ದೊಗಿ ಆವಯಾಂಚೆ ವಿಳಾಪ್

ದೊಗಿ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಕಾಳಾಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಆವಯಾಂಚಿಂ ರುಪ್ಣಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರೀ, ಮುಳಾನ್ ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಏಕ್‌ –  ಸಂತಾನ್ ಆಸೊನೀ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ! ಪಯ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ’ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪಾಂತ್  ‘ಭುರ್ಗೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬೊರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಟುರ್‌ಪಣಿ  ದಿಂವ್ಚಿ ಜಾಪ್‌ಚ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಕಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಮಳ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಿಚೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ್ ಅಸಮಾಸಮ್‌ಪಣಾಚಿ ಸುಪ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಯ್ ಏಕ್  ಕಾರಣ್ ಆಸುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಇಡೆಂ ಆಸಾ. ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ – ಭುರ್ಗೆಂ ಎಕ್ ಸಂತಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತಮಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆಸುಂಯೆತಾ.

ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಕಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ – ದೋನೂಯ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ( ಚೆಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂನೂಯ್) ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾದಿಸ್ತ್ಯಾ ದುಕಿಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೆತಾ. “ಭುರ್ಗೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆ, ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಲೆ, ತಾಣಿಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ” ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ “ಧುವೆಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ತಾಣೆ ಖಾಯ್ಸ್‌ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಶ್ಪುಶ್ಯಾಂನಿ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ನಾ’  ಹಿ ದೂಕ್ ಗುಪಿತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಎಕಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಸಾಂಜೆರ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಮಧೆಂ ಚಲ್ಚೊ ಅಘೋಷಿತ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಪಿಂತ್ರಾವ್ಚಿ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೊಮಾರಾ, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಣಿಯಾಂಗಾರ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಸವೆಂ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತೊ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಲೇಖಕಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಸವೆಂ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಉಪಕ್ರಮ್ ಭಾರತೀಯ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಅನುವದಾಸವೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸೊಮಾರ್ ತೆ ಸನ್ವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ. ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ editor@kittall.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಯಾ. ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಕಳಯಾ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್ 

ಎಕ್ಲಿ ಆವಯ್,
ತಿಕಾ ದೊಗೀ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಸಂತೊಸ್ಲಿ
ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಶೆಲಿ ತರೀ ನಿರಾಸ್ಲಿ
ಭುರ್ಗೆ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೆ, ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾಲೆ
ತಾಣಿಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ.

ತಿಚೊ ಪತಿ ವಿಲ್ ಬರಯ್ತಾನಾ
ತುಜ್ಯಾ ನಂತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ
ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ
ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಕಷ್ವ್. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ
ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೆನಾಂತ್, ತಾಂಚಾಚ್ಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯ್

ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪತಿ ಅಂತರ‍್ಲೊ
ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಪುತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಜಾಲಿಂ
ಆತಾಂ ತಿ ಆಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾ ಆನಿ
ಚಿಂತಾ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ?

ದುಸ್ರಿ ಆವಯ್,
ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರೀ
ಭುರ್ಗೆಂ ನಾ. ವಕ್ತಾ ಕೆಲಿಂ, ಆಂಗವ್ಲ್ ಘಾಲಿ
ದೆವಾನ್ ತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ
ತಿಕಾ ಏಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಪಾವೊ ಜಾಲೆಂ

ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಉಣೆಂ ನಯ್
ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಡಾನ್ಸ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್
ಕರಾಟೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಘರ್ಕಾರ್ ತಿಚೊ ಅಂತರ‍್ಲೊ
ತಿಕಾ ಫೆಮಲಿ ಪೆನ್ಶನ್ ಚಾಲೂ ಜಾಲೆಂ

ಧುವೆಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ
ತಾಣೆ ಖಾಯ್ಸ್‌ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
ಧುವ್ ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ರಾವ್ತಾ
ತೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ, ಹಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ
ತಾಂಚಿ ಇಷ್ವ್ ಮಂತ್ರಾ ಯೆತಾನಾ ಹಿ ರಾಂದುನ್ ದಿತಾ

ಆವಯ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ
ಜಾಂವಯ್ ತಿಚೊ ಗೋಡ್ ಉಲಯ್ತಾ
ಸಾಸುಜೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ
ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ‘ಸಾಸುಜೀ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ
ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲೆ ಮಹಿನೆ ವಾಪಸ್ ಕರೂಂಗಾ
ಬೇಟಿಕೊ ನಹಿಂ ಬತಾಯೀಯೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ !

ಅಗ್ಲೆ ಮಹಿನೆ ನಯ್ ವರ್ಸಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ
ವಾಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾ ಏಕ್ ರುಪಯ್
ತಿ ರಡ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ
ಭುರ್ಗೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬೊರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ

► ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

80% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

    ಬಾಯ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ, ತುಜಿ ಕವಿತಾ ಬರಿಚ್ ರುಚ್ಲಿ. ಬರಯ್, ಆನಿಕೀ ಬರಯ್ ಆನಿ ಕೊoಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಚಡಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಯಶ್ ಆಶೇತಾo ಆನಿ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆo ಮಾಗ್ತಾo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !