Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 20

JHST 1

ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚಾ ಮೆಜಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …

ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೊ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೊಲ್ಲೊ ಕ್ರೋಧ್ … ಸಾರ್ಕೊ ಪಾರ್ಕಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕೈಲಿ ನಾಂ.

ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತೊ ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಸಂಸರಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ… ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ …

ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ತ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಝರಯ್ತೇ ಗೆಲೊ.

ಪೂಣ್ ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ತೊ ಗೆಲೊನಾಂ. ಫಕತ್ತ್ ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಆನಿ ತೊ ಬರಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂ …ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಭ್ಧಾಚೆರ್ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ತೇ ಗೆಲೊ. ಪಳೆತ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ….

ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧಿಘ್ಮೂಢ್ ಜಾಲೊ!

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಚ್ ತೊ … ‘ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವೆ ನಿರೀಕ್ಶೆಕ್ ವೊಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್. ತರೀ…

‘ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡಿಸೊನಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊಗೀ ಆಶಾವಾದ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ…ತಾಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಕಾಂಪ್ ಹಾಡಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.  ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ..ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ಘುಸ್ಪಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಕಾಂಪ್… ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡಾನಾ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಮೆಜಾರ್ ದವರ್!”

ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರ್! ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರ್!!

ಫಿರ್ಗೆಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹುಧ್ಧ್ಯಾಂಕ್…ತಾಚೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್!!!

ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧಿಘ್ಮೂಢ್ ಜಾವ್ನ್… ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಸರ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂ ಸೆಕುಂದಾಂ ತೊ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊನ್0ಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ!!!

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೊ ‘ಟ್ರ್ರೀಂ ಟ್ರಿಂಕ್ …ಟ್ರೀಂ ಟ್ರಿಂಕ್ ’ ಆವಾಜ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಆವಾಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜಾಗಯ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚೆ ಮುಕ್ಲೊ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾನಿಂ ಧರುಂಕ್ ಅಮ್ಸರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಸಾಂಗ್ ವಾಲ್ಟರ್…”

“……………”

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ನಂತರ್ ತೆವ್ಶಿಲೊ ವಾಲ್ಟರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ  “ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮಾಕಾ ರಾಕಾ…ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ.”

ತ್ಯಾವೆಳಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ…ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ … ತಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ…

‘ಸರ್…ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಿಶಭ್‌ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ!’

ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ಅರೆ…ರಿಶಭ್ ತುಜ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ?!…

“ವ್ಹಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತೆಂ…ತಾಂತುನ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ?!”

“ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ! ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ…ಸಂಪರ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ”

“ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್…ಮತಿಂ ವಿಕಾಚಿ ಗುಳಿ ಘಾಲ್ಲಿ.!” ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. “ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತುಮಿಂ ದೊಗೀ ಕಿತ್ಯಾ ತರೀ ಅಶೆಂ ದುಬಾವಾನ್ ತಳ್ಮಳೊನ್ ವೊಧ್ದಾಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ಮಾಕಾ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಲಾ! ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…

ಆತ್ತಾತ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್‌ಚ್ಚ್…ತುಮಿಂ ಆತಾಂ ‘ರಿಪೀಟ್’ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ವ್ಹರಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಯೀ ತಿಚ್ಚ್. ಪೂಣ್ ರಿಪೀಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾಸ್ತಾಂ…ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ! ವಾ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಟಯ್ತಾ”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಗಾರ್ ಖುಬಾಳ್ಳೊ. ರಾಗಾನ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹುಳ್ವೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಆಪ್ಲೊ ವಿಚಾರ್‌ಧಾರ್ ಆನಿಕೀ ಪಾಜುನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆತಾಂ ತುಂ ವೊಚೊಂಕ್ ಅಮ್ಸರ್ನಾಕಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ವಿಶಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತುಂವೆಂ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್…”

“ನಾಂ ಫಾದರ್…ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ” ವಿಗಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತ್ರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.

“ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್…ಮ್ಹಜೊ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮೋಗ್, ಹುಸ್ಕೊ ಜವಾಬ್ದಾರ್, ಮಹತ್ವ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲಾಂ.”

“ಪೂಣ್ ರಾಜಿನಾಮೆಕ್ ತುಂವೆ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಯಾಯ್ ವ್ಹಯ್ …ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾಂ. ಆನಿ ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಡ್ಚಿಯೀ ನಾಂ !”

“ತಿ ತುಮ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ…!” ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಏಕ್ ಘಡಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ನಂತರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯೆ ವೋಂಟ್ ಪರತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ…

“ಮ್ಹಜಾ ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರಾಕ್ ತುಮಿಂ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಯಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಕ್ ನಾಂ. ತಿ… ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಹ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆಚೆರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂ! ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಋಣ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ!!”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…!” ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ಳಿನಾಂತ್. ಆನಿ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ …

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್, ವಿಗಾರಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ತಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾಂ…ಆಪ್ಲಿಂ ಘಂಭೀರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಫಾದರ್…ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್… ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ಚೊ  ನಾಂ! ಹೊ ಮ್ಹಜಾ ಅಸಾದ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿ ಕೆ‌ಲ್ಲೊ ನಿಚೆವ್!!”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ‘ಹೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಮ್ಸೊರಿ ಮೇಟ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಮುಕಾರ್ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ.” ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾಂ ಖಡ್ಪ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.

“ನೊ…ನೊ…ನೆವರ್.!. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಅಮ್ಸೊರಿ ಮೇಟ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ … ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್ ಕರುನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಯಾ… ತ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ಕಪಟಿ ಜಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುಮಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಿ ವಿಚಾರೆ ಥಂಯ್ ಕಶೆಂ ಭುಲೊವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಂತುನ್ ತೊ ಬರೊಚ್ಚ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ತೊ. ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಾಂ.”

“ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಹೆತೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ತೊ ಬಡ್ಭಡ್ಲೊ…

“ಪಾದರ್…ಹಿಂಚ್ಚ್ ತುಮಿಂ ಆತಾಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಉತ್ರಾಂ… ಹಾಂವೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾವಿಶಿಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ … ‘ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್.!’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ತಾಣೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಫುಂಕ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ಯಾ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಇತ್ಯಾರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿಂ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ನಿತಳ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್‌ಯೀ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾ … ತ್ಯಾವೆಳಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ವಶ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಿ ತಾಚಿ ಕಾಲೆತ್. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ತಿ ಚೂಕ್…ತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ….”

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತುಂ ಉಲಂವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ವೆತಾಯ್…” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಝಾಂಕುಳ್ಳೊ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್. “ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ತಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ತುಕಾ ನಾಂ.”

“ತಸಲಿ ಸತ್ ನಿತಿಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ‘ಇಗೊ’ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸೊಸಾನಾಂ. ಪೂಣ್ ತಸಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಇಗೊ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯೆಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಸೋರ್ರಿ ಫಾದರ್. ನೀಜ್ ತರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ …ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆರ್ ದುಬಾವೆ ಯೇರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್… ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.!”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಛಾರೊ… ಫಾ|ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾಂಪೈತಾನಾಂ…ತಾಚೊ ಕಾಂಪಾರೊ ತಾಳೊ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಆವಾಜ್ಲೊ…

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …ಹಿ ತುಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ…ಹೆಂ ಝುಜ್ … ಎಕಾ ಯಾಜಕಾ ವಿರೋಧ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್.”

“ಎಕಾ ಯಾಜಕಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ಚ್ ಫಾದರ್… ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉರ್ಲೊಂ ತರ್… ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ನಿತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಝುಜಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಯಾಜಕಾ ವಿರೋಧ್ ಮಾಕಾ ತಾಳೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೊಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ… ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ಕರ್ಚೊನಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೇಟ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಚಡ್ತೆಲೆಂ.”

“ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್?!…ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸೊಡ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ವೆತಾಯ್?!”

“ಹಾಂವ್ ಸೋಡ್ನ್ ವಚಾನಾ ಫಾದರ್ … ತುಮಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡುನ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಫಾದರ್… ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಯಾಜಾಕಾಕ್ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ …ಖಾಸ್ಗೆನ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಂ ಶಿವಾಯ್ … ಯಾಜಕಾಲಾಗಿಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಚಾಸೊನಾಂ. ಕಿತ್ಯಾ … ‘ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಮಾಕ್ಲೊಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.’ ಆನಿ ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ರಾವಾನ್ ತರ್…ಹಾಂವೆ ಮಾಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕಾರಾಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವರುನ್ ಆಸಾಂ.”

“ಯಾಜಕ್ ಮಾಖ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್” ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್.

“ನಾಂ ಫಾದರ್.” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆ… “ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿರೋಧ್ಪಣ್… ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್. ಯಾಜಕಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕೆಂಡ್ಚೆಂ. ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಕಶೆಂಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಚೆಂ…ವಾಯ್ಟ್ ವರ್ತನ್ ಆದಾರ್ಚೆಂ …ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತಿರ್.!. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಕಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಾಗವ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ … ‘ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಾತಕ್!’ ಆನಿಂ ಹೆಂ…ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ಥುತ್ ವರ್ತಾನಾಕ್‌ಯೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ…ಫಾದರ್…!” ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸ್ವಾಸಾನ್ ಜಾಂಗೊನ್0ಚ್ಚ್ ಗೆಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. ಆನಿ….

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ ಹಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚಿಂ…ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್ಚಿಂ ಘಂಭೀರ್ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರೈತಾನಾ…

“ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್! ” ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಝಾಂಕುಳ್ಳೊ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… “ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ತುಕಾ ಚಿಂತ್ತಾ ನಾಕಾ!”

“ನಾಂ ಫಾದರ್… ಹಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ… ತುಮಿ ಲೊಕಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಶಿಕೊಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ತಸಲಿಂ. ತ್ಯಾವರ್ವಿ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತುಮ್ಟ್ಯಾ ‘ಇಗೊ’ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್ ತರ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ನಾಂ. ತಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್0ಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಆಸ್ಚಿ…ಸಬಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ…ಆನಿ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶಿಂ! ‘ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್…. ಆಪ್ಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾಂ.’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಅಹಂಬಾವಾನ್ … ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತೆ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅಹಂಭಾವಾ ವರ್ವಿಂ… ತೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅನೀತೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಕ್ ಜಾವುನ್ …ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾತ್! ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಲೊವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಮಾಕಾ ನಾಕಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಹಾಂವೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ … ದೋನ್ ಮಸೂಮ್ ನಿಶ್ಕಂಳಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಝುಜ್ ಹಾಂವೆ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್-ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಝಜ್… ‘ನಿತಿ ಆನಿ ಅನೀತಿ ಮಧೆಂ…ಮ್ಹಜೆ ಆನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಮದೆಂ’!” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚೆಂ ಆಫಿಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.

“ಒ.ಕೆ….ತರ್…!.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸಲ್ವೊಣಿಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ … “ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ… ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮ್ಹಜಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ವಚ್…ಮಾಕಾ ಸೋಡ್ನ್ ವಚ್. ಆನಿ ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರಾವರ್ವಿಂ… ಮ್ಹಜೊ ಉಜ್ವೊ ಬಾವ್ಳೊ ಕಾತಾರ್ನ್ ವೆತಾಯ್.!’ ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸದಾಂ ಉರ್ತೆಲೆಂ.!.” ಧೀರ್ಘ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್.

“ನಾಂ ಫಾದರ್… ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಚತುರ್ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಜಾವ್ನ್ … ಹ್ಯಾ ಪುಬ್ಲಿಕಾನಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್, ಅಹಂಭಾವಾಚ್ಯಾ ಕಪಟಿ ಫಾರಿಜೆವಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಯಾ…” ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಥರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಫಾದರ್…ವೆಚಾ ಆದಿಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಂ… ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾ ವಿರೋದ್ ವಚುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾಂತವ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ …ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತುಮಿಂ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಹಿ ಸಂಧಿಘ್ಧ್ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.”

“ನಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ನಾಂ…ನಾಂ… ಅಸಾಧ್ಯ್. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ವಿಗಾರಾನ್. “ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಕಠಿಣ್ ಆಸಾ.” ಕಪಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿಂ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ…ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.

“ವೇಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾಂ ಫಾದರ್! ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್… ಪ್ಲೀಜ್ ತುರ್ತ್ ಕರಾ ಫಾದರ್…!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕುತೂಹಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ವಿಗಾರ್ ಫಕತ್ತ್…

“ಪೂಣ್…ಪೂಣ್…” ಮ್ಹಣ್ ಘುಣ್ಘುಣೊನ್‌ಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂ ಹೆಂ… ‘ಪೂಣ್…ಪೂಣ್ ’ …ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.  ‘ಕಾಂಯ್ ಹೊ ನಿಬಾಂ ಸೊದ್ತಾಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾನ್…

‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲೊಂ ತರ್… ಹ್ಯಾ ಯಾಜಾಕಾಚಿಂ ಚಂಚಲ್ ಮೆಟಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ.’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಬರಾಬರ್…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಖಿಣಾನ್…ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಫಿಲ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಫಿಲ್ಟರಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಸ್ತಾಂ…

‘ಹೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಉದಾಕ್..!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ! ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ….ತೆಂ ಉದಾಕ್ ತೊ ಘಟ ಘಟಾ ಕರುನ್ ಪಿಯೆಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬಳಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಹಿ ತಾಚಿ ವಿರಾರಾಯೆಚಿ ಉದ್ಕಾ ಕರ್ನಿ… ರುಂದಾಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ಥಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘಡಿತ್ …

ಬೈಬಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾತಾಚೊ!

ತಾಣೆಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್… ‘ತಾಚೆಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ರಗಾತ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಆಸೊಂ.’ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ಹಾತ್ ಧುಲೆ…ಆನಿ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬೆ… ‘ಜೆಜುಚೆಂ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಸೊಂ.!’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ.!

ಆನಿ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ದೃಶ್ಯಾಕ್ ಗಾಂಚ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಉದ್ಕಾ ವರ್ತನ್ …ವಿಗಾರಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಸೊಚ್ಚ್ ತೊ ಭಾವುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ …

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ…. ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಸರಾರಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ….ವಿಗಾರಾಚೆ ದೊಳೆ ಘೈರೆ ಘೈರೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ…ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೆಂಲಿಂ ತಿಂ… ದುಖಾಂ.!. ಆನಿ ತೆ ದುಖಾಂಭರಿತ್ ದೊಳೆ… ‘ಹಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ನಿಮಾಣಿಂ ದೀಶ್ಟ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!

ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜರ್ಜರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಫಾ|ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ … ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ತೊ ಉತ್ರಾಂ ತಾಳೊ… ಗಳ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಿರೊನ್ ಸ್ಥಭ್ದ್ ಜಾಲೊ!

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್-ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ!

♥ ♥ ♥ 

ತ್ಯಾರಾತಿಂ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್.

ಮತಿಂ ಭರ್ ಫಕತ್ತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ತಿಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ.

ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಟ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ಘಣ್ಘಣಿತ್ ದಾಟ್ ತಾಳ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಳೊ ಉಟೊವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಘಂಭೀರ್ ಉತ್ರಾಂ… ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಘುಣ್ಘುಣಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ…

‘ಫಾದರ್… ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್…ತರೀ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ನಾಂ. ನಿಶ್ಕಳಂಕ್ ಮೊಗಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್… ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಭರ್ ದುಕೊಂವ್ಚೊ ಘಾಯ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆನಿ ತುಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಣಿಂ ಭರ್ ಕರ್ಗುಂಚೆ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ … ಆತಾಂಯೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ.!’

ಹಿಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರ್ ಕಾಂಪೊಂವ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಕೊನ್ಶಾಂನಿಂ ಚರಾತ್ತ್… ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂಕಾಣ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಶ್ಟಾತಾನಾಂ…ಕೂಸ್ ಪರ್ತೊನ್ ಎಕಾ ನಿರ್ಧ್ಧಾರಾಕ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ …

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ…ಸುಮಾರ್ ಧಾ ವರಾರ್‌ಶೆಂ…

ವಿಗಾರಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಫೊನಾಚಾ ರಿಸೀವರಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿಂ ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ…ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್…

ಕ್ಲೈವಾಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾನಂತರ್ ಫಕತ್ತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ …ಫಾ|ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

♥ ♥ ♥ 

ಫಾದರ್… ‘ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ಯೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ.” ಕದೆಲಾ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಕ್ಲೈವ್. ಪೂಣ್ ಫಾದರ್…ಹೆಂ ‘ಎಕ್ಸುರೊ’ ಮಳ್ಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ನೀಜ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ …”

“ನಾಂ ನಾಂ ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಂ…” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್. “ಹೊ ತುಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವಿಶಾಯಾಚೊ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಚಾರ್. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ತೊ ‘ಎಕ್ಸುರೊ’ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ.”

“ಒ.ಕೆ. ಫಾದರ್”… ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೊಸ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ವಿಶಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಲಗ್ನಾ ಆದಿಂ ಲಗ್ನಾಂ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾಚಿ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಸಂಭಂದಿತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ವಿಶಯಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಗೊವ್ಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡಿ ಸಲಹಾ ಹಿಶಾರೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ”

“ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಫಾದರ್.”.

“ಹೆಂ…ಕ್ಲೈವ್…” ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ಫಾ. ಫ್ರ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್. “ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಹೊಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲೈಲಾಯ್.?” ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಲ್-ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.?!”

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುನ್… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ… ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಾ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸಲಹಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತಾವ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ… ಫಾ|ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್…

“ನಾಂ…ಫಾದರ್ … ಅಸಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾಂ. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮಿಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಮುಖಾಮಖಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಫಕತ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪಾಲಿಪಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ…ಎಕಾಮೆಕಾ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಖುಧ್ದ್ ಮುಖಾಮಖಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್, ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾಂ.”

“ಪೂಣ್ ತುಕಾ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಗೀ ಯಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಗೀ.?!”

“ತುಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂ… ಭೊಗ್ತಾಗೀ?!. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮದೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊವ್ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗೀ ಫಾದರ್.?!” ಸವಾಲಾಕ್ ಸವಲಾನ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಕ್ಲೈವ್ ಕಾರ್ಲೋಸಾನ್.

“ನಾ ನಾಂ…ಮಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗಾನಾಂ…ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ವಿಪರೀತ್ …ತುರ್ತಾತಾ ಆಸ್ಲೆಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ…”

“ತುರ್ತಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಲಂಡಾನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚಿ ತುರ್ತಾತಾ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ತುರ್ತಾತಾ ಉದೆಲಿ.” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಕ್ಲೈವ್.

“ನೀಜ್ ತರ್ ಯು.ಕೆ. 0ತ್ಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆವಹಾರಾಕ್ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ಏಕ್ ವೆವೆಹಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚಾವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.”

“ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ …ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ತುಕಾ…ಅಚಾನಕ್ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ.?!…ಒಳಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂಧಾಚಿ ಒಳಕ್?! ಯಾ ತ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲೆಂ

ಕಾಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ.?! ” ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ವಿಜ್ಮಿತೆನ್ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ ಫಾ.ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್…‘ತರ್ ರಿಶಭ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ ?!…ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆ ಭೆಟೆ ಆದಿಂ ಯಾ ನಂತರ್?!!’

ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಆಸಾ ► 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

73% feel thumbs up. And how do you feel?
25 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
9 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.