ನಾಝಿಯಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್

80ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಅಂತ್ರಳಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ನೆಕೆತ್ರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾತಾರ್ ಹಳ್ಟಾರ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ನಾದ್ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಖಂಡಿತ್. ನಾಝಿಯಾ ಹಸನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತೆಂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮುಳಾಚೆಂ, ಲಂಡನಾಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಸಂಗೀತ್ ಮೋಗಿಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟಿವಿರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸಂಗ್ ಸಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಝಿಯಾ, ಫಕತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ‘ಖುರ್ಬಾನಿ’ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಡಿಸ್ಕೊ ಪೊಪ್ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ‘ಸ್ಟಾರ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ‘ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ’ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ‘ಕ್ವೀನ್ ಆಪ್ ಏಶಿಯನ್ ಪೊಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮುಳಾಚೊ, ಲಂಡನ್ ನಿವಾಸಿ ಸಂಗೀತ್ ಘಡ್ಣಾರ್-ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಬಿಡ್ಡು ಅಪ್ಪಯ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಮಾಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಝಿಯಾನ್ ಹೆರ್ ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಾಂ ಗಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ‘ಖುರ್ಬಾನಿ’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಪ್ಪಿ ಲಹಿರಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪದಾಂಕ್ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಝೊಹೆಬಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಆಲ್ಬಮ್ ‘ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ’ (1992). ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಗ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಸಂಗೀತ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಝಿಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಾನ್‌ಧರ್ಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. 1991-ಂತ್ ಯೂನಿಸೆಫ್‌ಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಾಯ್‌ಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೂನಿಸೆಫ್‌ಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವೆ ಚಟುವಟಿಕಾ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಆತಾಂ ತೆಂ ನಾ ತರೀ ‘ನಾಝಿಯಾ ಹಸನ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸ್ಥೊ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾನಿಮ್ತಿಂ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವೊರ್ವಿ ದಾನ್ ದಿತೇ ಆಸಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್-ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಝಿಯಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಬೊವ್ ಉಂಚ್ಲೊ `Pride of Performance’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ.

1965 ಎಪ್ರಿಲ್ 3ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಝಿಯಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತ್ ಮಾತ್ ಸುಖಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಡೈವೊರ‍್ಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಸವೆಂ ತಾಚೆಂ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಶ್ವಾಸ್‌ಕೋಶಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಂತ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ಫಕತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ (2000 ಅಗೊಸ್ತ್ 13 ವೆರ್) ಅಂತರ‍್ಲೆಂ.

ಝೊಹೆಬ್ ನಾಝಿಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯೆ ಬೊವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ್ ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊಯೀ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಪೊಪ್ ಗಾವ್ಪಿ. ಆಜೂನೀ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ 2006-ಂತ್ ‘ಕಿಸ್ಮತ್’ ಆನಿ 2017-ಂತ್ ‘ಸಿಗ್ನೇಚರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಾಣೆ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕ್ಯೆ ಸಿನೆ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಅಣ್ಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಜಮ್ಯಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತಾಣೆ ನಾಝಿಯಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಬರ‍್ಪಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೊಕ್ಸ್ ಐಟಮ್‌ಯೀ ದಿಲಾ.

ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ:

ಕಾಳಾಚ್ಯೆ ಸುರ‍್ವೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಂಗೀತ್; ಬೊವ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ಚೆಂ. ನಾಝಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಇತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಕೀ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್, ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಲಿಖುನ್ ಆಸಾಂವ್, ಕಿತೆಂ ಗಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ; ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ, ‘ಹೆಂ ಕಿತೆಂ? ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಮೆಳಪ್. ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಹೆಂ.’ ತವಳ್ ಆಮಿ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ; ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಂಯ್ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ನಾಝಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಮೈಕ್ರೊಫೊನಾಕ್ ಆಪ್ಟತಾನಾ `ABBA’ (ತವಳ್ಚೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಪೊಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್) ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ‘ಟೋನ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ; ತೊ ಡಬ್ಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಾಪರಿಂ ಆಯ್ಕತಾಲೊ.

ನಾಝಿಯಾಕ್ ಹೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಥಳಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಮಿ ರೇಡಿಯೊಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆಮಿ ಅರ್ಧೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಆನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಹಿಂದಿಂತ್ ಗಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಮೆಲೊಡಿ ಸಯ್ತ್ ಭರ್ಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ಗಿಟಾರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಝಿಯಾ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಘಡ್ಲಿ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಶಯ್ಲಿ ಹ್ಯೆ ರಿತಿಂ ವಾಡಯ್ಲಿ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಡೊನಿ ಆನಿ ಮಾರಿ ಒಸ್ಮೊಂಡಾಕ್ ತಾಳ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಾಂ ದಿತಾನಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಏಶಿಯನ್ ಡೊನಿ ಆನಿ ಮಾರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲಿ ಹಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸುರ‍್ವೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ನಾಝಿಯಾಚಿ ಏಕ್ ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮನಿಸ್. ಆಮಿ ಫಕತ್ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ ಮಾತ್ರ್ ವಾಡೊಂಕ್‌ನಾಂವ್; ವೃತ್ತಿಪರಾಂ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಕಾ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ರೊಯಲ್ಟಿಂತ್ಲೊ ಹರ್ ಪಯ್ಸೊ ತಾಣೆ ದಾನ್ ಕೆಲಾ. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಯ್ತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ವಚನಾತ್ಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾ ಸರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ದಿಷ್ಟಿಹೀನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟೊಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ, ಇತ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ನಾಝಿಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ; ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಕಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾ ಮಾರಿಫಾತ್‌ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್‌ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಸಂಗೀತ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಸ್ತಾಕ್ ನಾಝಿಯಾಚೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್:

ನಾಝಿಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗೆಪಣಾರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆಮಿ ಜನಾಂಗೀಯ್ ಭೇದ್‌ಭಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಲ್ಟನಾಂತ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂಚೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ನಾಝಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, “ಝೊಹೆಬ್ ತುಂ ಘರಾ ವಚ್. ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ.” ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ.

ಮುಕಾರ್, ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಸ್ತಾಕ್ ಮೈಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಟೇಪ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನಾಝಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಬಟನ್ ದಾಂಬಿಜೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೊಂ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಕೀ ಹಾಂವೆಂ ಫೊರ್ವರ್ಡ್ ಬಟನ್ ದಾಂಬುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್. ಮೈಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ; ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

ನಾಝಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, “ಮಿ. ಮೈಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ ರಂಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸಾಯ್?’ ತಾಣೆ ತೆಂ ನೆಗಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಸರ್, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಚೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಮೆಳೊನ್ (ಆಲ್ಬಮ್) ಕರ‍್ನ್ ದಾಕಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಎಮ್‌ಐ ರೆಕೊರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಾಕ್ (ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ ಆಲ್ಬಮ್) ಆಮಿ ರುಜು ಘಾಲಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೆನನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಾಖೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಎಮ್‌ಐ-ಚೊ ಸಿಇಒ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಚ್‌ಎಮ್‌ವಿ-ಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಣೆ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಚ್‌ಎಮ್‌ವಿ-ಚ್ಯಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕ್ ಹಾಕಾ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ನಾಝಿಯಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಹಿಂ ಏಶಿಯಾಚಿಂ ಬೊವ್ ವ್ಹಡ್ ತಾರಾಂ. ತಾಂಣಿ Saturday Night Fever (1977) ಆಲ್ಬಮಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರೇಝ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೊಪಿ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ನಾಝಿಯಾ ಆನಿ ಹೊ ತಾಚೊ ಭಾವ್ ಝೊಹೆಬ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮೈಕಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೈಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ. ತವಳ್ ನಾಝಿಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ಮಿ. ಮೈಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್.” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಮೈಕಾಚೊ ಛಾರೊ ಟೊಮೆಟ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಲೊ.

‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ಚೊ ಜಾದು ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್:

ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ (ಖುರ್ಬಾನಿ) ಪದ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಝಿಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾಂಮೂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ ಕಡೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ನಾ ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಸ್ಟೂಡಿಯೊಕ್ ವಚುನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಮ್ಮಿ.

ಖುರ್ಬಾನಿ (1980) ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಬೊನಿ ಎಮ್-ಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ‘ರಸ್ಪುಟಿನ್’ ತಸಲೆಂ ಪದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಶನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಾಝಿಯಾನ್ ತೆಂ ಗಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂನಾ. ಬಿಡ್ಡು (ಪದಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್) ಆನಿ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಒರಿಜಿನಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಆಪುಣ್ ಗಾಯ್ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾ. “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಖಾನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ಸರ್ ಯ್ಹೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಹೀ ಹೆ. ಝೊಹೆಬ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಎದೊಳ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಪದಾಂ ರಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.” ಪುಣ್ ಖಾನ್ ಒಪೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. “ಪಳೆ, ತುಮಿ ಸ್ಟೂಡಿಯೊಂತ್ ಆಸಾತ್, ಹಾಂವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ.” ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಿಡ್ಡು ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಖಾನಾನ್ ಒಪ್ಪಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ನಾಕಾರುನ್ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಜಲ್ಮನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫಿರೋಝ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ಪದಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಿಡ್ಡುನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ತಿಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ನಾಝಿಯಾನ್‌ಚ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪದ್ ಎಕಾಚ್ ಟೇಕಾರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾಝಿಯಾ ಥಂಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆಮಿ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಿಡ್ಡುಚಿ ಮುಲಾಖತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ – ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಣೆ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ. ತಾಕಾ ಹಿಂದಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ, ನಾಝಿಯಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಗಿತಾಂ ರಚ್ಚಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅದ್ಭುತ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಈಷ್ಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಕಪೂರ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಬೊವ್ ಸಳಾವಳಿನ್ ಆಸಾಂ. ನಾಝಿಯಾಕ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾ ಸವೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ (ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್) ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಝಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಖುರ್ಬಾನಿ’ಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆನಿ ಝೀನತ್ ಅಮನಾಸವೆಂ ಕೆನಡಾಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಆಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೂಳ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಜೂನ್ ತಾಚೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಘರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಒಬೆರೊಯ್ ಹೊಟೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್, ಫಕತ್ ನಾಝಿಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಹಜಾರೊಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಖ್ಖೊ ರಸ್ತೊ ಬಂದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊಟೆಲ್ ಶಿಬಂದೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಬಿಡ್ಡು ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ‘ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ’ ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಕ್‌ಯೀ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹೊ ಆಲ್ಬಮ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂಚ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಏಶಿಯನ್ ಪೊಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಆಲ್ಬಮ್ ಪಾವೊಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಇಎಮ್‌ಐ ಯುಕೆನ್ ‘ಡ್ರೀಮರ್ ದೀವಾನೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಆವೃತ್ತಿಯೀ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ.

‘ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ’ ಪದಾಂಚಿಂ ರಿಮಿಕ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಲಂಡನಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ‘ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ (2012) ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಪದ್ ವಾಪರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಣಾಂತ್? ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನಾನ್. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಬರೊ ಈಷ್ಟ್.

ಆಜೂನ್ ಲೋಕ್, ಯುವಜಣಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಪಸಂದ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಟಲೊಗಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಪದಾಂ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲಿಂ ಹೊ ಕೆಟಲೊಗ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಹೊ ಕೆಟಲೊಗ್ ABBA-ಚ್ಯಾ ಕೆಟಲೊಗಾಪರಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಒರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಸಾ; ತಾಂಣಿ ‘ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ’ ಆನಿ ABBA-ಚ್ಯಾ `Mamma Mia’-ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಿಂಫನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ತುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಗ್ನ್, ಮರಣ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್:

ನಾಝಿಯಾ ಖಾಸ್ಗಿಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತೆಂ ಕಷ್ಟಲೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾನಾ, “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಖಿ-ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಡಾಯ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಿಜೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿನಾ.

ತಾಕಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ತಾಣೆ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಣೆ ವಾಂಚ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. “ತುಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾಯ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ನಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆಪುಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ; ದೆಕುನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ್, ಆಪುಣ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ವರ‍್ಸ್‌ಭರ್ ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ರಾವ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕಾರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ದೇವ್ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ತಾಚೆಶಿಂ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ, ತೆಂ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ, ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾ. ಬೊವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಝಿಯಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಶೋ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮನಿಸ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೊವ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್, ಬೊವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದೇಕ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ಹೆಂ ದೊನೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟ್. ಪುಣ್ ನಾಝಿಯಾ ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್‌ಚ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ತೆಂ ವಕೀಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ಲಾಂಬ್ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲೆಂನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂತೊಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್.

[ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ : ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾಂಥಾವ್ನ್ ]

► ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

ನಾಝಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬಿಡ್ಡುಚಿ ಎಂಟ್ರಿ

ನಾಝಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಯ್ಣಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಬಿಡ್ಡುಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಾಝಿಯಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತ್ ವಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ. ಬಿಡ್ಡುಕ್ ನಾಝಿಯಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫಿರೋಜ್ ಖಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಖುರ್ಬಾನಿ’ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಜಿ-ಆನಂದ್‌ಜಿಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ‘ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಪದ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾಕ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ನಾಝಿಯಾ ಆನಿ ಝೊಹೆಬಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ‘ತಾಚೆಂ ಒಫರ್ ಒಪ್ಪಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್, ‘ತುಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪದ್ ಘಡುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನಾನ್. (ಫಿರೋಝ್ ಆನಿ ಬಿಡ್ಡು ದೊಗೀ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ.) ‘ಲಂಡನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಝಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಿಣೆಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಝೊಹೆಬಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ’ ಪದ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪದ್ sensational hit ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಫಿರೋಝ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ಪದ್ ವಾದಾಳಾಂ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಆತ್ಮ್‌ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ನಾಝಿಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್‌ಯೀ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶಾರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ club anthem ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಂತ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಪೊಪ್ ಸಂಗಿತಾಚ್ಯೆ ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾನ್ ನಾಝಿಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಲಾಕಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಬೊವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೀರ್ತಿ ತಾಚಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪದಾಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವೃತ್ತಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. 1981-ಂತ್ ಹೆಚ್‌ಎಮ್‌ವಿ ಕಂಪೆನಿನ್ ಬಿಡ್ಡುಕ್ Hassans (ನಾಝಿಯಾ ಆನಿ ಝೊಹೆಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಶೆಂ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ) ಹಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಆಲ್ಬಮ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಿಡ್ಡುನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ title track ಘಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ವಾಕಿಂಗಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ, ವೆತಾನಾ ಟ್ಯೂನ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೊಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾಝಿಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಲ್ಬಮಾಚ್ಯೊ ತೀನ್ ಮಿಲಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊ ಕಾಪುನ್ ಗೆಲ್ಯೊ!’ ಅಶೆಂ ‘ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ’ಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಚ್‌ಎಮ್‌ವಿನ್ ಆಲ್ಬಮಾಕ್ ‘ದೀವಾನೆ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಪುಣ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ‘ಡಿಸ್ಕೊ ದೀವಾನೆ’ ನಾಂವ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಚವ್ದಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೊವ್ ವ್ಹಡ್ ವಿಕ್ರೊ ದೆಕುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಏಶಿಯನ್ ಪೊಪ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾನ್ ಇಂಡಿ ಪೊಪ್ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪೊಪ್ ಸಂಗಿತಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಲಾಬಶೆಂ ಕೆಲೆಂ; ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಸಿಯಾಕ್ ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೆ ನಕ್ಷೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಲಾಬಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಏಶಿಯನ್ ಪೊಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಾಝಿಯಾಕ್ ‘ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಏಶಿಯನ್ ಪೊಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ‘ಸ್ಟಾರ್’ (1982) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಿಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ತಾಚೆಂಚ್. ನಾಝಿಯಾ-ಝೊಹೆಬಾಕ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ; ಪುಣ್ ತಿಂ ಒಪ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಫಕತ್ ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ಲಿಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲೊಪ್ ಜಾಲೆಂ; ಪುಣ್ ಪದಾಂ ಹಿಟ್ ಜಾಲಿಂ. 1984-ಂತ್ ಪರತ್ ಹೊ ಆಲ್ಬಮ್ ‘ಬೂಮ್ ಬೂಮ್’ ನಾಂವಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ. ‘ಬೂಮ್ ಬೂಮ್’ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಝೆದಾರ್ ಪದ್. ಹ್ಯಾ ಪದಾಖಾತಿರ್ ನಾಝಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ನಾಮಾಂಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾ ನಾಝಿಯಾ-ಝೊಹೆಬಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ‘ಯಂಗ್ ತರಂಗ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 1987-ಂತ್ ‘ಹೊಟ್‌ಲೈನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೊ. ಹೆ ದೊನೀ ಆಲ್ಬಮ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆ. 1995-ಂತ್ ಬಿಡ್ಡುನ್ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಕರ‍್ನ್ ನಾಝಿಯಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ತೆಂ ಒಪ್ಲೆಂನಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಣೆ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಥಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ; ತಶೆಂಚ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ಕ್ ವಿರೋಧ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ನೆಗಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪದ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಲಿಶಾ ಚಿನೊಯ್ಕ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪದಾನ್ ಅಲಿಶಾಕ್ ಬೊವ್ ಫಾಮಾದ್ ಕೆಲೊ. ‘ನಾಝಿಯಾಕ್ ವರ್ತೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ಚೆಡುಂ ತೆಂ. ಸರ್ವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾನ್ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸಿಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ದುರಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ ಬಿಡ್ಡುನ್ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

: : ಕಿಟಾಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾ – ಸಂಗೀತ್ – ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿಂ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಬರ‍್ಪಾಂ : : 

Θ   ಕೈಫಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

Θ   ನೀಜ್ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಧುಬಾಲಾ

Θ   ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ : ಸಾವ್ಳಿ-ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್

Θ   ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಫಾರೂಕ್ ಸಾಬ್

Θ   ಗುಲ್ಝಾರಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಿಶೋರಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್

Θ   ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ದೂರ್‌ದರ್ಶನ್ 

Θ   ಲಂಕೇಶ್ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ‘ಇಂತಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು’

Θ   ವಿಭಜನಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಂಬಯ್

Θ   ರಫಿ ಯುಗಾಂತ್ಯ್ : ಮರ್ಣಾ ಆದ್ಲೆ ತೀನ್ ದೀಸ್

Θ   ಪತ್ತೇದಾರ್ ಕರಮ್‌ಚಂದಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸೊದುನ್...

75% feel thumbs up. And how do you feel?
9 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Smitha Shenoy

  Satya.. 🙏 Very beautifully written…really got nostalgic.. Read it with the background song.. Aap jaise.. That u thoughtfully inserted in the writeup… 🙏

 2. Francis Lobo

  This song ” Aap Jaisa Koi Ho” & “Laila O Laila” was a craze during the 1979 -1980. That year I was studying at St Aloysius High School Mangalore & next door was the St. Aloysius College. The winner of the Student union leader election procession had these two songs repeated many times throughout the route. It was a craze .”Disco Diwane ” was also a craze apart from ” Made In India ” of Alisha in the later years
  Very informative article.

 3. Gerald Carlo

  ಟೊನಿಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಜಿಬೆರ್ ಲೊಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ. ನಜಿಯಾ ಹಸನ್ ಥೊಡೊಚ್ ತೇಂಪ್ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರಚ್ ತೆಂ ಕೆನ್ಸರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಜಿಯಾಚಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಕೂಸ್ ಯೀ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ ದೊಡೊ ಜಾಲೊ.

 4. Alphonse Mendonsa

  Thanks Tony Feroz for this wonderful article on Nazia Hassan. I have enjoyed every album of her n even now I listen to her songs once in a while. It’s very sad that the golden voice girl passed away at an early age.
  Thanks once again Bday Boy 😁🎉💙

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !