ನ್ಹಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಕೊಲ್ ಚಡ್ !

ಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಫಾತಿಮಪುರ ಥಾವ್ನ್ ರಸ್ಮಾಚೆ ಘುಡ್ (Silk Cocoon) ಘೆವ್ನ್ ಹಾಸನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ದಾಟ್ಟೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ ಬರಿಂ ಸಾಕಾಳಿಂಚೆ ನ್ಹಾತೇ ಆಸಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾಸೊನ್, ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ.

ನ್ಹಾಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಲಿಚ್ ರೆಗ್ರ್ ಪಾಳಿನಾತ್ಲೊಂ. ಕೆದ್ನಾ ಸಕಾಳಿಂ, ಕೆದ್ನಾ ಸಾಂಜೆರ್!

ಸಾಂಜೆಚಿ ರಿವಾಜ್

ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮೂಳಾಚಾ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಾಂಜೆರಚ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಬೋವ್ ಮಟ್ವೆ ಆನಿ ರಾತಿ ಮಸ್ತು ಲಾಂಬ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚಾ ಆಧಿಂಚ್ (ತೆದ್ನಾ ಕರೆಂಟ್ ನಾತ್ಲೆಂ) ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅರಾಬಾಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆಮಿ, ಕಿತ್ಯಾ ಲಾಗುನ್ ಯೀ ಹಿ ಸಾಂಜ್, ರಾತ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನಂಚ್ ನ್ಹಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಎಕೆಕ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯಾರೀ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ತಡವ್, ಕೊಲೆ ಖಂಯ್ ಆಸ್ತಾಲೆಗಿ… ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬೆಂಗಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸುಲ್ಲೊ, ಕೊಲೆ ಥೈಂ ಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಉಭಿ ರಾಂವ್ಚೆ ‘ಅಕ್ಕವ್ವ, ಅಕ್ಕವ್ವ..’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹುಯಿಲ್ಯೊ ದಿತಾಲೆ! ಕೊಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಲ್ನಾಡಾಚೆ ಕಾಯಾಮ್ ನಿವಾಸಿ ತಶೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕೆದ್ನಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಭಯಾನಕ್ ವಿಕಾಳ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಮಾರುಂಕ್, ಆಲ್ಯಾಚಿ ಕೃಶಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಗೀ ತೆದ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಖೆಲ್ಲೆ ಕೊಲೆ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿಂವ್ಚಿ ‘ಟುವ್ವಿ, ಟುವ್ವಿ’ (ಹಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹಾಂಕಾ ಆಮಿಂ ‘ಟುವ್ವಿ. ಟುವ್ವಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆ ಎಕಾ ಜಾತಿಚೆ Cicada ) ಏಕ್ ಭಯಾನಕ್ ವಾತಾವರಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ಧವರುಂಕ್ ಆಡಾಯ್ತಾಲಿಂ.

 ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಲ್ಕುಂಚಿ ಮೆಲ್ಲಿಂ!

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡಲ್ಲೊಚ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ಮೆಲ್ಲಿಂ!  ಮ್ಹಜಾ ಮಮ್ಮಾಚಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಬೋವ್ ಈಟಾಳ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಭಗ್ತಾ. ತಿಣೆ ತೊಟಾಚಾ ಆಳಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಲೆಂಡಿ ಗುಡ್ಗುಡ್ತಾಲಿ. ಆಳಾಚಿಂ ಲೈನಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್ಲಿಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಉದಾಕ್ ಭರುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ, ‘ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಕಲ್ಕುಂಚೆ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ ಪುಣಿ?’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಮ್ಮಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲಿ.

ತಿಂ, ‘ಅಂದೇ ಅಮ್ಮಾ!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿಂಯಾನ್ ನಾಕಾರ್ ಬೋಟ್ ದವರ್ತಾಲಿಂ.

ಅಶೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಮಸ್ತು ಕಾಣ್ಯೊ ಆಮಿಂ ಮಮ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್, ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಆಮಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಕೊಲೊ ಎಕೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಭಾಂಗ್ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಸೊ ಕೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಬೋವ್ಶಾ ಹಾಚ್ಯೊ ಹುಯಿಲ್ಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಮ್ಮಾ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಕಲ್ಕಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್!  ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಾ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ತಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲಿ. ಎಕಾದವೆಳಾ ತಿಕಾ ಶಿಕಾಪ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ Stephen King ಹಾಚೆ ವರ್ನಿ ಭಯಾನಕ್  horror ಕಾಣ್ಯೊ ಲಿಖ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಅಭ್ಯಂಜನ

GW01ಆಮಿ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲಾಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಬರ್ಗೊಲ್ ನಾತ್ಲೊ. ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ, ಚಡ್ ಧುಂವೊರ್ ಯೇನಾತ್ಲಿಂ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ, ರೈಟ್ರಾಂಕ್ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಲಿಖಿತ್ ನಿಯಮ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ತಿ ನ್ಹಾಣಿ ಆತಾಂಯ್ ಚಡುಣೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್,  ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಮೊಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ. ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್, ಕುವೆಂಪುಚೊಮಲೆನಾಡಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಂತ್ಲೊ  ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಅಭ್ಯಂಜನ ಪ್ರಬಂಧ್ ವಾಚಿಜೆ. “…ಆಮ್ಚಿ ರಾಂದೊಣ್ ಬೋವ್ ವಿಶೇಸ್. ತಾಂತು ಲೊಂಕಾಡ್‌ಯೀ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ವೆಚೆ ತಸಲೊ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತೀನ್ ಫೂಟ್ ಉಬಾರ್, ತೀನ್ ಫೂಟ್ ರೂಂದ್. ದೋನ್ – ತೀನ್ ಮೊಡಿಂ ಸ – ಸಾತ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಗೊಬೊರ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಉಜೊ! ತಾಚೆರ್ ದೋನ್ ಜೈತ್ ಭಾಣಾಂ ಪುರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ದೊಂಪ್ಳೆ ಪಡ್ತಾ ವರೇಗ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾತ್ಲೆಂ. ಉದಾಕ್ ಅಶೆಂ ಖತ್ಕತೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂಗೀ ತಾಂದುಳ್ ಪುಣಿ ವೊತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿಣಾನ್ ಶಿಜೊನ್ ಶಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ..”

ಹಾಕಾ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ರಾಂದೊಣ್ ಲ್ಹಾನ್. ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮುಣ್ಕುಟೊ ಚೆಪುನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಭೊರೊ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ಚೆಪ್ಯೆತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಣಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಳಾಂ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್ ವೆತಾಲಿಂ. ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಡ್ರಮ್ಮಾಂಯೀ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಎಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾಚೆಂ ಕಲ್ಪನ್‌ಂಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ನ್ಹಾಣಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ತರೀ ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ.

ತೊಟಾಂತ್ಲಿ ಚಡಾವತ್ ಆಳಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ನಾಯ್ನಾತ್ಲಿಂ. ತಾಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ರಜೆ ದೀಸ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚಿಲ್ ವ ತಗ್ಡಾಂ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ನ್ಹಾತಾಲಿಂ. ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಕೃಶೆ ಕಾಮಾಂಕ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿ.

GW03

ಭಾಣಾಂತ್ಲೆಂ ಖತ್ಕತೆಂ ಉದಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಾಲ್ದೆಕ್ ಉಪ್ಸುನ್ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಹಳ್ತ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಚಾಕೀ ಪಾಂಚ್ – ಸ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ!  ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸಾತೆಚ್ ವ್ಹಡಾಂ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ತಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಮುಕಾರ್ ಸಾರ್ಚೊ, ಉದಾಕ್ ಚಡ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ಪಾಟಿಂ ವೊಡುನ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಪಾಲ್ವಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಯೀ ಆಮ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಜ್ಯಾರಿ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಭಿಕ್ಣಾಂ. ಕಣ್ಗಿ ಭಾಜ್ಚಿ ಕಾಮಾಂ ಚಾಲೂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಪೊಂಗೆರ‍್ಯಾ ರೂಕಾಚಾ ಪೊಕೊಳ್ ಬಾರಿಕ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಬೀಡಿ ವೊಡುಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಧುಂವೊರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಮಮ್ಮಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಅಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮಮ್ಮಾ ಆದ್ಲೆ ದಿಸಾಚ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ರಗಡುನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಮ್ಮಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಾಣ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಅಸಲಿಚ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಂಯ್ ಘರ್‌ಯೀ ಚಲ್ತಾಲಿ! ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಮರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಂಗಾಕ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರಾಚೊ ಸಾಬು ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲಿ!

ಸಾಮೂಹಿಕ್ ನ್ಹಾಣ್

ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ದಿಸಾ ತೊಟಾಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ರಜಾ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಳಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಾ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮಮ್ಮಾ ಬಿಕ್ಕೊಡ್ ಸಾಂತೆಕ್ ವೆತಾಲಿ. ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಶೆಕುನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಉಟೊನ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಜ್ಹೆಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಉದಾಕ್ ತಾಪಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಮ್ಮಾ ಉದಾರ್ ಮೂಡಾರ್ ಆಸುನ್ ಆಮಿ ಜೆಮೆಂವ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರ್ಮತಿನ್ ‘ಆಜ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ರೇ ಜೆರ್ರೇ.. ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಯೆಯಾ ಪುರೊ.’ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಾಕಾಯ್ತಾಲಿ. ತೊ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾಯೆಚೊ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹಾಂವ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ, “ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಲಿ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಮಮ್ಮಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರಾತ್ತಾಲೊಂ! ಪುಣ್ ಮಮ್ಮಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಗ್ಳಾನಾತ್ಲೆಂ! ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಾಟಿಂ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಮಮ್ಮಾಚಾ ಪುರ್ಪುರ‍್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಿರ್ಸಿತಾಲೊ! ತರೀ ಮಮ್ಮಾಕ್ ಸಮದಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ “ಕಾ’ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಾಲೊಯ್ಗೀ? ಅತ್ತಾಂ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮಾತ್ರ್… ತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಯ್! ಉದಾಕ್ ಪಾಂಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೆಂವ್ಲೆಂಗೀ ನಾಂಗಿ!!” ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ! ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕ್ಕೊಸಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಾ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಮಾವುತಾ (Mahout. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್, “A person who rides, controls, and CARES for a working Elephant” ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಾಕ್ಸರಿಂತ್ ದಿಲಾ!)  ಮುಕಾರ್ ಮೋವ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಹಸ್ತಿ ಬರಿಂ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾಲೆಂ! ಪುಣ್ ಮಮ್ಮಾಕೀ ಎಕಾ ಹಸ್ತಿಕ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಗ್ವಾಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್‌ಚ್ ಅಂತರ್ಗತ್ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ Common sense ಆಸುಲ್ಲೆಂ!

GW07

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಂಗ್ಳಾರಾಚೆಂ ಪಪ್ಪಾನಂಚ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಾಣಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ! ಹೆಂ ತಾಕಾಯೀ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಯೀ ನಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಪಪ್ಪಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಸಾಂಗಾತಾ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ನ್ಹಾಣಾಯ್ತಾಲೊ. ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭಯಾನಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ಸಾರವ್ನ್ ರಗಡ್ತಾನಾ ಹಾತಾಂ ಪಾಂಯಾಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜಾತಾಲೊ! ಉದಾಕ್ ಬೊಬೊ ಮಾರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ! ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೂಕ್ ತಡ್ವುನ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಣ್ ಕೈದಿ ಬರಿಂ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿತಾಲಿಂ!

ಸಾಮೂಹಿಕ್ ನ್ಹಾಣಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಫರತ್ ಅನುಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಾದ್ರಿಂಚಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್. ಬೋವ್ಶಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಾ 65ವ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್. ತೆಂ ಚಲ್ಯಾ – ಚಲಿಯಾಂಚೆ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ಉಣೆ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ , ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್, ಎಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಾಣಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲಿ ಕಾಮಾಚಿ ಯೆತಾಲಿ. ತಿಚಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಭೊಂ! She was very gentle with us.

ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಹೈ ಜಹಾಂ

ನ್ಹಾಂವ್ಚಿ ಚರಿತಾ ಉಸ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸದಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್! ತೆಂ ವೀ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಸಾಬು ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್. ನಿರಂತರ್ ವಿವಿಧ್ ಸಾಬ್ವಾಂಚಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತಶೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ಸದಾಂ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಎಜಿಪ್ತಾಚಿ ರಾಣಿ ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ ಲಕ್ಸ್ ವ ಡವ್ ಸಾಬು ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲಿ ಬಗಾರ್ ಗಾಡ್ವಾಂಚೆ ದೂಧ್ ತಿಚಾ ಸೊಬಾಯೆಚೆಂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಯ್ ಗೀ ವಾಚುಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್!

GW05

ಹಾಂವ್ ಜಣಾ’ಸ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಆಮ್ಗೆರ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ವಡ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೋನ್ ಅರ್ಧಾಂ ಕರುನ್ ವಾಪಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿಂದು ಲೋಕ್ ಚಡಾವತ್ ಶಿಕಾಯೆಚೊ ಪಿಟೊ, ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚಾ ತಂದ್ರುಸ್ತಿಚೆಂ ರಾಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ನವೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಅರ್ಧೊ ಕರ್ನ್ ಧವರಲ್ಲೊ ಲೈಫ್ ಬೊಯ್ ಸಾಬು ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ಶ್ಶೀ.. ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಹಾಬಾ ತೊ ಭುರ್ಸೊ ಸಾಬು! ಆಮಿಂ ಘರಾ ವಾಪರುಂಚೊ ‘ರೆಕ್ಸೊನಾ’ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಚ್ ಜಾಯ್.” (ಲೋವ್) ಮ್ಹಣಾಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಬ್ವಾಂಕೀ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಬರೊ ಫೆಂಡ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂಚೆ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ! (ಸಾಬ್ವಾಕ್ ಬರೊ ಫೆಂಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾಂಗಿ, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಜಾತಿನ್ ಗಾಣ್ಯಾಚೊ ಶೆಟ್ಟಿ. ತಾಚಾ ಘರಾ ಹಾಕಾ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೊ ತಾಣಿ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕೀ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶಿಕಲ್ಲೆಂ, ಬೂಕ್ ವಾಚ್ತೆಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆಂ ಸಕಡ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತಾಪ್! ‘ಏನಂತೆ ಅವ್ನಿಗೆ? ಹುಡ್ಗಿಗೆ ಒಲೆ ಉರ್ಬಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ತುಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾಂತ? (ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ ತಾಕಾ? ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಉಜೊ ಫುಂಕುಂಕ್ ದೋನ್ ವೋಂಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ ಖಂಯ್ಗೀ?) ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ರೆಕ್ಸೊನಾ‌ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಾ ಮಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಸಾಬು ಬದ್ಲುಂಕ್ ಒಪ್ಪಾಲಿಂ ನಾಂತ್!

GW04

ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಸನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಬ್ವಾಂಚಿ ಅಭಿರೂಚ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾಲಿ. ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಮೆಡಿಸಿನಲ್, ಗ್ಲಿಸೆರಿನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ್, ಚಡ್ T.F.M. ಆಸ್ಚೆ ಸಾಬು, ಶಾಂಪು, ಕಂಡೀಶನರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೇಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಸುಕೊನ್, ಪಿಕೊನ್ ಗೆಲೆ!

ವೆವಸ್ತೆಕ್ ವಿರುಧ್ ಸಿದ್ರಾಮ

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ಕೃಶಿ ಶೆತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇಶಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಕಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಬಾಂದ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾನ್. ಹಾಂವೆ ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಮಸ್ತು ಪುರೊ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಗರ್ಜೆ ವರ್ನಿ ಚಡಿತ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ವರ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಆನಿ,  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೈಹಿಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಉಣೊ ಜಾಲಾ. ಕೊಣಂಚ್ ಆಂಗ್ ಪಿಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್!

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ’ಧಿಂ ಹಾವೇರಿಚೊ ಸಿದ್ಧರಾಮಾ ಹಾಂವ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮೆಳೊನ್ ಘಾಣ್ ಉಟಂವ್ಚೊ ಶಿರ್ಪುಟೊ, ಅಮಾಲಾ ವರ್ವಿಂ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ನಾತ್ಲೊ ಜೀವ್. ಜರ್ಧಾ ವ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಗಿ ದುಮ್ಟಿ ಖಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾ ದೆಗಾಂನಿ ತಾಂಬ್ಢಿ ಲಾಳ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ಲಿ. ಸವಾಯೆಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ದೊಳೆ. ಪಿಸುಡ್ಲೆಲೆ  ಕೇಸ್.  ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರಾನಿಂ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ‘ವಿಜಯವಾಣಿ’ ಪತ್ರ್. ಕಾಳ್ಯಾ ಇಸ್ಕಳ್ ಚಡ್ಡೆ ವಯ್ರ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಧವೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ  ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ರೆನೊಲ್ಡ್ಸ್ ಪೆನ್ನ್. ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ಎದೊಳಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಉತ್ತರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತೆ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಸಾಹೆತಿ ಧವರ್ಚಾ ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ನಿದ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಏಕ್ ಕಂಡೀಶನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಕೂಲ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ದೀಜೆ. ಆಮಿಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಿದ್ರಾಮಯೀ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ.

ಸಿದ್ರಾಮಾಕ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಗಾರಾಂ ಬರಿಂಚ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯೊ, ದುಮ್ಟೆಚ್ಯೊ ಸವಯೊ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ವರ್ನಿಂ educated ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಕ್ಟಾಂ ವರ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಟ್ತಾಲೊ. ಸದಾಂನೀತ್ ‘ವಿಜಯ ವಾಣಿ’ ಪತ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಫಕತ್ ವಿಜಯವಾಣಿ!  ತೊ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಪರಮ್ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಉಲಣೆ ಚಡಾವತ್ ಪಾರಮರ್ಥಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ. ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ” Black hole ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಣ್ಣಾ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡ್ಡೊ ಖಾತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ನಿಸರ್ತಾಲೊಂ!

GW06

ಸಿದ್ರಾಮ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಜಳವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಬರವ್ನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೂರಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಮಾಂತ್ ತಾಚೆ ಕಸಲೆಚ್ ರಗ್ಳೆ ನಾತ್ಲೆ. ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಕೀ ದಾಕಾಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಧವರ್ತಾಲೊ ತೊಚ್ ಜಣಾ!

ಚಡುಣೆ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆಚ್, ‘ಸಿದ್ರಾಮ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಸಿದ್ರಾಮ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಘಾಣ್ ಯೆತಾಲೊ. ಮಾತ್ಯಾಂತ್ ಧುಳ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಆಂಗಾರ್ ಚಿರ್ವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲೊ. ತಾಣಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, “ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ, ಇದರ ಮೇಲಿದೆ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆ!” ಮಣೊನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಉಸಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್! ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್  ಆಜ್ ನ್ಹಾತಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ನ್ಹಾತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನಂಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ಏಕ್ದೀಸ್ ಸಾಜೆರ್ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಸಿದ್ರಾಮಾಕ್ ನವೆಂಚ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಕಾ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ನ್ಹಾಣಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಸುಟವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಉರ್ಡಾಲೊ ತರೀ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಿದ್ರಾಮ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ನವೆಂ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಚಡ್ಡಿ ಶೆಡ್ಡಾಂತಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಅಜೂನೀ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ!

ಟಬ್ ಆಸೊಂದಿ, ಭಾಣ್ ಯೀ ಜಾಯ್!

ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚಿ ಕಾಮಾಂ ಕರುನಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲೊಕಾಂಚಾ ನಮುನ್ಯಾಂವಾರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂಚಾ ಅಬಿರೂಚಿಕ್ ಪಳೆವ್ನಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಎಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್, ಜೆರಾಲ್ ಬಾತ್, ಸರ್ವೆಂಟಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಅಶೀರ್ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಬಾತ್! ಏಕ್ ಘರ್ ಬಾಂಧಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟಾನಾ. ಪರ್ತುನ್, ಪರ್ತುನ್ ಅಪಯ್ತೆತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂಕ್ ಎಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಕರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಗಮ್ತಾ ಕೀ ಲಾಖಾಂನಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಬಾತ್ ರೂಮಾಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಬರಿಂ ಧವರ್ಚೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್! 95% ಘರಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಧವರ್ಲಾಂ! ಎಕಾ ಟೈಮಾರ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾಂನಿ ಟಬ್ಬಾಂ ಬಸಂವ್ಚಿಂ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರೇಜ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಟಬ್ಬಾಂತ್ ಗುಲೊಬ್ ಭರ್ನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ದಾದ್ಲೆ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ನಾಂ ದೆಕ್ತಾಲೆ! ಲೊಕಾಕ್ ತಿಂ ಆಮ್ಚಾ ನ್ಹಾಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಹಜ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಸಬಾರ್ ಘರ್ಚಿಂ ಟಬ್ಬಾಂ ದುಸ್ರೊ ಕಿತೆಂ ಕಚ್ರೊ ಭರುಂಕ್ ಗೀ  ನಾ ಹುಮ್ಟುನ್ ಟೆರೆಸಾರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾಂತ್!

GW08

ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂನಿ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರಾಂ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ : ಉಗ್ತ್ಯಾ ರಾಂದ್ಣೆಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ. ಅಪ್ರೂಬ್ ಪುಣಿ  ತಾಂಬ್ಯಾಚಾ ಭಾಣಾಂತ್ ಲಾಂಕ್ಡಾನಿಂ ತಾಪಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಯ್ಜೆ! ತಿ ಮಝಾಚ್ ದುಸ್ರಿ ಮ್ಹಣೊನ್ nostalgic  ಜಾತಾತ್!

ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

60% feel thumbs up. And how do you feel?
15 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
2 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Vincy Pinto

    ಮಜೆದಾರ್ ನಾಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ…ಆದ್ಲಿ ಘಡಿತಾಂ ಜಿವಿಂ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ಘರಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ ಥರವಳ್ ಸಾಬು..ಆದಿಂ ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಕೊಮನ್ ಪುಣ್ ತುಮಿ ಬರಯ್ಲೆ ಬರಿಂ ಅರ್ಧೊ. ಪುಣ್ ಸಿದ್ರಾಮಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಾಯ್ನಾತ್ಲೊ…ಜೆವಿ ಕಾರ್ಲೊಕ್ ಜೈಹೊ…ಕಿಟಾಳ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ..

  2. Alphonse Mendonsa

    Very informative n hilarious article sir.. Enjoyed reading it… I have been to Hirebhail once n had the pleasure of having bath (very hot indeed), almost burned my skin.. Many other things we learned through this article on bath, soaps, workers lifestyle etc.. Thanks n expecting more from your pen sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !