Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಲೊರ್ ವೈರಸ್

ಮೇ 25 ತಾರಿಕ್ ಅಮೇಕಾದ್ಯಾಂತ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಡೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೊ ದಿವಸ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 8.00 ವೊರಾರ್ ಮಿನ್ನಿಯಾಪೊಲಿಸ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ, ಕಪ್ ಫೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ವೀಸ್ ಡಾಲ್ಲರಾಂಚೊ ಬನಾವಟಿ ನೋಟ್ ಚಲೊಂಕ್ ಪಳೆತಾ, ಬಹುಷ ತೊ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ವ ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಆತಾಂ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಟೋಪಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.  ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ತ್ಯಾ ಶೊಪಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆ ಕಾರಾರ್. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೂರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಏಕಾ ಕಾಂಯ್ 40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುರುಷಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಟೋಪಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕ್ಲೊ ಆನಿ ಭರಾನ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಖೊಡೆ ಘಾಲೆ. ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ರಾವ್ಲೆ ತಾಕಾ ಉಟಾನಾಸ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ. ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಏಕಾ ಪಾಂಯಾನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲಿನಾ.

CP13

ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಧೊಂಪಾರ್ ಜೋರ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾ ಜಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೋರ್ಜ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪರಾತುನ್ ರಡೊನ್ ಹಾಕ್‍ಬೋಬ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ, ‘ದಯಾಕರ್ನ್ ತುಜೊ ಪಾಂಯ್ ಕಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಗೊಮ್ಟಿ, ದುಖ್ತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ದುಖ್ತಾ, ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್‍ಚ್ ದುಖ್ತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಯಾ…’ ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಹಾಕ್‍ಬೋಬ್ ಹ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಟ್ವಾನಾ ನಾ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ತಾಚೆಂ ಧೊಂಪಾರ್ ಆನಿಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ದಾಂಬುನ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ “ಭಾವಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿಸಾನಾಂಗೀ, ತೊ ಪಳೆ ಆತಾಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿನಾ, ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ. ದಯೇನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಘಾಲಾ.” ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೋನಾರ್ ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಯೆ ಚಲ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ತೊ ಮೆಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗಾತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ….”

ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಯೇಂವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಾರಾರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಳ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಕತ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ತಾಣೆಂ ತಾಣೆ ನಿಮಾಣೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್.

ಏಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಜನಕ್ ಸಂಗತ್ ಹ್ಯಾ ಏಕಾ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಘಡ್ಲಿ. ಹೊ ಕಾಳೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊರಾನಾಸ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಪಳೆವ್ಯೆತೆಂ; ಪುಣ್ ತಸೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಚೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಹಠಾನ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಹಿ ವೀಡಿಯೊ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ವೈರಲ್ ಜಾಲಿ. ಟೀವಿ ವಾರ್ತಾಂನಿ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಿ ವೀಡಿಯೊ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ಮುಖಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಏಕಾ ಕಾಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಿ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುನ್ ಲೋಕ್ ಮಿನಿಯಾಪೊಲಿಸ್ ಡೌನ್‍ಟೌನಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟವ್ನ್, ಬೊಬಾಟುನ್, ಹಾತಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ, ಶೊಪಾಂ ಲುಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಉಜೊ ದಿಲೊ. ಹಿ ವಾರ್ತಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹೆರ್ ಶಹರಾಂನೀ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶಹರಾಂನಿ ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳೊ ಲೋಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂ ಗೊರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಫ್ಯೆ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಬ್ಲೊ, ಗಲಾಟೊ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ. ಶೊಪಾಂ ಲುಟ್ಕಾರಾಂನಿ ಲುಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾನ್ ಭಸ್ಮಿಲಿಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಆಸ್ತಿಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಾಂತಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ಘರ್‌ಬಂದಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಘರಾಂನಿ ಪಿಛಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಕೋಣ್ಂಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಞಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದೀನಾ ಜಾಲೆ. ಬೊಬಾಟುನ್, ಲುಟುನ್, ಆರ್ಸೆ ಫುಟವ್ನ್, ಉಜೊ ದೀಂವ್ನ್ ಶಾಂತೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನಗರಾಂ ಇಂಫೆರ್ನ್ ಕಶಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಧುಂವರ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ.

CP05

CP04

CP07

CP08

CP01

CP10

CP14

CP06

CP09

CP03

CP02

CP11

CP12

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್‌ಯೀ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ಉಚಾಂಬಳಿ ಲೋಕಾಕ್ ಮೂಟಿ ಭಿತರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಕಡೆನ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆ, ಏಕ್ಲೊ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತೇಗ್ ಘಾಯೆಲೆ. ಚಿಕಾಗೊಚಿ ಮೇಯರ್ ಲೊರಿ ಲೆಫ್ಟ್‍ಫೂಟ್ ತಿಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲಿ ತಸೆಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಎಫ್..ವೈ.. ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಟೀವಿರ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಹಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸಸರ್ಗಾಯ್ ಚಿಕಾಗೊಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಳ್ಯಾ ಮೇಯರಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಿಯ್ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಮನ್ಜಾತಿಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

CP15

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ದೋನ್ ವೈರಸ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಿಂ – ಕೋವಿಡ್ 19 ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡ್ 20.  ದುಸ್ರೊ ವೈರಸ್ – ರಾಗಾಚೊ, ಹಠಾಚೊ, ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೊ, ಅಕ್ಕಲ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಜಾತಿ ವಿರೋಧಿಂಚೊ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಚೊ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ಲಿಂ ನಗರಾಂ ನಾಶ್ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್! ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ತುಂವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾಂವ್ನ್ ರಷ್ಯಾ ಆನಿ ಚೀನಾ ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಕಟಾ, ಹೊ ಕಾತಿವಾದ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್?  ಅಸೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ನಂಯ್, ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯ್ ಅಸೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಗುಳೆ ಮಾರ್ನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಿ ಕಾತ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆತಾ, ತಾಣಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸ್ಲೆಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸುಟೊನ್ ವೆತಾತ್!

ದೆವಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಾಲೊರ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ!

► ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

48% feel sad. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
16 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಓಸ್ಟಿನ್-ಬಾಬಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾ ವಿಂಚ್ತಾಂ: “ಹಾಯ್ ಕಟಾ! ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಹೊ ಕಅತಿವಾದ್ ಕೆನ್ನಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್?” ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಶಾಂತಿಪರ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯಾ ನಾಗ್ರಿಕಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಹೆಂ. ಹಾಂತು ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ನವಾಲ್ ದಿಸಾನಾ.
  ಮುಕಾರ್ಸುನ್, ” ಅಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಹಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ‍ಯೀ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಗುಳೆ ಮಾರ‍್ನ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ”. ಹಿ ಹಕೀಕತ್. ರೊಡ್ನಿ ಕಿಂಗ್ ಆನಿ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಹ್ಯಾ ದೋಗಾಂ ಮಧೆಂ ವೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಜೀವ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಮನಿಸ್ ಬದಲ್ಲಾ, ಕಾಲೊರ್ ನಹಿಂ!
  “ತಿ ಕಾತ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆತಾ. ತಾಣಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ‍್ಯೀ ತಾಂಕಾ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ತಾ”. ದೆಕುನ್, ಕಾಳೆ ಜಯ್ಲಾಂತ್/ಸಗ್ಳೊ ಕಾಳೆ ಜಣ್ ಸಂಖೊ 200 % ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್. ಹೆಂ statistics ರುಜ್ವಾತ್ ನಹಿಂ ಕಿ ಕಾಳೆ ಗೊರ‍್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರಿ.
  “ತಸ್ಲೆಚ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಪ್ರಾದ್ ನಾಂ ತಶೆಂ ಸುಟೊನ್ ವೆತಾತ್!” ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಒಸ್ಟಿನ್-ಬಾಬ್ ಅಮೆರಿಕನ್ justice system (ಪೊಲಿಸ್, ವಕಿಲ್, ಜಜ್ಜ್, ಜಯ್ಲಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ), ಕಾಲೊರ್ ಪಳೆವ್ನ್ stereotypical ಆನಿ prejuidical ಥರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್,
  “ದೇವಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಾಲೊರ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜನಾಂ.” ಸಗ್ಳೆಂ ಜನಾಂಗ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ Homo Sapiens ಥಾವ್ನ್ evolve ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಥೀಯರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಾಲೊರ್ ಕಸೊ ಅಸೊ ಬದ್ಲಾಲೊ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ‍ಯೀ ಸಮ್ಜನಾಂ. ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂಚಿ ಕಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೊರಿ ಜಾವ್ನಾ? ಡಾರ್ವಿನ್, ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ!

 2. mm
  Samuel Sequeira

  Austin’s article or report of the events in the USA, though short and well intentioned suffers from some very contradictory perspectives which appears to exhibit some ingrained stereotypes or prejudices. On the one hand it shows, correctly, the White Police’s mistreatment of Black people and yet it portrays his own right wingish prejudices about the Black people, just like our Brahmins’ attitude towards non Brahmins, especially the Dalits and minorities (meat eaters). By the looks of the article or report (with comments dominating) Austin does not seem to grasp the anger against the White police shooting Black people as a sport for decades if not centuries. (Remember US soldiers shooting Afghanis or Iraqis for sport?). This is called US exceptionalism abroad against the defenseless countries of the world. This national supremacy is exhibited internally against the Blacks, minorities, and the poor by the predominantly militarized White police force. One must remember, all variety of supremacism is a pathology, and this is very clear in White Supremacists in the West and Hindu supremacists in India as Jewish supremacists in the world.
  Just for information, of the 1004 murders done by the police in USA in 2019, 235 were Black people (23%) when Black people constitute just 12.4% of the national population. There are many such findings where Black people are targeted disproportionately just for being Black. (If you want more information read it in this link https://ahtribune.com/us/black-america/4195-justice-for-george-floyd.html)
  Now that the Blacks and the poor are fed up with White Supremacist violence by the Police, which is only increasing, they have had enough and react quickly and even violently. Their peaceful protests over several decades have not yielded any results. It is because American politicians are mostly working for one or the other corporate interests or foreign countries’ (Israel, Saudi Arabia, Ukraine or other) lobby groups. The militarised police in the USA, especially trained in Israel where they use similar techniques as choking Palestinians by the neck pinning them to the ground, has become a national terror squad against the Blacks, Hispanics, the poor and even anyone who is not White (Indians included).
  Given this situation as the background, I was a bit shocked the way Austin identified the protesters as a virus similar to that of coronavirus where he refers to the protesters thus: “Dusro Viras (virus) ragacho, hottacho, oxikpyancho, okkol nathlyamcho, zathi virodhimcho and gorya kanttallyaco.” Here, Austin’s own prejudices and unexamined stereotypes about the Blacks and the poor of America appear exhibited in the last paragraph of his article (report). (Isn’t this how our own government in India, and especially the Middle class denigrate the Dalit protests against atrocities, or Muslim and other protests against CAA/NRC recently?) So, when is protesting a crime in a democracy? When are protesters in a democracy illiterate and brainless? If anything, these are the very means to alert the leadership that it is failing to address the needs of a section of citizenry. Again, when is the police using military tactics against citizens, especially against some targeted communities, legal and tolerable? Of course, violence is not a solution. But the poor, the Blacks and minorities in America are tired of racist violence, discrimination, and domination all the while the state is completely unconcerned about their plight and cry. Their ability to tolerate and appeal for justice have not been working for decades. Perhaps violence is a way of sending a message by a desperate people. But labelling them as virus, angry, intransigent, uneducated, brainless, caste (religious?) haters and White-haters is extremely insensitive and sharing of the same prejudices as White supremacists.
  Then again Austin’s unhappiness about the violent protests appears not about the issue of justice to the affected Black community but his worry and anger is because the great (and special) America is perceived in bad light all over the world; and worse, China and Russia are laughing happily. What does this argument mean? Just to keep the façade of being a great (democracy) country whose image needs protection against the world and not give cause for Russia and China gloat with happiness protests should not happen? What is the point of a democracy (if America is one still, many have started doubting about it because it is a militarised deep state controlled corporatist state) if that country can’t deal with protests decently? What is the point of a democracy if that does not recognise its citizens’ suffering brought upon them by its own institutions? Whenever, I had some critical posts about how Modi government is dealing with India, economically and socially, some Modi lover would berate me saying, “how dare you try to undermine India’s image in front of the world!” In a democracy this argument is pretty idiotic because it stinks of blackmail while covering the failure of the leadership and national institutions. Austin’s argument (maybe without much reflection or honestly made) falls into this category and does no merit to America or any democracy worth the name. These are my reactions assuming that I understood rightly what is written and what Austin meant in his article. Austin wants racism to disappear from the world and America. Well, in the history of humanity, nothing good has happened to the poor and the oppressed without at fight, sometimes even violent fight. And, this is how Blacks will claim their right to equality and fairness within American democracy. In this process, violence, though unacceptable, will also play its role, though, there is ample evidence that other deep state and political actors are actually indulging in violence. The current spate of rioting and protests may awaken the callous state and the majority society to come to grips with what is happening in the country.

  3
  1
 3. mm
  Lawrence V Barboza

  Nice to see a article in Konkani on current international headlines. Thank you Dr. Prabhu and KITTAL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.