Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಭಿಕಾರಿಣ್ ?

EkNadar e1512620432109“ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ರಾವಯ್….” ಎಡ್ವಿನಾನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರಾಯುರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ರಿಕ್ಷಾ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಭಾಡೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್, “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಪಾವುಂಕ್….” ರಿಕ್ಷಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಡೆರಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಬಸೊನ್ ವಾಡಾಪಾಂವ್ ಖಾತಾಲಿ. ತಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ವೇಸ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಿ ಭಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಡೆರಿಲಾಕ್. ತಿಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವುನ್, ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ಕಾಡುನ್ ದಾ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ತಿಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ, ಎಡ್ವಿನ್ ಆಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಿ ಭಿಕಾರಿ ನಹಿಂ ಡೆರಿಲ್. ಮಸ್ತು ಗ್ರೇಸ್ತ್. ತುಕಾ ಗಾಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿ ಹೆಣೆಂಚಿ ಸಭಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಆನಿ ಶೊಪಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಿಚಿಂಚ್”

“ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಯಾ? ಮ್ಹಜಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ…?”

“ಸತ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ತಿಣೆ ತುಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ತುಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಯೆತಿ….”

“ತಿ ತಿತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತರ್, ಬಿಕಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ವೇಸಾರ್, ಹಾಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಸಿ….?” ಡೆರಿಲಾನ್ ದಾ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ಸಿಂತ್ ಚೆಪ್ಲೊ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾ ಯಾ, ತುಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಿಚೆವಿಶಿಂ. ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಬಾರಿ ಇಟ್ರೆಂಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾ” ಡೆರಿಲಾಚಾ ಹುರುಪಾಕ್ ಸಧ್ಯಾಕ್ ಥಂಡ್ ಕರುನ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕಾಲೊ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್, ಡೆರಿಲಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಥಂಡ್ ದೀವ್ನ್, ಎಡ್ವಿನ್ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕಥಾಚೆಂ ಪಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ -“ಶಾರಿನಾ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಝರೀನಾ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತಿ ಹಾಂಗಾ ಫೇಮಸ್. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್, ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೊಪ್ಡಿಂ ಆನಿ ಚಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತಿ ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಟೆಬ್ರಿವಾಲಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ ಧುವ್. ತೆಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.”

“ಪಳಂವ್ಕ್ ಸುಂದರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಘಮಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ತ್ಯಾ ಏರಿಯಾಚೊ ‘ನಾಮಿ’ ಗುಂಡಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ವಯ್ಸುನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ರೆಕೊರ್ಡಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ತಾಚಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ಪೊಲಿಸ್‌ಯಿ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪ್ರಸಾದಾಚಾ ಗ್ಯಾಂಗಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಬೇಕಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ತಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾಲೆ.”

“ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಆಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್’ ಪಾರ್ಟೆಚೊ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಪ್ರಸಾದಾಕಡೆನ್ ಎಕಾ ಪೊಲಿಟಿಶಿಯೆನಾಕ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ, ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪ್ರಸಾದಾಚಿ ತಿ ಸುಂದರ್ ತರ್ನಾಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಾರೀನಾ ಪಡ್ಲಿ. ತಿಚೆರ್ ಪಾಡ್ ನದರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್, ಡಬ್ಬಲ್ ಗೇಮ್ ಖೆಳ್ಚಿ ಫಿತೂರಿ ಮಾಂಡಿಲಾಗ್ಲೊ.”

“ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆರ್, ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಲಿ; ತ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಇಲೆಕ್ಷೆನಾಂತ್ ಕೋರ್ಪೊರೇಟರಾಚಾ ಹುಧ್ಯಾಕ್ ಉಭೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸಂಧೀಪ್ ವಾಮನಾಚಾ ಜೀವಾಕ್ ಬಾದಕ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಮಾರ್ಚಿ ಸುಪಾರಿ ಕೊಣೆಂಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಪುಣ್ ನೆಣಾ ಮ್ಹಣ್.”

“ಸಂದೀಪ್ ವಾಮನ್ ತಾಣೆ ಕೋರ್ಪೊರೇಟರಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಉಭೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಬಹುಮತೆಕ್ ವೋಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಉಮೆಧ್ವಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೂಡ್ಲೆಚ್ ತಾಚಾ ಜಿವಾಚಿ ಬದ್ರಾತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಫೊವ್ಜ್ ಘೆವ್ನ್.”

“ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾನ್, ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಖುನಿ ಕರ್ತಾನಾ ರಂಗ್ಯಾಂ ಹಾತಿಂ ಖೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸುಚಾಯ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ವೇಳ್ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಇಲ್ಲೊ ಬೊಲ್ತೊ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಖುನಿ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ನಖ್ಖಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯಿ 100% ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

“ಪ್ರಸಾದಾನ್ ತ್ಯಾ ಉಮಿದ್ವಾರಾಕ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಪ್ರಸಾದಾಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತೊ ದೊಗಾ ತೆಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸುರ್ಯೆನ್ ಝಕ್ಮಿ ಕರುನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ, ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಮಿಧ್ವಾರ್ ಸಂದೀಪ್ ವಾಮನಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರಸಾದ್‌ಚ್, ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸತ್ ಲಿಪ್ಲೆಂ. ಒಪೊಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟೆಚೊ, ಆಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಂಗಾಚೊ ಮನಿಸ್, ತ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಕೋರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾರೀನಾಕ್ ಸಹಾನೂಭೂತೆಚೊ ಹಾತ್ ವಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.”

“ತುಜೆನಿಮ್ತಿಂ, ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ವಿಧೊವ್ ಜಾಲಿಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅನಾಥ್ ಜಾಲಿಂ…” ಶಾರೀನಾನ್ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ರಡೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, “ತೊ ಕಾಮಾಂಚ್ ತಸಲಿಂ ವಹಿತ್ಸುನ್ ಘೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಆಡೊವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆನಿಮ್ತಿಂ ನಹಿಂ ತರ್, ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಕ್ ರಡೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡುನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವಯ್ತಾಂ ಪಳೆ…. ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಂ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರೈತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಫಸೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಾಮಾಂ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ದೀನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಸಕೈಲ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಒಪ್ಸಿತಾಂ. ತೆಯಿ ತಾಂಚಾ ಸಕೈಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಒಪ್ಸಿತಾತ್. ಕಾಮಾಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸ್ವತಾಃ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್, ತೆ ಆನಿ ಕೊಣಾ ಕರ್ನಾ ಕರೈತಾತ್. ತಸೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ಲೆ ಸದಾಂಚ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್….”

“ಕೊಣೆಂಯಿ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ಪಡೊನ್ ತೊಂಡ್ ಉಘಡ್ತಾನಾ, ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ತಾಬೆಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಮಂಡಳಿ ಕರ್ತಾ. ತೆಂ ತುಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ….” ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಶಾರೀನಾ ಉತ್ಸಾಹೀತ್ ಜಾಲಿ. ಕಸೆಂಯಿ ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಚಿಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾಯಿ ತಿಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಘೊವಾಚಾ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮಸ್ತು ವಯ್ರ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಒಪ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾಕ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ –

“ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಕಸೊ ದಿಂವ್ಚೊ?”

“ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ರಾವೊನ್….”

“ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ರಾಕೇಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಯ್ ತರ್ ಮಾತ್ರ್….”

“ತೆಂ ಖಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ದೋಗ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸಾತ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ತಿಸ್ರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕರುನ್ ಘೆತಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಹಿಂ….” ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಹಾಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಕಾಲ್ಚಿ ಶಾರೀನಾ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚಿ ಝರೀನಾ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ಬೊರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಿ ಘೊವಾಚಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕಿ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಸುದ್ರಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಜೊಪ್ಪಡ್ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗರೀಬಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್, ತೊ ವಾಡೊಚ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಚಾಲಿಂನಿ ಆನಿ ಜೊಪ್ಡ್ಯಾನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ತಿಣೆ ಭಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂನಿ ಘರಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉತರ್ ದೀವ್ನ್, ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್‌ಯಿ ಸಾಯ್ನ್ ಕರವ್ನ್, ವಾಡ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸುದ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ.

ತಿಣೆ ಲಗ್ಬಗ್ ಪಾಂಚ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ ಮಾಳಿಯೆಂಚಿ ಸಾತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾ ಭಾಂದುನ್ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಬರ‍್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕೊನ್, ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ಲೆ. ಸಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ಶೊಪಾಂ ತಿಣೆ ಖರೀದ್ ಕರುನ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ಚಡವ್ನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಆರಾಂವ್ಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಆಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡಾಚಾ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ತರ್, ಹಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ರಿಯೆಲ್‌ಇಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವೆಲೊಪ್ ಕರುಂಕ್….

ಝರೀನಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆತಾಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ತಾಕಾ ತಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲೆಂಚಿಂ ನೋವ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಸ್ತಿಂತ್ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆ ಲಫ್ಡೆ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝರೀನಾನ್, ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ವಿಕೊನ್, ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತಿಂ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಂಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ದವರ್ಲೆಂ ನಾ.

ಆಪ್ರಾಧ್ ಚಡ್ ತೆಂಪ್ ಬಾಳ್ವಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್, ಸ್ವತಾಃ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಮೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಝರೀನಾನ್ ತೊ ದಂದೊಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಂ, ಧುವೆಚೆರ್ ತಿಕಾ ಮಸ್ತು ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕರ್ತಾನಾ, ದೊತಿ ರುಪಾರ್ ಧುವೆಕ್ ದೋನ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್, ಶೆಂಬೊರ್ ತೊಲೆ ಬಾಂಗಾರ್ ತೀನ್ ಬೆಡ್ಡ್‌ರೂಮಾಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಆನಿ ದಾ ಶೊಪಾಂ ದಿಲಿಂ….

ಭಯ್ಣಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ದಿತಾನಾ, ಪೂತಾಂಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಆಮಿಂ ತುಜೆ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ “ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ದೊನ್ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಹಾಂವೆಂ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪನ್ನಾಸ್ ಶೊಪಾಂ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗ್ಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಕ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ತಾನಾ, ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಡ್ ಕರ್ಯೆತ್.”

ಝರಿನಾನ್(ಶಾರಿನಾ) ಆಪ್ಲಿ ಜಾತ್ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ ತರಿ, ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಂದೂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಂನಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ಪುತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಚೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಖಭಾರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುತಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಯೆತಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭರ್ಲೆ. ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಂಚೀಕಾರ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್, ದೊಗ್‌ಯಿ ಪುತಾಂನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂ. ತಿ ಮಸ್ತು ಝುಜ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ತಿಣೆ, ಪುತಾಂಚಾ ನಾಂವಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿನಾ. ತಿಣೆ, ತಿಚಾ ಘೊವಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಭಿಂಯಾನ್, ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಣೆ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಖಂಚೊ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ? ಏಕ್ ಖುನಿಗಾರ್. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣಾಚಾಯಿ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಚೀಕಾರ್ ವ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಠೋರ್ ಆಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಚಾ ಗುಣಾಚಿಂ ಪಳೆ.

“ತರ್ ಕಿತೆಂ ಇತ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆತಾಂ ವಾಟೆರ್?” ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊಂಚೊ ಡೆರಿಲ್, ಎಕಾಚ್ಫಾರಾ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆರಾಂಕ್ ಘರಾವೀಣ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತುಬೆಂ ತಿಣೆ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾರಾಂಕ್ ಘರಾಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಸಾವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ತಿಣೆ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಗಾಂತ್ ಲಾನ್ಶಿಂ ರುಮಾಂ. ತಾಣಿಂಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಶಿರಾಪ್ ತಿಕಾ ದಿಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಕೆಪಾಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾಯಿ ಆಸ್ರೊ ಜಾತೊಲೊ ವಾಟೆವಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್….

“ತಿಚಿ ತಿ ಮೊಗಾಚಿ ಧುವ್?” ಡೆರಿಲ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ “ತ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ತಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ನೆ?”

“ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನೆ ಡೆರಿಲ್, ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್? ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಕೊನ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಸಂಗಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಹಿ ಗತ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಚ್. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ?”

“ತರ್ ತಿ ಝರೀನಾ ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‌ಚ್‌ಗಿ?”

ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾವಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ತಿ ಆತಾಂ ಪಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಣೆಂಯಿ ತಿಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿಕಾ ಭಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ತಿಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾ. ಪಯ್ಶೆ ತಾಂಚಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾರೂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, “ಹಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ ನಹಿಂ, ತುಜೆತಸಲ್ಯಾಕ್ ಆತ್ತಾಂ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಪುರೂಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ತುಂವೆಂ ಉಭೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಗೊಯಿ ಮ್ಹಜೊಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ದೀನಾಕಾತ್, ತಿಂ ತುಕಾಯಿ ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಡೈತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ತಾ.”

ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೆರಿಲ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಭಗೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಬೆಜ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿರಾಪ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭಿಕೆಪಾಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್.

 ► ಎಚ್. ಜೆ. ಗೋವಿಯಸ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.