Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 19

JHST 1

“ಸರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಆಪ್ತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನಿಸ್ ವಾಲ್ಟರ್. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ… ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಏಕ್  ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲೆಂ.

ಖಿಣಾನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬದ್ಲಾಲೆಂ. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ … ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್  ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ! ಆನಿ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ…

“ಕಸಲೆಂ ಹೆಂ…ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್…?”

“ಹಾಂ ಸರ್…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೆರಾ ತಾರ್ಕೆರ್.!” ವಾಲ್ಟರ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಪಿತ್ ತಪಾಸಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ  ಖಾತಿರ್… ತೊ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ  ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಗಜಾಲೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಶಾಣ್ಯಾ ವಾಲ್ಟರಾಕ್‌ಚ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಚೆಂ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಾಂವ್ಳೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗಜಾಲ್ಯೊ ತಾಕಾ ವೆಳಾ ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ… ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂ…

ತಶೆಂಚ್  ತ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ, ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಗುಪಿತ್‌ಪಣಿಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹೆಂ ಲಗ್ನಾ ಇನ್ವಿಟೆಶನ್…ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್  ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ಆಜ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ …  ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಮತ್ … ‘ಫಾ|ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಬ್ ’…ಹಾಂಚೆ ಭಂವಾರಿ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸುಮಾರ್ ಘಂಟೊ ಭರ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ತೊ ಆಟೋವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಥಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ  ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾನಿ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ .

“ಸ..ಸರ್…ಹಲೊ…ಸ…ರ್…”  ತೆವ್ಶಿಲೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ತೊ ಕಾಂಪ್ಚೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಕಾಂತೆ ತಾಳೊ. ಆನಿಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ …

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಘಡ್ಭಡ್ ಕರಿನಾಕಾ …ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ… ತುಜೆಂ ಲಗ್ನಾ ಇನ್ವಿಟೆಶನ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ.”

“ಇನ್ವೆಟೇಶನ್?!…ಮೈ ಗಾಡ್…!!” ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ… “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿಂ?!…ಇನ್ವಿಟೇಶನ್?!”

“ತುಂ ಹೆಂ ನೆಂಣಾಯ್?!”  ಆಜಾಪ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಆನಿ ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ ತೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ..ಮ್ಹಣಾಲೊ  … “ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್  ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ತಾ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್‌ಚ್ ಆಸಾಂ…ಕಸಲೆಂಯೀ ತೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತೆಂ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ತೆಂ ಮತಿಂ ಧರ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂಯ್ ತರ್… ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಯಾ ಹೆರಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ತುಜ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾ ಮತಿವಿಶಿಂ  ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ  ಯೋಜನೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಂವೆಂ ಬೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಂ ಫಕತ್ತ್  ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್ನ್ ರಾವ್. ಆನಿಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕ್… ಮ್ಹಜೆಂ ಫೋನ್ ಕೋಲ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ತುಕಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಗಮನ್ ದವರ್ನ್ ಸೈರಣೆನ್  ರಾವ್!”

“ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಸೈರಣ್ ಸರ್…ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ತಾ ವರೇಗ್ …ಕಸಲೆಂ ಸೈರಣ್…?!” ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಕ್ರೋದ್ ಉಸಾಳ್ಳೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ.

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಹೆಂಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ…ಅಪ್ಸೆಟ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ…” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್  ಮಾತ್ಸೊ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್.  “ಜರ್ ಕಾಂಯ್ ತುಜೊ ಹೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಖಂತ್  …ಮತಿಂತ್ಲೊ ತೊ ಗಣ್ಣ್ ಉದ್ವೇಗ್…ತಿ ಬೆಜಾರಾಯ್  ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ತರ್… ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಯೋಜನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಖಂಡಿತ್.”

“ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ…”…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ  ಕಾಂಪ್ಚೊ ತಾಳೊ ಕ್ಶೀಣ್  ಜಾಲ್ಲೊ.  “ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಧೈರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಮತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಂತಿದ್ ಆವೇಶಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಚೆಂನಾಂ. ತವಳ್ ಕಿತೆಂ ಘಡಾತ್?!…ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾ.!”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ  ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್… ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್. ಶಾಂತ್ ಆಸೊನ್  ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಮನಿಸ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ ತಕ್ಲಿ ದಾಡಾವ್ನ್ ವಾವ್ರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ನಿಶ್ಪಳ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್  ಮೊರೊನ್ ವೆತಾ.”

“ಸರ್…ನಾಂ ಸರ್…ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸೊರ್ರಿ ಸರ್.”

“ಓ.ಕೆ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೀ ಫುಡಾರಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಝಜ್ ಮುಂದರಿತಾಂ… ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಪರತ್ ತುಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಂ…”

“ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕೊಣಾಚಾಚ್ಚ್ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡಾನಾಂ ಜಾಂವ್. ತುಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈತ್! ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತುಕಾ ಕೋಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ ತುಂ ಕೋಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆನಾಕಾ…!”

“ಹಾಂ ಸರ್… ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮತಿಂ ಖಂಚವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾಂ.”

“ಒ.ಕೆ.ಬಾಯ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.”

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಖಿಣಾನ್ ಕೋಲ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ …

ರಿಶಭಾಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾ ದಾಂಬುಂಕ್ ಆರಂಭಿಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ತಾಣೆಂ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಬೆಲ್ಲ್ ದಾಂಬಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ತಶೆಂ  ತುರ್ತೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ವೊಂಪೊನ್ …ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಕುಶಿನ್ ಅಮ್ಸರಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ವರೇಗ್‌ಯೀ ತೊ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ದೀವ್ನ್‌ಚ್  ರಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿಂ ವಾಲ್ಟರ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ದಿಶ್ಟೆ ಬಾಯ್ರ್ ಜಾತೇ ವರೇಗ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸೊನ್… ಉಪ್ರಾಂತ್… ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವೊರಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ … ತುರ್ತ್  ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್  ಖಾಸ್ಗಿ ಚತುರ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹೊ ಹಿಶಾರೊ ಸಂಪ್ತಚ್ಚ್ …ರಿಶಭಾಕ್‌ಯೀ ಹೊಚ್ಚ್ ಹಿಶಾರೊ ತೊ ಪಾಟೈಲಾಗ್ಲೊ.

♣  ♣  ♣

ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್…ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆವಾಜ್ತಾನಾ…

ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬೈಬಲಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ…ಫಾ|ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಬೈಬಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಆವಾಜಾ ಕುಶಿನ್ ಬದ್ಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ವಿಗಾರಾಚೊ ಛಾರೊ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಬದ್ಲಾಲೊ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

“ಬಸ್…ಬಸ್ …”  ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.

ದುಸ್ರೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕದೆಲಾ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಸೈರಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಶೀದಾ ಆಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಕ್‌ಚ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

“ಫಾದರ್… ಕಿತೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ?!”.

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದ್ಳೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯೊ. ತವಳ್‌ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಪರತ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ…

“ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್… ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಘಂಭೀರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್… ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಜಾಲೆಚೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುರ್ತ್ ತುರ್ತೆನ್  ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ.?!. ತೆಂಯೀ…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಬೋವ್ ಘುಟಾನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ! … ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂ…ಕಿತ್ಯಾ?!”

“ಮ್…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ತೆಂ…ತುರ್ತ್ ತುರ್ತೆನ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ನಾಂ…!” ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಗಾಗೆಲೊ.

“ಸಮ್ಜುಂಕ್ನಾಂ…?!…ಯಾ ತುಮಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ನಾಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.?! ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ … ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಘುಟಾಚಿ ಹುತಾವಳಿ ಕಿತ್ಯಾ ತರೀ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ?!”

“ತುಂ…ತ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಯ್?”

“ಹಾಂ…ಆಕ್ರೆಕೀ ಸಾರ್ಕಿ ನಾಡ್ ಧರ್ಲಿ ತುಮಿ. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ… ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಚಾಳ್ವೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆವಿಶಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ತೊ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಂಚೆ ತಶೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾ ತೊ ಅಸಲಿ ಸರ್ವ್ ವೀದ್ ವಾವ್ಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.?!.”

“ಮಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …ಸಾಂಗ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆತಾಂ.?!”

“ಫಾದರ್ … ‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ.?!’  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ವಿಚಾರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ನೈತಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಅಭಿಮಾನ್ ತುಮಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್.”

“ನಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪೂಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ತುಂವೆಂ ವಿವರಿಲೆಂ ತರ್…”

“ತರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕಾಯಾ ಫಾದರ್…ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್,  ಮ್ಹಜಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ತಾಚಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ತೊ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೆಟ್ಲೊ.  ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಕಾನಾಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಫುಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ.

“ತ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್  ಹಾಂವ್ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಚೆರ್ ದುಬಾವಿ ಸಾಯ್ ಸೊಡವ್ನ್… ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಣೆಂ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ.” ತೊ ಸಾಂಗಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಭಿಫ್ರಾಯ್ ಉದೆಶೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೊ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಘಾತ್ಕಿ ಕಿತ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಚತುರ್ ವಂಚಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಸೋಡ್ನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಸೈತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮ್ಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸೈತ್  ತೊ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲೊ.”

“ಮಿ.ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ತುಜ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ವೊಪಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾಂತ್…”

“ಫಾದರ್…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆ ತರೀ ಕಶೆಂ?! ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್…ಸಮ್ಜಾನಾಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಚಲಾಕಿ ತೊ ಬರೆಂಚ್ಚ್  ಜಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂ. ವ್ಹಡ್ ನಾಂ…ಆಯ್ಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ.”

“ಪೂಣ್ ಜರ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಆಸೊನ್, ತುಮಿಂಯೀ ತ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಾಸಮ್ಜಣಿ ದಾಕೈತಾತ್ ತರ್ …ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಯ್ತಾಂ…”

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿಂ ಗಮನ್ ಚರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ! ನಾಂತರ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮುಕಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆಂ.”

“ಹಿ ಏಕ್ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನೈಂವೇ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್?…ಸಮಡ್ತೆಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ… ನಾಸಮ್ಜಣಿಂ …ಅವಿಶ್ವಾಸ್…ವಂಚನ್ …ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ …ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಯೆತಾ.?!”

 “ಹಾಂ…ಫಾದರ್ ತರ್ ತುಮಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸೊನ್ ನಾಸಮ್ಜಣಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ  ಸಂಗತ್ ಆಸಾತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ.   ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಥೊಡಿಚ್ಚ್ ಥೊಡಿ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ. “

“ತೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್… ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ – ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್….ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಿಳುವಳ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ದ್ರೋಹ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೆಂ…”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?!.” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.  “ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿ ನೀಜ್ ಸಂಗತ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ತಾಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ …ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಮೊಗಾವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಲಗ್ನಾಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…”

“ತಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್  ಅನ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ಚ್ … ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆ ಥಂಯ್ ತಿಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ… ಸಮಡ್ತೆಕ್ ಕರ್ಚೊ ದ್ರೋಹ್ ಗೀ?!”.

“ಫಾದರ್”…ಆತಾಂ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… “ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತೊಚ್ಚ್ ಅಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಚಲೊ… ಜರ್ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್  ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾ…ಅತ್ರೆಗ್ತಾ ತರ್…?!”

“ಕಿತೆಂ… ಎಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಚಲ್ಯೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮೋಗ್ ಅತ್ರೆಗ್ ದಾಕಯ್ತಾ ತರ್…ತಸಲೊ ವಿಶಯ್ ಎಕಾಎಕಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಗೀ.?!”

“ತುಮಿ… ತುಮಿ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ  ಹಟ್ಟಾ ಖಾತಿರ್ ನಿಬಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ಜಿಧ್ಧ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸಾತ್.  ಅಸಲಿಂ ನಿಬಾಂ ರಿವಾಜೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೆ ಫಾಂಟೆ ಜಾವುನ್ ಸಮಡ್ತೆಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಯೆವುನ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ…”

“ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ಹೆಂ ನೀಬ್ ಧರುನ್… ಕ್ರೀಸ್ತೀ ವಳಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ವಂಚನ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ವಳ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಂಚಿತ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಜಿಣಿಂಯೀ ತುಮಿ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…ಬಗಾರ್…”

“ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?!”…ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಯಾಜಕ್…  “ತೊ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆ ಥಂಯ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಿಳುವಳ್ಕೆಕ್‌ಚ್  ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್!”

“ಹೆಂಚ್ಚ್  ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯೊ ವಂಚನಾಚ್ಯೊ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್  ಕರ್ನ್ಯೊ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಆಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊನೀ… ತ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್,  ವಾಯ್ಟ್ ಗಜಾಲ್ಯೊ… ತುರ್ತಾತಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ!.”

“ಮಾಕಾ ಹೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

“ಫಾದರ್…ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾ ಹೆರಾಂ ಕೊಣಾಂಯೀ ಥಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ…?!”

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ಮಾರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತೊಪ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನವೀಯ್ ಹುಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಸಮಡ್ತೆ ಗಜಾಲಿನಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಳ್ಸಾಯ್ ಭೆಫಿಕರೆವಿಶಿಂ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಗಾಗೆಲೊ…

“ಮಿ…ಕಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ… ‘ಕಿತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಮತಿಕ್ ಸಮ್ಜನಾ.”

“ಫಾದರ್…ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಯೆವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ . ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಮಿಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಾ. ಆನಿ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರ್…”

“ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣ್ ದ್ರೋಹ್ ವಂಚಕ್ಪಣ್ … ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ನಿತಳ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ಖರೊ ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಮೋಗ್… ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಶಯಾ ಮಧೆಂ ಖರ‍್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನೈತಿಕ್ ಶಾಣೆಪಣಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಘೆಯಾ.!”

“ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಕಾ ಥೊಡೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್‌ಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾದರ್…ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಮಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಿತಿಚೊ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್  ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ… ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ವಾದ್ ಧರುನ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಕ್ ಅನ್ವಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉಧ್ಧೇಶಾಚೊ  ತರ್ …”

“ತಶೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಉಲೈನಾಕಾ ಮಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. ತುಂ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಕಸಲೆಂ ಉಲೈತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಉಲಯ್ ” ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಸೋರ್ರಿ ಫಾದರ್…ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಉಲೈತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪೂಣ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್…ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಅಲಗ್ ವಾಟೆರ್ ತೊ ವಚೊನ್ ಆಸಾಂ ತರ್… ಕೊಣೀ ತೊ ಜಾಂವ್…ನಿತಿ ಪಾಸುನ್ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ… ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ”!.

“ನೀತ್ ಅನೀತ್ …ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ,  ತೆಂ ಧರುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜೀಬ್….”

“ಫಾದರ್… ತುಮ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚುಕೊನ್ ಆಸಾತ್.!”  ಮಧೆಂಚ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾರ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್!

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಅನೀತೆಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ… ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರಾಂ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಉದೆತಾತ್…ಹೆಂ ತುಮಿಂಯೀ ಜಾಣಾಂತ್. ಆನಿ ಜರ್ ಹೆಂ ತುಮಿಂ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್ …”

“ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪರತ್ ಜಾಗಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್  ಚಿಂತುನ್ ಘೆಯಾ..” ಹೆಣೆಂ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾನ್‌ಯೀ ವ್ಹಯ್ … ತೆಣೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಧಮ್ಕಿಯೀ ವ್ಹಯ್  ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಜಾಗ್ವಣೆ ಭಾಲಿ ತೊಪ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್!

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಟಾವಿಶಿಂ ತುಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕಶೆಂಯೀ ಚೀಂತ್. ಪೂಣ್  ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್…”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ಖರಾರ್ ತಶೆಂ ಲಗ್ನಾವಿಶಿಂಚ್ಯೊ ಆರಂಭಾಚ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ತಿರ್ಸಾಲಾಂ! ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ…”

“ ಖರಾರ್?!…ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಫಾದರ್…ಖರಾರ್ ಜಾಲಾಂ?!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ವಿಜ್ಮಿತೆ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್.

“ವ್ಹಯ್ …ಖರಾರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್  ತಿರ್ಸಾಲಾಂ…!”  ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.

“ಅರೆ !…ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂಚ್ ! ಫಾದರ್… ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಖರಾರಾಚಿ ಪ್ರತಿ?”

“ಖರಾರೆಚಿ ಪ್ರತಿ…?… ತೆಂ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ದಾಕೊಂವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.?!…ತುಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸಾಯ್ ನೈಂಗೀ…ಖರಾರಾಚಿ ಪ್ರತಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್…”

“ಹಾಂವ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಸಮಿತೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್…ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಖರಾರಾಕ್ ವಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವೆರ್ …ಹಾಂವ್ ತಿ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ್ತಾಂ…”

“ಮಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತುಂವೆಂ ದಯಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಬರೊ. ಫಿರ್ಗೆಜೆಚ್ಯಾ ತಶೆಂ  ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮತಿಂ ಠಿಕೊವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ…ಮತಿಂ ದವರುನ್ ದಯಕರುನ್ ಹೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಥಾಂಬಯ್.”

“ಹಾಂವೆ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತರೀ ಕಶೆಂ ಫಾದರ್. ತುಮಿ ಮಾಕಾ  ಚಾಳ್ವೊನ್ ಆಸಾತ್.”

“ಮಿ.ಕಾರ್ಡಿಯನ್…ತಶೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಶಾಂತ್ ಜಾ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಮಧಾನೆನ್  …”

“ತಶೆಂ ತರ್ … ಫಿರ್ಗಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾ ತ್ಯಾಗಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ತುಟಾನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ …ಫಾದರ್ ದಯಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಖರಾರ್ ಪತ್ರ್ ದಾಕೈಯಾ.!. ”

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶ್ಟಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾಯ್…”

“ನಾಂ ಫಾದರ್… ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ  ಖಂಡಿತ್ ಕರಿಸೊನಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್… ರಾಜಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜರ್ ತುಮಿ ಪ್ರತಿ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್…”

“ತುಜೆಂ ಹಟ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾಂ. ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್.!”

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆಂ ದೊಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ!

ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ …ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ…

“ಫಾದರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಾಂತ್ಲೆಂ’ ಏಕ್ ಪೇಪರ್ ಮಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್‌ಗೀ ಫಾದರ್?”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೊ ಛಾರೊ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಬದ್ಲಾಲೊ.

“ಮಿ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಕಿ…ಕಿತ್ಯಾ…ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂ ಕಸಲೆಂ…”

ವಿಗಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಫುಡೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಕದೆಲಾ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಫಾದರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ…ಹಾಂವ್ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ…”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ತುಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಅಮ್ಸೊರಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾಯ್…ತುಂ…ಬಸ್..”

ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ … “ಫಾದರ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ದಿಯಾ … ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್…ಭಾಸ್ ದಿಯಾ ”

“ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ..ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಮಾಜ್ವೊಲೊ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್?!”

“ ತುಮಿಂಚ್ ತೆಂ ಮಾಜ್ವಾಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಫಾದರ್! ಕೆನ್ನಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಪಾಳ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ಶಣಾಂ ತುಮ್ಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ!”

“ರಾವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಬಸ್…ಧರ್ ಹೆಂ ಪ್ಯಾಡ್. ಆನಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಬರಯ್.”

ವಿಗಾರಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಾಚೊ ಛಾರೊ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

61% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.