ಸಾಹಿತಾಂತ್ ವಯ್ರಸ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ವಯ್ರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಾನ್ ಆನಿ ಕಾನ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಫುಲಾಂ ಪಿಗಳ್ಳ್ಯಾಂತ್  ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ವಯ್ರಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ವಯ್ರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ವೊಕ್ಕಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ವಯ್ರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಪುಣಿ ಪಿಡೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಪಿಡೆಶಿಡೆಂಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪರಿಣತ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ, ಡೊಕ್ಟರ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಅರ‍್ಥ್ ಗಮ್ತಾ – ವಯ್ರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ.

ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಹಾಂವೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ರಿತಿರ್ ವಿಣ್ಲಾಂ ತರಿ ಹಾಂತುಂ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ, ಪಿಡೆಂಚೊ ಆನಿ ದಯ್ಹಿಕ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಅಂಶ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾವ್‌ದಾನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉದೆಲೆಂ ತರ್, ತೆಂ ಆಯಿನ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆನಿ ಹೊ ವಯ್ರಸ್, ಜಾಂವ್ ತೊ ‘ಕೊರೊನಾ’ ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಕತ್ ಎಡೆಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಖರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದೆಕಿಕ್ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಬಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ ಗಣನಾಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸರಾನ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಕುಳಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಿಡೆಶಿಡೆಂಚಿ ವರ‍್ಸಾಂ ಆನಿ ಮರ‍್ಣಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಎಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಯಾಂ:

ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂಮಾಗಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಸಾರ‍್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಚರಿತ್ರೆಂಚಿ ಪಾನಾಂ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಿಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಮಿ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ‘ವಿಟಾಮಿನಾಚಿ’ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಣೆ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳಾಂ religion is the opium of the people. ಬರಾಬರ್. ಹ್ಯಾ ಒಕ್ಕಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ‍್ಚಿ ನಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಖಂಯ್ ನಾ ತರಿ ಖಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪುಣಿ ಆಮಾಲಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಟಾಚ್. ಹಾಲಿಂಚ್ ಪಳೆಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮಾಲ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೆ ಹಾಲ್‌ಹವಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ವಚುಂದಿ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಝಳಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ? ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ, ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿಂನಿ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಆತಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತರಿ ಆಮಿಂ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಲಿಖುಂಕ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರ್ಗ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಶತಕಾಂ ದಶಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂ ಜಶೆಂ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಧಾ ಖರ‍್ಗಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಿಂ ಆಮಿ ಖುದ್ದ್ ಭೊಗೊಂಕ್‌ನಾಂತ್ ತರಿ.

ವಯ್ರಸ್, ಕಿತೆಂ ಹೆಂ? ಪಿಡಾ ವಾವಂವ್ಚೊ ಎಕ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಜಂತುಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಶಬ್ದಕೋಶ್ ದಿತಾತ್. ಹೊಚ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಜಂತುಚಿಂ ಕಾರ‍್ಭರಾಂ ಆಮಿ ಆದಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್, ಭೊಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಭೊಗ್ತೆಚ್ ಆಸಾಂವ್. ತರ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಕಸಲೆಂ, ಅಸಲೆಂ ಎಕ್ ಲೇಖ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಜಂತುಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆದಿಂ ಕಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಂತುಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜೀವಿಚೆಂರ್ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ? ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ವ್ಹಯ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಎಕ್ ಮ್ಹಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್. ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜೀವಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಆನಿ ಅಸಲಿ ಖರ‍್ಗಾಂ ಆಜೂನ್ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾತ್ ತರ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಯೆದೊಳ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ, ಕಸಲಿಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ಉಬ್ಜಾಯಿಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್, ಆಮಿ ಆಜ್ ಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿ ದಿಶಾ ಮಂಗಳ್ ಗ್ರಹಾಚೆರ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಸುರ‍್ಯಾಚೆರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ವೈರಾಣುಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಉತಾರೊ (antidote) ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ? ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಸರ‍್ಪಾಕ್ ಖುರ‍್ಸಾಚೆರ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ‍್ಜೆಕ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಎಕಾ ವಯ್ರಾಣುಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ ಜಾಪ್ ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಲ್ಬ್ಯಾ ಮತಿನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಾಣುಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಪಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಪಥ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ತರ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಘಾಂಟಿ ಯಾ ದಿವೆ ಯಾ ಗಿತಾಂ ಗಾಯಾಂನಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಾರ‍್ಥನಾಂ ಆನಿ ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್.

ತರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ‍್ತಿತ್ : ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಧಾ ಖರ‍್ಗಾಂಚೊ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾನ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ ಆನಿ ಸಬಾರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಕಸಲೊ ಉತಾರೊ (antidote) ತವಳ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಪರ‍್ಲೊಗಾಯ್? ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಭರ‍್ವಸೊ ಆಸಾ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸರಾತ್ ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಸರ‍್ಚೆಂ ನಾ. ಪರತ್ ಆಮಿ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಕ್ ಧಿಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸುಂ.

ಆತಾಂ ಹೆ ವಯ್ರಸ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆ? ದೆವಾನ್ಂಚ್ ನ್ಹಯ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳೊ ಭೊರೊ ದೆವಾಚೆರ್‌ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಾಣುಚೊ ಭೊರೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂಚೊ ದೋಶ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆರ್‌ಚ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಜರಿತರಿ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಸಬಾರ‍್ಶಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಾಣುಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕಾನಾ? ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾ (ಹ್ಯಾ ಲೇಖಾಚ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ತರ್) ಹೆಚ್.ಜಿ. ವೆಲ್ಸಾನ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ War of the Worlds ಕಾದಂಬರಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಿರುಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಮರಣಾಂತಿಕ್ ವಯ್ರಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಭಾವೀಕ್ ಥರಾನ್ ಅಂತ್ಯ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ (ಕಾದಂಬರಿಯೆಂತ್ ಕಸಲ್ಯೊಗಿ ಜೀವಿ – alien creatures) ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲ್ವತಾನಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ರಿತಿರ್ ಹ್ಯೊ ನಿರ‍್ಯಾತಿ ಜೀವಿ ಮರೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಾನಾ ಹ್ಯಾ ನಿರ‍್ಯಾತಿಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ತಾನಾ ವಿಗ್ಯಾಂನಿಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಯ್ರಸ್ (ಸಾಧಿ ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾ) ಹಾಚ್ಯಾ ಬಳಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಿರ‍್ಯಾತಿನಿಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಸಕ್ತಿ ನಿಶ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸಕತ್/ವಿದ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿರ‍್ಯಾತಿಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಸಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಹೆಚ್ಚ್ ರಿತಿರ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ ಫಿಕ್ರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಲೇಖಾಚ್ಯಾ ಮಝೆಕ್ ಪುಣಿ ಥೊಡೆ ಹೆರ್ ದಾಕ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ. ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧಾ ಖರ‍್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್‌ಚ್ ಹಾಚೆದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್: ದೆವಾವಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋದಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ನಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ರಗ್ತಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಣ್. ಹೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ನ್ಹಯ್ ರಗ್ತಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ನಾ? ಜಾಪ್ ಆಮಿಂ ನೆಣಾಂವ್ ಪುಣ್ ಥೊಡೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾಲು (ಎಗಿಪ್ತಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್) ಕರುನ್ ‘ಸೊದ್ನಾಂ’ ಕರ‍್ತಾನಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂಕಿ ತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕರಾವಳಾವಯ್ಲಿ ದಾಟ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕರಾವಳೆಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಉದಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಧಾ ಖರ‍್ಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹರ್‌ಎಕಾಕ್ ಎಕ್ ನಯ್ಸರ‍್ಗಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಮಿ ಚಡ್‌ಶಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಅಚರ‍್ಯೆಂ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ? ತಾಂತುಂ (ಯಾ ಅಜಾಪಾಂತ್) ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚೊ ಸುರ‍್ಯೊ ಕಾಂಪೊನ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಘುವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ಹೆಂ ಲಿಖುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ ತುಮಿಂ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್.

1913 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಚರ‍್ಯೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆನ್ ತೆಗಾಂ ನೆಂಟುಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡೊನ್ ತೀನ್ ಕಸಲೆಗಿ ನಿಗೂಡ್ ಘುಟ್ ದಿಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಸುರ‍್ಯಾಚೆಂ ಅಚರ‍್ಯೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ ‘ಭಾವಾರ‍್ಥಿ ಲೋಕ್’ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಅಚರ‍್ಯೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತವಳ್ಚೊ ಪಾಪಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಹೆಂ ಅಚರ‍್ಯೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲ್ಲೇಕ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತಶೆಂಚ್ ಎಗಿಪ್ತಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಖರ‍್ಗಾಕ್ ಎಕ್ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಕಸಲೊಯಿ ತೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್  ಸೊಲೊಮನ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪುರಾಣಾಂತ್ ಲಿಖುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ but thou hast ordered all things in measure and number and weight. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಜ್ಯಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಎಕ್ ಕೇಂಸ್ ಯಾ ಕಾಡಿ ಹಾಲುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಹೆಂ ವಾಚ್ಚಿ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಮ್ಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೀರ್ಲ್ ಆನಿ ಥಿರಾವ್ಣಿ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಘೆಂವ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಚೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಯಾ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಉತ್ರೊನ್ ವಚಾತ್ ಮ್ಹಣ್? ಕಿತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಹೆ ವಯ್ರಸ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚಾತ್ ಖುದ್ದ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್? ಫಕತ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಉರತ್ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸ್? ಹೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಧಯ್ರ್ ದೀನಾಂ ಜಶೆಂ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ತೆಂಚ್ ಆನಿ ಹೆಂಚ್. ಕಾಳ್ ತಸಲೊಚ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಧಾವೊಂಕ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್. ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್, ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಾನ್ಂಚ್ ಆದಾರ್ ಖಂಯ್!

ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಭೊಗುನ್ ಅಣ್ಭವಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಸರಿಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ (ಆನಿ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾಂಕ್) ಇರಾಕಾನ್ ಕುವೇತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ಘಡಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಸಲಿಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ dejavu ಬೊಗಾಪ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ ಶಿರ‍್ಶಿರೊ ಸುಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ‘ನಾಕಾ ದೆವಾ ನಾಕಾ ಕಾ, ತಿ ಪರಿಗತ್ ಪರತ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ’  ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಗ್ರಾಣ್ ಖಂಚೊ ದೇವ್ ಆಯ್ಕಾತ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮಿ ಸರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂ ಯಾ ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಲಾಬ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಥಾ, ಕವನಾಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್ಂಚ್ ಆಮಿ ಮುಂದರಿಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ವಯ್ರಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಹುತಾವಳಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸೊದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಫೊಲಿಯೆಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಹಾಡಿತ್ತ್ ಆಸಾ.

H G Wells 

ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಲಿಖುಂಕ್ ಸುರ‍್ವಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ‘ಯೂಟ್ಯೂಬಾಚೆರ್’ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ಯುವಲ್ ನೋಹಾ ಹರಾರಿಚೆ ದೋನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ (ಲೆಕ್ಚರ್) ಆಯ್ಕಾಲೆ. ದಾಟ್ ಆನಿ ಗಣ್ಣ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ ತೆಂ.  ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆರ‍್ಕಿಮಿಡಿಸಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಯುರೇಕಾ’ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ ಸಾದೆಂ ಸವಾಕ್ ಉದೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ಘಡ್ಪಾಂ ಸಾಹಿತ್ ರಚುನ್, ಕಾವ್ಯಾಂ ಕವನಾಂ ಲಿಕುನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಖಿರಯ್ತಾಂವ್? ಆಮ್ಚೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾಂ? ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, 1933 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆ.ಜಿ. ವೆಲ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೃಂತ್ : Shape of the Things to come. ಹ್ಯಾ ಆನಿ ನೊಸ್ತ್ರಾದಾಮುಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸಿಂಕ್ ಚಡ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ ಬಗಾರ್ ಸಾಮ್ಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಥಾವಸ್ತ್‌ಚ್ ತಸಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂತ್ ಹರಾರಿನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಧಾರ್ ಹೆಚ್ಚ್ ತೇಜಾನ್ ಮುಂದರುನ್ ವಚಾತ್ ತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕುಡ್ ಥರ‍್ಥರಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ. ಹರಾರಿಚೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಪರತ್ ನೊಸ್ತ್ರಾದಾಮುಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸಿಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ : ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ ತವಳ್ ಮನಿಸ್ ದುಕ್ರಾ-ಸೊಂಡಿಯೊ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಾಂದುನ್, ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಂನಿ ಉಬ್ತೆಲೆ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಹಿಂ ತಾರ‍್ವಾಂ ವೊಂಕ್ತೆಲಿಂ.

ನೊಸ್ತ್ರಾದಾಮುಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ ದುಕ್ರಾ-ಸೊಂಡಿಯೆಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೊರೋನಾ ವಯ್ರಸಾಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿಂ ಮುಖ್ವಾಡಾಂ (ಮಾಸ್ಕ್) ಪಾಕಾಟೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಾರ‍್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ವಿಕಿರಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ nuclear warfare ಯಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಝುಜ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ‍್ಚಿಂ ವಿಮಾನಾಂ.

ಹೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಆಜ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೆಂ.

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

86% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Navin Kulshekar

  Hanvem chintlem Edwinan amchea konkani sahiteant ek don virus aiz kal henne tenne dixtik poddon nitoll asulllem udok kodvoll korunk pollevnchea thoddeank boodballichem astelem mhonn. Na hem lekhon amkam borinch vorsam patim vorun choritrent hea adim kosleo marekar pidda eun geleat te vixim attov korpak lailam. Porbhim Edwinak

 2. Ron Roche Cascia

  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ನವ್ಯ್ ನವೀನ್ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿ’ಸೊಜಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಲಾಂಬ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಲಿಖ್ಣಿಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲೆಂಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಲೇಖನ್ ಹೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ತೊ ಆದಿಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂಯೀ ಮಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಂಚೆಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಖಾಣ್ ತಶೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ತಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ವಿರಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿರಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ.
  ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಶಯ್ ಸಮಡ್ತೆ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಸೊನ್, ದುಬಾವ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಧೊಸ್ತಾ ಖರೆಂ. ತೆ ತಾಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೇಖನಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ಗಜಾಲಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಿಘ್ಮೂಢ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಸಲ್ಯೊ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್. .

 3. Lawrence V Barboza

  Nice to read the article from Mr. Edwin J.F. D’Souza after sometime. Thank you.
  I did not understand on my first go, which made me read it again, so much of content and subject to think and digest.
  Personally, I do agree that some of our scientific inventions are difficult to control like nuclear waste, but the analysis of prophecy in the article is debatable, I can only echo the comment of Mr. Stephen Quadros.
  I am optimistic that the world will over come COVID-19, where this article is pointed at, but I do not know how. Maybe in a methodical scientific manner or by its own and remain as a ‘Virus for Literature’ by that time however, it will cause enough chaos on food, shelter and the way we live our daily life.
  Thank you KITTALL for this article.

 4. Stephen Quadros Permude

  Thank you Edwin, A very analytical and reflective article. I may not agree with Nostradamus (Michel de Nostredame), whose prophecies are dragged for all sundry things, very conveniently though, Your article is very contextual and universal. Thanks Kittall for these kind of articles which make the Konkani literary world relevant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !