Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚೆ ಪಾಕೆ, ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣುಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್ ?

ರುಕಾಂಚಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಕ್ ಮರಾಠಿಂತ್ ವಟ್‌ವಾಘೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂ ಪರಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಭ್ಯೆಂ, ಭುತ್, ಮೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಮೊನ್ಜಾತ್ ಸಬಾರ್ ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣುಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕಾತಾತ್. ರೆಬೀಜ್, ಹೆಂಡ್ರಾ, ಮಾರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೆ ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣು ಹಾಂಚೆವರ್ವಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಇಬೊಲಾ ಆನಿ ನಿಪಾಹ್ ಕಿಟಾಣುಚೆಂಯ್ ತೆ ಮೂಳ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ರುಜು ಜಾಲಾಂ. ಹೆ ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣು ಜೀವ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲೆ ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಜೀವ್ ಕಿಟಾಣುಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಅಂತ್ಯ್ ಆಸ್ತಾ ತಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಪುನರುತ್ಪಾದನ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಆಸಾನಾ. ತೆ ವಿಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆದಾಳಾ ತೆ ಎಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚ್ಯಾ ಕಣಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆ ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣು ಪರೋಪ್‌ಜಿವಿ ಆಸ್ತಾತ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ತರೀ ಜೀವಾಚ್ಯಾ ಪೇಶಿಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಸ್ವತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪಯ್ತಾತ್. ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣು ಲಾಖೊಂ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಸಸ್ತನ್ ಪ್ರಾಣಿಂ ವಯ್ರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಕಿಟಾಣು ತೀನ್ ಲಾಖ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ. ಹೆ ವಿಕಾಳ್ ಕಿಟಾಣು ಹೆರ್ ಪ್ರಾಣಿಂ ವಯ್ರ್, ವನಸ್ಪತಿ ವಯ್ರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಯ್ ತರ್ ಜಿವಾಣು ವಯ್ರ್ ಯಾ ಇತರ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಜಿವಿಂ ವಯ್ರ್‌ಯಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್.

NK04

NK01

NK05

ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಣುಂಚಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಚನಾ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಿತ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಎನ್‌ಎಚಿ ಧುಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಂವ್ತಣಿ ಆಸ್ತಾ ಚರ್ಬೆಚೆಂ ಕವಚ್, ಪ್ರಾಣಿಂಚಾ ಪೇಶಿಂಕ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರ್ಚಾ ಕಿಟಾಣುಂಚಿ ವಂಶಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಡಿಎನ್‌ಎಚ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಯಾ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎಚ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಿಥೊ ವೈರಸ್ ನಾಂವಾಚಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಣುಂಚೊ ಕಣ್ ಪಂದ್ರಾಶೆಂ ನೆನೊಮಿಟರ್ ಆನಿ ಪೆಂಡೊರಾ ವೈರಸ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ನೆನೊಮಿಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕಾ ಕಿಲೊ ಮಿಟರಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಧಾರಣ್ ತಾಚೊ ಆಕಾರ್ 20 ಥಾವ್ನ್ 400 ನೆನೊಮಿಟರ್ ಆಸ್ತಾ. ಕೊರೊನಾ ಕಿಟಾಣುಂಚೊ ಆಕಾರ್ 120 ನೆನೊಮಿಟರ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಣುಂಚಾ ಕಣಾ ಮಧೆಂ ದುಸ್ರಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಧುಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತಾಂತು ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಜೀವ್ ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಿಟಾಣುಂಕ್ ವಿಷಾಣು ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ವಿಷಾಣು ಜೆದ್ನಾ ತಾಚೆಂ ಲಕ್ಷ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೇಶಿಂತ್ ರಿಗ್ತಾ ತೆದಾಳಾ ತೊ ತ್ಯಾ ಪೇಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜೀವ್ ರಾಸಯನಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾಂಚೊ ತಾಬೊ ಘೆತಾ ಆನಿ ಪೇಶಿಂಚಾ ಸದಾಂಚಾ ಕಾರ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ವಿಷಾಣುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚಿ ಧುಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಷಾಣುಂಚೆ ಶೆಂಬೊರೊ ನವೆ ಕಣ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಪೇಶಿ ಫುಟೊನ್ ವಿಷಾಣುಂಚೆ ಕಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕಣ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪೇಶಿಕ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಗ್ಳೆ ವಿಷಾಣು ಪರೋಪಜೀವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಜ್ಯಾ ಪೇಶಿಚಾ ಭಿತರ್ ವಾಡ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಪೇಶಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆ ಪಿಡೆನ್ ಭರ‍್ಲೆಲೆಯಿ ಆಸಾತ್. ಬೊಳ್ಣಿಗ್, ಪೊಲಿಯೊ, ಕಾಳ್ಕಾಯ್, ಫ್ಲೂ, ಹ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಪಿಡಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಣುವರ್ವಿಂ ಯೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ 137 ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ವಿಷಾಣುಂ ನಿವಾಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 61 ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ವಿಷಾಣು ಮನ್ಶಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆ ಪಾಕೆ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಆಸೊನ್ ವಿಷಾಣು ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಪ್ರಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಜಾತಿಂತ್ ಸಂಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ಚಡ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಅಶೆಂ ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ರುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಕೊ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಶೀದಾ ಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ, ಘರಾಂನಿ ಪೊಸ್ಚ್ಯೊ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಹೆ ಪಾಕೆ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಕೊರೊನಾ ವಿಷಾಣು ಸಂತತ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಯಾ ಇತರ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಮಾರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಸವಯೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆಂ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿವಾಸ್‌ಸ್ಥಾನ್ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲಾ, ಖಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಘಡ್ತಾ. ಮಲೇಶಿಯಾಂತ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಅದಿವಾಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥಮ್ ನಿಪಾಹ್ ವಿಷಾಣು ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಜಾಲೊ.

NK03

ವಿಷಾಣು ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಜೀವ್‌ಪೇಶಿಂಚಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಜಾತಾ, ತಿ ಪೇಶಿ ಮರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಕಣ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಪೇಶಿಂಕ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಜೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಾಣುಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿ ಸಾಂಕಳ್ ಸುರು ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಜಿವಾಂನಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ರೋಗ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ನಿಸರ್ಗಾನ್ ವಿಕಸಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಜಿವಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಜಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಷಾಣುಂಕ್ ವಳ್ಕೊನ್ ತಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವೊಸೊ ನಿಯಂತ್ರಣಾಂತ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಸೊ ನಾಸ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೆ ವಿಷಾಣು ಕಣ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ನಾ ತಾಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ವೊಸ್ಯಾ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ ಸಕತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್ತಾ ಕೀ ವೊಸ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಜೀವಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ಷೀಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಸಕತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಾಣುಂಚಿ ಘಾತಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ ನಿಪಾಹ್ ವಿಷಾಣುಂಚೊ ಸಂಸರ್ಗ್ 18 ಜಣಾಂಕ್ ಜಾಲಾ. ತಾಂತ್ಲೆ 17 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಮಾರ್‌ಬರ್ಗ್ ಆನಿ ಇಬೊಲಾ ವಿಷಾಣುಂಚೆಂ ಸಂಕ್ರಮಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 90 ಠಕ್ಕೆ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ 90 ಠಕ್ಕೆ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ರೇಬಿಜ್ ವಿಷಾಣುಂಚಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ 99 ಠಕ್ಕೆ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮರ‍್ತಾತ್. ಕೊರೊನಾ ವಿಷಾಣು ವರ್ವಿಂ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದೋನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಠಕ್ಕೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲಾ.

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆ ವಿಷಾಣು ಆಯ್ಲೆ ಕಶೆ? ಆನಿ ಪಾಕೆ ಜರ್ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ವಿಷಾಣು ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್, ತರ್ ತಾಕಾ ಸ್ವತಾ:ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್?

ಹ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರಜಾತಿಯಿ ಆಸ್ತಾತ್ ತೊ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್. ವಿಷಾಣುಂಚಾ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನಾ (ಮ್ಯುಟೇಶನ್) ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆ ನವೆ ನವೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಪಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರಜಾತಿಂಚೆರ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಚೆ ವಿಷಾಣು ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ತಾಂಚಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ವೊಡ್ಚೆ ಇತ್ಲೆ ಘಾತಕ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಸ್ಯೆತ್.

NK02

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಘಾಲಾ. ವೂಹಾನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಿಷಾಣುಂಚೆರ್ ಸಂಶೋಧನ್ ಕರ್ಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಪೆಂಗ್ ಝೊ ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೀ, ಪಾಕ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಷಾಣು ರೋಧಕ್ ಸ್ಟಿಂಗ್-ಇಂಟರ್‌ಫೆರೊನ್ ಪಾಧ್‌ವೇ ನಾಂವಾಚೊ ಪ್ರತಿಕ್ಷಮತಾಚಿ ವಾಟ್ ಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾ  ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಕ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಸಕತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾತಾ, ತಿ ಪಿಡೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪುರೊ ಆಸ್ತಾ. ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಮ ಸಕ್ತೆಚೊ ತೀವ್ರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಚುಕಯ್ತಾತ್. ಪಾಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲೊಂ ವಿಷಾಣು ವಿರೋಧ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಪ್ರತಿಕ್ಷಮ್ ಸಂಸ್ಥೊ ವಿಷಾಣುಂಚೆರ್ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲೊ ಚಡಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ತೀವ್ರತಾ ಉಣೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜೀವ್ ರಸಾಯನಾಚಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪ್ರತಿ ಹಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮರ್ಯಾದಿತ್ ರಾವ್ತಾ. ಪೆಂಗ್ ಝೊ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಸಹಕರ‍್ಯಾಂನಿ ‘ಸೆಲ್ ಹೊಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್’ ಹ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೊಧ್ ನಿಬಂಧ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತು ಫಕತ್  ರೆಬಿಸ್ ವಿಷಾಣು ಮಾತ್ರ್ ಪಾಕ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಡಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳಾಂ.

ಹೆ ವೈರಸ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಷಾಣು ಆನಿ ತಾಚಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆಶ್ರಯ್‌ದಾತಾ ಹಾಂಚಿ ಸಹಉತ್ಕ್ರಂತಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿಷಾಣುಂತ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಆಶ್ರಯ್‌ದಾತಾ ಪ್ರಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಯುಕ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾಚಾ ಉತ್‌ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ವಿಷಯ್ ಖಾಯಾಮ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಷಾಣು ಆನಿಕೀ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚಿ ಅನುವಂಶಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಡಿಎನ್‌ಎ ವ ಆರ್‌ಎನ್‌ಎ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆ ಚಡುಣೆ ನಾಸ್‌ಯಿ ಜಾತಾತ್ ಪುಣ್ ಅಶೆಂಯ್ ಘಡ್ತಾಗೀ ವಿಷಾಣುಂಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾತಿ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಜಾತಿಕ್ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ಯೆತಾ. ವೂಹಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಷಾಣುಂಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಕ್ಯಾಂಚೊಂ ಪೇಶಿ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ಪೇಶಿ ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಕ್‌ಯಿ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಕ್ಷಮತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಲೆಕ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ರಾನ್ವಟಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅಂತರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರೀ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಜಾತಿ ದ್ವಾರಿಂ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಕ್ರಮಿತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

:: ಮರಾಠಿ : ಡಾ| ಕಿಶೋರ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಿ ಆನಿ ಡಾ| ಸುರೇಶ್ ಬಾಗ್ವತ್  ::

►  ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ : ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

75% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.