Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಾತಿ ಆನಿ ಕಾತಿ ವಾದ್

40 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾರ್ ದಿಂಬ್ಯೆನ್ ದಾಂಬುನ್. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡಿನಾ.  ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಏಕ್ ಮಹಾನ್ ಚೂಕ್.  ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉದೆಲೊ ಜಾತಿ ವಾದ್ (ಕಾಳೆ) ಆನಿ ಕಾತಿ ವಾದ್ (ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ).

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‍ಪಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಭರ್ತಿ 400 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಅಮೆರಿಕನಾಂತ್ ಹಿ ಗುಲಾಮಿ 1620 ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ತರೀ 1619ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಡಚ್ ತಾರ್ವಾರ್ 20 ಆಫ್ರಿಕನಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲನಿಂಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ಫೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಕಾಂಫರ್ಟ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾಂತ್.  ಅಮೇರಿಕಾದ್ಯಂತ್ ಹೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೊರ್ಚುಗೀಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ 16ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಧರ್ಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಸರಾಗ್ ಗುಲಾಮ್‍ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂನಿ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾ ದುಖಾನಾಂನಿ ವಿಕ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಕೀಳ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲಿಂ.

AC06

ವರ್ಸಾಂ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಗುಲಾಮಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ: 1620 – 1700  ಕಾಂಯ್ 20,000; 1701 – 1760  ಕಾಂಯ್ 190,000; 1761 – 1810 350,000.

1661 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ 21 ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಂತರ್ ಕಾತಿಂ ಮಧೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಅಲಾಬಾಮಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಕಾನೂನ್ ಫಕತ್ 20 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ.  ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ‘ನೀಗ್ರೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ಕಾಂಯ್ 65 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೆ ಕನ್ನಡಿಗ್ ಸಯ್ತ್ “ಆಫ್ರಿಕದ ನೀಗ್ರೊಗಳು ಕಪ್ಪು ಕೊರಗೆ…” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಂತಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆ.

1776 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೊ, ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ಲೆಂ “ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಥರಾನ್ ರಚ್ಲಾಂ, ದೇವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್ಲಾಂ…”  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತೋಮಸ್ ಜೆಫ್ಫರ್ಸನ್, ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂಯ್ ಕಾಳೆ ಗುಲಾಮ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಲೆ, ತಾಣೆಂಚ್ ಹೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್.  ಸಭಾರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

AC13

ಗುಲಾಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಭರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ ವರ್ಜೀನಿಯಾಚ್ಯಾ ಧುಮ್ಟಿ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ, ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಿ  ನಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಧುಮ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಒಟ್ಟುಕ್ ಲೋಕಾಚ್ಯಾ 50 ವಾಂಟ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್‍ಚ್ ಕಾಳೆ ಗುಲಾಮ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಲೆ 1776 ವರ್ಸಾ.  ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಲಾಮ್ ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆ.  ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾರೊಲೀನಾಂತ್ 20 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಚಡೀತ್ ಆಸ್ಲೆ.

1790 ಕಾನೀಶ್ಮಾರ್ ಲೇಖಾ ಪ್ರಕಾರ್ : 1808  ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗುಲಾಮ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ 1860 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ 13% ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಹಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ.

State                         Crops                            Total population     Percentage of population that were slaves

South Carolina       Rice, indigo, cotton   249,073                     43.0%

Georgia                    Rice, indigo, cotton   82,548                       35.5%

Virginia                    Tobacco                       747,610                      39.1%

Maryland                 Tobacco                       319,728                      32.2%

North Carolina       Tobacco, cotton         395,005                     25.5%

1860 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಂವ್ಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಮಾರ್ 6000,000  ಧಾ ಮಿಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾಂತ್ಲೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲನಿಂಕ್ ಗುಲಾಮ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್.

1865ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಝುಜ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ (ಸಿವಿಲ್ ವಾರ್) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಬ್ರಾಹಾಂ ಲಿಂಖನಾನ್ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತರೀ ಸಭಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಝುಜ್ ಗುಲಾಮಿ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.  ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಬ್ರಾಹಾಂ ಲಿಂಖನಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚರಿತ್ರಾಕಾರ್ ಪೀಟರ್ ಕೊಲ್ಚಿನ್.

AC08 1

1868 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಾಚ್ಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಶಾಲಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಆಂಗ್ಡಿಂಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್, ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್… ಇತ್ಯಾದಿ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ನಾಗರಿಕ್ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣಾಲೆ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ನವೆ ಕೋಡ್ ದಾಖಯ್ತಾಲೆ ಕೀ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಪುಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್, 14ವ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪುರುಷಾಂಕ್ ವೋಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಸೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗರಿಕತ್ವ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ.

1698 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಂಧತಾ ಉಬ್ಜಾಲಿ.  ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ರಾತಾ ರಾತಿಂ ಕಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ ಜಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಭುಂಯ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿಂ.  1960 ವರ್ಸಾಂತ್ ಕಾಳೆ ಆನಿ ಗೊರೆ ಏಕಾಚ್ ನಳಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ಏಕಾಚ್ಚ್ ಶಾಲಾಕ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್, ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವಚಾಲಾಗ್ಲೆ.

AC10

ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ಗೊರೆ – ಕಾಳೆ ವಿಂಗಡ್ ರಾವೊಂಕ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಂ, ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ 1984 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಂಡನ್ ಜಾನ್ಸನಾನ್ ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂಚೆಂ ಕಾನೂನೆಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕೆಲೆಂ.  ಬಸ್ಸಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊಂಕ್, ಗೊರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಾಲಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಚೊಂಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂವಿದಾನಾತ್ಮಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ಏಕಾ ಅಧ್ಯಾಯನಾ ಪ್ರಕಾರ್ 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕಾ ಗೊರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆದಾಯ್ ಡಾಲ್ಲರ್ 171,000 ತರ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಆದಾಯ್ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಉಣೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಾಲ್ಲರ್ 17,000 ಆಸ್ಲೊ.  ಹೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಸ್ಥಾನಾಕ್ ವೋಟಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಬರ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಆನಿ ಎಲಿಝಾಬೆತ್ ವಾರ್ರನ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕಾತ್ ಆನಿ ಜಾತ್ ಕಾನೂನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿ.  ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಾಂನಿ ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಫೂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚಿಂ ಘರಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ.  ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರಿ ದೀಂವ್ನ್ ಪಾಗುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶೀದಾ ಖಾಣ್ ದಿಲೆಂ.  ಅಸೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸಭಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ಟಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಭಾವ್ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.  ಸವ್ಕಾಸ್ ಹ್ಯೊ ರೂಲಿ ಉಣ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚ್ಯಾ ಗೊರ‍್ಯಾಂಕ್, ವಿದೇಶೀ ಲೋಕಾಕೀ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕರುನ್ ಸಭಾರಾಂ ಥಂಯ್  ಹಿ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಾಲಾಗ್ಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ :  ಜರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸ್ಲೆ ಹಾತಿಂ ಥೊಡೆಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಹಾತಿಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಉರಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್, ಕುಟಾಮ್ ಪೊಸುನ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾತಾತ್ ತರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ತೆ ಕಾಳೆ, ಗೊರೆ ವ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ತಸೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ?  ಜೀವನಾಂತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ?  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಕತ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾಚ್ ರಾವೊನ್, ಲಗ್ನ್, ವಿಚ್ಛೇದನ್, ಲಗ್ನ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸೆಂ ಅನಿಯಮಿತ್ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್?  ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್‍ಚ್ ನಾ!

ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖರ‍್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆಂ ಶಿಸ್ತ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ಜೀವನ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ!

ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ನಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೈಲಾಂನಿ ಕಾಲೊರ್ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಚಡ್, ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲೊರ್ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಚಡ್, ಚೊರ್ಪಾಣ್, ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಕಾಲೊರ್ ಕಾತಿನ್‌ಚ್ ಚಡ್? ಹೆಂ ಕಸೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ?  ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಸ್ಲೆಂ ವಕಾತ್?

ಸಭಾರ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಕಸೊಲೊಗಿ ರಾಗ್ ಕಾಲೊರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್.  ತಾಣಿಂ ಕಾಲೊರ್ ಲೋಕಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಚಡ್, ಬಡಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಚಡ್.  ಕಾಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾಡ್ ಬೂದಿಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ, ಆಸಾತ್ ಸಭಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಬೂದಿಚೆ, ಬರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ, ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ ಪುಣ್ ಭಾತಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಯಾಂಪರಿಂ ಆಸಾತ್ ಸಭಾರ್ ಫಕತ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ವೆಚೆ, ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ಚೆ, ಜೀವನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಪಾಳಿನಾಸ್ಚೆ.

ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಮಿನ್ನಿಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಏಕಾ ಕಾಳ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವೀಸ್ ಡಾಲ್ಲರಾಂಚೊ ಕಪಟಿ ನೋಟ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೂರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ.  ತೊ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಉಟಾನಾಸ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಂದ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಟಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲಿ.  ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಗೊರೆ ಆನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಳೊ.  ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಅಸೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಅಮಾನವೀಯ್.

CP13

AC12 1

ಹ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಶಹರಾಂನಿ ಝುಜ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ.  ಸಭಾರ್ ಶಾಂತಿಯುತ್ ಮುಷ್ಕರ್ ಕರ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಲಿಯಾಂನಿ ಆರ್ಶೆ ಫುಟವ್ನ್. ಶೊಪಾಂ ಲೂಟುನ್, ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೇನಾಂನಿ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಭರುನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲೆ.  ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಶೊಪಾಂಕ್, ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟಾಂಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಉಜೊ ದೀಂವ್ನ್ ಭಸ್ಮಿಲೆಂ.  ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಶೊಪಾಂಗಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಅಸಾಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯಾ ಲೂಟಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಂಗ್ಗಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಆಜ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕುಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡಾಕ್ ಏಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಕೆಲಾ!  ವ್ಹಯ್ ಜೋರ್ಜ್ ಅನ್ಯಾಯಾನ್ ಮರ್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ ವ್ಹಯ್.  ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಪಾಟಿಂಥಳ್ ಕಸ್ಲೆಂ?

AC07

ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾ : 1998 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ಹಾತಿಂ ಗನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಚೊರ್ಪಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ; 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 8 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2004 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರತ್ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ 10 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಕೇಯ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ 10 ಮಹಿನೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ; 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕಾ ಗುರ್ವಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಗನ್ ದಾಖಂವ್ನ್ ಲೂಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ….

ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಮೆಥ್ (ಮಾಧಕ್ ವಕಾತ್) ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ; ತ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಟೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

AC05

AC09 1

AC03
AC04

AC11

ಆಜೂನ್ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.  ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗಾಂನಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಗ್ರಾಫಿಟಿ ಬರವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಯಮ್ಕೊಂಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಜೋರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯ್ಡಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಸೆಂಚ್ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಗೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ತೆಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಆನಿ ತೆ ಚೋವ್ಗೀ ಪೊಲಿಸ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆತಾಂ ಶಾಂತಿ ನಾ, ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೊ  ಕಾತಿ ಆನಿ ಜಾತಿ ವಾದ್ ಭೊರ‍್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಚಡ್ಟಾವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೋಕಾಕ್.

 ► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

62% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
1 :cry: Sad
1 :rage: Angry

4 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you Dr. Prabhu and KITTALL for the article.
  Systematic racism is a issue in Western Europe and USA. Black, Asian and other minorities do suffer a lot because of it. Protest is one method of raising a voice against racism, however, it is not the solution, many social, economic and religious factors, for example the Ghettos (as mentioned in one of the comment by Mr. Mudartha) are some of the main factors reducing the representation of Black, Asian and other minorities.
  It is nice to note that in the recent years many Asians, mainly Indian and Pakistanis are coming up in the field of medicine, politics and academics in Europe, specially in United Kingdom and setting up an example for the future.
  Coming specifically to the article, George Floyd never worked to eradicate racism or to the benefit of black community, but his death is now the reason to raise a voice against racism.

 2. mm
  Philip Mudartha

  Unlike the author, I am not a US citizen. However, my professional career spanning over 35 years began in South Carolina, the HQ of the 13 Confederate States that fought the Civil War against the Union. During such a long association, I did not come across highly paid professionals, Engineers, and very skilled technicians of the black African-American race. I am at a loss to understand if the African Americans are solely responsible for this predicament or the racial prejudice ingrained in the majority Anglo-Saxon race more to do with it.
  In the late seventies, I have personal bad experiences of racist behavior in public places including churches. And believe me, there are ghettos of Indians/Muslims/Asians/Hispanics, etc. in every city. The dividing lines have as much to do with the socio-economic factors as racist attitudes and vice versa. Both feed on each other and make it that much harder for a black person to succeed in academics, politics, and the corporate world.
  The last word on this debate is yet to be written. Till then, if you have made it in the US, you might be a Republican; otherwise, a democrat.
  (currently on temporary residence in a North Carolina City which saw many protests over the police brutality against George Floyd)

 3. mm
  Dr. Austin Prabhu

  Prem, you can Google “George Floyd’s criminal records” and see official records, charges, etc.
  Secondly, there are quite a few Whites, Chinese, Asians, Latinos who support African Americans in the US. Especially new generation is not at all looking at race, color, nationality unless they listen to their racist parents blindly.

 4. mm

  See the hipocracy…. Media was showing protest done by white people. As if they stand by African American community. Even the alligation made by media (he was in jail for cocain) may be correct or may not be.

  3
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.