ಕೊಣಾಕ್ ಚ್‌ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್‌

ಟ್ರಿಣ್, ಟ್ರಿಣ್, ಠೊಕ್, ಠೊಕ್, ಠೊಕ್…..

ಆಪ್ಲಿ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಚಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಮೊಂತಿಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಠೊಕ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಕಾಂತಾವ್ನ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಬಾರಾ ವೊರಾಂಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನೊವಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಸವಯ್.

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಆಮಿ ಮೆಟ್ರೊಪೊಲಿಟನ್ ಪೊಲಿಸ್, ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್”

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಬರಿಚ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ತಾಣೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ “ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್” ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ಗೇಂಗ್, ದಿಸಾಚ್ಯೆ ಪೊಡಿಖಾತಿರ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊದ್ಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಬಿಯರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾಪ್ಪೆ ಮಾರ್‍ಚೆ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆ ಆಡ್ಕಳ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಶೆರಿಂಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಚೆಚೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಯಾ ಕಾಮ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ನೆಣಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾನ್ ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ತುಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್‍?”

“ವ್ಹಯ್”

“ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜೆ ವಿರೋದ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಪ್ರಾದಾಚೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ”

ಏಕ್ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತೆಚಿ ಆನಿ ಎಕೀನ್‍ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಮಳಬ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ.

ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಶೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಚಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂಚ್ “ತುಂ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಉಲಯ್, ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಕಿಲಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ ತುಕಾ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ”.

ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಅಖ್ಖ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಅಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

♦  ♦  ♦ 

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೆಜಿಂಪಯ್ಕಿ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೆತಸಲಿ. ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ್ ಕಸಲಿಚ್ ಸೊಡ್‍ದೊಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾ”

ಕ್ರಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೆಜಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಚಡುಣೆಂ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸ್ಟೆಶನಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ತಾಣಿಂ ಬರ್ಪಿಂ ಆನಿ ಟೆಪಿರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

“ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯೆ ಧುವೆಸಂಗಿ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆತಸಲಿ ಚಾಲ್ ಆದಾರ್ಲ್ಯಾಯ್. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ತುಂ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಘರಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಭಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾನ್ ತುಜೆ ವಿರೋದ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಿಲಾಂ”. ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಕೊಣೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಶಿ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಹಾತಿಂ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಫಿಸರಾನ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾಬಾಬ್ತಿಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಧುವೆಸಂಬಂಧಿ ಹೆಂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ತೆಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್? ಧುವ್ ಜೊವಿಟಾಲಾಗಿಂ ಕೊಣೆಂತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ? ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?”

ವಾದಾಳಾವೆಳಿಂ ಉಬಾರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಬರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಒಫಿಸರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತೊಲೊ ತೊ?

♦  ♦  ♦ 

ಜೊಕಿಮ್ ಮುಳಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ. ಕಥೊಲಿಕ್‌ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತಿತ್ಲೊ ಹುಶಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಿಕ್ವಲ್ಲೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್, ಅಶೆಂ ಮಿಸಾಂ ರಜಾರ್ ಆನಿ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯೊ ಬುಟ್ಟ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ತಿಸ್ರೊ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸದಾಂ ತಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊಚ್. ಆಶೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೊಕಿಮಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಉಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆದ್ನಾ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಫಕತ್‌ ಸೊಳಾ. ಪಾದ್ರಿಪಣ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆಪ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ರಾಗಾನ್ ಭರೊನ್‌ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್‍ಚ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ನಿದೊನ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ-ನೊವೆನಾಂ ಕರ್ನ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂಸವೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತೊ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಎಜೆಂಟಾನ್ ತಾಕಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹೆಲ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಎಜೆಂಟಾಕ್, ಥೊಡೊ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೊ ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಕುಮೊಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಫುಡ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕೀ ತೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಯ್ರಿಕೆಂಕ್‍ಯ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಲುವಿಜಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್‌ ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಜಲ್ಮಲಿಂ.

♦  ♦  ♦ 

“ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆ ಫುಡ್ಲೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ಧುವೆಕ್ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಜರ್ ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ಖುದ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ, ಫೊನಾರುಪಾರ್, ಇಮೆಯ್ಲಾ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾನ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತುವೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಖಾತಿರ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ಲಾಂಚೆ ಪರಿದೆ ಭಿತರ್ ವಚನಾಯೆ”

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರ‍ೇಟಾಚ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಹಾಜಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಜಾಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಜಡ್ಜಾನ್ ಕಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಜಾಮಿನೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೇಜ್ ಹೈಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಯ್ಕೊಪಾಕ್ ಥಾರಾಯಿಲ್ಲಿ.

“ಅಸಲೆ ಕೆಜಿಥಾವ್ನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್, ದೆಕುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಂವೆಂ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಜೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೊಕಿಮ್” ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಫುಡೆಂ ವೆಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಚಿ ಶೆರಿಂಗಾಚಿ ವಸ್ತಿ ಸೊದುಂಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಬೋವ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಮಾಗಾರ್‌ ಮ್ಹಣೊನ್ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಸಲಿ ಏಕ್ ಕೇಜ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಭಾಡೆಂ ಭರ್ನ್ ಆನಿ ಸ್ವತಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಭೊರ್ ಜೊಕಿಮಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಮಟ್ವಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಖ್ಖೆ ರಾತಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾವ್ನ್ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಹೊಡ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಖಾತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ರಾಕ್ಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಲೊ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಮ್ ಬರೆಂ, ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ ಆನಿ ದೆವೊತ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿ ಶಿಸ್ತೆಚಿಂ, ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಆಮ್ಚೆಂ ಏಕ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಕುಟಮ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ತರೀ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವೆ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ”.

“ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಿಂ ಫುಟ್ಕರ್ ಕುಟಮ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್, ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರಾಆದಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆರಾ ಚೆಡ್ವಾಂಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಹೆರ್ ಚೆಡೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಾಲಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದೀಸ್ – ರಾತ್ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ಆಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ?”

ಜೊಕಿಮಾಕ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನಿಸ್ ತರೀ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ನಿನ್ ಜೊಕಿಮಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ. ಜೊಕಿಮ್ ಹ್ಯೆ ಕೆಜಿಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೊ ಅಪ್ರಾದಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತಿಕಾ ತಾಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸತ್ ಆನಿಕೀ ಕೊಡು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮಿ| ಜೊಕಿಮ್, ತುಜೆ ಧುವೆನ್ ಖುದ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವಿಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯೆ ವಾಕ್ಮುಲಿಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಹೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಜೊಕಿಮ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ದಾಕಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಘರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಸಂದ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಂ ಚುಕಿದಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತುಜೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾ”.

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜೊಕಿಮಾಚೆ ಮತಿರ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡೆ ಗಾಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಘಡ್ಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ.

ಜೊವಿಟಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ತಾರ್ ತಾಕಾ ‘ಐಫೊನ್’ ಆನಿ ‘ಐಪ್ಯಾಡ್’ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆ. ಹೆಂ ಫೊನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಚಾಲ್ ಮಾತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾರಾರ್ ಫಕತ್ ಇಯರ್‌ಫೊನ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಮ್ಯುಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾಟ್ಸಪ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್‍ಚಾಟ್, ಟಿಕ್‌ಟೊಕ್‌, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿ ಯುಟ್ಯುಬ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಫೊನಾಂತ್‍ಚ್. ಘರಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಕ್ಲಿ ಖಂಯ್‍ಗೀ ರಾನಾಂತ್. ಬಾಪಾಯ್‍ಕಡೆ ಉಲವ್ಣೆಂ “ಡ್ಯಾಡಿ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಡಿನ್ನರ್ ರೆಡಿ ಆಸಾಗೀ?” ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಜೊವಿಟಾಕ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೆಂಯ್ ತೊ ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೊ ಆನಿ ಕೆರಿಬಿಯಾನ್ ಮುಳಾಚೊ. ಧುವೆಚಿ ಹಿ ಚಾಲ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಎಕೆ ಸಾಕಾಳಿಂ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ – “ಜೊವಿಟಾ ತುಕಾ ಫಕತ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಥಾನಾಂಚ್ಯೊ ಪಿಂಪ್ರ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್‍ಕ್ಯೊ ಫುಟೊಂಕ್ ನಾಂತ್, ಅಸಲ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಕಾ ಬೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್?”

“ಆಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್‌ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನಿ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್.” ಅಶೆಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೂದ್‌ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರಾಗಾನ್ ತಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ಆಪುಡ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್? ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಜೊಕಿಮಾಚೊ.

ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಚೆಡುಂ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ “ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲಾಂ” ತಿಚಿ ಜಾಪ್.

ಹಿ ಚಾಲ್ ಬೋವ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಂತ್ ವಾಡೊನ್, ಕಾಜಾರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚೆಡ್ಯಾ-ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನ್ವಾರಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊಚ್.

ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ತಾಪೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, “ತುಂ ಆತಾಂ ಲಂಡನ್ ಆಸಾಯ್; ತುಜ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಯ್. ‘ರೊಮಾಂತ್ ರೊಮಾಗಾರಾಬರಿಂ ಜಿಯೆಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂಯ್‍ವೆ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಜೆಂ ಕೋಂತ್-ಬೆಂತಿಣ್, ಮೀಸ್-ನೊವೆನ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸೊಭ್ತಾ, ಹಾಂಗಾ ತಶೆಂ ಚಲನಾ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದ್ರೊಂಕ್ ಪಳೆ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ತಿಂ ಲಂಡನ್‍ಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಇಲ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಜಿ ಶಿಸ್ತ್, ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ದೇವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಬ್ಜ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆನಾಕಾ”.

ಬಾಯ್ಲೆನ್‍‌ಯೀ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕೂಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೊಕಿಮಾಚೊ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ದೆಂವ್ಲೊನಾ.

ಪುಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಖುಶೆವಿರೋಧ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಲಂಡನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಗಮ್ಚೆಬರಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆ ವ್ಯರ್ಥ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿ ತಿ.

ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್ ಪಾಸ್‍ಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಲುವಿಜ್ ಲಂಡನಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಹಿತ್ರೊ ಏಯರ್ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಝಾ ಕಾಡ್ನ್ ಲಂಡನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್‌ ಜಾತಚ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲುವಿಜಾನ್ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ರಾತಿಚಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರ್ಚಿ. ಆಶೆಂ ಘೊವಾ-ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆ ದೀಸ್ ಯಾ ರಾತಿ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಯಾ ನಾಂತ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ರಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಡೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೆರಿಂಗಾರ್ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗತ್. ಆಶಿ ಲಂಡನ್ ಶೆರಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಿಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಪಯ್ಶೆ ಉರವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲಿ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಢಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದುಬಾಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲುವಿಜ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೆದ್ನಾ ತಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಚಲ್ತಾಲೆ ತರೀ ಲಂಡನಾಂತ್ ತೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ರುಲಿಸಯ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಭಕ್ತಿಪಣಾವಿಶಿಂ, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂವಿಶಿಂ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆಪ್ರಾದ್. ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್‌ ವಾಯೊಲೆನ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ರಾಧ್. ಗಾಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕನಾತ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕಡೆ ಕಶೆಂ ಚಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾತ್ಯಾ ದೊಡ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

♦  ♦  ♦ 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬ್ರೇಕ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ರುಮಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಧುವೆಕ್, “ನ್ಹಂಯ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಭುರ್ಗೆಂ ತುಂ. ಆಶೆಂ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಸಾಂಗಾತಾ ರಾತಿಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ವಚೊನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಬರಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಶಿ ತರ್, ಕಸಲಿ ಮರ್ಯಾದ್‍ಗೋ ಆಮ್ಕಾಂ? ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಫೊನ್‍ ಯೀ ನಾ, ಬೊಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಯೀ ನಾ, ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಗೆರ್ ವಚೊನ್ ರಾವೊಂಕ್‍ಯ್ ನಾ”.

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಫೊನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ಜಾಂಗಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೊರ್ಸಾನ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊನಾ ತೊ. ಬಾಪಯ್ ಧುವೆ ಮದ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ಘಡ್ತಾನಾ ಕಿಚನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆರೊನ್ ಬಾಪುಯ್ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ತಾಗಾಯ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಚೆಡುಂ ರಡೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್, ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ನೀದ್ ಕಾಡ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂನಾ.

“ಎಕಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಡ್ ವಾಟೆಕ್ ವಚನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಚೂಕ್‍ಗೀ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ ದವ್ರುಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಪಯ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕೊಣಾಚಿ?”

“ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜಾಂವ್”. ಬಾಪಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಡ್ಜಾಕ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಜೊಕಿಮ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಹಟಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಮಿ| ಜೊಕಿಮ್ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಲಿಸ್ ನಾ. ಜರ್ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಜಡ್ಜಾ ಹುಜಿರ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಿತರ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್, ತುಜಿ ಧುವ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಭುರ್ಗೊ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿತೆಲಿಂ. ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್”.

ಜೊಕಿಮಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚಿ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಜ್ ಫುಡೆಂ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಕ್ ಬರೀ ಜೋಡ್ ತರೀ ಜೊಕಿಮಾಚೆಂ ಯಥಾರ್ತ್‍ಪಣ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ, ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಾಣಿಂ? ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕಸಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ. ನೀತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡ್ಚೆಂನಾ.”

“ಮಿ| ಜೊಕಿಮ್, ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೆಜಿ ಕೊಡ್ತಿಕಡೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತು ತುಂ ತುಜೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಡ್ತಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಪುಡ್ತಾಯ್ ಆಶೆಂ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಯ್‍ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯೊ ಮೆಸೆಜಿ ಆಸಾತ್. ತ್ಯೊ ಮೆಸೆಜಿ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯೆ ಅವಯ್ಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಿಣೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಕ್ಮೂಲಿಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ಕುಶಿನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತೊಲೊ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ಹ್ಯೆಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೇನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ದೋನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ತುವೆಂ ತಾಣಿಂ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೂಕ್‌ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಯಾ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿ ಹುಜಿರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಝುಜ್ಚೆಂ. ದೊನೀ ವಿಂಚವ್ಣ್ಯೊ ತುಕಾ ನಶ್ಟಾಚ್ಯೊಚ್. ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಕಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ರಾಕತ್, ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಕೇಜ್ ತುಜೆ ವಿರೊಧ್ ವಚತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಕ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಸಜಾ ಜಾತಾ. ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಜಿ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಕ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆತಾಂ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್”.

ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ದೂಕ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲಿಂ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲಿ ಭಕ್ತಿವಂತ್, ಶಿಸ್ತೆಚಿ, ಆಮಾಲ್-ಸಿಗ್ರೆಟ್-ಡ್ರಗ್ಸ್ ಘೆನಾಶೆಂ, ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಜ್ ಹಿ ಗತ್ ಆಯ್ಲಿಮೂ? ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ಫಟಿ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಲೊಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಜೀವ್ ಝರವ್ನ್ ರುವಿಯೊ ಉರವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಏಕ್‌ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲೊಮೂ?” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ದುಕಾಂ ವಾಳ್ಚಿಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲಿನಾಂತ್. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಪೇಪರ್ ಟಿಶ್ಸ್ಯು ದಿವುನ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಭುಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್, ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯಾಂ; ಪುಣ್ ಲುವಿಜಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂನಾ?”ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಶಿ: ” ಮಿ| ಜೊಕಿಮ್, ಪ್ರೊಸಿಕ್ಯುಶನಾಬಾಬ್ತಿಂ ತುಜ್ಯೆ ಕೆಜಿವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ್ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ : ಜರ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಚಾಲಿವಿಶಿಂ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್‌ ಯೇಜೆಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಯೆಶಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ವೊಪ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತುಕಾ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಚಾಲಿಚೆರ್ ಬಂಧಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಭೊವಾರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಆಜ್ಞಾ ದೀಜೆಗೀ ಯಾ ನ್ಹಜೊ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ‘ಬಂಧಿ ಘಾಲಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಜಿ ವಿಜಾ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪಾಸ್‍ಪೊರ್ಟಾರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಅಸಾ. ತುಂ ತಿಚೆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಜರ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ತಕ್ಶಣ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಬರಿ ಕೋಡ್ತ್ ಆಜ್ಞಾ ದೀತ್ ತರ್, ತಿ ತೆಂ ಮಾಂದುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ತಿಣೆ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್‌ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಜ್ಯೆ ಕೆಜಿಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಪ್ರಕಾರ್ ತುಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ತುಜೆ ಬಾಬ್ತಿಂ, ತುಜ್ಯೆ ಬರೆ ಚಾಲಿಬಾಬ್ತಿಂ ಏಕ್  ಉತರ್ ಸಯ್ತ್‌ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಕೊಣೀ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿಯ್ ತರ್ ತುಜೆರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಬಂಧಿ ಠರಾವ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ಉರ್‍ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತುವೆಂ ಕರಿಜೆ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ತುಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾ ತರ್ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಿರ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್” ಮ್ಹಣ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಕುಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ.

ಬರೊ ಕಥೊಲಿಕ್, ಭಕ್ತಿಚಿ ಜಿಣಿ, ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ, ದೆಕಿವಂತ್, ಹೆರಾಂಬರಿ ಬಾಸ್ಕಳ್, ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಚಾಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಥಾಪ್ಲೆಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ವತಾಬರಿ ತಾಚೆಹುಜಿರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬರೆ ಚಾಲಿ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಕ್, ಕುಟ್ಮಾಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ವಇಚ್ಚಾ ಮೊಲಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ. ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಆನಿ ಗರ್ಜ್‍ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಶಿಸ್ತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ? ಶಿಸ್ತೆನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಸಕ್ಡಾಂಬರಿ ಆಮಿಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‌ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜೊಕಿಮ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಗಾನ್ ಉಕಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್ ನೆಣ್ತ್ಯೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಯಾ ಕುಡಿರ್ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಆತಾಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. “ಜೊಕಿಮ್, ಪೋರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ತೆಣೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್, ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಅನ್ಯೆಕಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್‌ ಭಾವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ‘ಕೊಣೀ ಕಾಂಯ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಪುಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫೊನಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೆಸೆಜಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ತೆದ್ನಾಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ‘ಕೋಡ್’ ಘಾಲ್ನ್ ಫೊನ್ ಲೋಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಫೊನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಕೇಜಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಖೊಲಾಯೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ತಕ್ಲಿ ತ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಧುವ್ ತೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಡಾಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಧುವೆಕ್ ಅಸಲೆ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಚೊ ಹಾತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂಹುಜಿರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ನೆಣ್ತ್ಯೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಚಿಡ್ಲೊಂ, ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಆಸಾ”. ಕೊಣಾಚೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಬುಳ್ಬುಳೊ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಸಪ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾವ್ಳೆರ್ ಶಿವಾಯ್ ಖ ರ‍್ಯಾನ್  ತಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಆರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಘಟ್ ಆಸುನ್ ಘೊಳ್ಚೊ ಪಾಡೊ. ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆತಿತ್ಲೆ ವಾಪರ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಸಾಯ್‍ಖಾನ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೆ ಕೇಜಿಂತ್ ಕಸಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಪಿಲಾರ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಯೆನಾತ್ಲೊ ಬುದ್ದು ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೊ ತ್ಯೆಚ್‌ ಗತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಶೆವ್ಟಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಲಿ, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಜಿವಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಡ್ತಿಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ‘ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್, ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಯ್ ಎಕ್ಲೊ ವಿಕ್ರತ್ ಕಾಮಿ, ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್‌ ಕರುಂಕ್ ಲಜೆನಾತ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪ್ಲೆಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಖರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಮರಣ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ ಫುಡಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ‘ಹಾಂವೆಂ ತೆ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಬೋಬ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸತ್?”

“ಮೇಡಮ್, ಹಾಂವ್ ಆಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆ- ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕೊಡ್ತಿಮುಕಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ನ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕೇಜ್ ಫುಡೆಂ ವೆಚಿ ನಾಕಾ. ತಾಣಿಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಆಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಶಾ ಫಾವೊ ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ” ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೊ.

“ಬರೆಂ, ಜರ್ ತೊ ತುಜೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಕೇಜ್ ಆಜ್‍ಚ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲಾನ್ ತುಜೆರ್ ನೋವ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸಗ್ಳೆ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಯಾ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೊಡ್ತಿಮುಕಾರ್ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾಫಿ ಕರ್ನ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಪ್ರಾಧಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಶಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿನವ್ಣಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಚವಾಕ್ ಒಪ್ಲೊ ತರ್ ತುಜಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಉಣಿ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್.

♦  ♦  ♦ 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿಲಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಸಮಾದಾನಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೊ.

“ಮಿ| ಜೊಕಿಮ್, ತುಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಚವಾಕ್ ಒಪ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ತುಜೆ ಹೆ ದೋನ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಮಾನುನ್ ಉರ್ಲೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಥರಾವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ : ಪಯ್ಲೊ ಆಪ್ರಾಧ್ – ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಲಾಗಯ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ತಿಣೆ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಭ್ಯೆಂ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ ಭೊಗಿಶೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್. ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ರಾಧ್ – ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭಿಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಯ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆಪ್ರಾಧಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಥರಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಆತಾಂ ಪಳೆಂಯಾ” ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ದೀಂವ್ಕ್‌ ನಿತಿಕರ್ತಾಕ್‌ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಮಿಯರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಬುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಡ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಬಾಬ್ತಿಂ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಅಪೇಕ್ಶಿಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ.

♦  ♦  ♦ 

ಹ್ಯಾ ಕೇಜಿ ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಚೆ ಜಾಗೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್‍ಠಾಣೆಂ ಯಾ ಕೊಡ್ತಿ ಭಿತರ್ ಪಾಯ್ ದವರ್ಲೊಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾನಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಥರ್ಥರೊ ಲಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊಚ್. ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಟೆಂಡರಾನ್, “ಖಂಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ‘ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಬಾಯ್ಬಲಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ “ಹಾಂವ್, ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ಸತಾಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತರೀ ಖರ‍್ಯಾನ್ ತಸಲೊ ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಫಕತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಖಾತಿರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ ಹಿ ಫಟ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ಲೆಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್, ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಕಾನುನ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಆನಿ ಆವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಾಲ್ ಆನಿ ನಿತಿವ್ಯವಸ್ತೆಚೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಆಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಸಂಗಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ತಯಾರ್‌ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಜಡ್ಜಾನ್ ಸುತಾಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕುಶಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ – “ಮಿ| ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್… “ಮ್ಹಣ್ ಸುರುಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ರಾಧಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಜೊಕಿಮಾನ್ “ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಚ್ಚ್ ಆತಾಂ ಶಿಕ್ಶಾ ಉಚಾರ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ನಿತಿಕರ್ತಾನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಾಕಡೆ ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಸೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಆತಾಂ ಜಡ್ಜಾನ್‌ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್  “ಮಿ| ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ತುಜೊ ಆಪ್ರಾಧ್ ನಂಬರ್ ಏಕ್, ಆಪ್ರಾಪ್ತ್ ಧುವೆಚೆರ್ ತುಂವೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಚಾಲಿವಿಶಿಂ ದೆಕುನ್ ಹಿ ಕೋಡ್ತ್ ತುಕಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಜಯ್ಲಾ ಶಿಕ್ಶಾ ಥರಾಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಆದಿಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಪ್ರಾಧ್ ನಾಂತ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್, ತುಜೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತುಂ ಬರಿ ಚಾಲ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರೊಬೇಶನ್‌ ಸರ್ವಿಸಾನ್ ಬರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿಲಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ತುವೆಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಖರ್ಚುಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ತುಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ :

ತುವೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾದಾರಾನ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಫುಂಕ್ಯಾಚಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಅಫಿಸರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹ್ಯೊ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಳುಂಕ್  ಆಡ್ಕಳಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಫೊನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಅಫಿಸರಾಕ್ ಕಳೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ತಕ್ಶಣ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಠೀಣ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲೆ ನಿರ್ಬಂದ್ ತುಜೆರ್ ಲಾಗು ಜಾತಾತ್.

ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ‘Child Sex Offender’ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ – ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಸುವಾತೆಂನಿ, ಪಾರ್ಕಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ತುವೆಂ ವಚನಾಯೆ. ಜರ್ ತುಂ ಪರತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಲೊಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆವ್ದೆಕ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಲಾಗು ಜಾತಾ.

ತುಜೊ ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ರಾಧ್ : ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತುಂ ಆಕಾಂತ್ ಉಟಯ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಂವೆ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆವ್ದೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಕಡೆ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂದ್‌ ದವರಿನಾಯೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಕಾ ಭೆಟ್ಚಿ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಯಾ ಸೊಶಿಯಲ್ ವರ್ಕರಾಚ್ಯೆ ಹಾಜ್ರೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಯೆತ್, ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳನಾಯೆ. ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಮದ್ಗಾತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಮುಕಾಮುಕಿ ಭೆಟ್ಯೆತ್.

ಆಕೇರಿಚೆಂ ಶರ್ತ್ : ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಆಪೇಕ್ಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ತುವೆಂ ತಿಕಾ ಫೊನಾರ್ ಯಾ ಹೆರಾಂಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಜೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಂಯ್. ಖಂಚಾಯ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೆಟ್ ದಿನಾಯೆ.

“ಯೆಸ್ ಸರ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಸರ್” ಮ್ಹಣ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಜಡ್ಜ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಉಭೆ ರಾವ್ಲೆ.

ಅಶೆಂ ಜೊಕಿಮಾಚಿ ಕೇಜ್ ಸಂಪ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಯಾ ಕರ್ನೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆಪ್ರಾಧ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ‘ಸೆಕ್ಸ್ ಒಫೆಂಡರ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ವಿಕೃತ್ ಕಾಮಿ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್‌ ಲಂಯ್ಜಿಕ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರ್ಚಿ ವೋಡ್ ಆಸ್ಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕಾಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪೊಲಿಸ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಗತ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಜಡ್ಜಾಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ :

“ತುಂವೆ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್, ಕಸಲೆಚ್ ರಿತಿನ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಿನಾಯೆ” ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಕೋಡ್ತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ.

ಜಡ್ಜಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಭಾಶೆನ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತರೀ ಮತಿಂತ್ಲೆ ಗಯ್ರೆಂಪಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್‌ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮ್ಜಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ವೆಂಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಅಸಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಆನಿ ಶಾಂತ್‍ಪಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ!

► ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ

41% feel thumbs up. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
3 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
4 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !