ಚುಕಾರಿ

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ ಕಾಳ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಚೊ ಕಾಳ್. ಬಾಪುಯ್ ಘೋರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಪೂತ್ ಅನಿಶ್ಚಿತ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ತರೀ ಪುಡಾರಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

‘ತುಂ ಪುಣೀ ಸುಖಿ ಆಸ್ತೊಯ್…’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸೋಯ್ ಫುಡಾರ್ ನಾ, ಸನ್ನೆಶಿ ಜಾವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂಚೊ ದಲ್ಲಾಳಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ತರೀ ಸುಕಾಂತ್ ಆಸ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಘೋಷಣಾ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಫುಡಾರಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸುಂ, ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ದೆಶಾಂತ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಚ್ಲ್ಯಾಶಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ತರೀ, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ಸನ್ನೆಶಿಕ್, ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನಾಕಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಕತ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದಲ್ಲಾಳಾಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಶೆಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ತುಕಾ ಜಾವ್ಯೆತೆ ಅಸ್ಲೆಂ
ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಸನ್ನೆಶಿ
ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡುನ್
ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಧಾದೊಶಿ

ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ತುಕಾ ಮಾರ್ಯೆತೆ ಅಸ್ಲಿ
ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ.
ದೆಶಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
ಸವೆಪನ್ನಾಸ್ ಇಂಚಾಂ ಹರ್ದ್ಯಾಚೊ ಝುಜಾರಿ

ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ತುಕಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತೆ ಅಸ್ಲೆಂ
ಉತ್ರಾಂಚೊ ದಲ್ಲಾಲ್
ಉತ್ರಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ,
ದೇಶಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ರಾಕ್ವಾಲಿ

ತುಂ ಪುಣಿ
ಸುಖಿ ಅಸ್ತೊಯ್.
ಬದ್ಲಿ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವ್
ವಾವಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ
ಖಾಂದಾರ್ ಅನಿ ಹಾಂಡ್ಯೆರ್
ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್ನ್ ಧರ್ತೆರ್!

► ಸಂತೋಶ್ ಪೆರ್ಲ

81% feel thumbs up. And how do you feel?
18 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !