ಹಾಸೊನ್ ಜಿಯೆ

ನಗುವುದು ಸಹಜ ಧರ್ಮ
ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ
ನಗುವ, ನಗಿಸುವ
ನಗಿಸಿ ನಗುತಾ ಬಾಳುವ
ವರವ ಮಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ
–  ಡಿ.ವಿ.ಜಿ

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಹಾಸೊನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಾಸೊಂವ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿತಾತ್. ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ ‘ಮೌನ್ ಆನಿ ಹಾಸೊ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಹಾತೆರ್, ಮೌನ್ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಡಾಯ್ತಾ ತರ್ ಹಾಸೊ ಸಬಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ‍್ತಾ’ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ‍್ತಾ, ಆನಿ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಾಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮುಗ್ದ್‌ಪಣ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ. ಹಾಸೊ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಚುಕಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಸ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ವದಾನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಬಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಒತ್ತಡ್ ಉಣೊ ಕರ್ಯೆತಾ. ಹಾಸೊ ತ್ಯೊ ಫಕತ್ ವೋಂಟ್ ಫುಲೊನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾ ಜೊರಾನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಚ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹಾಸೊ ವದನಾಚೊ ಆನಿ ಆಂಗಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಸಡಿಲ್ ಕರ್ನ್ ಕುಡಿಕ್ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ದಿತಾತ್ ತೆಂ ಸತ್. ಹಾಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂತೊಸಾಕ್ ವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಮಾಷೆ ಕರ್ತಾನಾ ವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮೆಂದ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ. ಹಾಸ್ತಾನಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾ, ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಸಬ್ದ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ ಜಾತಾ, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಸಯ್ತ್ ಯೆತಾತ್.

ಹಾಸ್ಯಾಂತೀ ಸಬಾರ್ ವಿಧಾನಾಂ ಆಸಾತ್.  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಮುಗ್ದ್ ಹಾಸೊ, ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಫುಲ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಗೌರವಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಏಕ್ ಜೋಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಸ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಭುರ್ಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಟಿಚೆರಿನ್ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ, ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಲಾಖಾತಿಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ –  ಅಶೆಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಆಮಿ ಹಾಸ್ತಾಂವ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಹಾಸೊ ಎಕೇಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ಪ್ರಕಾಸ್ತಾತ್. ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ ಹಾಸೊ ಮನ್ ಫುಲಾಯ್ತಾತ್ ತರ್, ಮನ್ ದುಖಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಕರ್ಚೆ ತಮಾಷಾಂಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮನ್ ಬಾವಯ್ತಾತ್.

ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ವಲ್ಡ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಡೇ. ಜಾಗತಿಕ್ ಹಾಸ್ಚೊ ದೀಸ್, ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ 1998 ಜನವರಿಚ್ಯಾ 10 ವೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಾಗತಿಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಯೋಗ ಸಂಚಾಲನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಡಾ| ಮದನ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಹಾಣೆಂ ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ವದನಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭಾವನಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜಾಗತಿಕ್ ಶಾಂತೆಕ್ ಆನಿ ಭಾವ್‌ಬಾಂದವ್ಪಣಾಕ್ ಧನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಸ್ಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಹೆಂ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸರಿಸುಮಾರ್ 105 ದೇಶಾಂನಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಲೋಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಜೋಕ್ಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್.

ಡಾ| ಮದನ್ ಕಟಾರಿಯಾ

ಹಾಸೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಪೊಕ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಟಿಚೆರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಟಚೆರಿನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಆಸ್ಲಿ ಟಚೆರಿನ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೊವ್ ವೋಂಟ್ ಫುಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆ. ಆನಿ ಟಚೆರಿನ್ ಹೆಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್‌ಚ್ ಗತ್, ಹ್ಯಾ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಲೋಬ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಚಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಅಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ದೊನಿಂ ಕುಶಿನ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಬಾಕಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪೂರಾ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಕೊಣೀ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆತಾನಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾನ್ ಜೋರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಯೆಬೇ ಯೆಬೇ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ತಮಾಷೆ ಕೆಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ಪಂದನ್ ದೊನುಂಚ್.  ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಸೊ ವಾ ರಡ್ಣೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ತಾಂವ್.

ರೋಹನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸರ್

ಹಾಂವೆಂ ಪಿಯುಸಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಬಜ್ಪೆ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಂತ್, ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಾಕ್ ರೋಹನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸರ್ ಆಸ್ಲೊ, ಆತಾಂ ತೊ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಆಸುಂ. ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್, ತೊ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ  ಹಾಸಯ್ತಲೊ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಘಡಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್‌ಯೀ ದಿತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಆಮಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಲೇಜಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಕಶ್ಟಾಂ ವೆಳಾರೀ ಸಂತೊಸ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಶೈಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅಜೂನೀ ತೊ ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಅಮರ್ ಉರ್ಲಾ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಆಮಿ ಅವಲೋಕನ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ವೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಾಯ್, ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಆನಿ ರೆತಿರ‍್ಯಾಂನೀಯ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಲೋಕಾನ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತಿಂ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಗೀ ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್. ಥೊಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚತುರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೈವಿಕ್ ಸಂದೇಶ್‌ಯೀ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ?  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್.  ಆಜ್ ಹೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಫಕತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಎಮ್ಸಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೇಯ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಚ್. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಜೋಕ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ಎಮ್ಸಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ನವೆ  ನವೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆ? ಮಂಗ್ಳುರ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಎಮ್ಸಿ ತೊಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಸಾ ಹಾಚೆ ತೆಚ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್. ನವೆ  ಜೋಕ್ಸ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ?

ಜೋನ್ ಬಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೊಂದೆಲ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಬಿ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮಕೆಲ್ಪಣಾರ್ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2018 ವೆರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2018 ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಲಾಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಬಾನ್ 5000 ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಅಧ್ವೆಶನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ 5000 ಅಧ್ವೆಶನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಬಿ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತುಳು ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಸಯ್ಲಾಂ, ತುಳು ನಾಟಕಾಂ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಜ್ ಚಡ್ ಫ಼ಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ತಾಂತುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಡಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಖಂಚೆಂಯ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ‘ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡಾ?’ ಹ್ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನಿ ನಾಟಕಾ ಮಧೆಂ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ಹಾಸಂವ್ಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ, ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಯ್ತಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಷಯ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ –  ಲೋಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ.

ಹಾಸ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ :

1. ಹಾಸೊ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡೀಯೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಖಂಚೆಯ್ ಹಾಸ್ಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸದಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಡಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಎಂಡಫರ್ಮ್ ಹಾರ್ಮೊನ್ ಮತ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್.

2. ಹಾಸ್ತಾನಾ ಶಿರಾಂನಿ ರಗಾತ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಾಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೂಡ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ಭರಿತ್ ಆಸ್ತಾ.

3. ಹಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವದನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ತೊಂಡ್ ಫುಗೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಗತೆಕ್ ವೊಡ್ಯೆತ್.

4. ಸರ್ವಾಂಚಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ತಾ. ಖಿನ್ನತೆಕ್ ಆನಿ ದುಃಖಿಕ್ ಹಾಸೊ ಏಕ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್. ಹಾಸೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ತಾ.

5. ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಔಪಚಾರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಮಾಶೆಚೆಂ ಲೇಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಂಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಸಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡಾತ್.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ನಾಕಾ. ನಗು ನಗುತಾ ನಲಿ ನಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವನ ಕಲೆ ಎಂದು ನಿ ತಿಳಿ, ಅದರಿಂದ ನೀ ಕಲಿ, ನಗು ನಗುತಾ ನೀ ನಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮ್ಹಣ್ 1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಡಾ| ರಾಜ್‌ಕುಮಾರಾನ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಗೀತ್ ಆತಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ – ಆಮಿ ಘರಾಚ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ.

ಸಂದರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಪೊಟ್ ಭರ್ನ್ ಹಾಸ್ಯಾಂ, ಪುಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸುಂ…ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಸಾನಾಕಾತ್, ತಾಕಾ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ!

►  ಜೀವನ್ , ಬೊಂದೆಲ್

 ಹೆಂ ನಾತೆಂ – ನಾರ್ಲಾಂಚೆಂ

 ಸೆವೆಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ – ಸ್ನೇಹಾಲಯ

  ತುಂ ಜಿಯೆ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಚಯ್

  ರಯ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್ತಾ ? 

  ಮಾತಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಬಲ್

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

63% feel thumbs up. And how do you feel?
67 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
1 :joy: Joy
32 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Vincy Pinto

    Good one….

  2. Stephen Quadros Permude

    Good Article Jeevan, Thanks a lot for your references about Rohan. Even today I cherish his friendship. He was our neighbor for long, both He and Zeena were very good, always smiling, always happy. Keep contributing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !