ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲಿ ಕವಿಸಂಧಿ

ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತ್‌ಭರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಏಕ್ ಖರ್ಗ್‌ಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಸರಣ್ ಅಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೋಕ್‌ಬಂಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಅಸಾ ತರೀ ಪಿಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಬಂಧಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಳಾಂವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್.

ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಮರಣ್ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಬರವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ತುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಪಂಗಡ್ ಹೊ.  ಕಾಮೆಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಸತ್ ?

ಕಾಮೆಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವಾರಿಯ್ ಅಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಲಾಂ? ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್? ವಾ ಫಕತ್ ವ್ಹಾವ್… ವ್ಹಾವ್…ವ್ಹಾವ್!  (ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ)

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

ಶುಂಗ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಕವಿಸಂಧಿ
ರಾಜಾಂಗಣ್, ಚೊವ್ಕಿ- ಚೊವ್ಡಿ, ಅಡೊಸ್-ದೆಗಾಂನಿ
ಏಕ್‌ಚ್ ಅವಾಜ್
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಲೋಕ್‍ ಬಂಧಿ-ನಾಕಾ ಬಂಧಿ ಮುಕೆಲ್ ವಿಶಯ್
ಫೌವ್ಜ್ -ತುಕ್ಡಿ, ತೋಪ್-ತುಬಾಕ್ ,
ಜಿಬಾ ಜಿಬಾಂನಿ ಏಕ್‌ಚ್ ಅವಾಜ್
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಲೋಕ್ ಚಲ್ತಾ…ಚಲತ್ತ್  ಆಸಾ
ವೊಜೆಂ ವಾವವ್ನ್ , ಠಿಕಾಣೆಂ ಸೊಧುನ್
ಹೆಣೆಂ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್
ಕುಜ್ನೆರ್ –ಮಡ್ವಾಳ್ ಸಯ್ತ್
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಖಾಣ್ ನಾ, ವಿಶೆವ್ ನಾ
ರಿತ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಾ
ಕವಿತೆಂನಿ ದೂಕ್, ರುದಾನ್ ಖೂಬ್
ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಯ್ಕಾತಾ
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.

ಏಕ್ ಹಿಂಡ್ ,
ರಾವ್ಳೆರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್.
ಮದ್ಗಾತ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾ…

ಭಿತರ್ ಕವಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚ್ತಾ
‘ಹಿಂಡ್ ಚಲ್ತಾ’
ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್ … ವ್ಹಾವ್ ವ್ಹಾವ್.
ಜಮಾತ್ ಶಿಲೊಣ್ ಮಾರ್ತಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

77% feel thumbs up. And how do you feel?
92 :thumbsup: Thumbs up
9 :heart: Love
0 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
10 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

  1. Lawrence V Barboza

    Nice one Stany, liked the way you looked into this issue. Thank you.

  2. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    ಶುಂಗಾ ಆನಿ ಸಂದಿ, ಹೆ ದೋನ್ ಸೊಬ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಾಕ್ಸರಿಂತ್ ನಾಂತ್. ತರ‍್ಯಿ, ವ್ಹಾವ್! (Oops, ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುಂ?)

  3. Alphonse Mendonsa

    Super kavita on reality.. Stany Bela.. Hats off..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !