Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊರೋನಾ ಆನಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಾಸುನ್ ಸಂಸರಾಭರ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಜಿವಿತ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಜಾಲಾಂ. ಸುರ್ವೆರ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೈರಸಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕುಶಿಕ್ ದವರುನ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾ ವೊಸ್ಯಾಚಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಚೆ ಸಬಾರ್ ದೇಶ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ವರ್ವಿಂ ಹೈರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೀನಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ವಯ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ ತಾಪ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಹ್ಯಾ ಅವ್ದೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತರೀ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆರ್ಥಿಕ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್‌ಪಣಾಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಕ್ ಆಜ್ ಚೀನಾನ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸವಾಲ್ ದಿಲಾಂ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ನಹಿಂ. ಚೀನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಏಕಾ ದಶಕಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾಕಾ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಆತಾ ತೆಂ ಫಳ್ ದಿತೆ ಆಸಾ.

FR02

ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಸ್ ಚೀನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಚೀನಾ ಹಾಚೆರ್ ಖಡ್ವಣ್ ಘಾಲಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ತೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಚೀನಾಂತ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ನಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವಾದಿಕಾರೀ ಸಿದ್ದಾಂತ್. ಥಂಯ್ ಮಾದ್ಯಮಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾದ್ಯಮಾನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಚೀನಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವಿಶಿಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ವಾದ್- ವಿವಾದ್ ಆಸಾ. ಚೀನಾನ್ ವೈರಸಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ (ಸತ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಅಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ) ತಾಚಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಚೀನಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ವೈರಸ್ ನಿರ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಇಟಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಚೀನಾನ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಚೂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಇತರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ದೇಶಾಂನಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ವಿಶಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ನಿಷ್ಕಾಳ್ಜಿ ಕೆಲಿ. ಅಸಲಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಚೀನಾಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಭಾಗೀಯ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ್. ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಂಸಾರಾಭರ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಪಿಡಾ (pandemic) ಮಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಡಿಲ್ ಚೀನಾಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆ ತೆಕಿದ್ ನಾಚೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಕೊರೋನಾಚೆರ್ ಖಡ್ವಣ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಸತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ತೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊರೊನಾನ್ ಸಂಸರಾಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಠೋರ್‌ಪಣ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆನಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಬಾರೀ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಲೋಕ್ ಕೊರೋನಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಗೂಡಾಚಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೈರಾಸಾಚಾ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಸಕ್ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವೆಳಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಿಐಎಚಿ ಸಲ್ವಣಿಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

FR01

ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಚೊ ವೆವಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಡಾ| ತೆದ್ರೊಸ್ ಅದ್ನೋಮ್ ಗೆಬ್ರಿಯೂಸಸ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶಾಚೊ. ಹೊ ವೃತ್ತೆನ್ ದೊತೊರ್ ನಯ್. ದೊತೊರ್ ನಯ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವೆವಸ್ತಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಕಷ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ತಾಕಾ ನಾ. ತೆದ್ರೋಸ್ 2017  ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚೀನಾಚಾ ಕುಮ್ಕೆ ವರ್ವಿಂ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲೊ. ತೆದ್ರೊಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಂತ್‌ಚ್ ಬರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಚೊ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ 2006, 2009 ಆನಿ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಲೇರಾ ರೋಗಾಕ್ ಡಯಾರಿಯಾ (diarrhea) ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಕುಮಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಕ್ ತಾಚಿ ಉಮೆದ್ವಾರಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಂತ್ ಕೊಲೇರಾ ರೋಗ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರುಂಕ್ ತೆದ್ರೊಸ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಿಂ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಚಾ ಸುಮಾರ್ 11 ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಾಚಾ ಅಭ್ಯರ್ಥ್‌ಪಣಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತೆದ್ರೊಸಾಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆನಿ ಏಶ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಶೆಂಚ್ ಚೀನಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾನಿ ತೆಂಕೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮೇದ್ವಾರಾಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ಜಾಲಿ. ತೆದ್ರೊಸಾಕ್ ಜಿಕವ್ನ್ ಚೀನಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಧಖೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾಡಯ್ಲಿ.

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಚಾ ಅಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಚೀನಾನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ವೆದಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಮೂಟ್ ಸಡಿಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಚಾ ವಿವಿದ್ ಅಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಊಂಚ್ಲೆ 15 ಹುದ್ದೆ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಚೀನಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಆತಾಂ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಹುದ್ದೆ ಆಸಾತ್. 2019  ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಆಮೇರಿಕಾಚಾ ಉಮೆದ್ವಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಚೀನಾಚಾ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಕ್ 108 – 12  ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚೀನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತ್.

FR05

ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡಾ ದಸೆಂಬರ್ 2019 ಸುರ್ವೆರ್ ವುಹಾನಾಂತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನವರಿಂತ್ ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಚೀನಾಂತ್ ಹಜಾರಾನಿ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊರೋನಾ ಸಂಸಾರಾಭರ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ತೆದ್ರೊಸಾನ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚೀನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಟ್ ವಾಕ್ಮುಲಾಂ ದಿಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚೀನಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ್ ನಿಷೇಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚಿ ತೆದ್ರೊಸಾನ್ ಠೀಕಾ ಕೆಲಿ. ಹೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಳಂಕ್ ಉಬ್ಜಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲಿ. ಹಿ ಪಿಡಾ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ ಮಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೀಯ್ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾ ಮಣ್ ತಾಣೆಂ ತರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಕ್ ತೆದ್ರೊಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ಅಕ್ರೇಕ್ ಸುಮಾರ್ 115 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಪಾಚಾರೊನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 5000 ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾರ್ಚಾಚಾ 11 ತಾರಿಕೆಕ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಭರ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ವ್ಯಾಧಿ ಮಣ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೇಳ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊ.

ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆನ್ ಅಸಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚೀನಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ವಾದ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಿಡಾ ಚೀನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಲೊಕಾಚಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೆದ್ರೊಸಾನ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಾಕ್ಮುಲಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕೊರೋನಾ ತಸಲಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ. ಪೂಣ್ ಕೊರೋನಾ 19 ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೊ ಚೀನಾ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಾಹೆತ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕಾದಾವೆಳಾ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಕೇನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಭರ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ತರ್ಕ್. ಹೊಚ್ಚ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂತು ಚೀನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಲ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ತನ್ಕಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾನ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸುಮಾರ್ 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಲರ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ. 194 ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಕ್ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್. ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ 22% ತರ್ ಚೀನಾ 12% ದುಡ್ವಾ ಕುಮಕ್ ದಿತಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ತನ್ಕೆಕ್ ಚೀನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಕೋವಿಡ್ 19 ವಯ್ರ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ತನ್ಕೆಕ್ ಆಪುಣ್ ತಯಾರ್ ಮ್ಹಲ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಚೀನಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಉಚಾರ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚೀನಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಾನಾ ೩೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೋಲರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕುಮಕ್ ವಿಶ್ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಚೀನಾನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಸಾಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ತನ್ಕಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯೆತ್.

FR03

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿ ತಳಾರ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ ಕಿ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್ ರಾಕೊನ್ ವರುಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ಚೀನಾ ಮಧೆಂ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಶೀತಲ್ ಝುಜ್ ಆತಾಂ ಲಿಪ್ತೆಂ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ್ ಆಸಾ ತರೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೀನಾ ಆಪ್ಲೊ ನೀಜ್ ರಂಗ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದೀವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜೀಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊರೋನಾ ಮಾಹಾಮಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಡ್ವಿಕಾಯ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ವಡ್ವಿಕಾಯೆ ಮಧೆಂ ಪೊಕೊಳ್ಪಣ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚೀನಾಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಬ್ಲಿ ಮಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೀನಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಫರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಪರ್ಜೆರಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚೀನಾಂತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೆಂ ಮಾವೊಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚೀನಾಂತ್  ‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಪ್ ಫೊರ್ವರ್ಡ್’ ವರ್ವಿಂ ಉದೆಲ್ಲೊ ದುಕೊಳ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ‘ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ’ ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಏಕ್ ದೃಶ್ಟಾಂತ್. ಸರಿಸುಮಾರ್ 30 ಥಾವ್ನ್ 45 ಮಿಲಿಯನ್ ಚೀನಿ ಲೋಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದಾಕ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಕೋವಿಡ್ 19 ವಯ್ರ್ ಚೀನಾನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ತೆಂ ಸತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಚೀನಾನ್ ಬರಿಚ್ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಚೀನಾ ಆತಾಂ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಕ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ರಾಷ್ಟಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೀನಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸತ್. ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟಾಂಕ್ (ಭಾರತ್ ಧರ್ನ್) ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಚೀನಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿಂ ಕಾಲೆತಿ ತಿತ್ಲಿ ಊಂಚ್ ನಂಯ್ ತೊ ವೆಗ್ಳೊ ವಿಚಾರ್.

FR04

ಚೀನಾ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯ್ ಆಜ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. 21ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಕ್ ಸೆಜಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಭಾರತ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಡ್ಕಳ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಚಾ ಗಡಿಯೆಚೆರ್ ಧೊಶಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾನ್ ಬಾರತಾಚೆ ಸೆಜಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ನೇಪಾಳ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ತೆವ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂತು ತಾಂಕಾ ಜೀಕ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಚೀನಾ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಚಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ನೇಪಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ನಕ್ಶೆಂತ್ ಭಾರತಾಚೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರದೇಶ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಚೀನಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್.

ಭಾರತ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಪಿಡೆಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಚೀನಾ ಲಡಾಕ್ ಗಡಿಚೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಧೊಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚೀನಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆಂ ನಾ. ಚೀನಾನ್ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚೆರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಜುಲ್ಮ್ ಕೆಲಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತೈವಾನ್ ಆನಿ ಟಿಬೆಟಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಪಣ್ ರಾಕೊನ್ ವರುಂಕ್ ಚೀನಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ನಾಜಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೊ ಉದೆವ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ವಿದ್ವಂಸಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆನಿ ಭೆಷ್ಟಾವ್ಣಿ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಟ್ಲರಾನ್ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕರ್ತುಂಬಾಂಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾಝುಜ್ ಜಾತೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಿಟ್ಲರಾಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರಿಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಿಟ್ಲರಾಕ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮಹಾಝುಜ್.

FR07

ತಸಲೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆತಾಂ ಉದೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚೀನಾಚೆಂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಚೀನಾಕ್ ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿಕ್ ತಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಗ್ವೊಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ನೀರಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ. ಚೀನಾ ಸಂಗಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಹಿವಾಟ್ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಂಡ್ವಾಳ್ ಚೀನಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚೀನಾ ವಿರೋಧ್ ಕಸಲೆಂಯಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾಂ. ಚೀನಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಲಾ.

2019 ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚಾ ಸಂಸದ್ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಚೀನಾಚೊ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ನಾಜಿ ಜರ್ಮನಿಕ್ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾಕ್ ಚೀನಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾರೀ ವಿರೋಧ್ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ತೆಂ ಸತ್. ಪೂಣ್ ಭಾರತಾಕ್ ಗಡಿಯೆಚೆರ್ ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಭಾರತಾ ವಿರೋಧ್ ಚಾಳ್ವೊಂವ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಚೀನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಭುತಿ.

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Philip Mudartha

  A very well articulated piece from the pen of Florine Roche. However, it suffers from an alarmist’ point of view of the ’emerging superpower’ the People’s Republic of China.

  It is true that China uses the vast Forex reserves at its disposal to buy diplomatic influence around the world, especially with the least developed countries (LDCs) more in the dark continents of Afric. Africa, as a continent, is mostly non-democratic and home to dictatorial regimes headed by rogue heads of state. In this scenario, the Chinese model of governance and economic prosperity finds easy hosts in the LDCs.

  But, we must pause and ask where this economic muscle originates. It originates on Wall Street and the hard currency capital that flows from the free market economies of the USA, Europe, Australia, and so on. This capital runs the risk of flight as soon as China falters.

  How long will it be before China falters? History is said to repeat itself. The despotic governance systems have collapsed in most countries including in Latin America, Europe, the Soviet Union, and to some extent in more advanced nations of Africa. In Asia, PRC is the only surviving despotic system and can collapse like a pack of cards. Tiananmen Square kind of peoples; revolt can no longer be crushed forever. They will eventually will prevail.

  The PRC needs the USA a lot of than PRC. This is the era of interdependence, not dependence or independence. When the people of fre world are fed up of the cheap stuff from China, the writing on the wall will be a reality. That is my view of PRC..

  And, India is not what it was in1962. It has coma long way since then.

 2. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you so much for the article. In the context of Corona virus, the author succeeded in explaining/analysing the bitter relation or the cold war between America and China. It is unfortunate that the WHO is helpless here. Comparing China to the Nazi regime may be a bit premature but is not to be ruled out, however, I totally agree with the last sentence that, China is always a disturbance, yet a powerful neighbour of India, which cannot be ignored.
  Thank you again for the well written article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.