Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್

Wiselನೋಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಲಿ ವೀಸೆಲ್ (Elie Wiesel, 1928-2016) ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಾದ್ಯಾಪಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಎಕ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಲೇಕಕ್ (57 ಗ್ರಂಥ್) ತಶೆಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್. ಎಕಾ ಜುದೆವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರೊಮೆನಿಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂ ಸಂಗಿ ಹಿಟ್ಲರಾಚಿ ನಾಜಿ ಫವ್ಜ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ಕುಖ್ಯಾತ್ ಆಶ್ವಿಟ್ಜ್ ಧಗ್ದವ್ಣೆ ಶಿಬಿರಾಕ್ (Auschwitz Concentration Camp) ಧಾಡ್ತಾ. ಎಲಿಕ್ ತೆದ್ನಾ ಫಕತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಶಿಬಿರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಶ್ಲೊಮೊಕ್ ಎಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಅವಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಾ ಅಂದಾಜಾಕ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಎಲಿ’ನ್.

ಹಿಟ್ಲರಾಚಾ ನಾಜಿ ಧಗ್ದವ್ಣೆಂ ಶಿಬಿರಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೆ ಬೋವ್ಶಾ ಕೊಣ್‌ಚ್ ನಾಂತ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ತಶೆಂ ಗೇಸ್ ಖರ್ನಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಚಡುಣೆ ಚಾರ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ , ಬಾಳಾಂಕ್ ಜೀವಂತ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಏಕ್ ಪಕ್ಕೆಂ ಲೇಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರೀ ಇತಿಹಾಸ್‌ಕಾರಾಂಚಾ ಅಂದಾಜಾ ಫರ್ಮಾಣೆ ಚಡುಣೆ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಜುದೆವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಗ್ಧವ್ಣೆ ಶಿಬಿರಾಂನಿ ಜೀವ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಪೊಲೆಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಆಶ್ವಿಟ್ಜ್ ಧಗ್ದವ್ಣೆ ಶಿಬಿರ್ ಬೋವ್ ಕುಖ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಮುಕೆಲ್ ಧಗ್ದವ್ಣೆ ಶಿಬಿರ್ (Concentration Camp) ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಸೊಳಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಉಪಶಿಬಿರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಬುನಾ ಶಿಬಿರ್ ಏಕ್. ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಲಾಚಾರ್ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಜ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಾಜಿಂಚಾ ದೈಹಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಕಶೆಂಗೀ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಲಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಬುನಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಚೊ ಅನುಭವ್, ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಲಿ’ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ NIGHT ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ವಿವರಾಯ್ಲಾ.

ಮಿತ್ರ್ ಪಕ್ಷಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುನಾ ಶಿಬಿರಾಚೆರ್ ರಶ್ಯನ್ ಫವ್ಜ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಕ್ ನಾಜಿ, ಗೊರ್ವಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚಾ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಾರ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಬುಕೆನ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ (Buchenwald) ಶಿಬಿರಾಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ –  ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್.

► ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಘಡ್ಯೆ ಶಿಬಿರಾಚೆರ್ ರಶ್ಯಾಚಿ ಪೊವ್ಜ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘಾಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮ್ಸೊರಾಮ್ಸೊರಾನ್ ಬ್ಯಾರಕಾಂ  ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಂ. ಖಾಂದಾರ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಶೊಲಾ ಬರಿಂ ಕಾಂಬಳ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮದ್ಯಾ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಸಾಗ್ಸಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಯೀ ವಾರ‍್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಗೆಟಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ S.S. ಒಫಿಸರ್ (ನಾಜಿ ಗುಪ್ತ್ ಪೊಲಿಸ್) ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ತೆ ಆಮ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಚಲೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್.

Night01

ತಾಣಿ ಬಾಬಾಕ್ ದಾವ್ಯಾ  ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಬಾಬಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಧಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ.

“ಖಬಡ್ದಾರ್! ಪಾಟಿಂ ಯೇ!!” ಎಕ್ಲೊ ಒಫಿಸರ್ ಖೆಂವ್ಚಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಧಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚಾ ಜಮ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಒಫಿಸರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡಾಯೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಬಾಭಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ! ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊಲೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲೆ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಬಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮಿ ರೈಲಾಚೆ ಪಾಟೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಬರ್ಫಾ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಸಮೇತ್ ಅಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿಚೆರ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಬರ್ಫಾ ಪಿಟೊ ದಾಟ್ಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚೊ ಸುಕೊ ಉಂಡೊ ವಾಂಟುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ರಾನ್ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿ ಬರಿಂ ತಾಚೆರ್ ಉರ್ಡಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಣೆಂಗಿ ಬರಫ್ ಖಾವ್ನ್ ತಾನ್ ಬಾಗಾಂವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಸೊಧುನ್  ಕಾಡ್ಲಿ! ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಗ್ವೊಂಕೀ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಪಾಟಿ ವಯ್ಲೆಂ ಬರಫ್ ಬೊಕೊರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ತೊಂಡಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊ, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಬರ್ಫಾ ಪಿಟೊ! ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ S.S. ಒಫಿಸರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ದೆಕ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲೆ.

ಅಶೆಂಚ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ರೈಲಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ದಿಗಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಕ್ರೇಕೀ ರೈಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆಚೆಂ ರೈಲ್! ಪಾಕೆಂ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಅಪರಿಮಿತ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂಚೆ ಗೊರ್ವಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆ ರೈಲ್! ಒಫಿಸರಾನಿಂ ಎಕೆಕಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣಾಂ ಲೆಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಕೀ ರೈಲ್ ಸುಟ್ಲೆಂ.

♦ ♦ ♦ 

ಹಿಂವಾ ಲಾಗೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಶೆಂ ಚಿರ್ಮುಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗಿರ್ಗಿಟೆ ಬರಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ತೆಚ್ ಕುಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ವರ್ತಮಾನಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ವ ಆನಿಕ್ ಖೈಂ ಗೀ? ಕೊಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ? ಮೊರೊಂಕ್ ಆಜ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಪೊರ್ವಾಂ! ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ? ರಾತ್ ಲಾಂಬೊನಂಚ್ ವೆತಾಲಿ. ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ ರಾತ್.

ನಿಮಾಣೆ, ಏಕ್ ಶತಮಾನ್‌ಚ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಗಂತಾರ್ ಗೊಬ್ರಾಳೊ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಜ್ವಾಡಾ ಸವೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಭಂವ್ತಿಲಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ರೂಪಾಂಯೀ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್, ಗಳಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪುರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಲೆ, ಬರ್ಫಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಿಮೆತ್ರಿ ಬರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಫಾಂತೆಂ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ರುಪಾಂ ಮಧೆಂ ಜಿವ್ಯಾ ವ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಶೂನ್ಯತಾಕ್ ಚೊವುನ್ ಆಸ್ಚಾ, ಬರ್ಫಾಚಿ ಸಾಯ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಬಾಬ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್ ಕೊವೊಳ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿರ್ ಬರ್ಫಾ ಪಿಟೊ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ಪುಣಿ ನಾಮೂ?! ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾ! ಹಾಂವೆ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಅವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ದೊಕುಳ್ಳೆಂ. ತೊ ಉಟ್ಲೊ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಝಿಂಟ್ ಉಟ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಆನಿಕ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ವ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ.

ರೈಲ್ ಎಕಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾ ಮಧೆಗಾಚ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಥಾಂಭ್ಲೆಂ. ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಧಡ್ಬಡೊನ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಚಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭಿ ರಾವ್ಲೆ.

ಭಾಯ್ರ್ S.S. ಒಫಿಸರ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ :

“ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯಾ! ವೆಗ್ಗಿಂ..ವೆಗ್ಗಿಂ. ಮೊಡಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಯ್ರ್!!”

ಜೀವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ‘ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ!’ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಇಲ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್!

Night04

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾನಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ!” ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಾನಿಂ ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ಬಿಜಾವ್ನ್ ಕಸ್ತಳಾಚಾ ತೊಪ್ರ್ಯಾ ಬರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ:

“ಹಾಂಗಾ ಯೆಯಾ, ಹಾಂಗಾ ಯೆಯಾ. ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಲೊಯೀ ಮೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ!”

ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನಂಚ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಸಾಂಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊಂ. ತೆ ಬಾಬಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ! ಹಾಂವ್ ಬಾಬಾಚೆರ್ ರೆಂವಡ್ಲೊಂ. ತೊ ಥಂಡ್‌ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಜೊಕುಳ್ಳೆಂ… ಜ್ಯೋರಾನ್ ಥಾಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ… ಹಾತಾಂಕ್ ರಗಡಿತ್ತ್ ರಡೊನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ಲೊಂ: ‘ಬಾಬಾ, ಊಟ್! ಊಟ್ ಬಾಬಾ!! ತುಕಾ ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್!!!”

ಬಾಬಾನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಾಯ್ಲಿ ನಾ. ತೊ ನಿಶ್ಚಲ್ ಆಸುಲ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮರ್ಣಾಚಾ ದೂತಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖೊಮಿಸಾಕ್ ಧರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

“ಚೆರ್ಕ್ಯಾ, ತೊ ಕೆದಳಾಗೀ ಮೆಲಾ…” ತಾಣಿ ಫೈಸಲ್ ದಿಲೆಂ.

“ನಾ! ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ! ಆನಿಕೀ ನಾ!” ಹಾಂವೆ ವಿಳಾಪ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಕ್ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಥಾಪ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜ್ಯೋರಾ..ಜ್ಯೋರಾನ್‌ಚ್. ನಿಮಾಣೆ, ಬಾಬಾನ್ ದೊಳೆ ಅರ್ಧೆ ಕುರೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ: ರಗತ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಜೀವ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ತೆಲ್ತೆ ದೊಳೆ! ತೊ ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನ್ಹಂಯ್‌ಶೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತಾಲೊ!

“ಪಳೆಯಾ, ಪಳೆಯಾ!!” ಹಾಂವ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊಂ. “ತೊ ಮರೊಂಕ್ ನಾ!”

ತೆ ಮರ್ಣಾ ದೂತ್ ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ಳೆ.

ಆಮ್ಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಮೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರೈಲ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ದಾಟ್ ಬರಫ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲೆಂಡಾಚಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಶೆಂಭರೊಂ ಅನಾಥ್ ನಾಗ್ಡಿಂ ಮೊಡಿಂ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

♦ ♦ ♦ 

ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಖಾಣ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಾಳ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರಫಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ … ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಫರಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ರೈಲ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ವೊರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ರಾವೊನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ ವಳೂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಬರಫ್ ನಿರಂತರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೆ ಪಡೊನ್ ದೀಸ್, ರಾತ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ರೈಲ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ನಿರಂತರ್ ಅವಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಲೊಣೆಂ ನಾ. ಭಯಾನಕ್ ಮೊನೆಂಪಣ್. ಬರ್ಫಾನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಕೂಡಿ! ಆಮ್ಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂಪಣ್ ಪಡಲ್ಲೆಂ. ರೈಲ್ ಕೆದಾಳಾ ಥಾಂಬ್ತಾ, ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಆಮಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

♦ ♦ ♦ 

ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್  ಗೆಲ್ಯೊ.

ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲೆ ಜರ್ಮನ್ ಕುಲ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತೆ ದೊಳೆ ಆಂಬಡ್ಯಾಂ ತೆದೆ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕುತೂಹಲ್ ಝಳ್ಕಾನಾತ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹೆ ಜರ್ಮನ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚಾ ವಾಟೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ರೈಲ್ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕಾ ಜರ್ಮನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಯ್ ತಶೆಂ ಮಾರಾಮಾರಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಭುಕೆಲ್ಲೆ ನಿತ್ರಾಣಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿಂಪರಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೆ ಉರ್ಡೊನ್ ಪಾಪ್ಸುನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಉಂಡೊ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಕಸಲೊಗಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ತಮಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್  ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

♦ ♦ ♦ 

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್, ಏಡನಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ತಾಣಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡಂವ್ಚಿ ನಾಣಿಂ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ದೇಶಿ’ ಲೋಕ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೆಕೊನ್ ಖುಶಾಲಾಯ್ ಭಗ್ತಾಲೊ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ, ಎಕ್ಲಿ ಮಂತಾನಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ನಾಣಿಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭಗೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಣಿಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆರಾಂವ್ಚಾ ಪೈಪೋಟಿಂತ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಿವಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಸೊಡ್ನ್ ಝಗಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊಂ.

“ಮದಾಮ್, ದಯಾಕರ್ನ್ ತುಜೊ ಖೆಳ್ ಬಂಧ್ ಕರ್!” ಹಾಂವೆ ತಿಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ರೈಲಾಚಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಲೋಕ್ ಉಭಿ ರಾವೊನ್ ಕುತೂಹಲಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಗುಜರಿ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆ ರೈಲ್ ತಾಣಿ ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ! ಥೊಡ್ಯಾ ಕಿಣಾಂ ನಂತರ್ ಸರ್ವಾಂಯ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂ ಭಿತೆರ್ ಉಂಡ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಡಬ್ಬ್ಯಾಂ ಭಿತೆರ್ಲೆ ಜೀವಂತ್ ಹಾಡಾಂಚೆ ಘುಡ್ ಎಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪಾ ಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಉರ್ಡೊಂಚೆ ದೃಶ್ಯ್ ದೆಕೊನ್ ತಾಂಕಾ ಹಾಸೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ಜೆ!

Night05

ಉಂಡ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಜಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಯೀ ಪಡ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಝಗಡ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ  ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ದಿಮ್ಕುರೆಂ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ಪಳೆತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತೊ ಉರ್ಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಚೆರ್ ಘಟ್ಟ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ಶಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ತಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಖೊಟಾಯ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂಕೀ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಮಿಸಾ ಪಂದಾ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಧವರ್ಲಾ! ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಸರಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಝಗ್ಲ್ಯಾಣ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಖೊಮಿಸಾ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ ಕಿಣಾನ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ತಾಣೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ! ತಾಚಾ ಗೊಬ್ರಾಳ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ತೊಂಡಾರ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಸರ್ಗೀಯ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಪರ್ಜಳ್ಳಿ, ತಶಿಚ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ದಾಟ್ ಸಾವ್ಳಿ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ! ಅಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂ ಶಿಂವೊರಾಂ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾನ್ ಬೊಬೊ ಮಾರ್‌ ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ:

“ಮೇಯ್ರ್! ಪುತಾ ಮೇಯ್ರ್!! ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾನಾಂಯ್ಗೀ ಪುತಾ?… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಬಾಬ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ ಪುತಾ! ತುಜೆ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಹಾಂವೆ ಉಂಡೊ ಹಾಡ್ಲಾ.. ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ತುಕಾಯೀ”

ತೊ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ.. ತಾಚಾ ಅರ್ಧಾಂಲ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟಿ ಭಿತೆರ್ ಅಜೂನಿ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಉಂಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಝೊಂಪಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ, ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ ಆನಿಂ, ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ತಾಚಿ ಬರ್ಪೂರ್ ತಲಾಶಿ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಆನಿ ತಾಣೆ ತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಹಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂಚೆರ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಪಡ್ಲೆ. ತೆ ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಾಪುಯ್ ತಶೆಂ ಪುತಾಂಚಿ ಮೊಡಿಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

♦ ♦ ♦ 

ಆಮ್ಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಮೇಯ್ರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೊ ಬಾಬಾಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತೊ ಬುನಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಮಾಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಜಾ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ವರ್ನಿ ಸಶಕ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮಾಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಣಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಬಾರ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉರ್ಡೊನ್ “ಬಾಬಾ!!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಬಾಬಾಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉರ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆ ಮೆಯೆರಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ.

“ಮೆಯೆರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇ! ಕೋಣ್‌ಗೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುನ್ ಆಸಾ!”

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಜೊ ಗಳೊ ಚಿರ್ಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ನಂತರ್ ಮೆಯೆರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಜ್, ಬಾಬಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ, “ಶ್ಲೊಮೊ, ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೇ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನೊಜೊ. ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಮೆಯೆರ್!.. ತುಂವೆಂಚ್ ಅಶಿ ಆಶಾ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ತುಂವೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿರಾಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ. ಅಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ.” ಬಾಬಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಮೆಯೆರ್, “ನಾ, ಶ್ಲೊಮೊ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾತೆತ್ ನಾ… ನಿಜಾಯ್ಕೀ.”

ಮ್ಹಜಾ ಬಾಬಾನ್ ತಾಚೊ ಬಾವ್ಳೊ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ಲೊ. ಮೆಯೆರ್, ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವಾಂ ವರ್ನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಘಟ್ ಮೂಟ್ ಮ್ಹನಿಸ್, ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಲಾಚಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಬರಿಂ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ತೊ ಲಾಚಾರ್, ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಕ್ ಅಸಮರ್ಥ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುರ್ವೆರಚ್ S.S.ಒಫಿಸರಾಂನಿಂ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚಾ ಘಳಾಯೆ ನಂತರ್ ಮೆಯೆರಾಕ್ ಪುತಾಚಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುನ್ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆಯೆರಾಕ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

♦ ♦ ♦ 

ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಣಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬರ್ಫಾ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್‌ಚ್  ಆಸುಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣಿ, ಖರೆಂಚ್ ಅಂತಿಮ್, ಘಡಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಡಾಂ ಹಾಡಾಂ ಭಿತೆರ್ ಸುವಿಯೆಂ ಬರಿಂ ರಿಗ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಫಾ ವಾದಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಸ್ಕತ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಕೋಣ್ ಗಿ ಎಕ್ಲೊ ಉಭಿ ರಾವೊನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ “ಆಮಿಂ ಅಶೆಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾಂವ್! ಸಕ್ಕಡ್ ಉಠಾ. ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಹಾಲಾಯಿತ್ತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಾ.”

ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್, ಹೊ ಆದೇಶ್ ದೆವಾಚೊಚ್ ಉಪದೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಭಿಜಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಆನಿಕೀ ಘಟ್ಟ್ ಬಿಗ್ದುನ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಹಾಲಾಯ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

… ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಉಟ್ಲಿ. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಜಾತಿ ಬರಿಂ. ಆಮಿ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ… ಕೋಣ್‌ಗೀ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾನಿಂಯ್ ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಹುಯಿಲ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣಿ ಕಲ್ಕುಂಚೊ ಅವಾಜ್ ಶೀದಾ ಸಿಮೆತಿರಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಲೋಂವ್ ಸರಿಯೆ ಬರಿಂ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಥರ್ಥರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಮರ್ಣಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ವಿಳಾಪ್ ಎಕಾ ಶಿಂಕಳೆ ಬರಿಂ ಎಕಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ. ಶೆಂಭರೊಂ ಲೊಕಾಂಚೆ ರುದಾನ್ ತ್ಯಾ ನೀರವ್ ರಾತಿಕ್ ಗ್ರಾಸುನ್ ಪಾಪ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಂತ್ಯ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಯ್ ಮೆರೊ ಆಮಿ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕ್ಕಡ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ರಾತ್ ನಿರಂತರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಮೆಯೆರ್ ಕ್ಯಾಟ್ಜ್ ಫಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ.

Night02

“ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ತೆ ಗುಳಿ ಮಾರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಂತ್?” ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಅಕೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮಸ್ತು ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಡಬ್ಬ್ಯಾಂ ಭಂವ್ತಿ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂನಿ ವೆಡೊ ಘಾಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಆರ್ವಾಶಿಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮೆಯೆರ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾರಚ್ ಉರ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ ರಾತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಾಭಿತ್ ಜಾಲಿ.

ಬುನಾ ಶಿಬಿರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಭರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಜಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಫಕತ್ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಭ್‌ಯೀ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂವ್!

ಆಮಿ ಜರ್ಮನಿಚಾ ಬುಕೆನ್ವಾಲ್ಡಾಕ್ (Buchenwald) ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

 Elie Wiesel ಹಾಚ್ಯಾ NIGHT ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಅನುವಾದ್ : ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Alphonse Mendonsa

    It was chilling n heartening to learn the honorifics of nazi death camps and particularly this one reminds of many movies I have watched. This particular horrific incident is very well translated by sir Gerald.Thank you sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.