Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್

ಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಆಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಜುವಾನ್ನಾನ್ ಕಂತಾರ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ದೂಖ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಡ್ವಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಜೆಜುಚೆ ಪಾಂಚ್ ಘಾಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಬಕೆಟ್‌ಭರ್ನ್ ರಡ್ಲೊಂಚ್.

“ಅರೇ ದೇವಾ, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ, ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಗೀ ತುಜ್ಯಾನ್.” ಜುವಾನ್ನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಘಟ್ಟ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿಕೀ ಆಕಾಸಾರ್ ಚಡ್ಲೆಂ.

“ರಡಾನಾಕಾ ಭಾಂಗಾರಾ, ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ರಡೊಂಕ್ ಯೆತಾ.”

RB03

ಜುವಾನ್ನಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. “ಹಾಂವ್ ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ರಡೊನ್ ನಾ. ಜೆಜುಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅವಯ್ ಮಸ್ತ್ ರಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆಜುನ್ಂಚ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಭುಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ರಡಾನಾಕಾತ್ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜೆಪಾಸತ್, ಬಗಾರ್ ರಡಾ ತುಮಿ, ತುಮ್ಚೆ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್’. ದೆಕುನ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಅವಯ್ ರಡ್‌ಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಿಣೆಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಡ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲಾಂ.”

” ಆತಾಂ ತುವೆಂ ರಡ್ಚೆ ತಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತರೀ ಕಸಲೆ ಉದೆಲೆ ಸಾಯ್ಬಾ?.”

“ಕಷ್ಟ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆ, ವ್ಹಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ್. ತುಂ ಏಕ್ ಕಹಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಚೈನಾಚ್ಯಾ ಕರೋನಾ ವೈರಸಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ, ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪರ್ಕ್ಯಾಂಬರಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಕಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್.”

“ಹೋ ತೆಂಗೀ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾನಿಂ ಉಪಾಸ್, ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ಟಿಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಲಾದ್ರಾಮಾಚಿಂ ಪೊಪ್ಳಾಂ ವೊಡುಂಕ್, ಹೆಲೆನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಬೊಬ್ಳಿಂ ವಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಘರಾನಿಂ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲೊಯ್. ತಶೆಂ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ತೆಂ ಕೊರೊನಾ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ತುಜೆಂ ಮೋರ್ನ್  ಕರುಂಕ್ ಪುಣೀ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚಿಜಾಯ್ ನೇ, ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲಿ ಬಂದಬಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಫೊಂಡ್ ತುವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಖೊಂಡ್ಲಾಯ್ ನೇ?”

“ಅಳೆ, ಭೆಷ್ಟೆಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆನಿ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತೆಂ ವೈರಸ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘಡ್ಯೆನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಅರೇ ವಾವ್, ಸತ್ತ್‌ಗೀ ಜುವಾನ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಆಗ್ಮೆಂತಾಥಾವ್ನ್ ಅಸಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾಗೀ?”

“ಸತ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಖಂಡಿತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾ ದೀ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ”

“ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ, ಕಸಲೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾ?”

“ತೆಂಚ್ ಜುವಾನ್ನಾ, ಉದಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ”

“ಉದಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್? ಹ್ಯಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾಳಾರ್ ಅತಾಂ ಕೊಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ?.”

“ತೆಂಚ್ ಜುವಾನ್ನಾ, ತುಕಾ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಒಪಾರಿಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಾನಾ. ಆನಿ ಕಾಲೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಚೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಕಶೆಯೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಧರ್ಮಾನ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ನಾ. ಕಶೆಂಯೀ ಕರ್ನ್  ಪುಣೀ ತೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪುಣೀ ಜಾತಾಗೀ ಪಳೆವ್ಯಾಂ.”

“ಸೊಮ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್. ತುಕಾ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಯಾ? ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ರಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೊರ‍್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ?”

“ಹಾಂತುನ್ ಕಸಲೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಜುವಾನ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊಂ ನೇ?”

“ಪೂಣ್ ತುಂ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ತಾಲೊಯ್‌ನೇ?”

“ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಸೊಡ್ತೊಲೊಂ ತರೀ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಲೊಂ ನೇ. ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಚಾರ್‌ಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿಂ ಬಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲಾಂ.”

“ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಉಪಾಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್”

“ಕಿತೆಂ???”

“ವ್ಹಯ್‌ಮಾ, ತುವೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮುಕಾರ‍್ಸುನ್, ಬಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಸೊರೊ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕೆಲಾಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತುವೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಹೆಂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಕಾ ಅಪಡ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ.”

“ದೆಕುನ್ಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಕೀಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ನಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೆಂಯ್. ಆನಿ ಚ್ಹಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ‍್ತಾನಾ ತುಂ ಡೆಟ್ಟೋಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ವಾಶ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ ಧುತಾಲೆಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್ ಬಾ. ಪೂಣ್ ತುಂ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಭಾಂಗಾರಾ.”

“ಅಳೆ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಘೊವ್, ಕೊಡ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತಶೆಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ಘರಾಭಿತರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂಯ್?”

“ತೆಂ, ತುಂ ಅತಾಂ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸಾಯ್‌ನೇ, ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೊ ಮೆಂದು ಖಾಲಿ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಖಾಲಿ ಮೆಂದು ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊಯ್‌ನೇ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ವೊಡ್ಣಿ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ದೀನ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಿಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ನೇ.”

“ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಭಾವ್ ಜಾತಾಲೊ. ತುಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮಿಣಾಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಿನಾಂಯ್. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ವ್ಹಯ್, ರಾತಿಕ್ ಆಮಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಪೋರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ರಾತಿಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತುಂಚ್‌ಮೂ ಯಾ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ವಚೊನ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮಿಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊಂ?”

“ಛೆ, ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಆಮಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ನಿದ್ಚೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಕಳ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಯ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತುಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಟಿಯೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಧರ್ಣಿರ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್ತಾಲಿಂ.”

“ತಶೆಂ ತರ್ ಪೋರ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ?”

RB01

“ತೆಂ ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮರ‍್ಯೆಕ್ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕಾಂಯ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್.” ಜುವಾನ್ ಲಜೆಲೆಂ.

“ತಶೆಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾಗೀ. ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂ ಜುಜೆಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗೊರಿಜೆಗೀ?”

“ನಾಕಾ ನಾಕಾ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ತ್ಯಾ ರಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಪ್ಣಾಂತ್ ಭಡ್ವೊ ದಿಷ್ಟಿಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಂ.”

“ತಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಡ್ವೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾತೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಯೆ?”

“ಅಳೆ ಅಳೆ, ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಚಿತಾ ವಯ್ರ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಶಿಮ್ಟಿ ರಿಗಯ್ನಾಕಾ.”

“ಪೊರ‍್ವಾಂ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಜೆ ಉಪಾಸ್, ಧಂಡವ್ಣಿ, ಪ್ರಾಚಿತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾನಿಂ ಸೊರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಾರ್ಕಿ ಜಿರ್ವೊಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಉದ್ಕಾಡೆ ಬಂಧ್ ಜಾಯ್ತ್.”

“ಅಳೆ, ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಸೊರೊ ನಾಕಾ. ಹೆಂ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಂವ್, ಸ ಮಹಿನೆ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಲಾಂಬೊಂವ್, ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಬಾರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಕಾತ್.”

“ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜುವಾನ್ನಾ, ತುಜೊ ಕೊಕೊ ಆನಿ ಮೆಮೆಂಯೀ ಆಸ್ಚೆನಾಂ ಆನಿ ತುಕಾ ರಾಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಆಗ್ಮೆಂತ್‌ಯೀ ಉರ‍್ಚೆನಾಂ.”

“ತುಂ ಅಶೆಂ ದೇವ್‌ನಿಂದಾ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್. ತುಕಾ ‘ಸೊರೊನಾ’ ವೈರಸ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ‘ಕೊರೊನಾ’ ವೈರಸ್ ಪುಣೀ ಸೊಸುನ್ ವರ‍್ತಾಂ.”

“ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ ಜುವಾನ್ನಾ, ಹಾಂವ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕುಳಾರಾ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂಯ್. ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ದುರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂಯ್, ವೆಗ್ಗಿಂ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡೊವ್ನ್ ನಿದ್ತಾಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಿರ‍್ಕಿರಿಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ವೆತಾಲೆಂಯ್, ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂಯ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಖಂಚೆಂಯೀ ಮನೋರಂಜನ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ಸೊರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಸೊ ಜಾತಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಭೊಂವ್ತೊಲೊಂ. ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ಆನಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮೊರೊಂಕ್‌ಯೀ ನಾ.”

“ಪುರೊ ಪುರೊ, ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ ತುಜೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್, ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಸನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಮೀಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ತುವೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಾ ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡ್ಲೆಯ್ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚವ್ದಾ ದೀಸ್ ಹೋಂ ಕ್ವಾರಂಟೈನಾಂತ್ ದವರ‍್ತೆಲಿಂ.”

♥  ♥  ♥ 

ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸೊಜ್ ಯಾನೆ ಎಡಿಯಾಬ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಸೊರೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ಜಿವಾಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ನಿಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜುವಾನ್ನಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ಚ್. ಅಲೆಲೂಯಾ ಸನ್ವಾರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಂ-ಹುಂ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಪೆಟ್ಯಾಬರಿಂ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ನಾಸ್ತಾಂ, ಘರ‍್ಚೆಂ ರೇಷನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಶ್ಟೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾಂ , ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡಿಯಾಬ್‌ಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಘರಾಚ್ಚ್ ಬಸೊನ್ ಘರ‍್ಚಿ ರಾಕ್ವಲಿ ಕರ‍್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೊ ಪೆಟೊ ಟೊಮಿ ಪಿಲಾತಾಬರಿಂ ಹಾತ್ ಧುವ್ನ್, ಜುದಾಸಾಬರಿಂ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳ್ಳೆನಾ. ಕೊರೊನಾ ಆನಿ ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಬ್ದ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ತಾಕಿದೆ ಮುಕಾರ್ ಘರಾಂತ್ ‘ಪೆಟೊನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆ ನಾಂ.

ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಉದೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ನ್, ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ವಿಶ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎಡಿ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ದೊನ್ಪರಾಂ ’ವೊರಾಂ ಬಾರಾ, ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾನ್ನಾಕ್ ನಕ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎಡಿ, ಪಾಸ್ಕುಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಲೋಕ್. ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಕ್ ಕಿತೆಂ ಅಶೆಂಯೀ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪಾಸ್ಕುಚ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಮೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ದೋನ್ ಕಾಚ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿಂ ಭಾಣಾಂ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ‍್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಪಾಸ್ಕು ತಿದೊಡ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಡಿನ್ ಹೆಣೆ-ತೆಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ತೊ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಕಾಜುಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾರ್ ಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ಸರ‍್ಪಳಿ ತಾಣೆಂ ಪಾಸ್ಕುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಸ್ಕುನ್ ತೀನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಸೊರೊ ತಾಕಾ ದಿಲೊ.

ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೆ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಚ್ಚ್ ಆನಿ ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕೊರೊನಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಬರಿ ಲಾಠಿ ಬಿಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಚ್ಚ್. ಎಡಿಕ್ ಧರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಾಟಾಪಟ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಶಿಂಕೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಯ್ತ್ ಭಿಂಯಾನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಲೆ ಧಾಂವ್ಲೆ.

ವೊರಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಜುವಾನ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕೊರೊನಾಚೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ‘ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆಗೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಕಲ್‌ರವರ ಬಂಧನ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಸ್ಕ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಲಾ ವಯ್ರ್ ತಿಕಾ ರಾಸ್ಕಲಾ ತೆದೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲಾಚ್ಯಾ ಗರಿಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುರ‍್ಲಿ (ಎಡಿ) ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲಿಗಿ ಪಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಎಡಿ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್, ಪಾಟಿಂ ವೊಡೊನ್ ಸೊರ‍್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ರುಂದಾಯ್ ಮೆಜುನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸೊರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೈರಾಸಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಖಂಡಿತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾನ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಎಡಿಕ್ ಕುಡಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜುವಾನ್ ಖುದ್ಧ್ ಎಡಿಚ್ಯಾ ವೈರಸಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚವ್ದಾ ದೀಸ್ ಹೋಂ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್  ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

RB02

ಚವ್ದಾ ದೀಸ್ ಜುವಾನ್ ಭಿತರ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಡಿನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿಂ ಸಮೇಸ್ತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂತಾರ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಜುವಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ‘ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾವಾನ್, ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡ್ತಾ ಜುವಾನ್. ಜುವಾನ್ನಾ, ಜುವಾನ್ನಾ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ರಡೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆಂ ಪದ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

62% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
3 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Gerald Carlo

    ನಿಮಾಣೆ ತರಿ ಎಡಿಕ್ ಸೊರೊ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶುಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.