Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಾನಾಂ

ಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಕಸ್ರಿಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆಜ್ ಮೊಲಾಯ್ತಲೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪಾನಾಂ ಖುಂಟುನ್, ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ವಿಕುನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರುನ್ ವೊರ್ವಿ ಘೆವುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ‘ಮಾಂಯ್’ ನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಹಮೀದಾಕಾಚಿ ಘುಡಾ ಆಂಗಡ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರತ್  ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲವೀನಾ ನಜ್ರೆತ್, ಪೆರ್ಮುದೆಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ನೆಳ್ ಕವಿತೆಪರಿಂ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಚೆಂಯ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ದೋನೂಯ್ ಕವಿತಾ, ಫಾಯ್ನೆಳ್ ವಾ ಪಾನಾಂ, ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಸಂಬಂದ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂವಿಶಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಾನಾಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಾನಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ – ಕಸ್ರಿಬೆಲಾಂಕೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್, ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಘರಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಶ್ರಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ಕಾಂಟ್ ಭರ್ ಪಾನಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ ಭರ್ನ್ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಸ್ಥಾ ಅಶೆಂ  ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ನಿರುಪಾವ್ಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಿರುಪಾವ್ಣೆಂಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ – ಮಾಂಯ್!

ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂಯ್ ಎಕೆಕೆಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಫಕತ್ ಯಾದಿ ಆನಿ ಅಕೇರಿಚೊ ಗಾಂಚ್ ಕಸೊ ಹಮೀದಾಕಾ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ತಾಚಿ ಘುಡಾಂಗಡ್.

ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾನಾಂನಿ ಜಿವಿತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುನ್, ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್, ಉದ್ಯೋಗಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿಣಿಯೆರಿತಿಚ್ಯಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೂಯ್,  ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಂ ಸುಗಂಧ್ ಯಾದ್ ಕರುನ್ ಖಿಣಾಕ್ ರಮ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಪರ್ಯಾಯ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆತಾನಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾನಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

FBPoem

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಭಿಜ್ತಾನಾ
ಶಿಸ್ತೆನ್ ಉಭ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ
ದಾಕ್ಟುಲೆ ಬೇಲ್
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಸ್ಪರ್ಶಾಕ್
ಖುಂಟಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಭೆ ಜಾತಾಲೆ

ಖುಂಟಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ನೀಟ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾಕ್
ಸಧಾಂನೀತ್ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಭೆಟ್
ಬೆಲಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ತೆನ್ನಾ
ಖುಂಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಧಾಂಕಾಂಕ್
ಚಡ್ತಾಲೆ ಬೇಲ್

ಧಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ದಿಸಾ ಆಮ್ಗೆರ್
ವಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ
ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗ್ ಕಾಮಾಗಾರ್
ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಶೆಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸತ್ಕಾರ್
ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಚೆ ಸರಿ

ಧಾಂಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ
ಕಸ್ರೆ ವಾಲಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೋನ್
ದೊಳೆಯಿ ಉಣೆಚ್ಚ್
ಶೆಣಾ ಉದ್ಕಾ ಬಳಾಕ್ ವಾಲಿ ನಿಬಾನ್
ಧಾಂಕಾಂಕಿ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಈಟ್

ಪಾನಾಂ ರುಂದೊನ್ ವಾಡ್ತಾನಾ
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ಯಿ
ಗುಲೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ
ಪೆಂಟೆಂತ್ಲಿ ವೊರ್ವಿ ಸರಾಗ್
ಕಾಂಟಿಂತ್ ಬಸೊನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲಿ
ಕೊಕ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಮೆಮ್ಯಾಕ್
ಸುರಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.

ಹಮಿದಾಕಾಚ್ಯಾ ಘುಡಾಂಗ್ಡಿಂತ್
ಅರ್ಧ್ಯೊ ಸುಕ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪಾನಾಂ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ
ದೆಖ್ತಾನಾ ಆತಾಂಯ್, ಚೊವ್ಕೆಂತ್
ಖುಂಟುನ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ
ಸುಗಂಧ್
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾದಿಂಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

65% feel thumbs up. And how do you feel?
21 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
2 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Clive D'Souza

    ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕವನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.