ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್

ಶಿತ್, ನುಪ್ಪು, ಅನ್ನ, ಚಾವಲ್, ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಂವಾನ್ ಭಾರತಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಿತಾಕ್ ಒಳ್ಕತಾ, ಶಿತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿತಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ಶಿಂಪ್ತಾನಾ ಜೋರ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಎಕಾ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾರೆ? ಮ್ಹಣ್, ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಬಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಮ್ ಸಿ ರೋಶನ್ ಹಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ – ‘ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಪುತಾ ಶಿತ್ ಪಾಡ್ ಕರ‍್ನಾಕಾ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಎಕಾ ಶಿತಾಕೀ ಲೋಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ’

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಭೊಟಾಂಚೆಂ ಗಾದೆ ವಹಿಸುನ್ ಬೆಳೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ, ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಟಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಚೆಂ ತಾಂದು ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ತಾಂದು ಜಾಯ್ ತೊ ದವರ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಕ್ತಾಲೊ, ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವರ್ಸ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಗಾದೆ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ. ಬಾಬಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಭಾತ್ ಗೊಣಿಯಾನಿಂ ಭರ್ನ್, ತಳ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಗೆ ಯೇಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾದೆ ಕೊಸುನ್, ತೆಂ ಭಾತ್ ಒಂಪುನ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಗೀ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್, ಶಹರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಏಕಾ ವಿಡಿಯೋರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂ ಶಹರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲಾ ‘ಆಮಿ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾನಿಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಶಿತ್ ತುಮಿ ಜೆವಿನಾಕಾತ್, ಶಹರಾಚಿ ಮಾತಿತ್ತ್ ಖಾಯಾ’ ಪೂಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮಾಪ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಅನ್ನನೇ ದೇವರು, ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಿಎಮ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಲ್ಯಾಕ್ ಏಕಾ ರುಪ್ಯಾ ಲೆಕಾನ್ ತಾಂದು ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ದಿಂವ್ಚೊ ತಾಂದು ಉಣೊ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನೀ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸರಿಸುಮಾರ್ 4 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಫಳ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅಳ್ಶಿ ಕರ‍್ನಾಂಗೀ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಕ್ ಆದ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಬಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳೊ ಜಾಯ್ತೊ ಕಷ್ಟಲಾ ಆತಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸೊಂದೀ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದು ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಮೆಳ್ತಾಲೊ, ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮೆಳ್ಳಾ, ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೇನಾಂ, ಪೂಣ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗ್ಡಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ತಾಂದು ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವ್ಹೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಯ್ನ್ ಕರ್ನ್, ಧಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಲಾಯ್ನ್ ರಾವೊನ್ ಆಮಿ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದು ಭರ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ತಾಂದು ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ತೊಟೊ ಫುಟ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಟ್ಯಾಚೊ ಹಾತಾಳೊ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪೂರಾ ತಾಂದು ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯೀ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಟಿಚೆರಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಮೊಸ್ತು ಜತನ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾಲಿಂ, ತಿಂಚ್ ತಾಂದು ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೋರಾಕ್ ತಾಂದು ಹಾಡುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಔಟಿಂಗ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ತಾಂದು ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಜಾತಾಲೊ ಅಶೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚುಕ್ತಾಲಿ. ಪೂಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹೆಳ್ಚೊ ಹೊ ತಾಂದು ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್‌ಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಕಜಿನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಸ್ಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ತಾಂದು ತೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್‌ಗೀ ವಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್‌ಗೀ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ತಾಂದು ಶಾಭಿತಾಯೆನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ, ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ , ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಆನಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಖಾಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ 1995 ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಖಾಲ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 10 ಕೊರೊಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ 2003 ಇಸ್ವೆಂತ್.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಜಾತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುತಿ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಏಕ್ ಉರ‍್ತಾ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಲಿ. ಬಿಸಿಯೂಟಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನೀ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ, ಅಂಟ್ ಅಂಟ್ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಏಕ್ ತರ್ ವಾಸ್, ಕಶೆಂಯೀ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಮಾಗಿರ್ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಪುಲಾವ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾಲೊ, ತೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪುಲಾವ್ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾ. ಪೂಣ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿತ್ ತವಳ್ ವಿಬಾಡ್ ಜಾತಾಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಹೆಂ ಬಿಸಿಯೂಟ ಜೇವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭುತಿ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಚೆಂ ಮಧೆಂ ಟಿವಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಯೂಸಾಂನಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ, ಅಸ್ಲಿಂ ಪೂರಾ ಘಡಿತಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾವಯ್ರ್ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆಳ್ಳಿ, ಆಮಿ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಟೆಂಪ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ ತೆಂ ಅನ್‌ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ. ತೆದಾಳಾ ತಾಂದು ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಂದುಕ್ ದಿತಾಲೆ ಆತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬರೆಂ ಏಕ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್‌ಚ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಜೆವಾಣ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಶಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂನಿ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಲೇಖ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಯೋಜನ್ ಪ್ರಾರ್ಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚೆಚ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೂದ್‌ಯೀ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ, ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನೀ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾನಿಮ್ತಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ಚೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕಳ್ಳಾಂ, ದೂದ್, ಪೇಪರ್, ತಾಂದು, ತರ್ಕಾರಿ ವಾ ಸದಾಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ತೆಂ ವಿಕ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಡಿಕಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ವಾಶ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲಾಚ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿಲಿ, ತಾಣೆ ಧಾಕ್ಟಿ ಆಸಾಗೀ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಮೆಡಿಕಲ್ ವಾಲ್ಯಾನ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಘೆತ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಹೆರ್ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಮ್ಹೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಆನಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟಾಚಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ ಆಸಾ, ಮೋರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಪಲ್ ಮಾರ್ಟಾಂತ್ ವಸ್ತು ನಾಂತ್, ಆತಾಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆನಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ ಅಂಗ್ಡಿಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಶಿತ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ವಸ್ತುರಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ‘ಓ ಷಿಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂಕಾ ಕಡೆನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಳ್ಳಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಶಿತಾಚೆಂ ಮೋಲ್!

ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್  ಬರ್ಪಾಂ

♦  ಹೆಂ ನಾತೆಂ – ನಾರ್ಲಾಂಚೆಂ

♦  ಸೆವೆಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ – ಸ್ನೇಹಾಲಯ

♦  ತುಂ ಜಿಯೆ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಚಯ್

♦  ರಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ? 

♦  ಮಾತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಬಲ್

82% feel thumbs up. And how do you feel?
136 :thumbsup: Thumbs up
13 :heart: Love
0 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
4 :rage: Angry

5 comments

 1. Dilip Correa

  Very well written article by Jeevan Bondel. I remember my childhood days, my parents made me to pick a single grain of rice if it fell on on the ground while having our food. Same principle I do follow and make my children to follow that as well. I truly get angry if my kids waste food. I never wasted a single grain till today since my childhood. Our elders had so much of respect for a single grain and the legacy continues.

 2. Leevan Mathias

  Attention grasping article. Elegantly written.

 3. Pradeep Lobo

  Well written article. Keep writing.

 4. Philip Mudartha

  A timely reminder of the importance of cooked rice in our lives. I too belong to the generation that saw near starvation in our villages, even among those of us who tilled small plots of rented land. I too saw the successive governments legislating land re-distribution , procurement of rice through levy system, distribution of rations through public distribution system, and provision of farm inputs at subsidized prices, providing improved grains seeds at low or no cost to marginal farmers.
  This socialistic welfare model is facing strong onslaught by free market advocates. The pandemic of corona virus has renewed the need for the welfare schemes once again.

 5. Lawrence V Barboza

  Thank you .. well narrated article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !