Trending Now

ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಲಾಂ

ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ರಮದಾನ್ ಆನಿ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ಮಧೆಂ, ಮಾನ್ನಾ ಆನಿ ಮಂದಿ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಭುಕೆಮಧೆಂ.

ಖಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆತಾಂ ರಮದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತೀ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ. ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ರಮದಾನಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ ಕಶೆಂ ಆತಾಂ ಮೆಳಾನಾಂಗೀ, ತಶೆಂ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ನಿಬಾನ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕೀ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತೀ ಕೋಣ್ ಖಾಣಾವೊರ್ವೆಚೆಂ ಕಿಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಿಸಾನಾ. ಕಾರಣ್ ಸೊಪೆಂ – ಖಾಡಿಗಾಂವಾಂನಿ ರಮಾದಾನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಾಲಾಂ.

ಕಶೆಂ ರಮಾದಾನಾಂತ್ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆರ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಆಸ್ಲೆ, ಚಡುಣೆ ತಸಲೆಚ್ ನಿರ್ಬಂದ್ ಲೊಕ್‌‍ಡಾವ್ನಾಂತೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಮಾದಾನ್ ಆನಿ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್ ದೊನೀ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾರೀ ನಿರ್ಬಂದ್ ಸಡಿಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಕ್, ಕಾಮಾಂಕ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಚಾಲನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳ್ಳಿ, ಇಗರ್ಜ್, ದಿವ್ಳಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ದೇವ್‌ಯೀ ಭುಕೆನ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಾಕ್ ಕವಿತೆನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜರಿ ಖರೆಂಚ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ದೇವ್ ಪಳ್ಳಿ, ಇಗರ್ಜ್ ವಾ ದಿವ್ಳಾಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಭುಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳ್ಳಿ, ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ದಿವ್ಳಾಚಾ ವರ್ತುಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ತಾಂಡವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಷಾಕ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್  ಉಭೆಂ ಜಾತಾ.

ಸದ್ದಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂಕೇತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ದೇವ್ ಬರೆಂ‌ ಕರುಂ
ಹ್ಯಾ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾಡಾಕ್…

ಸಲಾಮ್ ವಾಲೈಕುಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ
ಮಾಪ್ಳಿ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್
ಪಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕುಂಕ್
ಬಂಗಾಲಿ ನಾತೂರಾನ್
ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ

ಇಫ್ತಾರಾಚೆಂ ಅಜಾನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ
ಆರ್ಬ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ “ಮಂದಿ”ಕ್
ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್
ಬಾಂಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ರಾಕ್ತಾಂ…
ಭುಕೆಜಾಳಾಂಕ್ ಥಂಬಾಯ್ಜೆ ತರ್
ರಾಕಜೆಚ್ಚ್… ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಾಂ…

ತೋಂಡ್ ಧುಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್
ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಉದ್ಕಾ ಘೊಟ್
ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಅಪ್ಟೊನ್
ಡುರ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಧೆಂಕೆತಾನಾ,
ಸಾಬ್, ಸಹರಿ ಹೆವಿ ಥಾ ಕ್ಯಾ?
ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್?
ಸಾಂಜೆಚಿ “ಮಂದಿ”ಚ್ಚ್ ಅಪ್ಲೊ
ಅಖ್ರೇಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್?

ರಮದಾನ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ…
ಪಳ್ಳೆಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪ್ಲ್ಯಾಂತ್
ನಾಂ ಇಫ್ತಾರ್, ನಾಂ ಬಾಂಗ್..
ಇಗರ್ಜ್ ದಿವ್ಳಾಂಚಿಂ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್
ಮಹಿನೆ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್..
ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳ್ಳೆಚೊ ದೇವ್ ಸಯ್ತ್
ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ…
ಇಗರ್ಜ್, ದಿವ್ಳಾ ಭಿತರ್ಲೊ
ದೇವ್ ಭುಕೆನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮೆಲಾ‌ ಕೊಣ್ಣಾ…

► ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್

* ಮಂದಿ : ಮುಳಾನ್ ಯೆಮೆನ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಖಾಣ್‌. ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ವಾ ಪುಲಾವಾಬರಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆಂ ಖಾಣ್      * ಸಹರಿ : ರಂಮ್ಜಾನ್ ಉಪಾಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್.        * ಇಫ್ತಾರ್ : ರಂಜಾನ್ ಉಪಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾಣ್

54% feel thumbs up. And how do you feel?
34 :thumbsup: Thumbs up
19 :heart: Love
0 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Preethi D'souza

  Awesome poem Floyd 👏👏👍👍

 2. Stephen Vamanjoor

  Good one Floyed

 3. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

  ನವೊ, ವೆಗ್ಳೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ. ಕಿರಣಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾತಾ.

  • Kiran Nirkan

   Thank you Melvyn sir. Following the wide and fruitful poetry path that you left behind for younger generation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !