ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಕ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ನಿಸಾರ್ !

ಭೋವ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿಂಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ವಭರಿತ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕಿನ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲೆ ಅನ್ಭವ್ ಬಳ್ವಂತ್ ತೀವ್ರತಾಯೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ಜೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಪ್ಯಾ ಸಹೃದಯಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಜೊಕ್ತೆಪಣಿಂ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆಕ್ ಉತ್ರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ಕಾಮಾಂತ್ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಆಹ್ಮದ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂ.

ಕವಿ ನಿಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಂಗ್ತೆರ್ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸೊಭ್ತಾ. ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸುಂದರ್, ಅರ‍್ತಾಭರಿತ್ ಆನಿ ವಯ್ಭವಿಕ್ ಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾ ಲೆಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಫಕತ್ ತೀನ್ಂಚ್ ಚರಣಾಂನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಅಖಂಡ್ ಸೊಭಾಯ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ‍್ಲಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಗೀತ್ ನಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಗಿತಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ , ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಸಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾಂ

ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲಿ,
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದಧಿರ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲಿ,
ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ

ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲಿ
ಗತಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಓಲೆಗರಿಯ ತಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೆ, ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೆ,
ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ಹೃದಯ ಲೋಕಾವೃತ ಸೀಮೆಯೆ
ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೆ

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಚರಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ತೀನ್ ವೊಳಿಂನಿ ಅಖಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಗಾವ್ನ್ ಪುಗಾರ‍್ಚೊ ಕವಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚರಣಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚೊ ವಯ್ಭವ್ ಗಾಯ್ತಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಚರಣಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಲೊಕಾಚೊ ಸರ್ವ‌ಸ್ವೀಕರಣ್ ಆನಿ ಸೊಸ್ಣಿಕ್ ಸಂಯ್ಭ್ ಉಲ್ಲೇಕಿತಾ.

ಸದಾಂ ಜಿವೆಂ ಜಿವೆಂ ಸೊಭ್ಚಿ ಕನ್ನಡಮಾತಾ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಜಾತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ನವೆಂಬರ್ ಎಕಾಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಉತ್ಸವ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಂಚೊ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ್. ವಾಪರ್ಲಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉಣೆ. ಗಾಯ್ಲಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ತಿ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತು ಎಕದೇವತಾವಾದಿ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಅಸಲೆಂ ಸರ‍್ಗಾಸೊಭಾಯೆಚೆಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕವನ್ ಸಂರಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಂಕ್ವಾರಿಚಿ ತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್.

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸಹೃದಯಿಂ ಮುಕಾರ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಸಾಂಜ್ ಉತ್ರುನ್ ಫಾಂತೆಂ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತೆನ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಯ್ಸೂರ್ ಶಿಮ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಡ್ಗಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಯ್ದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡಿಗಾಂಕ್ ಖರೆಂ ಗಾಂವಾಗಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪೊದಾಚೆಂ ಗೇಯಾತ್ಮಕ್‌ಪಣ್, ತಾಂತ್ಲೆ ತೆ ವಜ್ರಾ ತಾಂಕಿಚೆ ಸಬ್ಧ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚೆಪುನ್ ದವರ್ನ್ ನವ್ಯಾನವ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅರ್ಥ್ ಬೇಂದ್ರೆ, ಕಾರಂತ, ಕುವೆಂಪು, ಕೆಎಸ್‌ನ, ಪುತಿನ, ಅಡಿಗ, ಯುಆರ್‌ಎ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಝರಿಂಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕವಿಂಥಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಲಾರಾಂ ಉಸಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಏಕ್ ಲೊಕಾ ಮನ್ ವೊಡ್ಪಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಂಟೆ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರುನ್ ‘ಆಮ್ಚೆಂ-ತುಮ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉತ್ರುನ್ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ತುಜೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿದ್ದಾನ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ತುಜೆಂ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ನಿಬಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಹೆರ್ ಅಶೀರ್ ಕಾತ್ರೆ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಭುಂಯ್ತ್ ‘ಈ ವತ್ಸರ ನಿರ್ಮತ್ಸರ’ ಕೆನ್ನಾ ಪುನರ್‌ರುಪಿತ್ ಜಾಯ್ತ್? ಸತ್‌ವಿಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖರೆಂ ವಿಕಾಸ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಲೆಂ? ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ಲಿ ಮಿನಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚೊ ಊಂಚ್ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಕೆನ್ನಾ ಲಾಭತ್? ರಾನಾಂತ್ಲೆಂ ರುಕಡ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆನಿ ನವ್ಸಾಣ್ ಕೆನ್ನಾ ಪಾಟಿಂ ಲಾಭತ್? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಸದಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್.

ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಶೇಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ 05.02.1936 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿಂತ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ತಾಚೊ ಆನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೈದರ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಭೂಗರ್ಬ್‌ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಂದಾಯ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿಯೋಲೊಜಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಆನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಚ್ ತೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಲೆಜ್), ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜ್) ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ‘ಅನಾಮಿಕ ಆಂಗ್ಲರು’ ಕಾವ್ಯಾಂಪೆಳ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ, ಭಾರತ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚಿ ಗವ್ರವ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚಿ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 73 ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೊ ತೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು, ಹಿರಿಯರು ಹರಸಿದ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಮನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ, ಆಯ್ದ ಗದ್ಯ ಬರಹಗಳು, ಇದು ಬರಿ ಬೆಡಗಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣಾ ತಾಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ.

ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಂತ್‌ಚ್ ಸಾಹಿತಾಚಿ ವೋಡ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ 1959 ಚ್ಯಾ ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಥಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಪರ‍್ಕಾಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಯುವದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕವನಾಂನಿಂಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸೊಭಾಯ್, ಸಂರಚನಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಅರ‍್ತಾಂಚಿ ಭರ‍್ತಿ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ಹಕ್ಕು’, ‘ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು’ , ‘ಬರೀ ಮರ‍್ಯಾದಸ್ಥರೆ'(ಚಿಲಿ ಕವಿ ಪ್ಯಾಬ್ಲೋ ನೆರೂದಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್), ‘ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ’, ‘ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ’ ಅಸಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಸಹೃದಯಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ವೊಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ರುಚಿಕ್ ಸ್ವಾಧಿಕ್, ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮನಾಂ ಪಿಸಾಂವ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಧ್ಯಯನಿಂಕ್, ಮೀಮಾಂಸಕಾಂಕ್ ವರ್ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ಯೂಟ್ಯೂಬಾಂತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯ್ಕುನ್ ಪಳಯಾ ಆನಿ ಜರ್‌ತರ್ ನಿಸಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾತಾಂಕಿಚೆರ್ ತುಮಿ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಪಡಾನಾಂತ್ ತರ್ ಕವಿ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಪರಿಂ ‘ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಚಲ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪಡತ್.

ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಚಿಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ, ಸಗ್ಗದ ಸಿರಿ, ನಿನ್ನ ಅನುರಾಗವೇ ಕವಿತಾಂಕ್ ಆಯ್ಕುನ್ ತೊ ಫಕತ್ ಪುಗಾರ‍್ತಾ, ನವೋದಯಾಚ್ಯಾ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಭೋಪರಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ- ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ದಾಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಸಾರಾ ತಸಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕವಿ ನಾ. ನಿಸಾರ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿ ವ್ಹಯ್ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥರಾರ್ ತೊ ಜನಪರ ಕವಿ, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಕ್, ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಶೋಷಣ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊತೊ ವಿರೋಧ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕವಿ. ಬೋವ್ಶಾ ಎಕಾಚ್ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ (ಜನಪ್ರಿಯ) ಜಾವ್ನಾಸಾನ್ ಲೊಕಾಂಪಕ್ಷೆಚೊ (ಜನಪರ ) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಏಕ್ಲೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ‘ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು’ ಕವಿತಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಂತ್‌ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಿಂಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

‘ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೊಂದೆ ಆದಾಗಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮುಂದೆ
ಅದಕಿಲ್ಲವೆ ನಾವುತ್ತರ? ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗೆತ್ತರ,
ಹಿರಿದು, ಕಿರಿದು ಮಾಯಿಸಿ,
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗಿರುವ ಮೆದುಳ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗದಿಂದ
ಇಡಿ ಮಂದೆಗೆ ಹಾಯಿಸಿ,
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೊಗ್ಗದಂಥ ಕಲೆಯ ಕರ್ಮಕಿಳಿಯದಂತೆ
ತಲೆ ಬೆಲೆಯ ಸುಧಾರಿಸಿ,
ಬಿಳಿ ಕಪ್ಪಿನ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿ,
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ,
ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಬುದ್ಧಿಯಾಗಿ, ಕೆಂಬಣ್ಣವನೊಂದೆ ಪೂಸಿ,
ಅದರ ಬಾಲ ಇದು
ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಾಲ ಅದು ಮೂಸಿ
ನಡೆವ ನಮ್ಮೊಳೆಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ?

‘ಧನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾರ‍್ತಾತ್ ಖಾತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಧನಿಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೊಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಸುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ರಾಯಾಂನಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲೆಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ?

ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ವ ಕುರುಬರು :
ಪುಟಗೋಸಿಯ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಕಿತ್ತು ಪಂಚೆಯುಟ್ಟವರು
ಶಾನುಭೋಗ ಗೀಚಿದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನು ಒತ್ತುವವರು.
ಜಮಾಬಂದಿಗಮಲ್ದಾರ ಬರಲು
ನಮ್ಮಳೊಬ್ಬನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ,
ಮಸೆದ ಮಚ್ಚ ಹಿರಿದು ಕಚಕ್ಕೆಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಕತ್ತ
ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಮೆಹರುಬಾನಿ ಮಾಡಿ ಕೈಯ್ಯ ಜೋಡಿಸುತ್ತ ಕಿಸೆಗೆ ಹಸಿರುನೋಟು ತುರುಕಿ,
ನುಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವವರು.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಲೊಕಾಪಡ್ತೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಜವಾಬ್ಧಾರೆಚೊ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ನಿಸಾರ್ ಆಹ್ಮದ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ರುಪಿಂ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಪಡ್ನಾಶೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಬ್ಧ್ ವಾಪಾರ‍್ತಾ. ಆಜ್ ತರಿ ಕವಿ ನಿಸಾರಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಾಂಟ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಬರ‍್ಯಾವಾಟೆಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಭೋವ್ಶಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧುತ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ತಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂಡಿ,
ಮರದಡಿಯಲಿ ತಾವು ಕೂತು ಮಾತು, ಮಾತು, ಮಾತು,
ಮಾತು ಮಾತಿನ ಗೈರತ್ತಿನಲ್ಲೆ ಕರಾಮತ್ತು ನಡೆಸುವವರು,

ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ‘ಹಕ್ಕು’ ಕವಿತಾ ಎಕ್ದಮ್ ರುಚ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆ ಆನಿ ವೆವ್ಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂನಿ ಆಸಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಘುಸ್ಪಡೆವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ವರ‍್ಣನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಫಕತ್ ದಯ್ಹಿಕ್ ವೆಕ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸಂಯ್ಭ್‌ಯಿ ಆಸಾತ್ ತ್ಯಾ ತಿನಾಂಚೆಂ ಸರ‍್ತಿಮಿತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಪಾತಳ್ ಸರಿಯಾಂಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾ.

ಕವಿತೆಚಿ ಕಾಣಿ ಸೊಂಪಿ ಕವಿನ್ – ರೋವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಕೊಣೆ ಪುನೆಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ- ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಸಾವ್ಳಿ ಕೊಣಾಚಿ? ತ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಚೆರ್ ಕವಿಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕಿತೆಂ? – ಕವಿಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲುನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ – ಚರ್ಚೆಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ -ಸಾವ್ಳೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ವಾಹನಾಂ ರಾವ್ತಾತ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ವಾಹನಾಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾ ತೆನ್ನಾಂ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಜಪ್‌ಸಲ್ದಾರಿ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಂದ್ದೆ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಸೊಯ್ನಾಶೆಂ ಫಕತ್ ಕಾರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕುನ್ ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ. ಆಮಿಂಯ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಡ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾರಾಂ, ಸಾವ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತರಿ ಕಶೆಂ? ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚಿಂ ಮಧುರ್ ಗಾನಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಚಿರ‍್ಪಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣಾಜೆ, ಆನಿ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭೊರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಭೊರೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಚಿಲಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ? ದೊರಿಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ, ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ನಿಸಾರ್ ಆಹ್ಮದ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ರೊಂಭ್ಲಲೊ ಆಸುನ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉತ್ರುನ್ ರಾವುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಸಾಳ್ಕಾಪಾನಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಪರಿಂ ತಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ತಾಣೆ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಧೊ, ಸೊಂಪೊ ಆನಿ ಸಲೀಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚೆ ತೆ. ಆಯ್ಚಿ ಜೀಣ್ ವೊಜ್ಯಾವಿಣ್, ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ಸಯ್ರೆ ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಭೊರೊ ಘಾಲಿನಾಂಯೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ದರ‍್ಶನ್ ತಾಂಚೆಂ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ ನವೆಂಬರ್ 2019 ಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್. ‘ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸಾಂ ಎಕ್ದಮ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್, ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ.

ಕೆಎಸ್‌ಎನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 83 ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಬರೆಂ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಬಡ್ ವಾಲಿಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಅಂತರ‍್ಲೊ. ತರಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ‍್ತಲೆಂ ಖಂಡಿತ್.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

92% feel thumbs up. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. Vijay Prabhu

  Very Good article, Congratulations dear Mr Quadros and Kittall.com

 2. Jeevan Mascarenhas

  Wonderful article, Only Prof Steven Quadros can bring out this analytical and critical work. Thank you Kittall for the nice and deserving tribute.

 3. Glanish Martis, Alangar

  ನಿಸಾರಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ನಿಸ್ರನಾತ್ಲೆಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಹಾತಿಂ‌ ಧರ್ಚೆಂ ತಸ್ಲೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಲೇಕನ್‌.

 4. Gerald Carlo

  ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಎಕಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಚಿ, ತಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಯೀ ದೆಣ್ಗಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಜೆ ತರ್ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ್, ಕುವೆಂಪು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ, ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ , ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್… ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ (ಕವಿ ತಸೊ ಗಾವ್ಪಿ) ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಅಪ್ಲೆ ಸ್ತಕಿಂ ಹೆ ಕವಿ ಇತ್ಲೆ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾತೆಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್? ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಗಧ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕೀ ಪಿಸ್ವಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚಾ ಕವಿತೆನಿಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ತಾಳೊ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ, ಸಂಗೀತಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ.
  ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಣಾ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮೈಸೂರ್ ಅನಂತಸ್ವಾಮಿನ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ‘ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ’ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ತಶೆಂಚ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಯೀ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಕುವೆಂಪುಕ್ ತಾಚಾ ಗಧ್ಯ ನಂಚ್ ತಶೆಂಚ್ ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಕ್ ಯೀ ವಳ್ಕತಾಲೊಂ. ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಉಸ್ಕಾತಾಗಿ ತಶೆಂಚ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದಾಚೆಂ. ತಾಚಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ : ‘ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್, ಕುರಿಗಳು.’ (ಮೈಸೂರು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ/ ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ) ಸಕ್ಡಾ ವರ್ನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವಶ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ:
  “ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದೂ ನಿಮ್ಮಂತಾಗದೆ, ಜಗ್ಗಿದ ಕಡೆ ಬಾಗದೆ, ನಾನೇ ನಾನಾಗಿ..” ಹಾಕಾ ಕೊಣೆ ಪುಣಿ ತಾಳೊ ಬಸವ್ನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂಗಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.

 5. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you so much for the comprehensive article on poet Nisaar Ahmed, the pictures and the video well support the article.

 6. Prescilla Fernandes

  Hi Steevan, please check date of birth of late Nissaar Ahmed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !