Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮುಂಬಂಯ್ತ್‌ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ

ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನಗರಿಂತ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಓಫಿಸಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಗಾಡಿ ಧರ್ಲಿ ತರ್, ದೇಡ್ ವ್ಹೋರ್; ಬಸ್ಸಾಂ – ಕಾರಾಂ ಧರ್ಲಿಂ ತರ್ ದೋನ್ ವ್ಹೋರಾಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪರ್ತುನ್ ದೇಡ್ ದೋನ್ ವ್ಹೋರಾಂ. ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸ್ಲಿ? ಕೊರೊನಾ ವಾಯ್ರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ಪಿಡೆನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲಿಲಾಂ!

ಆತಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾಂ-ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ‘ಭಾಗ್-ದಾವ್ಡ್’ ಜಿಣ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಘರಾ ಬೊಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸವ್ಲತ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹೆರಾಂಕ್, ಕಾಮ್‍ಂಚ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಸೊಡ್, ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಜ್ನಾಚೊ ಬಾಜಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವ ವಕ್ತಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲೆಗುನ್, ಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರಿಜೆ ತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಳಿಯೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವೆಂ ವಾರೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಬಾಲ್ಕನಿ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕೂಡಾಂಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಜೆ. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೋರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪುಣೀ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ? ಹೊ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಕಸೊ?

Pip04

Pip05

ಅಶೆಂ ಆಮಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ‘ನವ್ಯಾ’ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ, ರೂಕ್ – ಝಡಾಂಚ್ಯೆರ್ ಗಾಯಾನಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂನಿ, ತೋಡಾಂನಿ, ವಾಳಾಂನಿ ಆನಿಂ ತಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ, ಜಳಾರಿ ವ ಕಿಡೆ ಧರ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಬೇಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ನವಿ ನದರ್ ಸಹಜ್‍ಚ್. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ಲಿಂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ!

ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್

ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ 1992 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕೀನ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭಂವ್ಡೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಖತಾರಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಗಿಮೆಚಿ ಸುಟಿ ಘೆವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾನ್-ಮನ್ಜಾತಿಂಚಿ ಓಳೊಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೆಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೊ ಲಂಗೊಟಿ-ಯಾರ್ (ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್) ಮಿಂಗೆಲ್ ಸಿಕೇರ್ ಕೀನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಧಾನಿ ನಯ್ರೊಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಸಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ತಾಂಗೆರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಸುಮಾರ್ ಏಕಾಮಹಿನ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ದೇಸ್‍ಭರ್ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನಕುರು ತಳ್ಯಾಚಿ ಭೆಟ್. ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ದಿಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ; ಬದ್ಲಾಕ್  ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ‍ಚ್ ಸುಕ್ಣಿಂ. ಕೀಡ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್. ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮಿಲ್ಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಚ್ಯಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೊ (ಮುಕ್ಕಾಲ್) ಹ್ಯಾಚ್ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

Pip01

ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಗುಲಾಬ್ ರಂಗಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ದೋನ್ ಜಾತಿ ಆಸಾತ್: ವೊರ್ತೆ(Greater) ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಆನಿ ದಾಕ್ಟುಲಿಂ (Lesser) ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಕ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಗುಲೊಬ್ ರಂಗಾಚಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಭಾರಿಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಯ್ನೊಕುಲರ್ ಘೆವ್ನ್, ಫರಕ್ ಕಳ್ತಾ. ತೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್?

ಹೆಂ ತಳೆಂ ಕೀನ್ಯಾಚ್ಯಾ Great Rift Valley ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯೆಂ ಆನಿ ಝರಿಚ್ಯೆಂ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ ಪೂಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ನಾ. ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಊಬ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಮೀಟಾಳಿ (alkaline) ಗೂಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಉದಾಕ್ ತಶೆಂ ಮೀಟಾಳೆಂ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಪಾಮಾಜಿ (algae) ಜಿವಾಳ್ ಜಾತಾ. ಹಿ ಪಾಮಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊಚ್ಯೆಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್!

ಠಾಣೆ ವಾಳ್ಕುಳೆಂ ಆನಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ

ಕೊಂಕ್ರೀಟಾಚ್ಯೆಂ ರಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹಾನಗರಿ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಸಾತ್ ಕುದ್ರೆ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಸಿವ್ರಿ ಕುದ್ರೊ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ. ತಸೆಂಚ್, ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ, ಠಾಣೆ ವಾಳ್ಕುಳೆಂ (Thane Creek) ಚರ್ತಾ ಆನಿ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಪ್ರದೆಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ತಿ ವ ಭರ್ತಿ ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಹ್ಯಾ ವಾಟ್ಕುಳ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ತಶೆಂ ಭಿತರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಮಾತಿಯೆ-ಬೊಯ್ಲ್ (mud flats) ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ವ ಬುಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಬೊಯ್ಲಾಂನಿ ಪಾಮಜಿ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್, ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಪ್ಪ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಗಡ್‍ಪಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆನಿ ವೇಗಾನ್ ಉಬೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ seasonal migration ಏಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ-ರೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

Pip02

Pip03

ಅಶೆಂ, ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಸಿವ್ರಿ ಕುದ್ರ್ಯಾ ತೆಣೆಂ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸಮುದಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ-ತಜ್ನ್ಯ್ (orinthologist) ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಹಜಾರಾನಿ ಕಛ್ ಮೀಟಾ-ವಾಳಾ (Katchch Salt-pans) ಥಾವ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡೊನ್ ಆತಾಂ ವ್ಹರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಿವ್ರಿ ಕುದ್ರ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಠಾಣೆ ವಾಳ್ಕುಳ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಭಿಡಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಠಾಣೆ ವಾಳ್ಕುಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಉಪನಗರಿಂತ್ ಲೋಕಾಚಿ ವಸ್ತಿ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾನ್ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲೆಂ ಮೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಹ್ಯಾ ವಾಳ್ಕುಳ್ಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಭರ್ಲೆಂ. ಮೆಳೆಂ ಕುಸ್ತಾನಾ, ಅಮೊನಿಯಾ ಉಬ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಾಮಜಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಯ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನಿ ಫೊಸ್ಪೇಟ್ ಮೀಟಾಂ ವಾಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯೆಂ pollution ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!

ಹ್ಯಾ ವಾಳ್ಕುಳ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಲಿ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ವ ಕಿಡಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಹೆರ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಹೋಡಿಂ (tourist boats) ಸೀಜನಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಜೋಡ್ತಾತ್. ಆತಾಂ, ಕೊರೊನಾ ಲೋಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೊ ಉದ್ಯಮ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಫೆಮಿಂಗೊ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಸ್ಸಲಿ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಬೊನ್, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಭಂವ್ಚೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಳ್ಕುಳ್ಯಾ ತೆಣೆಂಚ್ ನಹಿಂ ನೆರುಲ್ ಉಪನಗರಿಚ್ಯಾ ಧರಾವೆ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಸೀವುಡ್ಸ್ ಲಗುನಾಂತ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗೊ ಹಿಂಡ್ ಭಂವ್ತಾ ತೆಂ ಶೆಜಾರಿ ಲೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಂರ್ ವ ಜನೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆನಿ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನಾಕ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ರೀತಿರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಖಾತ್ರೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ಯ್ನಾ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಸಿಂಚ್ಯಾ ಕೆಮರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ!

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್‌‌

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

60% feel love. And how do you feel?
25 :thumbsup: Thumbs up
41 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

13 comments

 1. Vincent Praveen Castelino

  This is the first article from Mr. Philip which I am reading on Kittall.
  Beautifully articulated on nature…that too in a busy metropolitan city like Mumbai.
  Flamingoes are the attraction biodiversity and Bombay Natural History Society(BNHS) too publishes a lot of observations of natural history in and around Mumbai City and it’s extended suburbs of both central and western region.
  Thank you so much Philip Sir and looking forward for some more to read.

 2. mm

  Wonderful article Philip. True, people in Bombay had no time to look outside from their busy and airtight schedule. You have rightly focused on the nature and especially Flamingos greater and lesser ones resembling twin cities such as upper/ lower, East/ West separated by railway lines, river, terrain and so on.
  Glad to note that after nearly two decades you could watch Flamingos glory in the city of your residence. Posted videos and pictures are impressive too.
  This article reminds me the ‘Flamenco dance’ which I enjoyed in Spain some years back. A dance with back end footwork on wooden floor accompanied by music instruments or vocals.
  I always enjoyed your articles due to its unique content. Keep it up Sir!

 3. mm
  SELEN PREETHI PINTO

  ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಂದಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. Very Nice Article Sir.

 4. Sylvia Mendonca

  Very nice article uncle it gives more knowledge about migrant birds. Rare to see these birds. I enjoyed it to read. Thank u Uncle. 🙏

 5. Avil Monteiro

  Nice Article

 6. It is an amazing sight to watch millions of flamingo flights along the mangrove wetlands of Navi Mumbai. As rightly pointed out in the article, migration of these leggy social birds who thrive on algae may be a phenomenon of excessive pollutants in this part of the creek running along pristine paradise

 7. Michael Sequeira

  A beautiful memory of 1992 Philip.Lake Nakuru and Nakuru National Park are a must visit for many of the repeating tourists.The sight of the millions of Flamingoes flying and encircling the lake is a colourful scene to watch.Now that the Flamingoes have arrived to Nerul is a beautiful attraction for the people around.Hope their migration is confined to lockdown and the Flamingoes will come year round.
  A beautiful read of your experience!

 8. Very good read like his travelogues , what with videos makes it quite interesting presentation. Corona lock down has its blessings! Enjoy your views from balcony Philip and lets have some more!
  – Joe Quadros, Mount Rosary, Kalyanpur

 9. Alphonse Mendonsa

  This is the first time I’m reading an article on Fleming’s with two videos.. what a beautiful nature presented in these two videos.. In way we must thank Corona for bringing out open the best of the nature which was totally missing during busy life and traffic in Mumbai..

  Thanks Philip for this timely article.. enjoyed reading as well as watching the Video you shot in Kenya.

 10. Vivian Rodrigues

  Very nice article Philip , I have always enjoyed reading your write ups from your LP days , very informative and entertaining too. Keep writing.

  • Gregory Menezes

   Amazing! Flamingos have found a new nesting place in Mumbai. Their presence is a welcome change for the Mumbai vicinity in as much as Mumbai can get natural cleanup through these birds. I am not sure if this is their mating season, if so, they will hatch millions of chics, leaving broken egg shells on the banks of water logs. But for now enjoy the pink carpet across the banks.
   Very nice descriptive article, Philip. Thank you.

 11. Charles D'Mello

  At least let the animals and birds enjoy for a month. Nowadays even dogs have stopped barking at cars bikes and runners….!!!??? They not get irritated now.

 12. mm
  Gerald Carlo

  ಬೋವ್ ಸುಂದರ್!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.