ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ

ಹೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಖುದ್ದ್ ನೆಣಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೊ ಎಕ್ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳ್ ಯೆದೊಳ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೀವೃತೇನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ ಆನಿ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೆಂದು ಪಾಟಿಂ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅಸಲೆಂ ಎಕ್ ವಿಡಂಬನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಎಕ್ ಕಾಂಟೊಚ್ ಸಯ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಯ್ಲಾ ವೇಳ್ ಘಡಿಯಾಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ. ಖರೆಂಚ್ ಆನಿ ನೀಜ್ ವೆಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಆನಿ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಬರವ್ಪಿ ಹೆ.ಜಿ. ವೆಲ್ಸಾನ್ The Time Machine ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ಲಿ ತರಿ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

The Time Machine ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ನಟ್ ರೊಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಯಂತ್ರ್ 

ಹೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸತ್ ತರ್ ತೆಂ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ’ಗಿರೇಸ್ತ್’ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಸವಾಲ್ ತುಮಿ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಆನಿ ಕರಿಜೆಚ್ಚ್, ಎಕಾ ಆಬಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಡಂಬನಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ಯೆತ್? ಜಾಪ್ ಶೀದಾ ಆನಿ ಸಾಧಿಚ್ಚ್: ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಹೊ ಮೆಂದು ಗರ‍್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚಿಂತಪ್. ಸದಾಂನೀತ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಜ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾ ಸುಚಾವ್ಣ್ಯೊ-ದೇಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚೊ ವೇಳ್ ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಕಸೊ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಯಾ ಗಳ್ಸುಂಚೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಶೊಯಿ ಸುಚಾವ್ಣ್ಯೊ ದೇಕಿ ದಿವ್ಯೆತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಂತ್ ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ಚ್.

ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ರೆಸಿಪಿ ಶಿಕ್ತಾ, ಘರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶಿಕ್ತಾ ಯಾ ಹೆರ್ ಇತರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆತಾಂ ಜಿವಾಳಾಂತ್ ಹಾಡುನ್ ತೊ ಎಕ್ ನವೆಂ ಜೀವನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾ ಚಡ್ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಘರಾಂತ್ಲಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ಟಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣ್ಯಾಂಕ್/ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಲಾಗುಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ತಾ. ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಲೇಕಕ್ ಖಂಚಾ ಲೆಕಾಕ್?

ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪುಣಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಯೆತೆಲೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಂವ್ಡೊ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ. ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆಳೆ ಜಾಂವ್ಚೆ? ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ನಾಮ್‌ವರ್ ಲೇಖಕ್ (?) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್ ಆನಿ ಹೊ ಲೇಖಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಬಾ ಕುರ‍್ವೊನ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ‍್ತೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕುರ‍್ವಣೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ – ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ಎಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್, ತುಜ್ಯಾ ಗೂಡಚಾರಿಂಕ್ ಆನಿ ಫ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೊಸರಾಂಕ್ ಪರತ್ ಜೀವಾಳ್ ಕರ್ ಆನಿ ಉಬಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ‘ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ.’

ತರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ಹ್ಯಾ ಆಬಾಚೊ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಮೆಂದು? ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಜಾಪ್ ಸೊದ್ತಾಂ ಯಾ ದಿತಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ನಾತ್ ಚವ್ದಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆನಿ ಉಲವ್ಪ್ ತಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಂ ಯಾ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಾತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರೊಂಚೆಪರಿ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ – ಆತಾಂ ತುಂ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್ ಪುತಾ, ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಹಂತ್ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ತೇಜ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುಲಲಿತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಉದೆಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆನಿ ದೀಸ್ ತುಕಾ ಖಂಚಾ ಹಂತಾರ್ ಹಾಡುನ್ ರಾವಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಕಾ ದಿಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ತೆಲೆಂ ‘ಹ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ.’

ಅಸಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ಆತಾಂ ತುಜೆಥಂಯ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಉದೆಲಾಂ ತರ್ ತುಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಫೊಕಾಣಾಂಯಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹಾಂವ್‌ಕಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಭೊರ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರಿ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಲಿಖ್ತಾಂ ಜಾಂತುಂ ಹಾಂವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಭರಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಿ ಝಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ ಕಿ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಕಸಲಿಂ ನಿಸ್ರಪಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಳಾಂ – ಛೆ, ಅಸಲೆಂ ನಿಸ್ರಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಶೆಂ ಕೆಲೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾನ್? ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಗಿ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಎಕ್ ಪಿಕಾಳ್ ಮೆಂದು? ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಫ್ಹೊಡ್ಣಿಶಿ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪೊಕಾಲಿಪ್ಸಾಚೊಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ, ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಘಡೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಚುಕಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್.

ಹಾಂವ್ ಜಿನೊಸಾನ್ಂಚ್ ಭಿಂವ್ಕುರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ, ಆಜಿಯೆನ್ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾತು ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ವೊಕ್ಕಾಣೆಂ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾಕ್‌ಯಿ ಭಿಯೆಂತಾಲೊಂ. ದೆಕಿಕ್ ಆನಿ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ದಿಂವ್ಚಿಂ ತರ್ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ : ತವಳ್ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ನೆಣಾಂ, ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನೆಣಾಂ. ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಶ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಲಾಕಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಶಾಳೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಭೊರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ದೆವಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುರ‍್ವಜಾಂಕ್ ರಾಗ್-ಶಿಣ್ ಯೇತ್. ಪುಣ್ ಸತ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನಾ ವೇಳಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಆನಿ ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಹಾಂವ್ ವಾಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಭಂವ್ತಿಂ ವೋಳ್ನ್ ಆನಿ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ್ ಪೊತಿ ಪಿಂಜಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಸಬಾರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾಂನಿ ‘ಹ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ವಿಮಾನಾರ್ ಅರ‍್ದೊ ಸಂಸಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ತರಿ ವಿಮಾನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೆಂ; ಪಾವ್ಸಾಡೆಂತ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮುರ‍್ಗಟ್ಟಾತ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ನಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ದ್ಯೊ ಚೆಪ್ಚ್ಯೊ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ‘ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ.’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ಜಾಣಾಂ ಘಡ್ಗಡೊ ಆನಿ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಎಕ್ ನಯ್ಸರ್ಗಿಕ್, ಸಭಾವಿಕ್ ಖುಣ್ ಮ್ಹಣ್. ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಫಾಳ್ತಾನಾ ತಿ ವಚುನ್ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ರಾವ್ತಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಹಾಸುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ಪಳೆ ಮಾಂಯ್, ಮಾಮ್ಮಿ, ಆಬ್ ಭಿಯೆತಾ ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ! ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಯಾ ಧುವೆನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫೊಕಾಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಭೆಂ ಆಜೂನ್ ನಿಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಡು ಆಸಾ ಆನಿ ಘಡ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ಕಿ ಎಕಾ ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಪಾವ್ಸಾಡಿ ತಿ ರಾತ್ ಆಪ್ಲೊ ದಳ್ಬಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಹೊ ಸಾಡು ಆವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೊಚ್ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂನಿ ಕಾಪುಸ್ ಚೆಪುನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತಾಣೆ ಅಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತುಂವೆಂ ಕಾನಾಂಕ್ ಗುಡ್ದ್ಯೊ ಚೆಪುನ್ ಕಾಂಪ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ‘ರೀಡರ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್’  ಮ್ಹಯ್ನಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಲೇಕ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾ. ‘Teach Your Child to Love The Storm’ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಾ ವರ‍್ವಿಂ ಬೂದ್ ಶಿಕುಂಕ್ ನಾತರೀ, ತ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಅಸೊ ಆಸಾ :

ಎಕಾ ಪಾವ್ಸಾಡೆಚೆ ರಾತಿಂ ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಶಾಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಡ್ ತಿ, ಕಠಿನ್ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಾಳೊಕ್ ದಾಟೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ಮೇರೆವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಂಯಿ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಪುಣ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊಪ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲಿ ನಾ. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಭಾವಿಕ್‌ಪಣಿ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ದೇಶ್ ತಿಚೊ. ಹೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಭೇಫಿಕ್ರೇನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹರ್‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಫಾಳ್ತಾನಾ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ : ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ, ಹರ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಫಾಳ್ತಾನಾ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದಿತಾಲೆಂಯ್?’  ‘ಮಾಮ್ಮಿ…’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ‘ಹರ್‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಫಾಳ್ಟಾನಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾರುನ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ!’

ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಕಾರ‍್ಲೆಂ ನಾ.

ತವಳ್ ಆವಯ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್, ತುಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ?’  ‘ನಾ, ಮಾಮ್ಮಿ’ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ‘ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕೋಣ್ ತರಿ ಭಿಯೆತಾ ಮಾಮ್ಮಿ?’

ಅಸಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉದೆತಾತ್ ಆನಿ ಕಾರಾಣ್ ‌ನಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಭಿಯೆತಾಂವ್. ವ್ಹಯ್, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್‌ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರುನ್ ಸಬಾರ್ ಜೀವ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಕುಶಿಕ್ ಮಾರ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ರಚನಾಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಘುಟ್ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತಾಂ ಆಸಾತ್.

ಭೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯೆತೆಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ. ತೊ ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಣಾತ್ ಹಾಂವ್ ಕೊರೊನಾ ವಯ್ರಸಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ದಾಕ್ಲೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾನ್ ಕುವೇತಾಚೆರ್ ಇರಾಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್? ಯೊರ‍್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಸುಕಿಧಾಡಿಂತ್ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಮಾಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಪೋಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಂ ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್? ತೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಚಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ?  ತುಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌‌ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಡಾ-ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾನ್ ತುಂ ಸದಾಂಚೆಪರಿ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರ್ ಘೆತಾನಾ ಆನಿ ‘ಇರಾಕಿ ಆಯಾ ಐಸಾ ಸುನಾ ಹೇ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಬರ್ ದಿತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತುಮ್ಚೆಥಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟ್ಲಿ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರ್? ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ಲೆಂ ನಿವ್ರಾಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್?

ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಮಿ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಯಾಂ ಯಾ ಪಂಣ್ಟ್ಯೊ ಪೆಟಯಾಂ ಯಾ ದೊತೊರ್ ಹರಾರಿಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ‍್ಯಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಕೆಲೆಂಚ್ ತರ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ನೆಣಾಂ ಆಸುನ್‌ಯಿ ‘ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಂದಾಸ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರಾಚೊ ಖಾಂದ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಆನಿ ಆಮಿ ಭಿಯೆತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್ ದೆಕುನ್. ಮ್ಹಜಿ ದೆವಾದೀನ್ ಆಜಿ ಘಟ್‌ಮೂಟ್ ಕಾಲೆತಿಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಕಾಂಯ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾ. ತರಿ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಜಿಯೆನ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ವಾಗಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಂ ಶಿಂವಾಕ್ ಭಿಯೆನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ನಾತು ಖತ್ಕತ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಲೊ ಖಂಯ್!

ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ಖತ್ಕತೊ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಖಚಿತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಫ್ಲಾಶ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾರುನ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಭರ‍್ವಸ್ಯಾಚೊ ಉಜಳ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಂವ್ಡೊ ಮ್ಹಜೊ!

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

77% feel thumbs up. And how do you feel?
24 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Gerald Carlo

    ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಸ್ ‘ವಾಸು’ ಗಡ್ಗಡ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರಾಂಚೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ Alfred Hitchcock ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಯೀ ಭಿಂಯೆತಾಲೊ ಖಂಯ್! ದೈಹಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಟೊ ತಶೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣಾನ್ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸುಟಂವ್ಕ್ ತಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಬರವ್ನ್ ದೀವ್ನ್, ಹಿ ವರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಡ್ತಾ ಖಂಯ್. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಚೀಟ್ ವಾಚುಲ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಫೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ lockup‌ಂತ್ ಧವರ್ತಾ ಖಂಯ್!

  2. Philip Mudartha

    ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನಾ ವೆಳಾರ್ ಬರೆಂ ಟಾಯ್ಮ್- ಪಾಸ್ : ನಿಜಾಕೀ ಆಬಾಕ್ ಮೆಂದು ನಾಂ? ತರ್ ಖತ್ಕಾತೊ ಯೆತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ . . . ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಬ್?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !