ದೆವಾಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್

ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ನಾ ತರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಸೊಭ್ ನಾ, ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ನಾ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಸಾಹಿತಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಲಾಂ. ಸಾಹಿತಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಪತ್ರ್ ಲಿಖ್ಚೆಂ ತರಿ ತಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಲಿಖ್ಪಿ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಉತ್ರಾಂ ಯಾ ಸಬ್ದ್ ವಿಂಚ್ತಾ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಪತ್ರ್‌ಚ್ ಸಾಹಿತಾಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತರ್, ಅಸಲೆಂ ಬರಪ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಎಕ್ ಅದೃಶ್ಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ? ಹ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ಎಕ್ ಮ್ಹಾಲಿ ಪುಣಿ ಆಸಾ? ಯಾ, ದೇವ್‌ಚ್ ಯಾ ವೊಡ್ತಾಚೊ ಅದೃಶ್ ಮಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತಾ?

ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಚಿಂತಪ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಕೋಣ್ ತರಿ ಉತ್ರಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ತೊ ಬರವ್ಪಿ ವಾಪರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಸಕಾನಾಂವ್. ಪುಣ್ ತಿ ಭಾಸ್ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ನೀಜ್ ಆನಿ ನಯ್ಜ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾತಾನಾ, ಹೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ನೀರಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಂಚೊಯಿ ಲೇಖಕ್ ಸೊಡಿಸೊ ನಾ, ಆನಿ ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಫುಲೆರಿ ಜಾತೆಲಿಚ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ನ್ಹಯ್ಂಚ್.

ಆನಿ ಅಸಲೊ ವಾಪರ್ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಅಖಂಡ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸೆಚಿ ತಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಎಕ್ ವೋಪ್ ದಿತಾ, ಜಾಕಾ ಆಮಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರ್ವಣೆಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಿತ್ ಆನಿ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚಿನಾಂವ್ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ತಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ದೆಕಿ ಹಾಡಿಜೆಚ್ಚ್: ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಆಮಿಂಚ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಕ್‌ಚ್ ದೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಎಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ’ಚಂದ್ರಾಕ್ ಆಶೆನಾಕಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಪಳೊವ್ಯಾಂ. ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಗಿರು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಮಿಂ ಭಂವ್ತಾಂವ್. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ರಶಿಯಾನ್ ಚಂದ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ್ ಎಕ್ ಕೃತಕ್ ಗೃಹ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾಂನ್ ಥರ್ತರೊನ್ ಗೆಲೊಂ, ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ರಶಿಯಾನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಪಗೃಹ್ ‘ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್’ (ಚಿತ್ರ್ ಪಳೆಯಾ – Sputnik 1 was the first artificial Earth satellite. The Soviet Union launched it into an elliptical low Earth orbit on 4 October 1957, orbiting for three weeks before its batteries died, then silently for two more months before falling back into the atmosphere)

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ದೆಗೆನ್ಂಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೋನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಚಂದ್ರ್ ಉದೆತಾನಾ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿ ಹಾಂವೆಂ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ನವೆಂ ಗೃಹ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ತರಿ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭೆಂ ಆತುರಾಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆತುರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಆತಾಂಯಿ ಜೀವಾಳ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್‌ಸಬಾರ್ ಅಂತ್ರಳೀಕ್ ನವಾಲಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಆತಾಂಯಿ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಉಟ್ಟಾ ಸವಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್‌ಚ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂದ್? ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್? ದೇವ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿಚೊ ಮ್ಹಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹರ್ ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ತಾಣೆ (ದೆವಾನ್) ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾಲನ್ ಪೊಷ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ತಾಂವ್. ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನ್ಹಯ್? ಮಾತ್ಸಿ ಸದಿಳಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಲ್ಬೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾಂ: ಆಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊದ್ನಾಂಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಹಿ ಪ್ರಿತುಮಿ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಪುರಾತನ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ (ಯಾ ಚಡಿತ್) ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಕರ್ತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. Have we created something from NOTHING? ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ರಚ್ಲಾಂ? ಜವಾಬ್ ಮಟ್ವಿ ಆನಿ ಸಾದಿ : ನಾ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಾಪಿಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಅರ್ಥ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾಚೊ? ಚಾರ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮಿಲಿಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ’ಕೊಣೆಂಗಿ’ ಹಿ ಪ್ರಿತುಮಿ ರಚ್ಲಿ – – – ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಚಂದ್ರ್ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ, ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ ನಾ, ತಾಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ವೆಲಿ ನಾ? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಸಂಗಿಂ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಂಗಿ ಆಮಿ ದಿಂಬಿ ಮೊಡುನ್ ಪರತ್ ವಿಕಾಸ್ ವಾದಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮಿಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್, ತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ಪುಣಿ ಜಾಯ್.

ಸಮತೋಲನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗಾಂಟ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪರ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತ್ರುಮಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಕೋಣ್ ತರಿ ಮ್ಹಾಲಿ ನಾ ತರ್ ಕಸಲಿ ಗತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಬಿಲಿಯಾ (ಯಾ ಚಡ್) ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಮಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ? ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮಿಚೆರ್, ಆಮಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಂನಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಚಂದ್ರಾಕ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಪಳೊವ್ಯಾಂ, ತೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸೆಜಾರಿ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಆಮಿ ಕವಿಂನಿ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾ, ಪ್ರೇಮಿಂನಿ ತಾಕಾ ವಾಖಣ್ಲಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ತ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಆನಿ ತೆಲ್ತ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಕರೋಡಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ. ಬರೆಂ ಪುಣ್ ಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ಮೇಟ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಸಲಿ ಕಾಂಯ್ ಸೊಬಾಯ್ ಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ. ಚಂದ್ರಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಹೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯಾ ದಿಸುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆನಿ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಶಾಥಿವಂತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಬಿಲಿಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ವಿಚಾರ್ತಾತ್, ಹ್ಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಭುಮಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಥರಾನ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ? ಇತ್ಲಿಂ ಝುಜಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಇತ್ಲ್ಯೊ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ, ಖರ‍್ಗಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಹಜಾರ್ ಟನ್ನಾಂ ವಜನಾಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಭುಮಿಚೆರ್ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಉದೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ಭುಮಿಚೆಂ ವಜನ್ ಚಡ್ ಯಾ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಖಗೋಳ್ ತಜ್ಞ್. ತರ್ ಕಸಲೆಂ ನವಾಲ್ ಹೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖಂದಕ್, ಕಿತ್ಲೆಶೊ ಖಣಿಯೊ ಮನ್ಶಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮೆಚೆರ್ ಖೊಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಭಾದಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರಥ್ವಿ ತುಂವೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಶಿಚ್ಚ್ ತಿ ಉರ‍್ತೆಲಿ. ಹಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್ ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಫೊಲಿಯಾಂನಿ “Worthy are you, our Lord and God, the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created!”

ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನವಾಲಾಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಯಾ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್ ಕರುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್? ಆಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯಾಂ, ಆಮಿಂ ಹರ್ ಎಕೆ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ದಾಕ್ಲೆ ಆನಿ ಖುಣಾಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಸಂತತ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಖುಣಾಂ ಮಾಗ್ಚಿಂ? ಪಾವಾನಾಂಗಿ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲಿಗಿ ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ವೋಡ್ತಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಖರಿ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ ಮಾನವ್ಣಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಚನಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹಿ ಸಕತ್ ಜಿಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಸಾ ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ರಚನಾಕ್ ಕಸಲಿಯಿ ದುರ್ದಶಾ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ತಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪುಣ್ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ತರ್, ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ಶಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ವಯ್ರಸ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವಚಾಶೆಂ ಕರ್ಚಿ?

ಸಂಸಾರಾರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಿ ಧಾ ಖರ್ಗಾಂ ಮತಿಕ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ : ತಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಂತ್? ರಗ್ತಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪರತ್ ಸಮತೋಲನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ? ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಸೊದೊಮ್/ಗೊಮ್ಹೊರ್ರಾ ದೇಶ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಹಿರೊಶಿಮಾ ಆನಿ ನಾಗಸಾಕ್ ದೇಶ್ ಪರತ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಹರ್‌ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಭಿಗಡ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ನಯ್‌ಸರ್ಗಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪಾಟಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ರಚನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನರಾನ್ (ಮಾಲಿನ್) ಸಬಾರ್ built-in ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

77% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Lawrence V Barboza

    Thank you KITTALL for the nice article written by Mr. Edwin J F D’Souza.
    The provided references and the subsequent explanations are unique and makes the reader think in different direction, however, the quote from the Bible brings the reader back to the subject/the title of the article. The ‘Built-In’ facilities (as mentioned in the last paragraph of the article) could stabilise the present disturbance, but to what cost and to what time?
    Thank you again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !