Trending Now

ಫಾಯ್ನೆಳ್

ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವಸ್ತುಂಕಡೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂ ಮಾತ್ ಖುದ್ ಯಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ವಣದಿರ್ ಚಡುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಣದಿವಯ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಯಾದ್, ಏಕ್ ನಾತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಸಯ್ರೆಯೀ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಣದಿವಯ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತುಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಯಾದಿ, ನಾತಿಂ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾತ್. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ತಾತ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಕ್ – ಸಂಭ್ರಮ್‌ಚ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ಯಾಂಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ತ್ ದೂಕ್‌ಯೀ ಬಿಡಾರ್ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಸೊಧ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೂಕ್ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಣದಿಚೆರ್ ಖಿಳೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾವವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಖಿಳೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಮಾತ್ ತಿ ದೂಕ್ ಭೊಗುನ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ಪಳಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್‌ಕರುನ್ ತಿ ದೂಕ್ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಫಾಯ್ನೆಳಾಂತ್ಲಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಆಡ್ ಯೆತಾತ್.

ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾವಂವ್ಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಫುಟ್, ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ಚಿ ದೂಕ್, ಆನಿ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ – ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್, ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ವಣದಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಗತಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ಮನ್ಶಾಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಸಾಧನಾಂ ಆನಿ ಸಲ್ವಣೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ದುಕಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ಮಿಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಖಿಳೊ ತೊ ವಣದಿರ್ ಮಾರ್ಲೊ
ಮ್ಹಣ್
ವಣದ್ ಥೊಡಿ ಫುಟ್ ಆಯ್ಲಿ.

ದೂಕ್ ವಣ್ತಿಕ್ ತರೀ
ಫಾಯ್ನೆಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚೆಂ.
ಸಾತ್ ದರ್ಯೊ ಉತರ್ನ್ ಆಸಾ
ತೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ತುಜೊ ಮೊಗಾ
ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಕ್ವಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕುಟಾಮ್
ಮೆಲ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವೊವ್ನ್
ಉಡಾಸ್ ವಣ್ತಿರ್‌ಚ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

ವೃತ್ತಿ ಹರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ
ಸನ್ಮಾನ್, ಪ್ರಶಂಸಾಯೀ ವಣ್ತಿರ್ ಚಡಯ್ಲಿ
ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂತೊಸ್
ನವೆಂ ಯೆಣೆಂ,
ಜಾಂವ್ ಹರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮೆಂತ್
ವಣ್ತಿ ಥಂಯ್ ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್.

ಹರ‍್ಯೇಕ್ ತಸ್ವೀರೆ ಥಂಯ್
ಆಟಾಪುಲ್ಲೆಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ದುಖ್ ಆನಿ ಸುಖ್
ಪಳೆಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ತೊಂಡಾರ್
ಏಕ್ ಸೊಂತಾಸಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ತರೀ
ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್
ಫುಟ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲಿ ವಣದ್‌ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆ

61% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
4 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !