Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಪ್ ಪರ್ಯಾಂತ್

MudarthaColumn 1 1ಕೊರೊನಾ ವೊಸ್ಯಾ-ಪಿಡೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಬರ್ ಯೆತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಅನಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯೆ ಬೊಂವ್ಡೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜನೆರಾಚಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕ್ ತಿ. WHOನ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜಾಗತಿಕ್ pandemic ಸಮಸ್ಸೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಹಿ ಪಿಡಾ ಅಶಿ ವಾಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಂ ನಾಂ. ಫೆಬ್ರೆರ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಗ್‍ಕೊಕ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸ್ಟೇಲಿಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿಂ ಕಸಲಿಂಚ್ ಖುಣಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ, ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ. ಸರ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೋಕ್ ಬೆಫಿಕಿರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್, ಸದಾಂಚ್ ಭಾರಿ ಬಿಝಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಬೆಂಗ್‍ಕೊಕ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆರ್ವಾಸ್ ಲೋಕಾನ್ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣೆ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಸ್ಲೆ. ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಪ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸ್ಲೆಂ, ದೋನ್ ಫೊರ್ಮಾಂ ಭರುಂಕ್ ಲಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತರೀ, ಮುಂಬಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಅವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊಲೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಫುಲ್ಲ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕೊಣೆಂಯೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಮಾರ್ಚ್ 10 ತಾರಿಕೆರ್, ಹಾಂವ್ ಬೊಳಿಯೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾಂಜೆಚಿ ಚ್ಯಾಯ್ ಪಿಯೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚ್ಯೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ :

“ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್? ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಜಾಲಾ. ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ.” ಅತ್ರೆಗ್ ಆನಿ ಅಕ್ಲಾಸ್ ತಿಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ.

PM06

“ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ 13 ತಾರಿಕೆಚೆಂ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಬುಡ್ಚೊ ನಾ. ಯೆತಚ್, ಪಳೆತಾಂ.” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಪಳೆ, ಆಯ್ಕ್. ಖತಾರ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಚ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೋಣಾಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂ ವ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ನಾಂ.”

ಆಮ್ಚ್ಯೆಂ ನ್ಯೂಯೊರ್ಕಾದ್ವಾರಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪುತಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಪ್ಲೆನ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸುನ್, ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ 13 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ? ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೀ ಗೆ ಖಬರ್ ಘುಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ, ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಸ್ಟುಡೆಂಟಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ಕ್ ಪದ್ರಾಡ್! ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್, ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ತಸ್ಲಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ಲೊಕಾಚಿ ಖಾತಡ್‍ಯೀ ನಾಂ, ಕೊರೊನಾಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ನಾಂ. Business as usual ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ!

♥  ♥  ♥  

“ಪಳೆ, ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೋಡಿಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಟ್ರಂಪಾಕ್, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಯೀ ವಿಚಾರ್ನಾಂತ್; ದೆಕುನ್ ಲಾಖಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಲೋಕಾಚಿ ಖಾತಡ್ ಆನಿ ಬೊಬ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೊ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮ್ಹಹಿನೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಮೋಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. ಆತಾಂ, ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚೊ ದಭಾವ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾ ತಾಕಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಸತ್ರಿ ಧರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಮೋದಿ ಲೆಗುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ತಾಚೊ. ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ‍ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಹ್ಯಾ ದೋಗಾಂಚೊ ಕಸಲೊ ಭರ್ವಾಸೊ?” ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತಿಚೆಂ ದೇಡ್ ವ್ಹರ್. ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚ್ಯೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ.

PM01

“ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಲೆಲೆಂ ಉರ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯೆರ್ ಉಪಾಸಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಆಜ್ ರಾತಿಂ ನಿದಾನಾಕಾ. ಆಮ್ಚೊ ಮೋದಿ ಕೇವಲ್ 4 ವ್ಹರಾಂ ನಿದ್ತಾ. ದೀಸ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ 20 ವ್ಹರಾಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರಾಯೆನ್ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್. ತುಂ‍ಯೀ ಆಜ್ ನಿದಾನಾಕಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಹಾಂವ್ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್, ಆಮಿ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಏರ‍್ಲಾಯ್ನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಕೆಲಾಂ. ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂ ಕೆನ್ಸಲ್ ಕರ್ಚಿ ಖಬರ್ ನಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ‍್ಯೀ, ತುಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸೊಳಾ ತಾರಿಕೆಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಸಾಗಿ ಪಳೆತಾಂ. ಟಿಕೆಟಿ ನಾಂತ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಕಂಪನಿಂಚಿಂ ಫ್ಲಯ್ಟಾಂ ಪಳೆತಾಂ.”

“ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್?”

“ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಖತಾರ್ ಏಯರ‍್ವೇಯ್ಸ್. ಹ್ಯಾ ಕಂಪನಿಚೊ CEO & MD ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವ ಅಮ್ರೀಕಾ ಆಪ್ಲಿಂ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂ ಬಂಧ್ ಕರಿನಾಂ, ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ವರ್ತೆಲಿಂ. ತೊ ಜೋಡ್ ಆನಿ ಮುನಾಫೊ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆತಾ. ಕೋಣ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ? ತೊ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ತಾ ಥೊಡೆಂ?”

“ತುಂ ಏಕ್, ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ವ್ಹೊಜೆಂ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್, ದೇವ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ತರ್ ಅತಾಂಚ್, ಖತಾರ್ ಏಯರ್ವೇಯ್ಸ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕರ್. ಖಾತ್ರೆನ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಪಾವ್ಯಾಂ.”

“ದೋನ್ ಸಮಸ್ಸಿಂ ಆಸಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ‘quarantine’ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 14 ದೀಸ್ ಲೊಕಪ್. ದುಸ್ರೆಂ, ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಲಾಗವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರ‍್ಯೀ, ಹಿ ಪಿಡಾ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಹೆರ್ ದೇಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಲೋಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್, ಹಫ್ತೆ ಆನಿ ಮಹಿನೆ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ: ಬಹುಶ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ನಾಂ. ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಆಮಿ ಥೈಂಸರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಮ್ತಾ.”

“ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ. ತುಂ ಕಾಂಯ್ ನೊಸ್‌ತ್ರಾದಾಮುಸ್ ಥೊಡೊ? ತುಂ ಟಿಕೆಟ್ ಕರ್, ಮಾಗಿರ‍್ಲೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ”

♥  ♥  ♥  

ಮಾರ್ಚ್ 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಖತಾರ್ ಏಯರ‍್ವೇಯ್ಸ್ ಫ್ಲಯ್ಟಾಚ್ಯೆರ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ಲಾಂಟಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಜಾಂವ್ ದೋಹಾ-ಖತಾರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಚ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ಪಿಡೆಚಿ ತಪಾಸಣ್ ನಾಂ, ಸವಾಲಾಂ ನಾಂತ್. ಬಸ್, Business as usual ! ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಲಟ್ ಶೆರಾಚ್ಯೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಏಯರ‍್ಲಯ್ನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯೆರ್. ಹ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯೆರ‍್ಯೀ, ತಶೆಂ ಚಾರ್ಲಟ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್, ಕೊರೊನಾಚಿ ಖಬರ್ ಕೊಣೆಂ‍ಯೀ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ನಾಂ.

“ಪಳೆ, ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ? ಭೆಸ್ಟೆಂ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ? Home Quarantine ಕರುಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ನಾ. ವಾ ಫೊರ್ಮಾಂ ಲೆಗುನ್ ಭರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಆರಾಮಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್‍ಗೀ ನಾಂ” ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶ್ : “ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್? ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾತಾ?.”

“ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ ಹೆಂ ಕೊರೊನಾ ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಖರ್ಗ್ ಮ್ಹಣ್‌ಗೀ? ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಯ್ರಾಸಾಕ್ ಭೆಸ್ಟೆಂಚ್ ದೆವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜವಬ್ದಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ?” ಆಡ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಜೆಂ.

“ದೆವಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಖರ್ಗಾಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಏಜಿಪ್ತಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ದಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆರೋ ರಾಯಾಚ್ಯೆರ್ ಖರ್ಗಾಂ ಧಾಡ್ಲೆಲೆಂ ತುಂ ಕಸೊ ವಿಸರ್ಲೊಯ್? ಬಾಯ್ಬಲಾಚೊ expert ನಹಿಂ‍ಗೀ ತುಂ?”

“ಹಾಂವ್ ಚೀನ್ ಆನಿ ಚೀನಿ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಪಾಡ್ತಿ ವಿಷಯಾಂತ್‍ಯೀ ಜಾಣಾರಿ. ತ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಕ್ ಪಾತಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹಿ ಪಿಡಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವುಹಾನ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್‍ಪಾಸ್ ಥೊಡಿಂ ಬಯೊಲೊಜಿಕಲ್ ಹಾತೆರಾಂಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಲ್ಯಾಬಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ‍ಚ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಗಿನಿ ಪಿಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಚೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ original conspiracy theory ನಹಿಂ. ಅಸ್ತಮ್ತಿ ದೆಸಾಂನಿ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಅಶೆಂ ಮಾನ್ತಾತ್”.

“ತುಂ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂಯ್, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ತುಂ ಟ್ರಂಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಾರೆಕಾರ್! ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆನಾ” ಮ್ಹಜಿ ಕಸ್ಸಲಿ ಥಿಯರಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಾಂದಿನಾಂ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಸಾಂವ್ ನಹಿಂ.

PM02

“ಆನಿ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ‍ಗೀ, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ನಹಿಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, hydroxychloroquine ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಲೇರಿಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆಂ ವಕಾತ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಹೆಂ ವಕಾತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಖಾಸ್ ಇಷ್ಟ್ ಮೋದಿ ಕಡೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಡಯ್ಲಾಂ. ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ವಕಾತ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಕರ್ತಾ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಲೋಕಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಲೊಕಪ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚಿ ಗಾಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೋಕ್ ಹಾಸ್ತಾ.” ಮ್ಹಜೆಂ ಏಂಟಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಶಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಟ್ರಂಪ್ ವಾಜ್ಬಿ ಉಲಯ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೋಣ್ decisive ಮುಕೆಲಿ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಮೋದಿ. ಮಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಝುಜಾಂತ್ ಹೆ ದೋಗ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಏಕಾಮೆಕಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಡ್ತತ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಭಗ್ತಾ.”

“ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಟ್ರಂಪ್ ತಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ, ತಾಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಾರಣ್! ಜಶೆಂ, ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಮೋದಿ. ಬರೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ. ವಾಯ್ಟ್ ಪುರಾ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್‌ಮಂತ್ರಿಂಚೆಂ. ಆನಿ ಮೋದಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ರಾತಿಂ ನೋವ್ ವ್ಹರಾರ್ ನೋವ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ವೀಜ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಮೆಣಾಚಿಂ ಕೆಂಡ್ಲಾಂ, ತೆಲಾಚ್ಯೊ ಪೊಂಣ್ತ್ಯೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹರಾರ್ ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ವ ಜಾಲಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ, ಗೊಬ್ಳೆ, ಬೊಶಿಯೊ ಬಡವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಆನಿ ‘ಗೋ ಕೊರೊನಾ ಗೋ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಹೆಂ ಏಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಸಜ್ಲೆಲೆಂ‍ಗೀ? ಅಸ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ decisive ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ. ದಿಸಾಕ್ ವೀಸ್ ವ್ಹರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಏಕ್ಸುರೊ ತೊ ಬಸ್ತಾ. ತಾಂತು ಸೊಳಾ ವ್ಹರಾಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ – ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ನೀದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಜಾಳಿ-ಜಾಗ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ addiction ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆನಾಂಗೀ ಮನಿಸ್? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 65 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ದಾದ್ಲೊ?”

♥  ♥  ♥  

“ಆತಾಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಉತರ್ಲೆ. ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಲೋಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಭಾಸಾಬಾಸ್ ಮುದಾರ್ಥ ಮಹಲ್ ಆಂಕಣಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲದಿನ್ ಕರ್ನ್. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ವಿಚಾರಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್.

“ಆಂಕಣ್ ಬರಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತುಜಿ ನಕ್ಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂಗಜೆ ನಹಿಂ‍ಗೀ? ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಂ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕಾಚ್ಯೆ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಮೋದಿಚ್ಯೆಂ ಮಂತ್ರ ’ಜಾನ್ ಹೆ ತೊ ಜಹಾನ್ ಹೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್, ಹೆಂ ಲೋಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ನಹಿಂ ಲೊಕಪ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಆಜ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್, ತುಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ್!”

“ಲೇಖಕ್ ಕೋಣ್, ಹಾಂವ್‍ಗಿ ತುಂ? ಲೋಕ್ಡಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆಂಗೀ ನಹಿಂ ಹ್ಯಾ ಭಾಸಾಬಾಸೆ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಿ? ಜರ್ ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಲೊಕ್ಡಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಿ ಪಿಡಾ ಚೀನಾಂತ್‍ಚ್ ಉರ್ತಿ. ಯುರೊಪಾಕ್, ಅಮೆರಿಕಾಕ್, ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸರ್ವ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಪಾಸಾರ್ತಿ ನಾತ್ಲಿ. ಹಿ ಪಾಸಾರ್ಲಿ ಕಶಿ? ಚೀನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಂನಿ ಆನಿ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಹೆಂ ವಾಯ್ರಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರ್ ದೇಸಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ, ದೆಕುನ್. ಆನಿ ಹೆಂ ವಾಯ್ರಸ್ 14 ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಏಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಭಿತರ್ ಕಸ್ಸಲಿಂ ಖುಣಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕೇವಲ್ ತಾಪ್ ಆಸಾಗೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸಣ್ ಕರ್ನ್ ದೇಸಾಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದೆಸಾಂಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಂಧ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ”

PM04

“ಹಾಂ, ತುಂವೆ ಏಕ್ ಕಡಕ್ಕ್ ನೀತ್ ಉಚಾರ್ಲಿಯ್. ಹಿ ಆತಾಂ ಸಾಡೆ-ಚ್ಯಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ನಹಿಂ‍ಗೀ? ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಶಿ ನಾತ್ಲಿ ನಹಿಂ‍ಗೀ? ತಶೆಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕೊರೊನಾ ಪಾಚಾರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಂದಾಜ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಹಿಂ ಹಜಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಅಧಿಕೃತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಲೋಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಆನಿ ಸೊಷಿಯಲ್ ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಖಾಸ್ಗಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಜಾಯ್, ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಆಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸೆನಿಟಯ್ಸರ್ ವಾಪ್ರುನ್ ವಯ್ರಾಸ್ ಆಶಾರ್-ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಫೆಕ್ಟೊರಿಂಚ್ಯೆ ಮಾಲಿಕ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಕಂಪನ್ಯೊಂ ಆನಿ ಲಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸಾಂ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮೊರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿಚಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ವಾಟ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನಹಿಂ. ದೆಕುನ್, ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯೆಂ‍ಯ್ ಸಹಜ್ ನಹಿಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಿಷಯಾಂತ್ ಚಿಂತಿಜೆ ನಹಿಂಗಿ? “

“ದೆಕುನ್, ತೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಳಿ-ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಚ್ಲೆಲಿ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟ್ಸೆಪ್ ಫ಼ೊರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಸ್ಪೇನಿಷ್ ಫ್ಲು ಶೆಂಭೊರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ 1918 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಹಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾ ಯುರೊಪಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಆನಿಂ ತಾರ್ವಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್, ಪೇಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಮೊವಾ ಕುದ್ರೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಆನಿ ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡಾಕ್ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದೆಂತಿ ಸಮೊವಾಂತ್ ಕಸ್ಸಲಿಂ ತಾರ್ವಾಂ ಯೆನಾಶೆಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ತಿ ಲಾಗು ಕೆಲಿ. ಅಸ್ತಮ್ತಿ ಸಮೊವಾ ಜೆಂ ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ತಾರ್ವಾಂ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಭಾಶೆನ್ ಆಯ್ಲಿಂ – ಗೆಲಿಂ. ಪರಿಣಾಮ್? ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಮೊವಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲಿ ನಾಂ. ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡ್ ಸಮೊವಾಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ35,000 ಜಣ್‌ಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲ್ದೊ ಲೋಕ್ ಸ್ಪೇನಿಷ್ ಫ್ಲು ವೊಸ್ಯಾ-ಪಿಡೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲ್, ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸೊಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್!”

“ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಿ. ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ತೆ ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡಿ, ಮುಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ ಲೋಕ್. ದೆಕುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡ್ ಆತಾಂ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರೊನಾ-ಫ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜಾಲಾ. ಥಂಯ್ಸರ್, business as usual ಜಾಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್”

♥  ♥  ♥  

“ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುರೊಪ್, ಕೊರೆಯ, ಜಪಾನ್, ನ್ಯುಜಿಲೇಂಡ್, ಆಸ್ಟೆಲಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದೇಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಏಕಾಚ್ ತಾಕ್ಡೆಂತ್ ದವರ್ನ್ ಮಾಪ್ಚ್ಯೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ. One size does not fit all. ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮೋಡೆಲ್ ಲಾಗು ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚೊ ಜಣ್ ಸಂಖೊ 130 ಕರೊಡಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವತಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆರಾಂನಿ ಬಹುಮತ್ ಲೋಕ್ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾ. 200 ಚದರ್ ಫುಟ್ ಸುವಾತ್ 5-6 ಜಣ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಕ್ಸಾಂಕ್ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ತಾ. ಬಸ್ಸಾಂ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ನಿಚ್ಯೆರ್ ಘುಸೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಾರಾಮಾರಿ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಹಿಂ. ಆಸ್ಲೆಲಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಆನಿ ಟ್ರೇಯ್ನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿಥಿಂತ್ ಲೋಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ಶಿಕ್ತಲೊ? ತುಂವೆ ಪಳೆಳಾಂಯ್. ಗಿರೆಸ್ತ್ ದೇಸಾಂನಿ ಅಶೆಂ‍ಯೀ ಟ್ರೈನಿ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಖಾಲಿ ವೆತಾತ್. ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕೊರೊನಾ ಖಾತಿರ್ ನಹಿಂ; ತೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯೆಂ. ದುಕಾನಾಂನಿ ಲೆಗುನ್, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಕ್ಯು ರಾವ್ತಾನಾ, ಪಯ್ಸಾಪಯ್ಸ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ಸೊಷಿಯಲ್ distancing ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಂಡಿಯಾನಾಂಕ್ ಲೊಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಲೊಕಪ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ. ಶೆರಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ಚೊ migrant ಕಾಮೆಲಿ ಲೋಕ್ ಕೇವಲ್ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಾಯ್ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ತೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ? ಚಡ್ಡ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಆನಿ ಗಿರೆಸ್ತಾಂಕ್. ದೆಕುನ್ ಲೋಕ್ಡಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಬಹುಮತೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆರಾಂಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ನಹಿಂ. “

ಮ್ಹಜೆಂ ಲಾಂಬ್ ರೂಂದ್ ಭಾಶಣ್ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಸಮಾಧನೆನ್ ಆಯ್ಕಾತಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ : “ತರ್, ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಸಾಜೆ ಆನಿ ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾನ್ ಕೊರೊನಾ ವೊಸೊ ಲಾಗೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ‍ಗೀ ತುಂವೆಂ?”

PM07

“ಉಳ್ಟೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಿ? ತೆ ಕಾಂಯ್ ಚೀನ್, ಯುರೊಪ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಭೊವೊಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಹೆಂ ವಾಯ್ರಸ್ import ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾನ್ ಅಂತರ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ನಹಿಂ‍ಗೀ? ತಶೆಂ ವಿದೇಶಿ ಟೂರಿಶ್ಟಾಂನಿ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್-ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಕಾ ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಸುಶೆಗಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸವ್ಲತ್ ಕರ್ನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ ನಹಿಂ‍ಗೀ? ದೆಕುನ್, ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ : ದೆಸ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್‍ಡಾವ್ನ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂಕ್, ಜನೆರಿಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೆಕ್‍ಚ್ ಲೊಕಪ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಜನೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಗಡಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂ ತಶೆಂ ಬಂದ್ರಾ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಕೋಣೆಂ‍ಯೀ ಭಿತರ್ ಯೆನಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ? ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮೊವ ಮೊಡೆಲ್. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್, ವಿಮಾನಾರ್ ಆನಿ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಕೋಣ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ/ಲಿಂ, ತಾಂಕಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ compulsory quarantine ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ reverse quarantine ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ತರ್ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಅಶಿ ವಾಡ್ತಿನಾ. ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ನಹಿಂ.”

“ಹಿ ತುಜಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಥಿಯರಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ಆಮಿ ಅಜೂನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತ್ಯಾಂವ್. ಜರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ 14 ದೀಸ್ ಘರಾಂತ್ ಲೊಕಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿಆಮ್ಚಿ ಬಾಯ್ reverse quarantine ಜಾಲಿ ತರ್, ಕೋಣ್ ಚಿಂದಿ-ಪೋಚಾ ಮಾರ್ತೆಲೆಂ? ತುಂ‍ಗಿ? ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ದುಬ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ? ಬರೆಂ ಆಸಾ ಕಿ ಮೋದಿ ಆಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ, ತುಂ ನಹಿಂ”.

ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾತ್-ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲಿ. “ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಖುದ್ದ್ ಕರಿನಾಂಗಿ?” ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ನಾಟ್ವಲೆಂ ನಾಂ.

► ಫಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

86% feel thumbs up. And how do you feel?
43 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
2 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. Clarence Pinto

  Nice article Philip. Nice article.Enjoyed reading it.

 2. mm
  Lawrence V Barboza

  Nice one….excellent write up covering all the key aspects of Corona with a hilarious touch, specially the Trump-Modi episode. Thoroughly enjoyed reading it.

 3. mm
  Alphonse Mendonsa

  Super write up Sir. It’s hilarious but depicts hypocrisy of our leaders.Enjoyed reading quite a lengthy but pleasurable article on Corona situation.

 4. Great reading with grins here and there for bringing Juliet in your conversation. Knowing the whole corona situation and how our leaders reacted and brought the migrant labourers to untold miseries and the analysis makes the reader to ponder over the issue for a better judgment.
  The whole reading is pleasurable and writing is an Art that is unmatched.
  Have a lovely time and enjoy to the fullest.

 5. mm
  Ronald Sabi

  Thank you Philip for this wonderful article. An unique travelogue from Mangalore – Mumbai – Atlanta with smooth flow and hilarious touch. Further interesting analysis / debate on two unpopular / popular heads, lock down, do and don’ts, ! Thoroughly enjoyed it Sir! Wishing you a pleasant stay in the greenery, the nature of Charlotte, California. Keep it up ‘Mudartha Mahal’!!

  3
  1
  • Mark Anthony

   Hey Ronald,
   Charlotte NC is in the east coast of America. California is in the west coast approximately 2,500 miles away!

 6. mm
  Gerald Carlo

  ಫಿಲಿಪ್ಪಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ dilemma ತ್ ಘಾಲೆಂ ಮೂ! ತಾಚೊ ವಾದ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಗೀ ತಾಚಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚೊ? 50/50!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.