Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ – ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ

‘ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಕಾಚ್ ತಾಣಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ’ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರೊಶನಿ ನಿಲಯ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ತತ್ವ್ ಹೆಂಚ್. ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತಾಯೊ ವಾಪರ್ನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆಂ. ಹೆಂಚ್ ತತ್ವ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸುರ್ವಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ, ಸಬಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಖರೆ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‌ಲ್ಲಿ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ ತಿಚೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಅಕೇರ್ ಕೆಲಾಂ.

JB06

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೊ| ಒಲಿಂಡಾ ನಿಮಾಣಿ. ಬಿ.ಎ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ಚ್, ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಾಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎಡ್ ಶಿಕಪ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಫಳ್ನೀರ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೈಕೊಲೊಜಿಂತ್ ಎಮ್.ಎ. ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಮೈಸೂರು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಎ.ಎಚ್.ಡಿ ಸಂಪಯ್ಲಿ.

ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ರೊಶನಿ ನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನ್ ಸಮಿತಿಚಿ ತಿ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ. 1961-1982 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾಚ್ಚ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಹೊಸ್ಟಲ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಿ. 1984-1991 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಿಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಚೊ ವರ್ಗ್ ನೈಬೀರಿಯಾಕ್ ಜಾಲೊ, ಥಂಯ್ ನವೆಂ ಪ್ರೊವಿನ್ಶಿಯಲ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಮೊಟೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. 1999 ತಿ ಪರತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ ಡೇ ಕೇರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪದ್ದತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಣೆ ಜಾಯ್ತೆ ಇತರ್ ಜವಾಬ್ದಾರ‍್ಯೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಥೊಡೆ ಬೂಕ್‌ಯಿ ತಿಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, Understanding Children, Adjustment and its Co-relation among Pre Adolescents ಆನಿ Domestic Workers Struggles.  ತಿಣೆಂ ಥೊಡೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾತ್ – City Community Development Center, ಉಳ್ಳಾಲಾಂತ್ Kindergarten.

JB01

ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚೆಂ ಜೀವನ್ಂಚ್ಚ್ ತಿಣೆಂ ಸಮರ್ಪಿಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್‌ಯಿ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಚನಾ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವೀರಾ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್.

ರೊಶನಿ ನಿಲಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ಧುವೊ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ನಾಕಾತ್, ಮಿಸ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯಾ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ, ತಿಂ ಬಣಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹಾಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾಕ್ ಬಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಿಣೆಂ ತಿಚೊ ಮೇಳ್ ಸೊಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಹೊ ಮೇಳ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೊ, ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಚಳುವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೆಳಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ – ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಕಶ್ಟತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಚ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಶ್ಟತಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ರೊಶನಿ ನಿಲಯ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಸಾದೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಿಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊನಾಂಗೀ ವಾ ಹಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಾತ್ ಚುಕಂವ್ಕ್ ನಾ.

ರೊಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚಿ ಮುಕೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ Uexel English Academy ಚಲಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮರಿಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, “ಮೊಗಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್‌ಚ್ಚ್ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ. ತಿಕಾ ಅನಾಥಾಂ ಆನಿ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ, ತಾಂಕಾಂ ಕಠೀಣಾಯೆನ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಿ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ “ತಾಣಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸೊಸುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ.” ತಿಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗೀತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿ ವ್ಹರ‍್ತಲಿ, ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ತಿಕಾ ಆಸ್ಲೊ. ತಿಚಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲಿ, ಏಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ತಿಕಾ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ. ಮುಂದರುನ್ ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖುದ್ ಆಪುಣ್ ಡಿಪ್ರೆಶನಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಘರಾ ವೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಯ್ಕತಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಭಾವುಕ್ ಜಾತಾ.

JB05

JB03

JB04

ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೊಶನಿ ನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಸೈಕೊಲೊಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಫೆರಾಯಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಎಕ್ ಸಕ್ತಿ ಆನಿ ಖರಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸಾದಿ ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಎಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ವದನಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಚುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಲಿ. ತಿಚಿ ಮತ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಕಾ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆದಿಂ ತಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಎಕ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೀಸ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಹೊ ಅಕ್ರೇಚೊ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಚುರುಕ್ ಮತಿಚಿ, ಭಾರಿ ಉಶಾರ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ, ಎಕ್ ಆವಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಚಿ, ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ವಯಕ್ತಿತ್ವ್, ತಿಕಾ ಮೊಸ್ತು ಮೋಗ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ.

ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ದಿತಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ಪಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆ ಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ತಿಣೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್ ದಿಲಾ, ತಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿತಾಂವ್.

1972 ಬ್ಯಾಚಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಜಿಂ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಫೌಂಡೇಶನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಪೆರಿಯೋಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಾ ಭಿತರ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಡಾ. ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಪ್ ಸೌಲತ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ, ಜೆವಣ್ ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್‌ಯಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಹಾ ಆವಯ್ನ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಜೆವಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಜೆವಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರಿತಿನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ದವರ‍್ಲೆಂ. ರಜೆಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿತಲಿ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಲಿ. ಪೆರಿಯೋಡಿ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಚಾನ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ ಕರಯ್ಲಿ. ಪರತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾನ್ ಆಸ್ಲಿ.

JB02

ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ ನವೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ತಿಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರೊಶನಿ ನಿಲಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ಹಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಡೊ| ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅತ್ಮೊ ಆತಾಂ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಾ. ಪೂಣ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ತಿಣೆ ದಾಕಯ್ಲಿ, ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಲಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜಾಲಿ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಿ, ಎಕಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ.

ತಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾ ತರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೇರಾ ಪರಿಂ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚಿ ಮನ್ಶಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

► ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್, ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

56% feel thumbs up. And how do you feel?
58 :thumbsup: Thumbs up
21 :heart: Love
3 :joy: Joy
9 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
2 :cry: Sad
2 :rage: Angry

3 comments

 1. In 1994 I was working as a junior doctor at Holy Spirit Hospital, Andheri. One of the Roshni Miss known to our family was pursuing PG studies at TISS.(Tata Institute).
  One day while working at the hospital I was told that I have visitors. I walked to the entrance of the hospital. I could recognize the Miss who was studying at TISS. She did not seem like in good health. I tried my best to treat her and make her feel better.
  I did not know who was the other lady who accompanied her. It was Miss Olinda Periera. I had heard so much about Dr Periera through various sources. I had spent a year in New Delhi before I moved to Mumbai.
  After talking to Dr Periera my eye could not believe that I was talking to her. She had come to the hospital as a common person to accompany someone from her congregation. I don’t know how to describe her personality. No words can describe her simplicity, down to earth nature and love.
  She invited me to a seminary in Goregaon wheee she was staying and asked about me. I was waiting for my Southafrican Job assignment. She gave me address of a ex graduate. Of Roshni who had married a Psychiatrist and practicing Johannesburg and insisted that I write to them. I wrote to the couple in Johannesburg and they replied and gave me guidance and support.
  Dr Periera went out of her way to help others. We can’t be like her but she left a everlasting impression to think about others and use the opportunity whenever it comes. God blessed her with long life. I had seen Mother Teresa when she had visited Fr Mullers Hospital ( I guess in 1980). By thier stature and nature both are similar. They lived for others.

 2. mm
  Gerald Carlo

  ಡೊ.ಒಲಿಂಡಾ ಪಿರೆರಾ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿಚಿ ತಿ ಮುಗ್ಧ್ ತಸ್ವೀರ್ ನಿಜಾಕೀ ಆಕರ್ಷಣೀಯ್. ಸುಂದರ್ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

  1
  1
 3. Archibald Furtado

  Thank you Jeevan…a beautiful article about a great and wonderful personality….. 👏👏👏keep it up… Rest in Peace Dr. Olinda Pereira….🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.