Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್

MelkoColumn copy e1512623223260ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಕರೆಂಟಾ ಬಿಲ್ಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಯೆತಾನಾ ಸೊಡ್ಲಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆರೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಇಜಿತ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಗಾದೊ. ಆದಿಂ ಆಮಿಚ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ತೊ ಇಜಿತ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಘೊಳುಂಕ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಚ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಂಚೊಂ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಆಮಿ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪ್ಪು ಘೊಳ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್‌ಜೆಂಚ್ ಅಫರಾಪರಿಂ. ಹಾಂವೆ ಗಾದೆ ಕೊಣಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್ಚಿ. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ವೊಳುಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತೊ ಗಾದೊ ಕಿತ್ಲೊ ಕೊಯ್ಲ್ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನ್. ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್ – ರೆಂವೆಚೊ ತೀನ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಸೊಡ್ಲಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚೊ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಆವ್ರಾ ತಡಿಚೊ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್, ನಾಡ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಚಾರ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಕೊರ್ಗ್ಯಾ ಬೆಟಾಚೊ ಆಡೇಜ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಆಂಡ್ಯಾರಾಂ ರೂಕಾ ಪಂದ್ಲೊ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಬೆಟಾಚೆ ದೆದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಆರ್ಮೊಶಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಏಕ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಮರಾ ಬೆಟಾಚೊ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಕೊಯ್ಲ್, ಫೆಲಿಸಾಬಾಚ್ಯಾ ಶೆಡ್ಡಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲೊ ದೇಡ್ ಕೊಯ್ಲ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಗಾದೆ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆಶೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂಚೆ ನಾಂವಾಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಂತ್. ಗಾದ್ಯಾಚಾ ಲಕ್ಷಣಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ವಾ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಎಕ್ಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್‌ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಂವೆಚೊ ಗಾದೊ. ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್; ತೊಡಾಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗುಡ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ವಾಳ್ತಾನಾ ಗಾದ್ಯಾಂತಿಯ್ ವೊಮ್ತುನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊನ್ ಲುಂವ್ತಾನಾ ತೊಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ ರೆಂವ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್‌ ತಶೆಂ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಆವ್ರಾಂತ್ಲೊ ಗಾದೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆವ್ರ್ ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ನಾಂವ್. ಗಾದ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಂಡ್ಯಾರಾಂ ರೂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ಯಾರಾಂ ರೂಕಾ ಪಂದ್ಲೊ ಗಾದೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಡೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಶೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಪಪ್ಪ ಸರ್‌ಲ್ಲೆ ತೆದಳಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಿಟಿಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಹಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಳ್’ಲ್ಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚಿ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಮೆಳಾನಾ. ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸರ್ವೆಂ ಸಂಕೊ ಜಾಯ್. ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಯಾರಾಚಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ತರ್ ಪಪ್ಪಚೊ ಹೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಪ್ಪನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ಜಾತಕ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಡೆಂ ಖಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕೊಣಾಕಿಯ್ ಖಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಪಪ್ಪಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಡ್ ಶಿಕ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ (ಬಿ.ಎ,ಬಿ.ಎಡ್) ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪಚ್. ತಾಕಾಚ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತೊಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತ್ತಾಲೊ. ಇತ್ಲೆಚ್ ನ್ಹಯ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ‘ಉಳುವವನೇ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ‘ಭೂ ಸುಧಾರಣ್’ ಕಾನೂನು ಯೆತಾನಾ ತವಳ್ ಗೇಣಿಕ್ ಘೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆ ಡಿಕ್ಲೆರೇಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಬಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಬಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚ್ಯಾ(ಪಪ್ಪಚೆ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ) ನಾಂವಾರ್ ಸಮೇತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಲ್ಚಿಚಾರಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ್‌ಚ್. ತಶೆಂ ಆಬಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾ ಪಪ್ಪ ಸರ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಪಪ್ಪ ಸರ್ತೆತ್ ಹಾಂವೆಚ್ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಖಂಚೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಪ್ಪನ್ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಳಲೊ ಬೂಕ್’ಚ್ ಹೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್.

1971 ಂತ್‌ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೊರ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಸೋಸಿಯೆಶನಾಚಿ ದಿಲ್ಲೊ (ವಾ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ?) ಹೊ ಪಪ್ಪಚೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ – ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕಬಾಟ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಚೊ ಹೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್, ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ಕಶೆಂ ಪರ್ನೆ ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾಗಿ, ತಸ್ಲೊ ಆನ್ಬೋಗ್ ಹೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಜಾತಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಡಯರಿ ಬೂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್? ಹಾಂವೆ ಅಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಡಯರಿ ಬೂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದಿಸಾಚಿ ದಿನಚರಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ತಾತ್, ಆನಿ ತೊ ಬೂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗುಪಿತ್ ದವರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪನ್ ವಾಪಾರ್ಲೊಲೊ ಹೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

 ದುಡ್ವಾಚೆಂ ಯೆವೆಂ – ದೆವೆಂ

ಧಾ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಟಾತ್ಲೆಂ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪಯ್ ಎಕೆಕ್’ಚ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಚಿ ಏಕೆಕ್‌ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಪಾನಾಂನಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಯೆವೆಂ – ದೆವೆಂ (ದಿಲ್ಲೆಂ, ದೀವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ) ಚ್ ಲಿಖ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚ್ ಪಕ್ಕಾ ಜಾವ್ನಾ’ಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಪ್ಪ ಪಯ್ಶೆ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಕ್ – ಪಾಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಖಳ್ತಾ. ಕೃಷಿಕಾಂಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೆಕಾಂ ಜಶಿಂ ರೆಡೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಖರ್ಚಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ, ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್, ವಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ, ಚಿಮ್ಣೆಂ ತೆಲಾಚೊ ಪಂಪು ಹಾಡುಂಕ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ, ಕೃಷಿ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಭ್ ಆಶೆಂ ಹೆರ್ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವಾಂಚುಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಡಯರಿ ಬೂಕಾಂತ್ 1977 ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಾಂಚೆ. 1977 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 1979 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್ಲಲೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲ್ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ರುಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಟ್ರಾ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಳೆರೆಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆ‌ಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫರಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಧಾಕ್ಟೊ ಬಾಪ್ಪು ಶಿಕ್ತಾನಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ದುಕಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಲೇಕ್ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ವಾಂಚುಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಆಸಾ. ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ. ರೀಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಪಾಕ್ ವ್ಹಚುನ್‌ಗಿ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪರ್ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್‌ಗಿ ಆನುಕಲಸ್ಥ್ ಆಜ್ ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ತವಳ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲಾಂಗಿ? ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್ ಶೆಂಬೊರ್, ದೊನ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತೆಂ ರೀಣಾಚ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಋಣ್ ಜಾವ್ನಾ’ಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ್ವೆಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಪಾಸತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಘರ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ನವೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಲೇಕ್ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಂತ್ ಲಿಕುನ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಧೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ತವಳ್ ಪಪ್ಪನ್‌ಚ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಆನಿ ಆರ್ಧೆ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ.

 ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್, ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೊಳಿಯೆಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪು ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಜಲ್ಮಾ ತಾರೀಕ್, ಮಹಿನೊ ಆನಿ ವರಸ್ ಪಪ್ಪನ್ ಲಿಕುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾನಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್ಪು ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ 12-04-1947 ವೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಿಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಚ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಆತಾಂ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಆನಿಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್ ಅಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸ್ಟೆಫಾನ್ ಆನಿ ಶಾಲಿನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ವಿವರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತಸ್ಲಿಂ ಕೊಣಿಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹಿಂ ಕೊಣ್? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲೆ ವೆಳಾ, ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆಬಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಂಯ್, ತಿಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಾಣಾರ್‌ಚ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಜೊ ಪಪ್ಪ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 1977 ಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾನಾನ್. ಪಪ್ಪಚೆ ಆನಿಂ ಮಾಂಯ್ಚೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ 1982 ಚ್ಯಾ ಮೇ 18 ತಾರೀಕೆರ್, ತೆಂ ಪಪ್ಪನ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರಿಯ್ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಳ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ.

 ಆಯೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ

ಪೊನ್ನಾಸ್ ರುಪಾಯ್ ಆಯೆರ್ ದಿಲ್ಲೊಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾ’ಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ 1977 ಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ 12 ತಾರೀಕೆರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಆಯೆರಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಡಯರಿಂತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಆಯೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್. ತೆ ಆಯೆರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಜ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದುಕಾನ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಆಮ್ಮುಂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್. ಆಮಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ 3,4.5,7,8.10,15 ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಅಧಿಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

1983 ಚ್ಯಾ ಮೇ 18 ವೆರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಅಯೆರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಚಡಿತ್ ಆಯೆರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಬಾಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಾಯ್. ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಆಯೆರಾ ವಳೆರಿಂತ್‌ ಧಾ, ವೀಸ್. ಪಂಚ್ವಿಸ್, ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ಆಧಿಕ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಯೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಸುದ್ರಾಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಆಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಮ್ಮುಂಜ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಪ್ಪಚೆ ಆಯೆರಾಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಭೊವ್‌ಶಾ ತಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಾಂಗೊಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ? ವಾ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಇಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ? ವಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಯೆರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೊ? ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಹಿಂ ದೋನ್ ಆಯೆರಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊಡ್ನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ಆಯೆರಾ ಪಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಸುಧ್ರಾಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಆಯೆರ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.

█ ವಿಳಾಸಾಚೆ ಭಂಡಾರ್

ಲಿಖಿತ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರ್ – ವಿನಿಮಯ್, ಆಪವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ತವಳ್ ಚಲ್ತಲೆಂ ತೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಮುಕಾಮುಕಿ ಭೆಟ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾ ಕಾಗ್ದಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾಚ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ, ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಿ ಶಹರಾಂತ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿ ಬೂಕಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಆಜ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಖಂಯ್ ಪುನೀ ಧಾಡ್ಲಿಂ ತರ್ ತೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಮೇತ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಗ್ದಾಂ ತಶಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ ಪರ್ನೆ ವಿಳಾಸ್ ತೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚೆ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವಿಳಾಸ್ ಆಸಾತ್‌. ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಪಪ್ಪಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಂ ವಿಳಾಸಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಆಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂತು ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿಚೆ ಥೊಡೆಂ ವಿಳಾಸ್. ಆಯ್ಯೊ…ಉಡುಪಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಂಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್? ಮ್ಹಣುನ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ವಾಹಾನಾಂಚಿ, ಪೊನಾಚಿ ಸವ್ಲತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಡುಪಿಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣುನ್. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ತವಳ್ ಉಡುಪಿಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ರಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಸಯ್. ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ, ಸಾಮಾನಾಚಿ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತವಳ್ ಕಾಗ್ದಾಂಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತಚ್ ಥೊಡೆ ವಿಳಾಸ್ ಡಯರಿಂತ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ.

█ ಪೇಪರಾಂ ಕಟ್ಟಿಂಗಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಹಿರಾತಾಂ, ಬಿಲ್ಸಾಂ

ಪಪ್ಪ ತವಳ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ಕ್ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಬೊಳಿಯೆಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಾಪ್ಪುಯ್ ಸಮೇತ್. ತವಳ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಬೈಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ಪು ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜಾಹಿರಾಂತಾಯ್ ದಿತಾಲೊ. 1977 ಚ್ಯಾ ಜುಲೈ 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಪರ್ಗಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪೊರಾಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಡಯರೆಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಪತ್ರಾಚೆ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ತೀಸ್ ಪೈಶೆ. ಆತಾಂ ತೊ ಕಾಳ್ ಖಂಯ್? ಹ್ಯಾ ಪೊರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಜಾಹಿರಾತ್‌ಯಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ, ಹಾಚೆ ಶಿವಾಯ್ ಪಪ್ಪ ‘ಬಿ.ಎ’ ಸನದ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಪಯ್ಣಾರಿಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಹಿರಾತಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊಯ್ ಡಯರಿಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಖಂಚಿಯ್ ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಖೆಳ್.

ಪುಣ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಪ್ಪಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಭಿಮಾನಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತೆಂ ಜಾಹಿರಾತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಡಯರಿಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿಯೆಕ್ ಖಬ್ರೆ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. 1970 ಚ್ಯಾ ಜುಲಯ್ 20 ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮಿತ್ರ್’ ಪತ್ರಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ತೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಾಪ್ ಚಾಲ್ಸ್ ಎಸ್. ವಿ. ಡಿ’ ಚ್ಯಾ ‘ಪ್ರೇಮ ರಾಗಿಣಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚಿ ಏಕ್ ಕಡ್ತಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಹ್ಯಾ ಡಯರಿಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಯ್ಲೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟಿವಿ’ ಚೆಂ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ, ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ತಿರ್ವೊ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ರಶೀದ್, ಗೇಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ರಶೀದ್, ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೋಜಾಚಿ ರಿಜೆಸ್ಟ್ರಿ, ಲಕ್ಕಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಹೆರ್ ಪೇಪರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಹ್ಯಾ ಡಯರೆಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

♣ ♣ ♣

‘ಒಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೊಲ್ಡ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆವ್ಚಿತ್ ತಿಂ ವಸ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ನಿಯಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ವಸ್ತ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಲವ್ಕಿಕ್ ಸುಕ್ ದಿತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಚಿ ದೋನ್ ವಸ್ತು ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಬಾಟಾಂತ್‌ಚ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂತು ಏಕ್ ಹೊ ಡಯರಿ ಬೂಕ್. ಆನಿಯೆಕ್ ಫೈಲ್(ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ). ಹೆಂ ದೋನ್ ವಸ್ತು ಮ್ಹಾಕಾ ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಅಪವ್ನ್ ವ್ಹರಿನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್, ಕಾಳಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮ್ಯೂಜಿಯಮಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ’ಮ್ಚೆಂ ಘರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮ್ಯೂಜಿಯಮ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ?

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.