ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್‌ಭರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್‌ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಅಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಅಸಾ ತರೀ ಪಿಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಬಂಧಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಳಾಂವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್.

ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಮರಣ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಬರವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ತುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಹೊ.  ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸತ್ ?

ಕಾಮೆಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವಾರಿಯ್ ಅಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲಾಂ? ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್? ವಾ ಫಕತ್ ವ್ಹಾವ್… ವ್ಹಾವ್…ವ್ಹಾವ್!  (ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ)

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

StanyPoem

ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಕವಿಸಂಧಿ
ರಾಜಾಂಗಣ್, ಚೊವ್ಕಿ- ಚೊವ್ಡಿ, ಅಡೊಸ್-ದೆಗಾಂನಿ
ಏಕ್‌ಚ್ ಅವಾಜ್
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಲೋಕ್‍ ಬಂಧಿ-ನಾಕಾ ಬಂಧಿ ಮುಕೆಲ್ ವಿಶಯ್
ಫೌವ್ಜ್ -ತುಕ್ಡಿ, ತೋಪ್-ತುಬಾಕ್ ,
ಜಿಬಾ ಜಿಬಾಂನಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಅವಾಜ್
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಲೋಕ್ ಚಲ್ತಾ…ಚಲತ್ತ್  ಆಸಾ
ವೊಜೆಂ ವಾವವ್ನ್ , ಠಿಕಾಣೆಂ ಸೊಧುನ್
ಹೆಣೆಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್
ಕುಜ್ನೆರ್ –ಮಡ್ವಾಳ್ ಸಯ್ತ್
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಖಾಣ್ ನಾ, ವಿಶೆವ್ ನಾ
ರಿತ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಾ
ಕವಿತೆಂನಿ ದೂಕ್, ರುದಾನ್ ಖೂಬ್
ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಯ್ಕಾತಾ
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಏಕ್ ಹಿಂಡ್ ,
ರಾವ್ಳೆರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್.
ಮದ್ಗಾತ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾ…

ಭಿತರ್ ಕವಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾ
‘ಹಿಂಡ್ ಚಲ್ತಾ’
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.
ಜಮಾತ್ ಶಿಲೊಣ್ ಮಾರ್ತಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

77% feel thumbs up. And how do you feel?
92 :thumbsup: Thumbs up
9 :heart: Love
0 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
10 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Nice one Stany, liked the way you looked into this issue. Thank you.

 2. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಶುಂಗಾ ಆನಿ ಸಂದಿ, ಹೆ ದೋನ್ ಸೊಬ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಾಕ್ಸರಿಂತ್ ನಾಂತ್. ತರ‍್ಯಿ, ವ್ಹಾವ್! (Oops, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುಂ?)

 3. mm
  Alphonse Mendonsa

  Super kavita on reality.. Stany Bela.. Hats off..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !