Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೇಯ್ಲಿಸಮ್

EJFDCLMNಸುಮಾರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಿಯುಸಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ನವ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಥೊಡೆ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಶಾಣೆ ಆನಿ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ತಾಂಚಿ ಸವಾಲಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಸೊದ್ನಾಂಚಿಂ. ಹರ್ ಎಕಾ ಕ್ಲಾಸಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೆ ಚಿಂತಪ್ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿಗೂಡ್ ಸವಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ಆಸಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ‘ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಥಿಯೊಲೊಜಿ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ ಪಾದ್ರಿ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ತಾಲೊಂ.ಪುಣ್ ಜಾಪ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಥಿಯೊಲೊಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನಿಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ್ಹಯ್; ರಾಜಾಂವ್ ಆನಿ ಘಮಂಡಾಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚ್ಯಾ ಸವಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪೂರ್ಣತಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿಯಿ ಆಸಾ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ : ‘ಸರ್, ತುಮಿಂ ಬಾಹ್ಯಾಂತರಿಕ್ಶಾಚೆರ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ವಾಚಪ್ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂಚೆರ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಪುಸ್ತಕ್‌ಯಿ ಲಿಖ್ಲಾಂ ಖಂಯ್; ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ? ಭಾರಿಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ಸರ್?’

ED02

ED01

‘ವ್ಹಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯೆಚೊ. ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ವಾಚಪ್ ಕೆಲಾಂ ದೆಕಿಕ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅಡಾಮ್‌ಸ್ಕಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಐಸಾಕ್ ಅಶಿಮ್ಹೊವ್ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಆವಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ತಾನಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಹಾರೊ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಾ’ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಮಂಡಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಜೋರ್ಜ್ ಅಡಾಮ್‌ಸ್ಕಿ ಜೊ ಆಪ್ಣೆ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ತಾಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾವೊ ಕೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೆಣೆಂಚ್ ಆಸಾ – ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಬರೊಚ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಐಸಾಕ್ ಅಶಿಮ್ಹೊವ್. ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ‘ಸುನಂದ್’ ಹಾಣೆ ಐಸಾಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೊ ತರ‍್ಜುಮೊ ‘ವಾಂಕ್ಡ್ಯೊ ವಾಟೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾಂ ಖಾಲ್ ಪ್ರಗಟ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಕೆಲಾ.

“ಬರೆಂ ತರ್, ಸರ್, ರೇಲಿಯನ್ ವಾದಾಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ?”

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ; ಹಾಂವೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ವಾಚ್ಲಾಂ, ಸಬಾರ್ ‘ಇಸಮಾಂ’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರೇಲಿಯನಾ ವಿಶಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಧಕ್ಕೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಾಚಪ್ ಸೊದುನ್ ಹ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಲಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ರಾತ್ ಫಾಲಿ ಕೆಲಿ. ಬರೆಂ. ಹೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹುಂ. ಪಿಯಿಸಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ? ತರಿ, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹೋಮ್‌ವರ‍್ಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ.

ED05

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನಾಚೊ ವಿಕಾಸ್ ವಾದ್ ಆಮಿ ಖೊಲಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲೊ ತರ್ ಯಾ ಅದ್ಯಯನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ತರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ ಕಿ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಹೊ ಎಕ್ ವಾದ್, ಅಖಂಡ್ ವಾದ್ ಆನಿ ಹಾಚೆರ್ ವಾದ್ – ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ತೆ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸುಂದಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂ ವರ್ವಿಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಕುರ್ವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮಿ ಪರತ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಕುಸಾಳಾಂ ಖೊರ್ಪುನ್ ‘ಕೇ ಕೇ’ ಘಾಲ್ಚೆ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಪರತ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಖುಣಾಂ ನಾಂತ್. ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಥಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಪರತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಕಾಸಾಚೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ಪರತ್ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಬೆಫಿಕ್ರೇಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಫಿಕ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸತ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಫಿಕ್ರೆಕ್ ರಾಜಾಂವ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ  ಕಿತ್ಲೆ ವಾದ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾದಾಂಕ್ ಥರಾವಳ್ ‘ಕುಸಾಂ’ ಕುಡ್ಸೊನ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ _ _ _ isms ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕುಸಾಂ ಕುಡ್ಸೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಕ್ಸರಿಂತ್ ನವೆ ನವೆ ಗಾಂಟ್ಲೆ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕಿಕ್, exorcism, Satanism, marxism, communism, sexism, voyeurism ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್.

TM

ತರ್ ಆತಾಂ ಹೆಂ ರೇಯ್ಲಿಸಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಗಾಂಟ್ಲೊ ಕಸಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಸರಿಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಅನ್ಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಮೆಳತ್ ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್‌ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ ಸಂಧಿಗ್ದತೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಮೂಳ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

Raëlism is a UFO religion that was founded in 1974 by Claude Vorilhon, now known as Raël. The Raëlian Movement teaches that life on Earth was scientifically created by a species of extraterrestrial human scientists, which they call the “Elohim”

ಹೊ ಎಕ್ ನವೊ ಬಾವಾರ್ಥ್ 1974 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕ್ಲೊಡ್ ಮಾರ‍್ಸೆಲ್ ವೊರ್ಲಿಹೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೊ ಚಿಂತ್ಪಿ 1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ , ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ವೃತ್ತೆನ್ ತೊ ಎಕ್ ರೇಸ್‌ಕಾರ್ ಚಾಲಕ್. ತಾಣೆ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ ಕಿ ಭುಮಿ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಜೀವಿ ಅನ್ಯ್ ಗೃಹಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಂನಿ ಕಿರ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ, ವೊರ‍್ಲಿಹೊನಾಕ್  ‘ಇಲೊಹಿಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಯಾತಿ ಕುಳಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಂದೇಶಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಹಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿ ಕುಳಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ವ್ಹಾಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಇಲೊಹಿಮಾಚಿಚ್ ಸಂತತ್.

Railism

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸೊಂದುಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ‘ಇಲೊಹಿಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ಯಾ ದೆವಾಚಿಚ್ ಪರ್ಜಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಂತತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಂಪರಿ ದಿಸ್ತಾ ತರಿ ಹಿ ಎಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕುಳಿ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತೆಲಿ. ತಾಣಿಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾಚ್ಯಾ ರೂಪಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಹ್ಯಾ ಇಲೊಹಿಮಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಆನಿಕಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಜೆ. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಭುಮಿ ಆನಿ ಹೆಂ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಹೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೂಳ್‌ವಾದ್ ಹ್ಯಾ ರೇಯ್ಲಿಸಮಾಚೊ. ಆನಿ ಹೊ ವಾದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ವರ್ತಾ ಅನ್ಯ್‌ಗೃಹಾಂಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಯಾತಿಂ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳ್ ತಾರ್ವಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ UFO (unidentified flying objects) ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಕ್ ಆನಿ ನಿರ‍್ಯಾತಿಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ರೇಯ್ಲಿಸಮ್ ಭಾವಾರ‍್ತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ ರೇಯಿಲ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆರ್ ನವ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ತಾಚಿ ಖ್ಹುರು ಆಸಾ.

ED04

ED03

ತರ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂವ್? ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೊ| ಹರಾರಿಚೊ ವಾದ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊ ವಾದ್ ಆನಿ ಡಾರ್ವಿನಾಚೊ ವಿಕಾಸ್‌ವಾದ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ತುಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಫಾವೊ? ಕಸಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ? ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ ಆಮಿ ವೆಳಾಚೆಂ ಚಕ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕೊನ್ ಡಾರ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ವಾದಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್/ಖೆಳೊನ್ ತ್ಯಾ ಚಕ್ರಾಕ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಜಿನೊಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್, ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್‌ಚ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರುನ್ ‘ತುಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾತ್‌ಚ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಖಿಳಿ – ಫಿರ‍್ಕ್ಯೊ ದಾಂಬೂನ್ ಸ್ವಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯೆತಿತ್?

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

84% feel thumbs up. And how do you feel?
11 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

One comment

  1. Alphonse Mendonsa

    Very interesting and informative article. I would dwell more on Darwin’s theory of evolution.There’s another Theory that we humans are born through atoms which could be right scientifically.Anyways nice to learn about Railism..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.