Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

ರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಘಡಿ. ಫೊಂಡಾಂತ್ ದೆಂವಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಧವೊ ಲೇಸ್ ತೊಂಡಾರ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಉದೆಲೆ. ಘರಾಂತ್ ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಲೊಳನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಪರತ್ ಉಟ್ಲಿನಾ.

ತೊ ಶೊಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಜಿನ್ಸಿಂ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲೇಸ್ ವೋಡ್ನ್ ಮುಕಮಳ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ನೆಣಾ. ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಜಿವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಪಾಜಾರ‍್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

SA04

“ತೊ ಕಟೋರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೂಕ್ ಸಮೇತ್ ನಾ” ದನ್ಪರಾಂ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಉಲೊಂಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಇತ್ಲೊ ಸಂಖೊ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಸೊಡೆಲಿಟಿಂತ್ ಆನಿ ಕೊಯೆರಾಂತ್ ತಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್? ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‌ಸೆವಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಅಂತಿಮ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್.

ಪೇಟ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಮಾತಿ ಫೊಂಡಾಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಜಾತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕುಶಿಕ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ಜೂಸ್ ಆನಿ ಚಾ-ಕಾಪಿಯೆಚಿ ವಿಲೆವರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಂತ್ರಾಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂನಿ ಫೊಂಡ್ ಸಾರ್ಕೊ ಧಾಂಪ್ತಚ್ ತೊ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಾಳ್ಳೊ. ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೆಜುನ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜಣ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸರ್ವ್ ವೆತಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಲೇಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗಿರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ದರ್ವಡ್ ನಾ. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ಸೊರೊ ಆಸ್ತೊಲೊಮೂ?” ಪಾವ್ಲುನ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

“ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಚಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ‍್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‌ಗಿ?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ” ಪಾವ್ಲುನ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ‍್ಲೊ, “ದುಕಾಚೆಂ ಘರ್. ಭುಜಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಆಸಾತ್? ತಾಂಚೆಂ ಭುಜಾವಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಕ್ ನಿವಾರ‍್ತೆಲೆಂ? ಕೊಣೀ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?” ನಾಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್.

“ತುಜೆಬಾಬ್ತಿನ್ ಹಾಂವ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಜೆವ್ಣಾಂಚಿ ವಿಲೆವೆರಿ ಕರ‍್ಯಾಂ. ಸೊರೊ ಬಿಯರಿಚಿ ಬಂದಾಬಸ್ತ್ ಕರುಂ?” ಪಾವ್ಲು ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಕಂತ್ರಾಟಾಂ ಘೆತಾಲೊ. ಮೊರ‍್ನಾಚ್ಯೆ ಪೆಟೆಥಾವ್ನ್, ಗಾಡಿ, ಫೊಂಡ್, ಫಳಾರ್, ಜೆವಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಬೆರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಉಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ. ತಾಣೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಜಿನ್ಸಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾತಚ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಪಾದ್ರಿಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ನಿಗಂಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೊರ‍್ನಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಖರ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೂಟರಾಚೆರ್ ಘರಾ ಪಾವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ ತರೀ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಆಯ್ಕಲೊ ನಾ. ತೊ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಚಲೊನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ತೀಳ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲೆಂನಾ.

ಘರಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ಹೆರ್ರಿ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಆವಯ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಬಾಪಯ್ ಚಿರಿಪಿರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್. ತಾಂಚೆಂ ತಾರುಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ಸಿಂತಿ ಘರಾಭಿತರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಸೋಫಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಘರಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಲೋಕ್? ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಲೋಕ್ ಯೆತೊಲೊ?

“ತುಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದುಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಂಯ್. ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಸಂಗಿ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಶಿ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಲೋಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ.”

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್? ಘರಾಭಿತರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಲಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಿವಂತ್ ನಾ. ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಸಂಬಂದ್ ಬರೊ ನಾ. ತರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಜಿಣಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಫೊಂಡಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಸುಖ್‌ದೂಕ್ ಉಲಯ್ತಲೆ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾಂತ್? ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಣೆಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಸಂಗಿ ಮನಾಸ್ತಾಪ್ ಆನಿ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಫೊರಿನ್‌ಚಿ ವಿಸ್ಕಿ ಆಸಾ ತರ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪಯ್” ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

“ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪಂವ್?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ, “ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದವರುಂಕ್ ದಿಲ್ಯಾಗಿ? ಫುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಘೊಟ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‌ಗಿ?”

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾಚೊ ಪೆಟೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಮುತೊಂಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಕ್ ವಿರಾರಾಯ್. ಹಿ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

“ತುಮ್ಚೊ ಪೆಟೊ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಫರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಗಲೀಜ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾ. ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬಂದಾಬಸ್ತ್ ಕರ್” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಬೆಪಾರ್ವಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ನಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾವ್ರಿಸಾಚೊ ಪೆಟೊ ಬಾಕಿಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಥೊಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ತಾಕಾ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಫರಾ ದಿಶ್ಟಿಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಚಾರ್ಲಿ ಸಿಕೇರಿಲಾಗಿಂ ಆಟ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ಡ್ ಸುಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಬ್ರೆಡ್ಡ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಿಕೇರಿನ್ ಬ್ರೆಡ್ಡ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೆಡ್ಡ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಚಾರ್ಲಿ ಸಿಕೇರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಿಕೇರಿನ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಮಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಸಂಗಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘರ್ಶಣಾಂ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಸಯ್ಲಾಪ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್ಚಿ ಕಲಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಬೊವ್ಶಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಮಾತಿ ಉಡಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ. ತಾಕಾ ಕುಡಿಂತ್ ನಿತ್ರಾಣ್‌ಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಕ್ ಜೀವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ತೊ ತುವಾಲೊ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಕ್ ಗೆಲೊ. ನ್ಹಾತಾನಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

SA01

ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಖರ್ಚಾಕ್ ಇತ್ಲೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಲೊ. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಸಿಂತಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿಚಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ, ನ್ಹೆಸಣ್, ಕ್ರೀಮ್, ಪೌಡರ್, ಕೆಸಾಂಚೊ ರಂಗ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಗರ್ಜೊ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಸುಧಾರ‍್ಶಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯ್ಲೆ ಆಲ್ಮಾರಿಂತ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಆಲ್ಮಾರಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ?

ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಕುತೂಹಲ್‌ಭರಿತ್ ಜಾಲೊ. ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆಲ್ಮಾರ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಡು ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಸಾಡಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತುರಾಂಮದೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ಹಾತಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ.

ಸಿಂತಿನ್ ದುಡು ಖಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪಯ್ಲಾ? ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾರಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಸಾಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಸಂಗಿ ಜೆವಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಕುಜ್ನಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಕೊಣೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಗಿ? ಹಾಂವೆಂ ಸೆಜಾರಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ…” ಪಾವ್ಲುನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

“ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ನಿವೃತ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ವಡೊಲ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೀ ಯೆಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್.”

ತಾಣಿಂ ಲೊಕಾಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾತಾಟ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಬೆಕಾರಿ ತರ್ನಾಟೆ ದಾರಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೊರ‍್ನಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸೆಜಾರಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಸಂಗಿ ನರ್ಗೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಚಾರ‍್ಲಿ ಸಿಕೇರಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೀಸ್ ಜಣ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲೆ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ, ಸೊರೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಜೆವಣ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಚಲ್ಲಿಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಆದೇಶ್ ದಿಲೊ.

“ತುಜೆಂ ಸರ್ವ್ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಬಿಲ್ಲ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂ?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶೆ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿವ್ಯೆತ್” ಪಾವ್ಲುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಜೆವಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ದವರ‍್ಯಾಂ. ಶೆಂಭೊರ್ ಜಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತೆಲೆ. ಆಪಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದರಿ ಮ್ಹಜಿ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬಂದಾಬಸ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತಾಂ”

“ಆಜ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಫಕತ್ ವೀಸ್ ಜಣಾಂ. ಪೊರ್ವಾಂ ಶೆಂಭೊರ್ ಲೋಕ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?” ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್.

“ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ರಫ್ ಮನಿಸ್ ಪಳೆ. ಲೋಕ್ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನರ್ಗತಾ” ಪಾವ್ಲುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ, “ಹೊಲಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಲೋಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತೊಲೊ. ಶೆಂಭೊರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಿನ್ಶಿಂ-ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಬಾವ್ಡಿ ಸಿಂತಿ, ಬರೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.”

“ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಟೊನ್ ಮರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ? ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಮೂ?” ಖುಬಾಳ್ಳೊ ಮಾರ‍್ಕಾಬ್.

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್” ಪಾವ್ಲುನ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ, “ತಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತಿಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಘಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ತ್ಯಾ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಭಾಗಿ ತಿ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್…” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖಂತಿಚಿ ಛಾಯಾ ಉದೆಲಿ. “ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಫೊಂಡಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್.”

“ತುಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತುವೆಂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಬದ್ಲಿಲೊಯ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ತುಜ್ಯಾಯ್ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಯೆತೊಲೊ” ಪಾವ್ಲುನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ, ಸಿಂತಿಬಾಯೆಚೊ ಫೊಂಡ್ ಸೊಭಿತ್ ಗ್ರಾನೆಯ್ಟ್ ಫಾತ್ರಾಂತ್ ತುವೆಂ ಬಾಂದ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಲೊಕಾಕ್ ತುಜೆವಿಶಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲತೆಲೆಂ.

“ತಾಕಾ ಖರ್ಚ್ ನಾ?”

“ತುಕಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ. ಫಕತ್ ತುವೆಂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಫೀಜ್ ಆಸಾ. ಖರ್ಚಾಬಾಬ್ತಿನ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಸಿಂತಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

“ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೂಡಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸರ್ವ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಘರ‍್ಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಪರತ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ತೊ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಜೀವ್ ಸುಶೆಗ್ ಆಶೆತಾಲೊ ತರೀ ತೊ ನೀದ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟಾಲೊ. ಘರಾಭಿತರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ನಿದೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆ?

ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರಾಭಿತರ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ. ಕಿಚನಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕೆಬಿನೆಟಾಂತ್, ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಂರ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಪಯ್ಶೆ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಲ್ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ನವಾಲ್‌ಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭೊರಾವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಜೆವಣ್ ಉಣೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪಾವ್ಲು ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊ.

“ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಘರಾ ಯೇಂವ್‌ಗಿ?” ಪಾವ್ಲುನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ‍್ಲಿ.

“ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್” ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ, “ಫೊರಿನ್‌ಚಿ ಬರಿ ವಿಸ್ಕಿ ಆಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ‍್ಯಾಂ”

“ಮಕ್ಕರ್ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?” ಪಾವ್ಲು ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

“ಮಕ್ಕರ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ” ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ಹಾಸ್ಲೊನಾ, “ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಿಜೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್‌ಯೀ ಮಾತಿ ಉಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ”

“ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಐಡಿಯಾ ಆಸಾತ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ” ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲು ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಪುತಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ. ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಕ್ ಪಾಜರ‍್ಲೆಂ. ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವಿಸ್ಕಿ ಆನಿ ಸೊಡಾ ವೊತ್ಲೊ.

SA02

“ಚಿಯರ್ಸ್ ” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ.

“ಚಿಯರ್ಸ್” ಪಾವ್ಲುನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕುನ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ‍್ಲ್ಯೊ, “ಸಿಂತಿಬಾಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾಗಿ. ಆಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಲೋಕ್ ದಾದೊಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಲಿ”

“ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿತ್ಲಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ಯೊ.

“ತಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ” ಪಾವ್ಲುನ್ ಪಯ್ಲೊ ಪೆಗ್ಗ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರೊ ವೊತ್ಲೊ, “ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ತೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸನಾ”

“ಸಿಂತಿನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಚಾಕ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲಿ, “ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಗೀ ಸೊಡೆಲಿಟಿಚ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೆತಾಲಿ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಲಿ. ಕೊಯೆರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ವಾವ್ರ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೀಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ತಿಣೆಂ?”

“ಬೊವ್ಶಾ ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಥೊಡೆ ಘುಟ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತಿಚೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಭಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆತೊಲೊ. ತುವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತಾಂ” ಪಾವ್ಲುನ್ ಐಡಿಯಾ ದಿಲಿ.

“ತಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಯೆತೊಲೊ?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಹೆಂ ಏಕ್ ಆರಂಬ್” ಪಾವ್ಲುನ್ ದುಸ್ರೊ ಪೆಗ್ಗ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ, “ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ತುಕಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್”

“ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪೆಗ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್. ತುಜೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರೊ ಆಸಾ” ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ದುರ‍್ಸಾಲೊಗಿ ವಾ ತಾಣೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ.

“ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಸೊರೊ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ” ಪಾವ್ಲುಚಿ ಜೀಬ್ ಮಾತ್ಶಿ ಆಡ್ ಪರ‍್ತಲಿ, “ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ? ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ದುಡು ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಾನ್ ದೀಜೆ. ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜೆತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾಂನಿ ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೆವಾ ಕರಿಜೆ. ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವಾಟೊ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಯೆತೊಲೊ. ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ”

“ಸಿಂತಿನ್ ಕಿತೆಂ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಬೊವ್ಶಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಸಿಂತಿಬಾಯ್ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟ್ತಾಲಿ ನ್ಹಯ್‌ವೆ?” ಪಾವ್ಲು ಉಲೊಂಕ್ ದರ್ವಡ್ಲೊ, “ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ‘ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸಾಂ ಬಾಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಪರ್ಸಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲಿ. ದೇವ್ ತುಜೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ವೊತ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಿಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಫೀಜ್ ತಿಣೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತುಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ?” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಗರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

“ಸವಾಲ್ ತಾಂಕಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮಾರ‍್ಕಾಬಾ. ಹ್ಹೆ… ಹ್ಹೆ…” ಪಾವ್ಲುನ್ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೆ, “ಪುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ! ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಡೋಂಗಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.”

ಮಾರ‍್ಕಾಬಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ ನೆಣಾ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲಿ.

“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ? ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಗಿ ತುಕಾ?” ಪಾವ್ಲುನ್ ನೀಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪುಸ್ಲೆಂ.

“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಸಮಾ ಜಾಲಿ” ಮಾರ‍್ಕಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಖರ್ಶೆಲೊ, “ಹೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ‍್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ? ಮ್ಹಜೆ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ” ಪಾವ್ಲು ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಪಯ್ಶೆ ಖಂಯ್ಚೆ? ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್, ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ತುಂ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಚೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಮರ‍್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜಮತ್ ಸಂಪ್ಲಿ. ಗೆಟ್‌ಆವ್ಟ್” ಖಾಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಉಬಾರುನ್ ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಕ್ ಮಾತಿ ಉಡೊಂಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಲೋಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ. ತುಕಾ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಮೆಳ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಬ್ಚಿನಾ” ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಂಡಾರ್ ಫುಟ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಪಾವ್ಲು ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಸಿಂತಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮೋರ್ನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಮಾತಿ ಉಡಯ್ತಾನಾ ಮಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ” ಮಾರ‍್ಕಾಬಾನ್ ದಾರ್ ಬಳಾನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಿಳ್ ವೊಡ್ಲಿ.

► ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ಮುಲ್ಕಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

61% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Gerald Carlo

    ಸಿಂತಿಬಾಯ್ Lockdown ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರಲ್ಲಿ ತರ್, ಇತ್ಲೆ ರಗ್ಳೆಚ್ ಆಸ್ತೆನಾಂತ್!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.