake Journalist ಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಭುಲ್ಲೆ ಮುಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾದ್ಯ್.ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ಹೊ Fake Journalist ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶಿರ್ವಾಂಕ್ ಚ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ.ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗೀ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ಥಿತ್ವಾಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.ಎದೊಳ್ ಆಪುಣ್ ಹೆಂ , ಆಪುಣ್ ತೆಂ ಮುಣೊನ್ ಬಡಾಯ್ ಕೊಚ್ಚುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಶಿರ್ವಾಂಗಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ Ravi Noronha ಹಾಚ್ಯಾ ಎಕೀ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಬಿಳಾಂತ್ ಲಿಪ್ಲಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ.
  ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ವಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಳೆಂ ಮೊಡ್ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬೊರ‍್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಚುಕಿ ಭಗ್ಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಜಾಗೊ ದಿಂವ್ಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ತುಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆಸಾ ಆಸಾ , ಸದಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಚೆಂ ಬೊರೆಂಪಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಳಿ ಭಿಸ್ಫ್ ಆಸಾ .ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ , ಖಂಚಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಉಡುಪಿಂತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸಾ.ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತೆಂ Ravi Noronha ಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ವರ್ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರ್ ಆಸಾ.ತಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಭೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಾ . ಆಪ್ಲೆಂ ದೊಲ್ಕೆಂ ಭರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ Fake Journalist ಕ್ ಶಿರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂವ್ಡಾಯಾ.ಉಜ್ವಾಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲೊಚ್.ತುಮ್ಚೆ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾಂವ್.
  ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಶಿರ್ವಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ದಿ ಮುಣೊನ್ ಆಶೆತಾಂ.ಸಾವುದ್ ಮಾಯೆಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸೊಂ.
  – ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

  16
  4
 8. Dr Roland Machado

  Well done Ravi
  I am proud of you , you saved Shirva parish from these Balaga people with different motives. I know few people from Balaga group , they were nice boys when I was the president of CYM Shirva Church. I feel I do not know them at all.
  I came down for Shirva feast after 20 years and was very disappointed with the news of NO Feast .
  If COVID 19 pandemic permits we shall celebrate Shirva feast together in 2021.
  God Bless you
  Dr Roland Machado
  Australia
  Shirva Parishioner

  18
  5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !