ದಿಂಬಿ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್…

Predictions about the disasters are useless, unless someone takes a note of such predictions beforehand and be well prepared for the devastation or more effectively, prevent them altogether.
– Kishoo, Barkur
ದೊತೊರ್ ಯುವಲ್ ನೊವಾ ಹರಾರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವರ‍್ಸಾನಿಂ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೇವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ Sapiens: A Brief History of Humankind (2014, ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (2016), ಆನಿ 21 Lessons for the 21st Century (2018), ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬೂಕಾಪರಿಂಚ್ ಲಾಖಾಂನಿ ವಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವೆವೆಗ್‌ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂಕ್ ತರ‍್ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಆಮ್ಕಾಂ, ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಾತಿಕ್ ಜೀವಾವಿಗ್ಯಾನಾಂಚೆ ನಾಂವ್ Homo sapiens ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾಂಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ದೊತೊರ್ ಹರಾರಿ, ಸುಮಾರ್ ಸತ್ತರ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೆಬರಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ Homo neanderthals ಆನಿ Homo erectus, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ದೋನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಾತಿಂಸಂಗಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಆಮ್ಚಿ ಚಿಂತ್ಪಾಸಕತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆವ್ನ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಾಬ್ದೆಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಆನಿ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಚಿಚಿ ವಾಡಾವಳೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ವಿಸ್ಕಳಾಯ್ತಾ.

KISH03

ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಾತಿಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಮೊರ‍್ನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುನ್ ದೆವಾಸಾಂಗ್ಡ್ಯೊ ಸಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿಂ ಮುಗ್ದಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಸತ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಆತಾಂಚಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಜಾತ್ ಬದ್ಲುನ್ Homo deus ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಬರಿಚ್ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚೆಂ ಬೊಲ್ಮೆ ಉಚಾರ‍್ತಾ.

ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ರತ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ Artificial Intelligence (AI), ಜೀವಾ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನ್ (Bio Technology) ಆನಿ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾಂಚಾ (Nano Technology) ಶೆತಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ರತ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ವಂತಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಕಾಂಯ್ 2040 ವರ‍್ಸಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಗ್‌ಳ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚಿ, ಸ್ವತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ (self-awareness) ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಮ್ಹಾಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೊ (super intelligence) ಉಗಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿಂ, ಸರ‍್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ವರ‍್ತೆಂ ಸವಾಲ್, ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಮರಣ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಮರಣ್ ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಚೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾತ್. ಜೋಸ್ ಲೂಯಿ ಕೊರ‍್ಡೆರೊ ಆನಿ ಡೇವಿಡ್ ವುಡ್ ಹಾಣಿಂ ಪರ‍್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ The Death of The Death ಬೂಕಾಂತ್, ತೆ ಸಾಸ್ಣಿಕ್‌ಪಣ್, ಖರೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ನೀಜ್ ವಯ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. 2045 ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್, ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯಾ ನಯ್ಸರ‍್ಗಿಕ್ ನಿಬಾಂಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ಫಕತ್ ಅವ್ಘಡಾಂವರ‍್ವಿಂ ಮಾತ್ ಮರ‍್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ರಳಾ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಂತ್ರಗ್ಯಾನಾನ್ ಚಂದ್ರೆಮ್, ಮಂಗಳಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಲೆಗುನ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾನ್ ಕೊಲೊನಿ ಬಾಂಧುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್‌ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಅನ್ಕುಲಾಯೆನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಂವ್ಚೆ ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ರಾಜಕೀ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್, ಪರ‍್ಜೆರಾಜ್, ರಾಯಾಳ್ ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಾಜಕೀ ಮಾಂಡಾವಳೆನಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಪರ‍್ಜೆಂಕ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ತಾಂಚೀಚ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸರ‍್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಬೊವ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ದೇಶಾಂನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪಿಡೆಶಿಡೆಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಆಸ್ಚಿ ವಯ್ಜಾಕೀ ಸವ್ಲತೆಂವಿಶಿಂ ಹಂಕಾರ್ ಉಚಾರುನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ದೇಶಾಂಕ್ ಕೆಂಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.

ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ದೇವ್ ಆನಿ ಧರ‍್ಮ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಾನಾಸ್ತಾಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಧರ‍್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ ಸಂಗ್ತಿಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಚಾ ಆನಿ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಧರ‍್ಮ್ ಸರ‍್ವಾಂಪ್ರಾಸ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸುನ್, ರಾಕಾಜೆ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂವಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ರಗ್ತಾಂಚ್ಯೊ ನ್ಹಂಯೊಂಚ್ ವಾಳಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಲಾಖಾಂನಿ ಮೊಡಿಂ ನಿದಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.
ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆಮಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಆಮಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂವ್.

KISH01

ಆನಿ ತವಳ್ ತೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ.. ..

ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ವಸ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ನಂಯ್. ಪ್ರೋಟಿನಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಫಕತ್ ಥೊಡಿಂ RNA (Ribonucleic Acid) ಸುತಾಂ ಮಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಯ್ಕ್ರೊಸ್ಕೋಪಾವಿಣೆಂ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಾಯ್ಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಹೊ ನವೊ ಆವ್ತಾರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂಚ್. ಏಕ್ ಜೀವಾಕಣಾ ಭಿತರ್ ರೀಗ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಸಲಿಂಚ್ ಕಾರ‍್ಬಾರಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಜೀವಾಕಣಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಲ್ಲೆಂಚ್, ಲಾಖಾನಿಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸೊಂಪೆ ಕಾಮ್. ಫೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸೊಂಪ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್‌ಚ್ ಸಗ್‌ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್‌ಚ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟವ್ನ್, ಆಕಾಂತ್ ಹಾಡುನ್, ಹ್ಯಾ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ತಫಾವತೆಂವೀಣ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಮೊಡ್ಲೆಲೆಂ. ಬೋವ್ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದೇಶ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ದುಬ್ಳೆ ನಾಕಾರಿ ದೇಶ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್, ಪರ‍್ಜೆರಾಜ್ ಯಾ ರಾಯಾಳ್, ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫರಕ್ ಕೆಲೊನಾಂ. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಜಾತ್, ಧರ‍್ಮ್, ಭಾಸ್, ಶಿಕಾಪ್, ದುಡ್ವಾತಾಂಕ್, ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್ ಯಾ ಭೂಂಯ್ಗೋಳಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ವಯ್, ನೊವೆಲ್ ಕೊರೊನಾ ವಾಯ್ರಸ್…

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗ್ವಣ್ಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ನಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಂನಿಮ್ತಿ ಕರೋಡಾನಿಂ ಲೋಕಾನಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಧಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಆಮೆರಿಕಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಬುಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆನ್ ಆಪ್ಟೊಂಚೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಸಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಪ್ಟೊವ್ಣೆಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ತೆಂ ಆಸೊನ್ ಫುಡ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಜ್ಯಾನಿಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಮಾರೆವಿಶಿಂ ಬುಕಾಂನಿಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ಜಾಗೊವ್ಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಾಯ್ರಲ್ ಜಾವ್ನೀ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮಝೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಬೊಲ್ಮಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚಿಂಚ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಘಡಿತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಖಂಯ್ಸರ್ ತರೀ ಉಸ್ತುನ್ ಅಳೆ ನೊಸ್ಟ್ರೊಡಾಮಸಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸಕ್ಕಡೀ ವೆಸ್ತ್.

ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತ್, ತೆಂ ಘಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಸೊನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೇವ್ನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ತಸಲೆಂ ಘಡುಂಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ.

ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಯುವಲ್ ನೊವಾ ಹರಾರಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ 21 Lessons for the 21st Century  ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್, ಸುಟ್ಕಾ, ಸಮಾಸಮ್ಪಣ್, ಧರ‍್ಮ್, ಆಕಾಂತ್‌ವಾದ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಾಬ್ದೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ತಿಂ ಕಶೆಂ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಮ್ಹಾಮಾರೆಕ್ ತೊ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲಾ.

KISH02

ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ದೆವಾಂಕ್, ಧರ‍್ಮಾಂಕ್, ರಾಜಕೀ, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಜಾಕೀ ಮಾಂಡಾವಳೆಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಿಣಾ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವ್, ಧರ‍್ಮ್, ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ಯೊ ಆನಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ತೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿಂ ಗವಾಯೆಂಚಿ ಗರಜ್ ನಾಂ.

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕ್-ಡಾವ್ನ್ ಮೇಯಾಚಾ ತೀನ್ ತಾರಿಕೆಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವಾಡಯ್ಲಾಂ. ಸಗ್‌ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ಮರ‍್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡೊನಂಚ್ ಆಸಾ. ಪರಿಹಾರ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ, ಆಸಾ ತರೀ ಕೆನ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾಂವ್.

ಆನಿ ಜರ್ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಬಲಿ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಮಾತ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಮಿಂ ಎದೊಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಪ್ರಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಏಕ್ ಸಂಸಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಪಾಚಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೀತಿವಿಶಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ‍್ನಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿಜೆ. ದೇವ್, ಸಮಡ್ತಿ ಆನಿ ಧರ‍್ಮಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾಗಿ, ಆಸಾ ತರ್ ಕಸಲೆ ದೇವ್, ಆನಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಧರ‍್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿಜೆ. ಆತಾಂ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ರಾಜಕೀ, ತಾಂತ್ರಿಕ್, ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಆನಿ ವಯ್ಜಾಕೀ ಮಾಂಡಾವಳೆಂಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಬದ್ಲುನ್, ಪ್ರಭಾವೀಕ್ ಥರಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ಜೆ.

ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಸಮಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಯೆವ್ಜಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾರ‍್ಯೆಕ್ ಹಾಡಿಜೆ.

ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಗೋಳಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಯೆವ್ಜಣೆಂತ್ ವಯ್ರ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಿರ‍್ದಾರಾಚಿ ಒಳೋಕ್ ಆಜೂನೀ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ನಾಂ.

► ಕಿಶೂ, ಬಾರ‍್ಕುರ್. 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

71% feel thumbs up. And how do you feel?
50 :thumbsup: Thumbs up
10 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
1 :cry: Sad
3 :rage: Angry

6 comments

 1. Canute Barboza

  Corona virus is both God’s way and nature’s way, for the self purification, self realization and self transformation of people of the world.

  Is Corona virus, the nature’s way of eliminating the human virus (human beings) existed since 30 thousand years ago, till this day?
  Because, the nature has already discarded dinosaurs existed 233 million years ago, Sivapithekus / Ramapithekus existed 12 million years ago, Australopithecus existed 1.9 million years ago, Neanderthals existed 40 thousand years ago and Saber toothed tigers existed 10 thousand years ago.

  Corona virus will be with us for many more years in future.
  Better to respect, accept and love Corona virus instead of fighting with it, for your own good health and happiness and peace in your life.
  Fighting with Corona virus, will land you, into sadness, anxiety and even depression, which may unnecessarily ruin your precious valuable life. Be alert and awake.

  I strongly believe that, Corona Virus is God’s way and God’s plan, to discipline and teach decent lessons to people, including us, the church leaders, for a radical change from within us, for our self purification and self transformation.

  Thank you Jesus Christ for Corona virus.
  Praise the Lord for Corona virus.
  Alleluia Corona virus.

  The following is the reply of Jesus Christ to people, who pray for the protection from Corona virus disease, through the praying of mercy Rosary.

  Covid 19 or Corona Virus Disease is the deliberate arrogant misuse and abuse of God given human freedom by human beings. So you now at present, start working out solutions for the lessening and prevention of the virus disease, with your hard efforts. Kindly do not ask me to solve problems deliberately created by you people. My grace is sufficient for you in this regard. For more information, read the second letter to Corinthians, chapter 12, verses 7 to 9.

 2. mm
  Florine Roche

  Good one kishoo. A thought provoking g write up. Whether we learn any lesson from Covid 19 will be known in the days to.come. looking at some of the developments and a few write ups and.comments here and there it looks like we haven’t learnt anything. Religion take precedence over humanity even during this hour of u precedented crisis. Let us hope for the best .

 3. mm
  Philip D Souza

  A thought provoking essay; well done! The novel corona virus is a challenge to the mankind who according to the quoted source, The Death of Death, is near-acievement of God-like eternity. The pandemic has not spared the believers in Gods and the non-believers, the free thinkers and the blond superstitious, the intellectuals and the ordinary, the rich and poor, the kings and the common folks; no one is spared. Everyone is forced into abstaining from each others’ social company, confining them to their homes and put survival above economic growth. Probably, the debates articulated here by the end of the essay will not settle the final verdict on the ‘man’s kirdaar’.

 4. Lawrence Alvares

  Excellent article 👍

 5. Valerian Dalmaida

  Very good article by Kishoo. Unless people change, 21 families of Corona will come. Let us change, share, care and respect the human beings. Wealth cannot buy happiness and health. We get it by sharing, caring each other.

  • Glany Fernandes

   Excellent article with valid inputs, we all are waiting to see a changed world, what kind of changes unexplainable. If We ourselves don’t change how can we expect change! I am sure covid19 will teach some lessons, before it disappears.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.