Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊಚ್ಚ್ ಆವ್ಗುಣ್

ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಚ್ ತಾಚಿ ವೀಸಾ ರದ್ದ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ದಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿಕ್‌ಯ್ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ವೀಸಾ ರದ್ದ್ ಕರ‍್ಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಸರ‍್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಮಂಜೂರ್ ಕರ‍್ನ್, ತಾಂಚೆರ್ ದಸ್ಕತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಓಮಾನಿ ಸಾರ‍್ವಜನಿಕ್ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಾಗಿಂ ದಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರೀಟಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಂವೆ ತಾಂಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

CK01

” ಹೆಂ ದಫ್ತರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ… ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗೊ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಠಿಕಾಣೊ…..” ರೀಟಾ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಚ್, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಬಾಟೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸದಾಂಚೆ ಸವಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಯ್! ” ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ವಾಪರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಜಾಗೊ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಭುರ‍್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪುಣೀ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ…. ಬೊಗ್ಸುಂಚಿಂಯ್ ನಾ…… ಹ್ಯಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾ…. ಭಾಗೆವಂತ್ ಬಾಪಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಸಿಯ್ ನಾ….ಹಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಮಿಲಾವಟ್ ಆಸಾ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ……ಸಯ್ತಾನಾಚಿ ಮಿಲಾವಟ್…. ಭುರ‍್ಶೆ ಕಂಚೆ….. “

ಜೊನಾಥನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಶ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾ ವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಸಾಧಾರ‍್ನ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ‍್ಗಾಚಿ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂತ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ವೆಳಾರ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂತ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ದುರಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಬರಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚ್ಯಾ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಹಂತಾನಿಂ ವಿವಿಧ್ ವರ‍್ಗಾಚೆ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತಿನ್ಶಿಂ ಜಣ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಮಸ್ಕತ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ ಮಸ್ಕತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಗಾವಾನಿಂ ಆನಿ ಶ್ಹೆರಾನಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಚಲ್ತಾಲಿಂ.

ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಂದ್ಯಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮೊಲಾಂ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ನವಿಂ ಕಾಮಾಂ ಘೆಂವ್ಚಿ, ತಿಂ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೊರ‍್ಚಿಂ ಆನಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾ ಥಳಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವೊರ್ರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಂಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ಚೆ ಆನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ರೀಟಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ನವ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ತಾಂಕಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ತಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುರಾ ಜಾಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಗರ‍್ಜೊ ತೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಓಮಾನಿ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ರೀಟಾಕ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪುಣ್, ಹರ‍್ಯೇಕಾ ದಸ್ತವೆಜಾಕ್ ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಓಮಾನಿ ಪೊಷಕಾಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಓಮಾನಿ ಪೋಷಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್ಚ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ. ರಿಟಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮೀಸ್, ಮಂಗ್ಳಾರಾ, ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾನಿಂ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನೊವೆನಾಂ, ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಜೀಣ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರ್‌ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್‌ಯ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ತಾಚೊ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್. ಅಸಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವೊರ‍್ವಿಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಇತ್ಲಿ ಉದರ‍್ಗತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವೊರೆಂಸಾಂವಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವ್ ವಿಘ್ನಾಂತ್ಲೆಂ ದೇವ್ ರಾಕೊನ್ ವೊರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೊಚ್ಚ್ ಭರ‍್ವಾಸೊ ಆಸಾ. ಪ್ರೇಜ್ ದ ಲೋರ್ರ್ಡ್…”

ಜೊನಾಥನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಶಾರ್. ಆವಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ತರ್‌ಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಇಗರ‍್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಮಜತ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ತಾಣೆಂ ಇಜ್ನೆರಾಚಿ ಸನದ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸನದೆಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾವಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಮಾಂಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯ್ ತಾಂತು ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಯಾ ಘರ್ರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉರಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಹುಟ್ವಳ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ತರ್ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿಪೇರಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಖರ‍್ಚಾತಾಲೆ. ಜೊನಾಥನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಒಮಾನಾಕ್ ನವೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಂತ್‌ಯ್ ನವೊಚ್ಚ್ ತರ್‌ಯ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ಶಿಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತಿಯೆಣೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ವಿವರ್ ತಾಕಾ ದಿಲೊ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಸಾಂಗಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ತೊ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವೊರ‍್ತ್ಯಾ ಇಮಾನ್‌ದಾರೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ಜೊನಾಥನ್ ರೀಟಾಚ್ಯಾ ಕಟಿನ್ ಹಾತಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಂಪಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಪಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಮೆಲಿ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ತರ್‌ಯ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಂವ್ಕ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಟಿಂ ಪುಡೆಂ ಪಳಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್ ದಾಡ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೊರ‍್ವಿಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊರ‍್ನಿ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ” ಹಾಂವ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ದಯ-ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾಕಯ್ನಾ. ದಾಕ್ಷೆಣ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ತರ್ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನಾ.” ತಾಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತರ್ ಜೊನಾಥನಾಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕಸಲೊ ?

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಿಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಜೊನಾಥನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ವಾಪರುನ್ ಭುರ‍್ಶಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ಅಸಲಿಂ ಭುರ‍್ಶಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಂಯ್ ಬಗರ್ ಮ್ಹಾ-ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೀಟಾ ಅಪ್ಲೆಂ ಹರ‍್ಧೆಂ ಪುಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ತಸಲೆ ಭುರ‍್ಶೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ತಸೆಂ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಿಟಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ಲಿ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿ ರೆಗ್ರೊ ಕಟಿನಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಕಟಿಣ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್. ತಸಲಿ ಕಟಿಣಾಯೆಚಿ ರೆಗ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊಣ್ಂಚ್ಚ್ ಕಾಮೆಲಿ ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

CK07

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾ ರಜಾ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕೀ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ರಜಾ. ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಜಮತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತೀ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಮತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ಚ್ ಘರಾ ವೆತಾಲೆ.

ಸನ್ವಾರಾಂಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ರೀಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಚಡಾವತ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪಳವ್ನ್ಂಗೀ ಯಾ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಿನ್ಸಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್‌ಚ್ಚ್. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಏಕೇಕ್ಲೆಚ್ಚ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ಜೊನಾಥನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ರೀಟಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಾವಿ ವಾಪಾರುನ್, ಜೊನಾಥನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಕ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶೀದಾ ಜೊನಾಥನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಿಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಜೊನಾಥನ್ ಪಿಂತುರ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ತೆಂಯ್ ’ಭುರ‍್ಶೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ’ ಪಿಂತುರ್. ಭುರ‍್ಶೆಂ; ಹಳ್ಶಿಕ್ ಯಾ ಸಾದಾರ‍್ನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ. ರಿಟಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಂತ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಶ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಬೊರೊಚ್ಚ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಣೆ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಅಡ್ವಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಬೊಬಾಟೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ” ಬಂಧ್ ಕರ್ ತೆಂ ಭುರ‍್ಶೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್….. ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್ಚೊ ನಾ…. ತುಜ್ಯಾ ತಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ….. ಕಟಿಣ್ ಭುರ್ರ್ಶೊ ಮನಿಸ್ ತುಂ…..”

ಜೊನಾಥನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕಾ ರೀತಿಚಿ ಲಜ್‌ಯ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವೊರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಭ್ಯೆಂ. ಭ್ಯೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ದಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಅಸ್ತಿರತಾ ಮತಿಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಾಣ್ಸಿರಾಶಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ತೊ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ರಡ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ…. “ಸೊರ್ರಿ ಮೆಡಮ್…. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ….. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್….” ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೊ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಚೂಕ್ ನಂಯ್…. ಬೆಕೂಫಾ….. ತುಂವೆ ಅಫ್ರಾದ್ ಕೆಲಾಯ್…..ಬಿರಾಂಕೂಳ್ ಅಫ್ರಾದ್….. ತುಂ ದುಬ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಲೊಕಾನಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ…… ತುಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ……. ಪುಣ್, ತುಂ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ…… ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಿ ಜಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಅಸೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ? ದೋನ್ಂಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ; ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಿಂಜ್ವಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಹೆಂ ಪಾತಕ್ ರಡಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ…. ಪುಣ್, ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ…. ತುಕಾ ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್‌ಯ್ ನಜೊ… ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್‌ಕಾರ್ …. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್‌ಕಾರ್…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಮನಿಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಧೈರ್ ತರ್‌ಯ್ ಕಸೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ ?”

ಜೊನಾಥನ್ ಅಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವೊಳ್ಕೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತರ್‌ಯ್ ರಿಟಾಚ್ಯಾ ಕಟಿಣಾಯೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್ ನಾ. ರಿಟಾನ್ ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಸೆಂಚ್ಚ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ, ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ.

♦  ♦  ♦  

ತಾ ದಿಸಾಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚಾಯ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಯ್ಟಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ವೆಚೆಂ ಮನ್ಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಚಿಂತ್ನಾ ಗೊಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ ಜಾಳಾಕ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸೊಡಯ್ತಾಲೊಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ತರ‍್ನಾಟ್‌ಪಣಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ …. ಜೊನಾಥನಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ತಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ.

ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡಿಜಯ್ ಆನಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಭಾರತಾಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ದಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸತ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾ ರಾಶಿಕ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

CK02

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಜೊನಾಥನಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ….? ಕೆಲ್ಯಾ ತರ್ ಕಸಲಿ ??? ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ??? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜವಾಬ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

ರಿಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಆಕಸ್ಮತ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್…. ಮತ್ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾ….

ರಿಟಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಅಫ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾ-ಪಾತಕ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂಚ್ಚ್ ಜೆಜು ಪರತ್ ಪರತ್ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಮೆಲೊ…ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜೊನಾಥನ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕೊನ್, ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಸುಲಬ್ ಸಾಧನಾಂಚೆರ್ ಗೆಲಾ. ತೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಂಯ್…. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್, ಸರ‍್ವ್ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾನಿಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ತೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂಯ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ…. ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊ…..

ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ…. ಕಟಿಣಾಯೆಚೆಂ ಸವಾಲ್….ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಚಲೊನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಉಸ್ತುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್….

ಹಾಂವೆ…. ಹಾಂವೆಂಚ್ಚ್ ತರ‍್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಕಿತೆಂ ? ಹಾಂವೆಂಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಶ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ ? ಪಳಯ್ಲಾಂ….. ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ…..

ತೆದ್ನಾಂ, ಹಾಂವ್ ತರ‍್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾನಾ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೌಲತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ; ಪುಣ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಆವ್ಗುಣಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆದ್ನಾಂಯ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಯಾ ತರ‍್ನ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸುಡಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ …. ಆಮಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಾಂಬ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಬ್ಳೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…. . ಜೊನಾಥನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಮಿಂ ’ದುಬ್ಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಂಬ್ ’ದುಬ್ಳೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಆಮಿಂ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ದುಬ್ಳೆಂಪಣ್ ಪುಣೀ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೆ ಉದೆತಾತ್. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೇಜ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಯ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೆಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವೊರ‍್ತೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಬಾಬ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ಸದಾಂಯ್ ಕಾಮ್ಂಯ್ ತಾಂಕಾ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ವಚೊನ್ ಬಿಯೊ ಸೊಲ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ಂಯ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ತೆಂ ಕಾಮ್ಂಯ್ ಖಯಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖರ‍್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಬಾಬಾಕ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸವಯ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತೀ ತೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ !!

ಆಮಿ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ. ತ್ಯಾ ಆಟ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಕರ‍್ಚಿ ಉರ‍್ಡೊಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗೀಮಾಂತ್ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆವಾಣ್ಂಯ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಸೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ಬಾಪ್ಪುಚಿ ಕುಮಕ್ ತಾಣಿಂಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ಭಾಸಾಯ್ಲಿ. ಜಾಂವ್ಚೆ ಫೀಸ್ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಪೊಲಿಟೆಕ್ನಿಟ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸರ‍್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖರ‍್ಚ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ದೂದ್ ಆನಿ ರುಲಾಂವ್ ಯಾ ಗೊಂವಾಚೆ ಪೊಳೆ ಚೆಟ್ಣಿ ಯಾ ಹುನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಸರ‍್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವೊರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ‍್ನಾಟ್‌ಪಣಾಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್, ಬಸ್ಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೆಗೆನ್ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಮ್ಳಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ವೊಡ್ಣ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಬರಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಯ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೆಚ್ಚ್. ಹಾಂವ್ ಉಬ್ಯಾ ರಾವೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್, ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಸ್ಚೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತೆದ್ನಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್‌ನಾ, ತೆ ಬೂಕ್ ಪಳಯ್ತಾಂ ಪಳಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಉಡಿಯೊ ಚಡ್ಲ್ಯೊ. ತಿಂಚ್ಚ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಪರತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಪಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಳವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲೊಂ ತರ್ ತಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲಿಂನಾಂತ್. ತೆ ಬೂಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಪರತ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಕ್ ಪರತ್ ದಾವ್ಲೊಂ. ಪರತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ. ಪರತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಬೂಕ್…. ಪರತ್ ತಿಂಚ್ಚ್ ಪಿಂತುರಾಂ….. ಆತಾಂ ಆಶಾ ಚಡಾತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ಬೂಕಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ ಪಳಂವ್ಚಿ….. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಧೈರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ. ತೊ ಕಾಳೊ ತಮ್ಳಾಂಚೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗೆಲೊಂ…. ಆನಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ…. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಳ್ಕಿಚೆ ಕೋಣ್ಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪಳವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಹಾತಿಂ ಧರುನ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಮ್ಳಾಚ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಕಾನಡಿ ಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್….. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್….. ತುಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಸಾಲಾ ಆಸಾ ಹಾಂತುಂ…. ಟೊಮೆಟೊ ಬರಿ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ….. ಹಲ್ವಾ ಬರಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಗೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್……” ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಪಕ್ವನ್ ಚಾಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಖುಶಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಯ್ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತೊ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಜಯ್ ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದಮ್ಡಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತರ್‌ಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಸೆ ?? ತೊ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೊ…!!!! ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ’ಪಾಂಚ್ ರುಪಿಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಉಜೊ ಹಾಡ್ಚೊ ಬೂಕ್ ಹೊ…. ಧರ‍್ಮಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ಚ್ ಮೆಳಾನಾ…. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡ್…… ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆ….. “

ಬೂಕ್ ತಾಣೆಂ ವೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಶಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಮೋಲ್…. ಪುಣ್, ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ರುಪಿಯಾಂಕ್ ಕುಡಿಂತ್ ಉಜೊ…. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟೊಂಕ್ ಆಸಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಖ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ ತರ್ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾನಿಂ ಕಿತೆಂ ಪೂರಾ ಆಸೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆ.

ಆತಾಂ, ಪಾಂಚ್ ರುಪಿಯಾಂಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾದ್ರಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಲೆಕಾಚೆ – ಜಾಯ್ ಪುರ‍್ತೆ. ಸರ‍್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಾಚೊ ಪಾಸ್ ಆನಿ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಜೆವಾಣ್, ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಲೆಕಾ ತೆಕಿದ್ ಪಯ್ಶೆ….ಹಾತಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳಾನಾಂತ್….. ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಯ್ ನಾ… ತರ್ ಆತಾಂ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಚೊರಿಚ್ಚ್ ಕರಿಜಯ್….. ಚೊರಿ ಕರ‍್ಚಿ …. ಆನಿ ತಿಯ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ….

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಆಜ್ ನವೆ ಬೂಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ. ನವಿಂಚ್ಚ್ ಚಿತ್ರಾಂ… ನವಿಂಚ್ಚ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ….. ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಆಂಗಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಕೆದ್ನಾ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ನಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ; ನಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರಿಂ ಕೊಣ್ಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಬುಕಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರ‍್ಲೆ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವೆ ತೊ ಬೂಕ್ ಘೆತ್ಲೊಚ್ಚ್. ಪಾಂಚ್ ರುಪಿಯಾಂಕ್ ದಾಯ್ಜ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾತಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾವಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಗುಡೊ ಮೆಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಹಾಂವೆ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ.

CK05

ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಜಿವಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಆನಿ ಪಾನಾಂ ಪರ‍್ತಿತಾನಾ ಜಿವಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೊಂ. ವಿಶ್ವೆಯ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್….. ಹಾತ್ ಖಂಯ್ ಪೂರಾ ಗೆಲೆ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ…..

♦  ♦  ♦ 

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ, ರಾತ್‌ಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಬಾಬ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬಾಬಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ; ಕಸೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಸತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಬಾಬಾನ್ ತರ‍್ನಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಚಿರ‍್ಡಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್ಚ್. ಶಿಕ್ಪಾ ಬೂಕಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ’ತೊ’ ಬೂಕ್ ಬಾಬಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ಬಾಬಾನ್ ಬೂಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲೊ. ತಾಣೆಂಯ್ ಪಾನಾಂ ಪರ‍್ತಿಲಿಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆಯ್ ರುಂದಾಲೆ. ತೊಯ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ ತಸೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ – ” ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ‍್ನ್, ತಾಂಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಚರಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ…. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಅಸೆಂ ಕರಿನಾ…… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಸಿನ್ ವೊರಾಜಯ್ ಆನಿ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್…. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಹಾಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಚಿ ಮತ್ ಬದ್ಲಿಜಯ್…..”

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆವಾಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ನಿದೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಖಾಲಿ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಹಾಂವ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ… ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ನಿದ್ಲೊಂ……ಬಾಬಾಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ತ್ಯಾ ಬೂಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಚಾಕ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಜಿವಾಂತ್ ಜಿವೆಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಬಾಬಾಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ ದುಖ್ತಾಲೆಂ. ದೊಳೆ ಘಸ್ಟಿಲೆ. ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಪಾತಳ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ….

ಆವಾಜಾ ವಿಣೆಂ ಬಸೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ…

ಬಾಬ್ ತ್ಯಾ ಮಿಣ್ಕುಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ…

ನಿದೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ….. ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ….

ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ

ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಜಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…

ಬಾಬ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಬೂಕ್, ತ್ಯಾ ಮಿಣ್ಕುಳ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ಲಿಪೊನ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ…… ಆನಿಂ…

♦  ♦  ♦ 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ದಿಲೆಂನಾ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ…… ಬಾಬಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

ತಿಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಂಪೊ …..ಪಯ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ‍್ಕಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ…. ಮತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ತಸೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊಣ್ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ….

ದಾಕ್ಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆಮಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತರ‍್ನಾಟೊ ಕಾಜಿತೊರ್ ಆಮ್ಚೊ. ವೊಡ್ದ್ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಕ್ ತೀನ್ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾಣಾರಿ ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಚೊರ‍್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಭುರ‍್ಶ್ಯಾ ಬೂಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಶ್ಯಾಪಣಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ತಪ್ಶೀಲ್ ವಿವರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಭಗ್ಸಾಣೆಂ ದಿಜಯ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಆಡ್ ಕರ‍್ನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಭಗಾನಾ ತಸೆಂ ಯಾ ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚಿ ತಸೆಂ…..

ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್, ಕುಮ್ಸಾರಾಚಿ ಖರಿ ತಯರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬೂಕಾನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್‌ಯ್ ತಾಂತು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕುಮ್ಸಾರಾಚಿ ತಯರಾಯ್ ಹಾಂವೆ ವಾಚ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ….. ಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಚೆರ್ ಯೆದೊಳ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಜ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲಿ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಉಚಾರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾತ್ಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾಲೊಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಹರ‍್ಧ್ಯಾರ್ ಖಂಚಯ್ಲೆ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಟಿಣಾಯೆಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸುರ‍್ವಿಲ್ಲಿ ಉಚಾರ‍್ಣಿ ಜಾಲಿ.

“ಹಳ್ಶಿಕ್ ವಾಚ್ಲಾಂ……… ” ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಪೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೊಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಸಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರ‍್ಚಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಜೀಬ್ ಬರ‍್ಫಾಂತ್ ಬುಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಚೊರ‍್ಲಾಂಯ್…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿದ್ವಿಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊಂ.

“ಹಾಂ ! ಪಾದರ್ …..ಹಾಂವೆ ಚೊರ‍್ಲಾಂ…..ವ್ಹಯ್ …ಚೊರ‍್ಲಾಂ…. ಪಯ್ಶೆ….. ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್….! ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾ….. ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಹಳ್ಶಿಕ್ ವಾಚ್ಲಾಂ …. ಹಳ್ಶಿಕ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ….. ” ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

CK04

“ಆನಿಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರ‍್ನಿ ಕೆಲ್ಲಿಯ್…. ತುಜ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್….???” ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ…..

ಹಾಂವ್ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾತಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳಯ್ಲೆ. ’ವ್ಹಯ್..’ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿಯ್ ಜವಾಬ್ ನಾ ಜಾಲಿ…. ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ…..

ಹೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸದಾಂಚಿ, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್, ಆತಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ತಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವ ನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸವಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ವ ನಾ ತೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ….. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ಚ್ ಗೆಲೊಂ….. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೌನ್ ಜಾತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಬ್ಸುಲುಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಕುರ‍್ಪಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರಾಜಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತಾಣೆ ದಿಲೆಂ ನಾ. ಕುಮ್ಸಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ಪ್ರಾಜಿತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಮುಗ್ದುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಇಗರ‍್ಜೆಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಜಾತಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ‍್ಸಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ತೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಗೂಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ಚ್ ತೊ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ.

” ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತುಂವೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಜಯ್….” ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

“ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪುರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಕೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿಂಯ್ ಉಚಾರ‍್ಚೆಂ. ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಮನ್ಶಾ ಸಹಜ್ ಗೂಣ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತರ‍್ನಾಟ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ಕರ‍್ನ್ಯೊ ಸಹಜ್…….. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ತುಂವೆ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ಚೂಕ್…. ಪಾತಕ್…. ಆತಾಂ ತುಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲಾಯ್ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ತುಕಾ ಭಗ್ಸಿಲಾಂ…… ಸಮಧಾನೆನ್ ತುಂವೆ ಘರಾ ವಚಾಜಯ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಸಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕರಿಜಯ್…. ದೇವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ…..”
ಖಂಯ್‌ಗೀ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬೂದ್‌ಬಾಳಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತಸೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ.

ತರ್‌ಯ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ ತಸೆಂ ಹಾಂವ್ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ತಾಲೊಂ….. ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಧಾನ್ಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಫಾದರ್ … ” ರಡ್ಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ” ಹಾಂವೆ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್….. ಹೊ ಬೂಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಚೂಕ್….. ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ…. ಪುಣ್, ಬಾಬಾನ್ಂಯ್ ತೊ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಲಾ….. ಆನಿಂ….”

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಾವಯ್ಲಿಂ ಮುಖ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ.

“ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚೊ ಕಾಳೊ ಅವ್ಗುಣ್ …. ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್ ಯಾ ಅವ್ಗುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್…. ತರ‍್ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕರ‍್ನೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಗಡ್ ನಾ….. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತೊ ಆಸ್ತಾ …. ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾತಾ…… ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ….. … ತುಜ್ಯಾ ಬಾಬಾನ್ ಹೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ನಂಯ್…… ಸೈಂಭಿಕ್ ವಾದಾಳಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಯಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ…..ಪಡ್ತಾ…. ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ತೊ ದಿತಲೊ….. “

ಹಾಂವೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ದುಖಾಂ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊಂ.

“ಮನಿಸ್‌ಯ್ ಏಕ್ ಮನ್ಜಾತ್ ….” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಚ್ಚ್ ಮುಖಾರ‍್ಸುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ” ಹೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾತ್ಂಚ್ಚ್ ಆಸಾ….. ದೆವಾನ್ ತೊ ಘಾಲಾ ಯಾ ಸ್ರಷ್ಟೆನ್ ತೊ ವಾಂಟ್ಲಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ…. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಗೂಣ್ ತೊ ……..ಮೀಟ್ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ….. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶಾಥಂಯ್ ಹೊ ಆಸಾಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನ್ಶಾ ಸೈಂಬಾಚೊ ಗೂಣ್ ತೊ….. ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ…….ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ‍್ತ್….. ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ ಆನಿ ಕರಿಜಯ್‌ಚ್ಚ್……… ದೆಕುನ್ ತುಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ…”

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಖಂಚ್ಲಿಂ….. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ….. ’ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಮನಿಸ್…….!!!!’ ಮತಿ ಗೊಪಾಂತ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರತಿದ್ವನಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ….. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಪುಣ್ ಎಕಾಯ್ ಸವಾಲಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊಂ. ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ.

“ಆಯ್ಕ್….. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ…. ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಜಯ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.. “

ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಹಾತಾನ್ಂಚ್ಚ್ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಕಾನ್ ಆನಿ ಮತ್ ಉಗ್ತಿಂ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

” ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಥಂಯ್ ಆನಿಂ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ‍್ಷಣ್ …ಹೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್ … ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಗೂಣ್ ….ಸರ‍್ವಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ… ಆಸಾಜಯ್‌ಚ್ಚ್…. ಮನ್ಜಾತಿ ಥಂಯ್ ಆನಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ….. ಹೊ ಗೂಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಚೊ ವಾಂಟೊಗೀ???…. ತಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಚೊ ವಾಂಟೊ ತರ್ ತೊ ಪಾಡ್ ನಂಯ್….. ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಅವ್ಗುಣ್ಂಗೀ ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ… ಯಾ ಸ್ರಷ್ಟೆಚೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ರಚನ್ಂಗೀ?….. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ…. ಪರಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್…. ಮನಿಸ್ ತ್ಯಾ ಗೂಣಾಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ… ಮನ್ಜಾತ್ ನಂಯ್…. ಮನ್ಜಾತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಕರ‍್ಶಣ್ ಭಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವೆತಾ ಕಸೆಂಯ್ ವೆತಾ… ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮನ್ಜಾತೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್… ಪುಣ್, ಮನ್ಶಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್… ತಾಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ನೇಮಾಂಚಿ ಗಡ್ ಆಸಾ….ನಿಮಮಾಂಚಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಸಾ ನಿರ‍್ಬಂಧನ್ ಆಸಾ….. ತೆಂಚ್ಚ್ ಪರಕ್….. ಜೆದ್ನಾಂ, ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಗರ‍್ಜ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡಿತ್ ತರ್, ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಪಡ್ತಾ…. ದೆವಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ತಾ….ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಕುಸ್ಕಾತಾ….. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕ್ರನಾಂತ್‌ಯ್ ಸಲ್ವಾತಾ….ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಪಡ್ತಾ…. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಕುನ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಜಾತಾ….. ಹಾಂವ್, ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ಂಯ್ ತ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್ತಾಂ ಯಾ ಸಾಂಪಾಡ್ಲಾಂ…. ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ರ್ಣ್ ಸಹಜ್ ಆನಿ ಸತ್…. ಪುಣ್, ತಾಂತು ಸಲ್ವೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ…..ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ…. ತ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಸಾ…. ತ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧೈರ್‌ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ…. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ….. ಹ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಂತ್ ತುಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ವೆಚೆಂ ನಾ….. ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಚೊ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಲೊ…. ತುಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾತ್…..ದೆಕುನ್, ಆತಾಂ ತುಂವೆ ಚಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಧ್ಯಾನ್ ದವರಿಜಯ್….. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್, ಹ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್ ಅವ್ಗುಣಾಕ್ ಕಸೆಂ ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ತುಜೆಸ್ತಕಿಂ ಕಳೊನ್ ಯೆತೆಲೆಂ…. ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ಂಯ್ ತುಂ ಜಿಯೆತಲೊಯ್…. ಕಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಸ್ತಕಿ ತೆಂ ತುಕಾ

ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ…. ಮನ್ಶಾ ಸಹಜ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಗೂಣ್ ತುಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಲೊ….”

ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಉಟ್ಲೊಂ ಆನಿಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೆಂ ನಾ.

♦  ♦  ♦ 

ಜೊನಾಥನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಕಾಮಾತ್ಲೆಂ ಕಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಟಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಜಿಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರೀಟಾನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ದಫ್ತರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಿಟಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್. ಜೊನಾಥನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವೊರ‍್ತೆಂ ಆನಿ ಭುರ‍್ಶೆಂ ಪಾತಕ್. ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಭಗ್ಸಾಣೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಜೆಜುನ್ ಖುರ‍್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಅಸಲಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಚ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಬಡವ್ನ್ ತೆಂ ಉಚಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಶ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಂಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ವಚಾಜಯ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ತಿರ‍್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ..

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂ ಉಲಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್, ಜೊನಾಥನಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೀಟಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಝಗಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ಚೆಂಯ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ…. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್….. ರೀಟಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ – ಜೊನಾಥನಾನ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ತಸಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಳವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಗಂಭೀರ್ ರಿತಿಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾನಿಂ ತಸೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್…. ತಿ ಏಕ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಂಯ್…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ‍್ಕಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂನಾ….. ತೆಂಯ್ ರೀಟಾ ಹುಜಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್‌ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

” ತುಂ ಕಸೆಂಯ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ರಜಾರಾಕ್ ವಚಾನಾಂಯ್…. ಸಾಂಜೆಚೊ ಆಮೊರಿ ತೇರ‍್ಸ್ ತುಕಾ ನಾಕಾಚ್ಚ್….. ದೇವ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಸ್…. ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್…. ತುಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಭುರ‍್ಶೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಲೊ…..” ತಾಚಿಂ ಆಖ್ರೇಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ದೆವಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ರೀಟಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ….

ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಜೊನಾಥನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಸರ್ …. ಹಾಂವೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ….????” ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಮೌನ್‌ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಪ್ಯೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜೊನಾಥನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ತೊ ಚಿಂತುನ್ಂಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ, ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್. ” ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ….. ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ವ್ಹಯ್ ವ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್….. ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಂಯ್….. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ತರ‍್ನಾಟೊ ತಸೆಂ ಕರ‍್ತಾ….. ಆನಿ ತೆಂ ಸೈಂಭಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಕರ‍್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಚೆಂ….”

CK06

ಹಾಂವೆ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. “ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣ್; ಮನ್ಶಾ ವೊಡ್ಣಿ; ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಕರ‍್ನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್…. ಪುಣ್, ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಆಧಾರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿಂ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಘೆಜಯ್… ” ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ….

ಚೂಕ್.. ಅಪ್ರಾಧ್….. ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್….. ಪಾತಕ್… ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಕರ‍್ನಿ…. ಆನಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾ ಮಧೆಂ ತಫಾವತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ…. ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ಗೂಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್…. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್….. ಆತಾಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ‍್ನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್…

“ಜೊನಾಥನ್…. ಮನ್ಶಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾ…. ಸೈಂಭಿಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂ ಥಂಯ್ ಆನಿಂ ಮನ್ಜಾತಿ ಥಂಯ್ ಆಸಾಚ್ಚ್….. ಪುಣ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ತ್ಯಾ ವೊಡ್ಣೆಂ ಥಂಯ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ…. “

ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಿತೊರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್, ಹಾಂವೆ ಜೊನಾಥನಾಕ್ ದಿಲಿ.

ತಾಕಾ ಅರ‍್ತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ

” ಆನಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ತಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್…. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂವೆಂ ದಫ್ತರಾಂತ್ ತಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ …..” ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಗೆಲೊಂ

ಜೊನಾಥನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ….

” ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡಿನಾ….. ಬಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ನಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ’ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಯ್ಟಾರ್’ ತುಕಾ ’ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್’ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಂ… ತುಂವೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ದಾಡ್ತಾಂ….”

ಜೊನಾಥನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ‍್ಲಿಂ…. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊನಾ ಜಾಯ್ಜಯ್….

ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂಚ್ಚ್ ರೀಟಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ….

ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ – “ಆಜ್ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್, ತುಜೆಂ ಪಾತಕ್ ರಡಾಜಯ್…. ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಜಯ್….. ತುಜಿ ಜೀಣ್ ಬದ್ಲಿಜಯ್……ಖರೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜಯ್…..”

ರಿಟಾನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ರಿಟಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಕೂಡಾ ಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಡ್ಘಡೊ ಪುಟ್ಲೊ …….

ಜೊನಾಥನಾಕ್ ಕೂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

87% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Well written Clary bab, the moral of forgiveness and repentance is well described. A real life situation well portrayed.

  2. Florine Roche

    Good one Clarence. Most of us go through a similar situation in life. A reality check.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.