ಪಾನಾಂ

ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಸ್ರಿಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆಜ್ ಮೊಲಾಯ್ತಲೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾನಾಂ ಖುಂಟುನ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ವಿಕುನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರುನ್ ವೊರ್ವಿ ಘೆವುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ‘ಮಾಂಯ್’ ನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಹಮೀದಾಕಾಚಿ ಘುಡಾ ಆಂಗಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರತ್  ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಕವಿತೆಪರಿಂ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಚೆಂಯ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೋನೂಯ್ ಕವಿತಾ, ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾ ಪಾನಾಂ, ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಾನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ – ಕಸ್ರಿಬೆಲಾಂಕೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್, ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಘರಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಶ್ರಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕಾಂಟ್ ಭರ್ ಪಾನಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರ್ನ್ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಅಶೆಂ  ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನಿರುಪಾವ್ಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರುಪಾವ್ಣೆಂಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ – ಮಾಂಯ್!

ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಯ್ ಎಕೆಕೆಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಆನಿ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಸೊ ಹಮೀದಾಕಾ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ತಾಚಿ ಘುಡಾಂಗಡ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾನಾಂನಿ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುನ್, ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್, ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆರಿತಿಚ್ಯಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೂಯ್,  ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಂ ಸುಗಂಧ್ ಯಾದ್ ಕರುನ್ ಖಿಣಾಕ್ ರಮ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾನಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾನಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಭಿಜ್ತಾನಾ
ಶಿಸ್ತೆನ್ ಉಭ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ
ದಾಕ್ಟುಲೆ ಬೇಲ್
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್
ಖುಂಟಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಭೆ ಜಾತಾಲೆ

ಖುಂಟಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ನೀಟ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾಕ್
ಸಧಾಂನೀತ್ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಭೆಟ್
ಬೆಲಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ತೆನ್ನಾ
ಖುಂಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಧಾಂಕಾಂಕ್
ಚಡ್ತಾಲೆ ಬೇಲ್

ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಆಮ್ಗೆರ್
ವಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ
ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗ್ ಕಾಮಾಗಾರ್
ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಶೆಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸತ್ಕಾರ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ಸರಿ

ಧಾಂಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ
ಕಸ್ರೆ ವಾಲಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೋನ್
ದೊಳೆಯಿ ಉಣೆಚ್ಚ್
ಶೆಣಾ ಉದ್ಕಾ ಬಳಾಕ್ ವಾಲಿ ನಿಬಾನ್
ಧಾಂಕಾಂಕಿ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಈಟ್

ಪಾನಾಂ ರುಂದೊನ್ ವಾಡ್ತಾನಾ
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ಯಿ
ಗುಲೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ
ಪೆಂಟೆಂತ್ಲಿ ವೊರ್ವಿ ಸರಾಗ್
ಕಾಂಟಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲಿ
ಕೊಕ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಮೆಮ್ಯಾಕ್
ಸುರಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.

ಹಮಿದಾಕಾಚ್ಯಾ ಘುಡಾಂಗ್ಡಿಂತ್
ಅರ್ಧ್ಯೊ ಸುಕ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪಾನಾಂ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ
ದೆಖ್ತಾನಾ ಆತಾಂಯ್, ಚೊವ್ಕೆಂತ್
ಖುಂಟುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ
ಸುಗಂಧ್
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್

65% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
2 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Clive D'Souza

    ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕವನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !