ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಎಕ್ಸುರೆಂ ಮೊರ್ಚೆಂ?

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಕ್ಪಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರ (ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ರೀತ್) ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಬಾಮೊಣ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿ-ರಿವಾಜಿ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ದೆವೊತ್ ಬಾಮೊಣ್. ತಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ನಾರಣಪ್ಪ ಬಾಮೊಣ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಮೊಡ್ನ್, ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಚಂದ್ರಿಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾಸ್-ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ತೊ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ಲೆಂ (ಬಾಮೊಣಾಂಚೊ ಬೊಂವಾರ್) ಹೆರ್ ಬಾಮೊಣ್, ತಾಚಿ ಮರ್ಣಾ ರೀತ್ ಕರ್ನ್ ಅಶುಧ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊಠಾಂತ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ ಧರ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆಲೆ. ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಬಾಮೊಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಧರ್ಮ್ ಗ್ರಂಥಾಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯಲಾಗಿಂ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಯಿ ವಾಟ್ ಝಳ್ಕಾನಾ ಜಾಲಿ. ನಾರಣಪ್ಪಾನ್ ಬಾಮೊಣ್ ಜಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಿ, ‘ಬಾಮೊಣ್ ಪಣ್’ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ತಾಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ದೀಸ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆಬರಿ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಉಂದಿರ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ನಾರಣಪ್ಪಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಯ್ರ್ ಗೀದ್ ಉಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಜಾತಿಕಾತಿಚೊ ದೊರೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪ್ಲೇಗಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಮೊರ್ಣಾ ವಿಧಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಾಮೊಣಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬಾಮೊಣಾಂನಿ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ರಿತಿನ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯಿಲ್ಲಿ. ದಲಿತಾಂಕ್ ಅಗ್ರಹಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾರಣಪ್ಪಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಸರ್ವ್ ನಗ್ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಮೊಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ನಾರಣಪ್ಪಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಲಾಸುಂಕ್ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ನಾರಣಪ್ಪಾಚೆ ಥೊಡೆ ಸಯ್ರೆ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ರೀತ್ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ ಅಯ್ಲೆ.

ಜಾಣ್ತೊ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ತಾಂಚೊ ಅಬ್ಲೆಸ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲೊ. ಶಾಸ್ತ್ರಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಹಳ್ಳೆಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ವತಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಜಾಪ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ರಾನಾಂತ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ಚಂದ್ರಿ ತಾಕಾ ರಾವೊವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಂಕಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಕರ್ಶಣ್ ಭೊಗೊನ್, ತಾಳ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಿಂ. ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಬಾಮೊಣಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲಜೆನ್ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಂದ್ರಿ, ಘೊವಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕುಸೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೊ ಮೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ವರ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊ.

ಹಿ ಕಾಣಿ ಬಾಮೊಣ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಕಪಟ್ಪಣಾಕ್, ವ್ಹಡ್ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಧಾರುಣಾಯೆಕ್ ಅರ್ಸೊ ಧರ್ತಾ ತರ್ ದಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟ್, ಅಸಮಾನತಾ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಅನಿತಿಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾ. ಮರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸರ್ವ್ ಭೇದ್-ಭಾವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ದೋನ್ ರಿತಿಂಚಿ ಪ್ಲೇಗ್ – ಎಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನ್, ಅನ್ಯೇಕ್ ಮತ್ ವಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೊ ವೊಸೊ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಸಾ!

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ವಾದಾಚೊ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮುಸಾನ್ (ಅಲ್ಬೆ ಕಮೂ) ಲಿಖ್ ಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದ ಪ್ಲೇಗ್ (ಲಾ ಪೆಸ್ತ್/ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ) ಕೋವಿಡ್-19 ದ್ವಾರಿಂ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. “ಜಿವಿತ್ ಅಸಮಂಜಸ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಅರ್ಥಾವಿಣೆಂ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಧಾರ್ ಕಾಮುಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಾಳ್ತಾ.

ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಉಂದಿರ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಚ್ಯಾ ಒರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮೊರ್ತಾತ್. ಹಿ ಖಬರ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ. ಅಧಿಕಾರಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಪುರ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ತಾತ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೊನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್, ಬೊಂವಾರಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಮೈಕಲ್, ವಿಚಿತ್ರ್ ತಾಪಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಡಾ. ರಿಯೊಚೊ ಈಶ್ಟ್, ಕಾಸೆಲ್, ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ತೊ ಆನಿ ಡಾ. ರಿಯೊ ಅಧಿಕಾರಿಂಚಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಆನಿ ವಯ್ಜಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾತಾನಾ, ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆನಿ ಪಿಡಾ ಪಾಚಾರ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿವರ್ವಿಂ ಕಶ್ಟಾತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್ತಾ. ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಜಾಣಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಫಾದರ್ ಪೆನೆಲೊ, ಏಕ್ ಜಾಣ್ತೊ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ ಒರಾನಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೊ ವೊಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ರೇಮಂಡ್ ರ್‍ಯಾಂಬರ್ಟ್ (ಪತ್ರ್ ಕರ್ತ್) ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಯಾರಿಸಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ತಾಕಾ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಅಕ್ರಮ್ ರಿತಿನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ. ತವಳ್, ಡಾ. ರಿಯೊ, ಜೀನ್ ತರೂ (ಒರಾನಾಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ) ಆನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಗ್ರಾಂಡ್ (ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಮಾಸ್ತ್) ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನಿಮ್ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ವಳೆ ಆನಿ ಮರ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಾತ್. ರೇಮಂಡ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಡಾ. ರಿಯೊಯಿ ಪತಿಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತರೂನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ರೇಮಂಡ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ವಿಶಿಂ ಲಜೆನ್ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲಿತಾ ಆನಿ ವೊಸ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ತಾ. ಕೊಟ್ಟರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಖಾತಿರ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಶ್ಟೊಂಚೆಂ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಲ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಆಸ್ತ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒರಾನಾಚೆ ನಾಗರಿಕ್ ತಾಂಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸಾಂಡುನ್, ಹೊ ಏಕ್ ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖುನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಒಥೊನಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪೂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಳ್ವಳೊನ್ ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ನಿರಪ್ರಾಧಾನ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಡಾ. ರಿಯೊ, ಫಾದರ್ ಪೆನೆಲೊಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ನ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಆರ್ಥ್ ಆನಿ ಕಾರಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಡಾ. ರಿಯೊ, ಫಾ. ಪೆನೆಲೊ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮರ್ಣಾನ್ ಫಾ. ಪೆನೆಲೊ ಥರ್ಥರ್ತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ‘ತುಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ಆಮಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮರ್ಣಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೆವಾಸಂಬಂಧಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾ ಖಂಚೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ತೊ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ವಯ್ಜಾಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನೆಗಾರುನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸಾಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ತಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣಾಂಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಡಾ. ರಿಯೊ ಹೆಂ ಏಕ್ ‘ದುಬಾವಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ದಿತಾ.

ಮಾರಿಚಿ ಪಿಡಾ ರಾವ್ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೊಟ್ಟರ್ಡ್ ತಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಬೆನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಂದುಕೆಂತ್ ಗುಳೆ ಮಾರ್ತಾ. ಜೋಸೆಫ್ ಗ್ರಾಂಡ್, ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಜೆಯೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾ. ರಿಯೊಸಂಗಿಂ ತರೂಯಿ ಮೆಳ್ತಾ ಪುಣ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಶ್ಹೆರಾಚೆ ದಾರ್ವಟೆ ಉಗಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೇಮಂಡಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಒರಾನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪತಿಸಂಗಿಂ ಎಕ್ವಟ್ತಾ. ಡಾ. ರಿಯೊಚಿ ಪತಿಣ್ ರಿಯೊಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಮೊರ್ತಾ. ಲೋಕ್ ಪರತ್ ಚಾಲ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆತಾ ತರಿ ಯಿ, ಡಾ. ರಿಯೊ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವೈರಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ತಟಸ್ಥ್ ಉರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪ್ಲೇಗ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ವೃತ್ತಾಂತ್.

ಪ್ಲೇಗ್ ಸಂಪಾನಾ ತಸಲಿ ಪಿಡಾ. ಡಾ. ರಿಯೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಮುಸ್ ಲಿಖ್ತಾ: “ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಾಕ್ರಮ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಹೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಪ್ಲೇಗಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್.” ಮರ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಡಾ. ರಿಯೊಚಿ ಜಾಪ್, “ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಳಾನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.” ತೊ ಮುಂದರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಖರ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ … ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಆಸಾ; ಹಾಚೆವಿಣೆಂ ಕೊಣೀ ಹೆ ಧರ್ತೆರ್ ನಾಂತ್. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಲಕ್ಷಾ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಣೆಂತೆಣೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೋಂಕ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.”

ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪಿಡಾ ತರ್, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್, ಹೆಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆನಿ ಅತರ್ವಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. ಮರಣ್ ಏಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಮೋಗ್, ತ್ಯಾಗ್, ಬರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಚುಕಾನಾ. ಝುಜಾಂಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್, ಕಾಟ್ಕಾಯೊ, ವಾಂಟೆ-ಫಾಂಟೆ ಕರ್ಚಿಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂ, ಧರ್ಮ್, ಯಾಂತ್ರಿಕರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್, ಆಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೊನೆಂಪಣ್, ಎಕಾ ಸಂಸೃತೆವಯ್ರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಸಂಸೃತಿ ಬಳಾನ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ.

ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ವಾದಾಚಿಂ (Existentialism) ಚಿಂತ್ನಾಂ

ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಕೋವಿಡ್-19 ಖಂತಿಕ್, ಭಿರಾಂತೆಕ್, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಲೊಕ್ ಡಾವ್ನ್ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹೊಂದೊನ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ? ಆಮಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ವಾ ಎಕ್ವಟಿತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪಯತ್ನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

ಆಮಿ ಮುಳಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿವಿ. ಆಮಿ ಕೊಣೀ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕುದ್ರೊ ನ್ಹಯ್. ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಂತಾರ್ ಆನಿ ಶೆತಾಂನಿ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ವಿವಿಧ್ ಕಣಾಂ ಆನಿ ಅಣುಂನಿ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಹಿ ಕೂಡ್ ಭೌತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಾತಾ. ವಿಜ್ಞಾನಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭೂವಸ್ತ್ (matter) ಅನಂತ್ ಆನಿ ಅಪರಿಮಿತ್. ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ಯೂಬರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲಾ.

ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ (to be) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ

ಆಮಿ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫ್ರಾನ್ಸಾಚೊ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ (1889-1973). ತಾಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಂಬಂಧಾದ್ವಾರಿಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ‘ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಪೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಖಂಡ್ ಮನಿಸ್.’

ಪೆಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಪ್ ಪಣಾಚೆಂ (self) ಸತ್ವ್. ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್. ಆಮಿ ‘ಮೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್’ (broken world) ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಮನಿಸ್ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಪರ್ಕಿಪಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಉಪಲಬ್ಧ್ ವಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಂವಾದಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬಾಂದುಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಸೆಲಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ

ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ಅಸ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜುದೆವ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬ್ಯೂಬರ್ (1878–1965) ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿತಾ. ಪೆಲ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಅಸ್ಚೆಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ್. ಮನಿಸ್ ಎಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಪವ್ಣೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪೆಲ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್-ಸಳಾವಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂವಾದ್-ಸಂವಹನ್ ಘಡಾನಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ದೋನ್ ರಿತಿಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ: ‘ಹಾಂವ್-ತೆಂ’ (I-it) ಆನಿ ‘ಹಾಂವ್-ತುಂ’ (I-Thou). ‘ಹಾಂವ್-ತೆಂ’ ಸಂಬಂಧ್ ವೆಕ್ತಿ ಆನಿ ವಸ್ತುಚೊ (subject-object) ಸಂಬಂಧ್. ಹಾಂತುನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ವಸ್ತುಬರಿ ಲೆಖ್ಚೆಂ, ಸ್ವ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್. ‘ಹಾಂವ್-ತುಂ’ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ-ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ (subject-subject). ಹಾಂತುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ಣಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತಾ ಆನಿ ದಿವಪ್-ಘೆವಪ್ ಆಸಾ. ದೊನಿ ರಿತಿಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಮಧೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ ತರ್ ಯಿ ಎಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕೃತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸಯ್ಲಾಪಾಚೊ ಆನಿ ಸುಕೊ ಪುಣ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್ಲಲೊ.

ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ಚೆಂ (to be is to die)

ಜರ್ ಮನಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾ, ತರ್ ಮನಿಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರ್ತಾ? ಮನಿಸ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮೊರ್ತಾ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧೊಸ್ತಾತ್. ಜರ್ಮನಿಚೊ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೈಡೆಗರ್ (1889–1976) ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಥೊಡಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿತಾ. ತಾಕಾ ‘ದಾಝೈನ್’ (Dasein / ಮನಿಸ್) ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಿ ಆನಿ ಮೊರ್ಚಿ ಜಿವಿ. ಮನಿಸ್ ಮರ್‍ಣಾಕುಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಮ್ಕಾತಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಜಿನೊಸ್ ಪೆಲ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಮರಣ್. ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಮರ್ಣಾಕುಶಿಂ ಚಮ್ಕೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಪರಮ್ ಸಂಪ್ಣಿ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಎದೊಳ್ ಯಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕಳಯ್ತಾ.

ಮರಣ್ ಏಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಘಡಿತ್. ಜಿವಿತಾಚಿ ಖಾಶೆಲಿ, ವೈಯುಕ್ತಿಕ್. ಅಧಿಕೃತ್ ಆನಿ ಖರಿ ಘಡಿ ಮರಣ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮರಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಮರಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಚುಕಂವ್ಕ್ ವಾ ಅದ್ಲಿ-ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮರ್ಣಾಂತ್ ವಿಂಚುಂಕ್, ಬಾನಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ನಟನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮರ್ಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಆನಿ ಜಿವಿ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾತಾಂ. ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ‘ಆಮಿ ಅಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ ‘ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮರೊಂಕ್ ಜಾಯ್.’ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಮರಣ್ ಪುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಮರ್‍ಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭೆಟೆಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂ.

ಮರಣ್ ಎಕ್ಸುರೆಂಗಾಯ್?

ಕುಡಿನ್ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಮೊರ್ತಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾ ಮಾನಸಿಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಮರಣ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಅನ್ಭೋಗ್. ಮರಣ್ ಸರ್ವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾ. ಭೊಂವ್ತಿ ಕೊಣ್ ಯಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಿ ವೆಕ್ತಿನ್ ಮರೊಂಕ್ ಚ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ ಮರ್ತಾ? ಹಿ ಎಕ್ ಖರಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕೊವ್ಣೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ಭಕ್ತಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್. ಆಮಿ ಎಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ. ಸುಖಾ-ದುಖಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ತಾರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ನಿಮಾಣಿ ಝಡ್ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ-ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಜಾತೆಲಿ. ಜೆಜುಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕ್ಲಿಂ ಮೊರಾನಾಂವ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೆಜುಚಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಬೋಬ್, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ, ಕಿತ್ಯಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡ್ಲಾಯ್?” (ಮಾತೆವ್ 27:46). ಜೆಜು ತಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊನಾ ಬಗಾರ್ ಬಾಪಾ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದೇವ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾ (ಇಮ್ಮಾನುಎಲ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ಚೊಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಪ್ಲೇಗಾನ್ ಥರ್ಥರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆಚೊ ಆನಿ ಮೌನ್ಪಣಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಪುಣ್,ಜೆಜುಚಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಬೋಬ್ ಮೌನ್ಪಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಉಳ್ಟೊ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಿ ದೆವಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊ ಶಾಬಿತ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಸಾಂ. ತೊಮಾಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, “ಸರ್ಗಾರ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ದೂಖ್ ಸಂಸಾರಿಂ ನಾ.”

ಹೊಸೆಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ದೇವ್ ಉಲಯ್ತಾ, “ಪಾತಾಳಾಚೆ ಪದ್ವೆಂತ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ನಿವಾರುಂ? ಮರಣಾಂತ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಟಾಂವ್? ಮರಣಾ, ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತುಜಿಂ ಖರ್ಗಾಂ? ಪಾತಾಳಾ, ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೊ ನಾಸ್? ದಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ” (ಹೊಸೆಯಾ 13:14). ಕೋವಿಡ್-19 ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಮೋನ್ನತ್ ದೆವಾಚಿ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚಿ ದಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರ್ಚೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ದೆವಾನ್ ಫಾರಾವ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಾರುಣ್ ಕರ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೆರ್ ಖರ್ಗಾಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ? ಹ್ಯಾ ಖರ್ಗಾಂಕ್ ಅವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮೂರ್ತಿಪುಜಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಗಾರಾಂನಿ ಖರ್ಗಾಂ ಫುಡ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಗುರ್ತ್. ನಿಮಾಣೆಂ, ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆದ್ವಾರಿಂ ಯ್ಹಾವೆ ಜಿಕ್ಲೊ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೆಂ ಉತ್ರಾಲಿ (ನಿರ್ಗಮನ್, ಅಧ್ಯಾಯ್ 7-11).

ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೊರ್ಚೆಂ

‘ವಯ್ಜ್ ಘಾಯ್ ಬಾಂದ್ತಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಸಾ. ತೇಚ್ ಪರಿಂ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಯಾಂ. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಕಾಮುಸಾಚ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ಲೊ ಡಾ. ರಿಯೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ನವಿ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್. ದೆವಾಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜತನ್ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಖರ್ಗ್- ಕೋವಿಡ್-19, ಎಕ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಕಶಿ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಪೋಲಿಯೊಕ್ ವಕಾತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಜೊನಾಸ್ ಸಲ್ಕ್ ಉಚಾರ್ತಾ, “ಭುಮಿ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಮಿ-ಕೀಟ್, ಕಿಡೆ-ಜಂತು ಮೊರ್ತಿತ್ ತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್, ಭುಮಿ ವಯ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪ್ತಲೆಂ. ಭುಮಿ ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ತಿತ್ ತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ” (ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್ ಬರೊ, ರೆಡಿಯೊ ಟೈಮ್ಸ್, 22 ಜನೆರ್ 2013). ಹ್ಯೆ ಧರ್ತೆಕ್ ಆಮಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ಧರ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸತ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಪುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊವ್ಯಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಮಿ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಿಯೆನಾಂವ್ ವಾ ಮೊರಾನಾಂವ್, ಬಗಾರ್ ‘ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ತಾಂವ್.’

► ಮಾ| ದೊ| ಐವನ್, ಮಿಯಾರ್, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ

66% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !