ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಮಿಕತೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್…

2020 ಎಪ್ರಿಲ್ 05 ಆಯ್ತಾರ್.. ವೇಳ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಡೆ ಬಾರಾ!

ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಮಂತಾಕ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ನೊವ್ರೊ ವಿಲ್ಸನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಹೊ ಹೆ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಹೊ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ?’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ಚ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸೊನ್, ಸಮಂತಾ ಉಟೊನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡಿ ಖಿಣಾಂ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಆಲ್ತಾರಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವಾತಿಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದೋನ್ ಝಳೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ತಿಸ್ರಿ ವಾತ್ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾಲಿ. ವಿಲ್ಸನ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ವಣ್ಕುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಚೆ ಅರ್ಧೆ ಉಗ್ತೆ ದೊಳೆ ಮುಕ್ಲೆ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲೆ, ತೊ ನಿದುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ವಿಲ್ಸನ್…’ ಸಮಂತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ ನಾ, ತಾಣೆ ಫಕತ್ತ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಂತಾಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ‘ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ…’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಸಂಗಿಂ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ‘ನಿದ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಂತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚೊ ದಾಳೊಚ್ಚ್ ಉಭೊ ಜಾಲ್ಲೊ…!

‘ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಮೀಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಆಮೊರಿ-ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಸನ್, ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ? ಲಗ್ಬಗ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ? ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ಸಬ್ದ್ ವಾ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ. ತರ್ ಮೌನ್‌ಪಣಾನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ? ಎದೊಳ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ…’ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಸಮಂತಾಕ್ ನಿದೆನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

♦  ♦  ♦

ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಕಾಳ್ ಆಯ್ಚೊ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಬರ್ಪೂರ್ ರಿತಿರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಇಗರ್ಜ್, ದರ್ಗಾ, ದೀವ್ಳ್, ಗುರುದ್ವಾರ, ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂನಿ ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವಿಸ್ ವೊರಾಂ ಆನಿ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಖಿರನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಚ್ಯೆಸಂಗಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ-ಗಿತಾಂ, ಭಜನಾಂ-ಘೋಷಣಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೆವಾಸಾಂವಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ತೆಂಕ್ಚೆಬರಿ ಆಸಾ. ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ದೆವಾಸಾಂವ್ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ಗಣ್ಣ್ ಆಸಾ.

ತರ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಕ್ಷಣಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಆಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಮಾಜ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್?

ಹಿ ಪರ್ಜಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾ, ವೊಂಟಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್  750  ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿನ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ!?

ದೀವ್ಳ್, ದರ್ಗಾ, ಇಗರ್ಜ್, ಗುರುದ್ವಾರ, ಪೂನ್‌ಶೆತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಪುಜಾ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಸಾಂವಾಂ ಚಲಂವ್ಚಿಚ್ ಅತ್ಮಿಕತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಅತ್ಮಿಕತೆಚೊ ಮುಳಾವೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಹಾಂಚ್ಯೆಮಧೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಮಿ ಪಾಳ್ಚ್ಯೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರುಲಿ-ರೆಗ್ರೊ, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿಚ್ಚ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲೊ ಆಡಂಬರ್‌ಚ್ಚ್ ಅತ್ಮಿಕತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲೆಕ್ಲಾಂ ತರ್, ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಹೊ ಜೊಕ್ತೊ ವೇಳ್.

ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ, ‘ಧಾರ್ಮಿಕತಾ’ ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ‘ರೆಲಿಜಿಯೊಸಿಟಿ’ ವಾ ರೆಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತರ್ ‘ಅತ್ಮಿಕತಾ’ ಹಾಕಾ ‘ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ’ ವಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅತ್ಮಿಕತಾ – ರಚಣ್ ಆನಿ ರಚ್ಣಾರಾಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ತುಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ‘ಏಕ್ ವಾಟ್’. ಅತ್ಮಿಕತಾ ಏಕ್ ಆಂತರಿಕ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್. ರಚ್ನಾರಾಖಾತಿರ್ ರಚ್ಣೆಚೆಂ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸೊಧಪ್, ಹಾಚ್ಯೆಶಿವಾಯ್ ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಸೊಂಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಅತ್ಮಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್, ಮಾಣ್ಕುಲೆಂಪಣ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಸೊಧಪ್.

ಅತ್ಮಿಕತೆಂತ್ ರುಲಿ-ರೆಗ್ರೊ, ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ ನಾಂತ್, ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೊ, ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಆಡಂಬರ್-ಆವಾಜ್ ನಾ; ಫಕತ್ತ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಮಾತ್ರ್. ಅತ್ಮಿಕತೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಮೋಗ್; ಅತ್ಮಿಕತಾ ಸತಾಚೆಂ ಉಗಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸೊಧಪ್ ತರ್, ಧರ್ಮ್ ಸೊಧ್ನೆಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಆನಿ ವಾಟೊ ದಾಕಯ್ತಾ. ಧರ್ಮ್ ಅತ್ಮಿಕತೆಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್. ಧರ್ಮಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಅತ್ಮಿಕತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ – ಶೆವಟ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಾಟೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ!

♦  ♦  ♦

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಜೆತ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕರ‍್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಚಡಾವತ್ ಶಿಸ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬಂಧ್ ದಾರಾಂಭಿತರ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಸ್ಕಾಚೆ ರಾತಿಂ ಘೋಷಣ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂತ್ ‘ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ, ಫಕತ್ತ್ ಭಾಗಿ ಕಾಳ್ಕೆ ರಾತಿನ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ ವ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮೊನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಜೆಜು ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಸುರ್ವಿಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಘರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಉಂಡೊ ಮೊಡ್ಚೆ ವಿದಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಮುಳಾವಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ರುತಾ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ದರ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಆಡಂಬರ್ ನಾತ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರೂಪ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ರೊಮಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಮಡ್ತ್ ಜಾತಾನಾ, ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರಳ್, ಸಂಪ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಯೊ; ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರುಪಾಚ್ಯೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಪುರೋಹಿತ್‌ಶಾಹಿ ವಾಡ್ಲಿ, ಮಜ್ಬೂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಚಡ್ಲಿಂ, ಸಂಪ್ಯೊ ರಿತಿ ವೈಭವೀಕ್ ಆನಿ ರಾಯಾಳ್ ಮರ‍್ಜೆಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಖೆರಿತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ರಿತಿ, ಕಂತಾರಾಂ, ಅಧಿಕೃತ್ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ‍್ಬೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಯೆವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವಿಲೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸಾಂದೆ ಜಾತನಾ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಜ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ (ಅಧಿಕೃತ್ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಹೆರ್) ಪಾಳ್ಚೆಂ ‘ಕಡ್ಡಾಯ್’ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ‘ಇಗರ‍್ಜ್’ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚ್ಯೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲಿ.

ಇಗರ‍್ಜ್ ಆನಿ ಇಗರ‍್ಜೆ ವಠಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಂಕ್ತಿರ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣಿ ಇಗರ‍್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಅರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್-ಸಾಟ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಬೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿರ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಇಗರ‍್ಜ್ ಕೇಂದ್ರ್ ತರ್, ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಮುಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ರೊದಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿವಿತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್, ಮೀಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ರಜಾರ್, ನೊವೆನ್, ಫೆಸ್ತ್, ಪರಬ್, ದೆವಾಸಾಂವ್, ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವ್ ಮಣಿಯಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಖಾಲ್ ಆನಿ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾಚೊ ಆಟಾಪ್ – ಆಯ್ತಾರಾ ‘ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್’ ಮೀಸ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ/ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ/ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ/ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ – ಮಾತ್ರ್. ‘ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಪಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾತಕ್ ಜಾತಾ.’ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯಿಚ್ಚ್. ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉರ‍್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮಾತ್ರ್ – ಆಯ್ತಾರಾ ಮೀಸ್ ಖಳ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜಿಣಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಗೀ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಿನ್ನರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ದಿನಾಕಾತ್. ಬಗಾರ್ ನೀತ್ ಉದ್ಕಾಭಾಷೆನ್ ವ್ಹಾಳುಂದಿ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಥಾಂಬನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಾಂವ್ತಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಭಾಷೆನ್ (ಆಮೊಸ್ 5: 23-24).

ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ಆವಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ಪ್ರಧಾನ್. ಊಂಚ್ ತಾಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಗಿತಾಂ, ಘೋಷಣಾಂ, ಉದ್ಗಾರ್, ಆಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ, ಘಾಂಟಿ-ಕಾಂಪಿಣ್ಯೊ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ‘ದೆವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಶಾಂತ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಮೌನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿರ್ ವಚಜೆ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಇಗರ‍್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆನಿ ಮೆತೆರ್‌ಪಣಾಚೊಯ್ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ. ಸಬಾರಾಂಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ವಠಾರಾಂತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಹ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

♦  ♦  ♦

ಇಗರ‍್ಜ್, ಇಗರ್ಜೆ ವಠಾರ್ ಆನಿ ಮಣಿಯಾರಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಚೊ ವಿವರ್ ಮಾತ್ರ್. ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತ್ ಏಕ್ ಸಾಮೂದಾಯಿಕ್ ಸಮಡ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ವ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆರಾಧನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ. ಪುಣ್ ಹೊ ಇಗರ‍್ಜ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾಮೂದಾಯಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಲನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗನಾ? ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರೀ, ಧರ್ಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಆಮಾಲ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸನಾ?

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆನಿಮ್ತಿಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಥಾಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಗ್ಬಂದನ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜ್ ಆನಿ ಮಣಿಯಾರಿ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ನ್ಹಯ್? ಹೆ ಪರಿಗತಿನಿಮ್ತಿಂ, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್‌ಯಿ ಥಾಲಿಂ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಆರಾಧನ್, ಮೀಸ್-ಮಾಗ್ಣೆಂ-ರಜಾರ್ ನಾ, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ನಾಂತ್, ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ? ಇಗರ‍್ಜ್-ಮಣಿಯಾರಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲಾಂ?

ಕೊರೋನ ವೈರಸಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಆವ್ಚಿತ್ ಆಮಿ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಆಸಾಂವ್. ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆಮಿ ಅಸಹಾಯಕ್. 21 ದಿಸಾಂಚೆಂ ದಿಗ್ಬಂಧನ್ ಚಡಿತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ವಾಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ, ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಆಧಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್?

ಇಗರ‍್ಜ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಮಡ್ತ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಜಿವಿತಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮಾತ್ರ್. ಹಾಚ್ಯೆ ಸಾಸಾಂಗಾತಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲಿ. ಆಮಿ ಇಗರ‍್ಜ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಮಡ್ತ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ, ಕುಟಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಅತ್ಮಿಕತಾ ಪಾಳುಂಕ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗ್ತೆ ನಾಂತ್. ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಧಾಕ್ಟುಲೆ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಧ್ಯಾನ್, ಮೌನ್, ಆರಾಧನಾದ್ವಾರಿಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಬಳ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್… ಪರಿಗತ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್ತಿ ನ್ಹಯ್?

ಇಗರ‍್ಜ್, ಮಣಿಯಾರಿ, ದೆವಾಸಾಂವಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಖರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ : ಖರ‍್ಯಾ ಆರಾಧಕಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಬಾಪಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಲೊ – ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಮಾ. ತಸಲೆ ಆರಾಧಕ್ ಬಾಪಾಕ್ ಜಾಯ್. ದೇವ್ ಅತ್ಮೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸತಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿಜಾಯ್ (ಜುವಾಂವ್ 5: 23-24). ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಚಲಜೆ ಆಸ್ಚಿ ದೇವ್-ಸ್ತುತಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಿಧಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾನಿಮ್ತಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತನಾ, ಟಿವಿ, ಅಂತರ‍್ಜಾಳ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್, ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಚಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ?

ಕೊರೋನ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಆನಿ ದಿಗ್ಬಂಧನಾನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಆಸುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಖಡ್ಡಾಯ್ ವಾ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಖುಶೆಮನಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಮಡ್ತ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ – ಇಗರ‍್ಜೊ ಆನಿ ಮಣಿಯಾರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಯೆತಲೊ ತವಳ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಘರಾಂಚ್ ದೆವಾಳಾಂ ಆನಿ ಆಮಿಚ್ಚ್ ಮಣಿಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರಿಗತಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ ನ್ಹಯ್?

ಹೊ ಕಾಳ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಪುಣ್ ಕುರ್ಪೆಚೊ. ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ದಿವೊ: ತುಂ ಮಾಗ್ತನಾ ತುಜ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಕುಡಾಭಿತರ್ ರೀಗ್, ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ (ಮಾತೆವ್ 5:6). ಆಮ್ಚಿ ಅತ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಸಮೃದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕುರ್ಪೆಚೊ ವೇಳ್ ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ?

► ಬಾ| ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್, ಉಡುಪಿ

72% feel thumbs up. And how do you feel?
48 :thumbsup: Thumbs up
11 :heart: Love
1 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Gerald Carlo

    ಆಮ್ಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕತಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚಾ ಅಯ್ದಾನಾಕ್ ವೊತ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಅಯ್ದಾನಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಕೊರೊನಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ದೇವ್‌ಯೀ ಸಂತುಷ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರ್‌ಯೀ ಸಂತುಷ್ಟ್! ಆತ್ಮಿಕತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಿನಾ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ವರ್ವಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಥೊಡೊ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉದೆತೆಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ‘ಧಾರ್ಮಿಕ್’ ವ್ಹಡಿಲ್ will overcome this ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಧವರ್ಯೆತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !