ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ v/s ಕೊರೊನಾ

ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 15,21,116 ಜಣಾಂಕ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾವ್ರಾಥಳ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. 88,565 ಲೋಕ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ 5,351 ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ವೈರಸ್ ಆಸಾ ಆನಿ 160 ಜಣಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರ‍್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ ತರೀ, ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಆಪಾಯ್ ಆಸಾ ತರ್, ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಮಾವರ್ವಿಂ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಪಾಯ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್ ಭೊಗಾನಾತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಥಾವ್ನ್, ವಾ ಮನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಚಾರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ಹರೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಯೆತಾ.

ಶೆರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ದೆವೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ, ರೈತಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಾಯ್- ಬೆಳಿಂ ವಿಕೊನ್ ವಚಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡ್ಚಿ ಖಂತ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಚಿ ಅಭದ್ರತಿ, ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಯ್ನಾಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಖಂತ್, ವಯ್ಜಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಆಧೀನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಖಂತ್. ಹ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಖಂತಿ-ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕೆಲಾಂ.

ಮನ್ಶಾಜಾತ್ ಏಕ್  

ಪೃಥ್ವ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಮನ್ಶಾ ಸಗ್ಳಿಂ ಏಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಜೂನ್‌ಯೀ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್. ಕಾಳಿಂ ಧವಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಸಬಾರ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಲೊ ತರ್, ಭಾವಾಡ್ತಿ- ಆನ್ಬಾವಾಡ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್‌ಯೀ ಸಬಾರ್ ಸಹಸ್ರಮಾನಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲಲೊ ಆಸಾ. ಊಂಚಿ – ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಜಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆಜೂನ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್‌ಯೀ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಜಾತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ವಿಪರ‍್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸೊಧ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಮೊಡುನ್ ಜಿಕ್ಲಲೊ ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ‘ಹಿ ಪಿಡಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ತಫಾವತ್ ಕರಿನಾ, ದುಬ್ಳೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಯ್ನಾ, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಯ್ನಾ, ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ, ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಿಡಾ ವಾ ವಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುಬಾವ್ ಯೆತಾ. ಕೊರೊನಾಕ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್, ಕಾತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಿಭಜನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್ ಕೊರೊನಾ ಏಕ್ ವಕಾತ್ (ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್ ನ್ಹಯ್! ) ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

ಕೊರೊನಾ ಆಮ್ಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ? 

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಸಬಾರ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಹಾಕಾ ಜೈವಿಕ್ ಮಹಾಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್, ಹಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ತರ್, ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಚೀನಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಆಬ್ಲೆಸ್ ವೈರಸಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾಕ್ ಕಾರಣ್. ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖರ್ಗಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸತ್.

ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಏಬೊಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಫಾ ಯೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಸಬಾರ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಯೀ ಅಸಲಿ ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಯೀ ನಾ. ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೈರಸಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹೆರ್ ಖರ್ಗಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಯೆತ್? ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಸ್ಕತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾತ್ಲಲೆಂ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದ್, ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾ? ಹಿ ಪಿಡಾ ಜಾಗತಿಕರಣಾಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್? ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಆಸ್ಲಲಿ ಪಿಡಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂವಯ್ರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪಾವಾಜೆ ತರ್, ಮನ್ಶಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಯೆತ್. ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಇತ್ಲೊ ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೀ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್? ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪ್ರಗತೆ ಸವೆಂ ಆಮಿ ದುರ್ಗತಿ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ ?

ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮನಿಸ್ ’ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಚೆರ್ ಆಧಿಪತ್ಯ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೆಮ್ಲಾ. ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಚೆರ್, ಪೃಥ್ವೆಚೆರ್, ಉದ್ಕಾಚೆರ್, ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ಮನಿಸ್ ಕಶೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಾ, ಹಾಚೆರ್ ’ಕುರೊವಾಚಿ ಕಾಲೆತ್’ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್. ಮನಿಸ್ ಬರೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕರಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಧಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಡ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತಿನ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮನಿಸ್ ಪೃಥ್ವೆಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್. ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಂಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್, ಮನ್ಜಾಂತಿಚೆರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಬೆಪರ್ವಾ, ಕಾಳಾಂಚೆರ್, ದೀಸ್ ರಾತಿಂಚೆರ್, ಉದಾಕ್- ಮಾತಿಯೆಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಜುಲುಮ್ ರಚ್ನೆಚ್ಯಾ ಕುರೊವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮನ್ಶಾಕ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕುರೊವಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುರೊವಾಚೊ ಆಪಾಯ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಲಾತಿನ್ ಭಾಷೆಂತ್ ‘ಕೊರೊನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುರೊವ್. ಆಮಿ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಸ್ವಾಟಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆಪಾಯ್ ನಾ, ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಂತ್, ಖಾಣಾ ಶೈಲಿಂತ್ ಜೊಕ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗರ್ಜ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ತರ್ಬೆತಿಂತ್, ಆಮಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂತ್, ಸರ್ಕಾರಾಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸರ್ವ್ ಮನ್ಶಾ ಜಾತ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಭುಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾತಾ. ಸರ್ವ್ ರಚ್ನಾಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೇವಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾವರ್ವಿಂ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ ವಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಭುಕೆನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಪುಣಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾತ್. ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಕೊರೊನಾನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬಂಧಡೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಯ್ಲಾ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಯಾಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆವಲಂಭಿತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಕೊರೊನಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್; ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಹೆ ಪಾಠ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸುಂ.

ಜೆ. ವಿ. ಸಿಕೆರ್

62% feel thumbs up. And how do you feel?
17 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
1 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !