ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕೀ ಪಾವ್ಲಿಗೀ ಕೇರಳ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚಿ ಪಿಡಾ ?

ಬೊಂಬಯ್ ಹೈ ಕೋಡ್ತಿಚೊ ಆದ್ಲೊ ನಿತಿದಾರ್ ಮೈಕಲ್ ಎಫ್. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಕೆ. ಎ. ವಿಲಿಯಮ್ಸಾಕ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಆಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಡಾ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಗುಪಿತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಖುನ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ ಆನಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ್ ಏಕ್ ನೋಟೀಸ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮೇ 29 ವೆರ್ ಧಾಡುನ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸಿಯಸ್, ಜೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆರ್ಚ್‍ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತಾಕಾಯ್ ನೋಟಿಸಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಧಾಡ್ಲ್ಯೊ. ‘ಚೊವ್ಗಾಂ ಯಾಜಕಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ (ದೋಗಾಂಚಿ ಖುನ್, ಏಕ್ಲೊ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಮರೊನ್ ಅವ್ಘಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ) ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್, ಏಕ್ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಅಕಾಂತಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸಡಿಳ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಳಾಂ ಹ್ಯಾ ನೋಟೀಸಾಂತ್. ‘ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್ ಭೂಗತ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ 23 % ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸೂನ್, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ, ಪುಣ್ ತೊ ಉಪೇಕ್ಷಾಪೂರ್ಣ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆತಂಕಿತ್ ಕರ್ತಾ’ ನೋಟೀಸಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ‘ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಹುದ್ದ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ತಾಚ್ಯೆ ಬರಾಬರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಾ. ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖುನ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಪ್ ಸಾರಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಳಾಂ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಮಚಾದೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಬರಂವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ 17 ದೂರಾಂ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂತ್ , ಸರ್ವ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಭರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್, ಚಡ್ಟಾವ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಯಾಜಕ್. ಹೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಮಚಾದೊನ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ 19 ದೂರಾಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್, ಜ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಲಜ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿ ವಿರೋಧ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ತೊ ಮುಖಾರುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ‘ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿನಲಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೂರಾಂ, ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ನುನ್ಸಿಯೊಕ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೂರಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗುಮನಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್’

ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮೇ 28 ವೆರ್, ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ಏಕ್ ತುರ್ಥ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಿ 12 ವೊರಾಂಚೆಂ ನೋಟೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ, ವರ್ಗಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ, ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಕೀ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ದಾಖಂವ್ಕ್, ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ದೂರಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ವಿರೋಧ್, ಆನಿ ಬುದ್ವಂತ್ ವಿದ್ವಾನಾಂಕ್ ಖಂಯ್‍ಗಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ 37 ಯಾಜಕಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಆಜ್ಞಾ ದೀವ್ನ್, ಜಾಣಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ 2019 ವರ್ಸಾ ದೂರಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ನೋಟೀಸಾಂತ್ ಮುಖಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ : ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಝಗಡ್ಟಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಥಟಸ್ಥ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರ್, ಕೋಡ್ತಿ ಆನಿ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆ.

ನೋಟೀಸಾಂತ್ ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ತುರ್ಥಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಹಿ ವರ್ಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. 12 ವೊರಾಂ ಭಿತರ್ ಹೆಂ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡಿಂ ತೀವ್ರ್ ಕ್ರಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಧರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಟೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್.  ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮ್, ಫಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಮೊರಾಸ್ 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೈಂಗಿಕ್ ಲೋಕಾಪವಾದಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.  ಏಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಜಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲಿ, ತಿಣೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆಧಾರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ. ಜುಲಾಯ್ 20, 2019 ವೆರ್, ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲೊ 37 ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತುರ್ಥಾನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಾಣಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್!

‘ಮಿಡ್ ಡೇ’ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತ್ಯಾ 37 ಯಾಜಕಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ, ಜಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಧೃಡ್ ಕರ್ತಾ. “ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಉಪದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ತೆ ದಾಖ್ಲೆ ಜಮಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹಾಣೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಣೆಂ ವಿಶೇಷ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.”

ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಮಚಾದೊಲಾಗಿಂ ‘ಮಿಡ್ ಡೇ’ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ : “ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್, ತಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ತ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ಟಾಂ. ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲಾ”

37 ಯಾಜಕಾಂನಿ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ದೂರಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದೂರಾಂನಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಅವ್ಯವಹಾರ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಹರಣ್ ಉಪದ್ರ್ ಆನಿ ಲೈಂಗಿಕ್ ಕಳಂಕಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆರೋಪ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜುಲಾಯ್ 20 ವೆರ್, ಹ್ಯಾ 37 ಯಾಜಕಾಂನಿ,  ಭಾರತಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ (ಪಾಪಾಚೊ ರಾಜ್‍ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ) ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಹಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಕಸೊ ಕಳಂಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚಿ ಘಮಂಡಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಸೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೀ ಜರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಾಯಿಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬಿಸ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿತೆಲೆ ತಸೆಂಚ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಕಳಯ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್.

2020 ಮೇ 29 ವೆರ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ 38 ಯಾಜಕಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲೊ (37 ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ದೂರಾಂ ದಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ) ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ. ಗೆಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಸೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ತಾಂಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಯಾಜಕಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಖೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

“ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಪೊಕ್ಲುಕ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲಾ ಕೊಡುಗು ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾ| ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್, ದೂರಾಂಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊ. “ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಮೇರಿಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ನಾಪೊಕ್ಲುಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ವಿಗಾರ್ ನಾಸ್ಲೊ. ವಿರಾಜ್‍ಪೇಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾಲೊ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಭದ್ರತೆಚೊ ನಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂ ಕೀ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೊಲಿಸ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾ| ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್.

“ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡ್ಲುರ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹುನ್ಸುರ್ ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಘಾಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಎಮ್‍ಎ, ಬಿ.ಎಡ್ ಆನಿ ಸೈಕಾಲಜಿಂತ್ ಎಮ್.ಎಸ್‍ಸಿ.) ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್. ಊಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ತಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈಂಟ್ ಮೈಕಲ್ಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ್, ಮಡಿಕೇರಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡ್ಲುರಾಕ್ ವರ್ಗ್ ಕೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಊಂಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಚೊನ್? ಹಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಖಂವ್ಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ.” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಫಾ| ರೋಹನ್.

ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಮಿರರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕೀ ಜೆನ್ನಾಂ 37 ಯಾಜಕಾಂನಿ ಬಿಸ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ದೂರಾಂ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಪಾತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ದೂರಾಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ :  “ಹಾಂವೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಚಿಂ ದೂರಾಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್”

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್‍ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ‘ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಮಿರರಾ’ ಕ್ ಖಾತ್ರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ತಾಕಾ ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ತಸೆಂಚ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ. “ಹಾಂವ್ ನಿತಿದಾರ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಂವೆ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ, ಡೆಲ್ಲಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವೆ ಕ್ರಮ್ ಘೆವ್ಯೆತ್”

ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಮಿರರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೋನಾಂಕ್ ವ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ಎದೊಳ್ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಖಂಯ್.

ಬಿಸ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮಹಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಒಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್ ಹಾಣಿಂ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಕೀ ಉಣ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಬಿಸ್ಪಾ ವಿರೋಧ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ,  ಕೇರಳಾಂತ್ ಭರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಆತಾಂ ಮೈಸಾರಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ ಕಸಿ ದಿಸ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಹೊ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಕೆ. ಎ. ವಿಲಿಯಮ್ ಆನಿ ಪಾ| ಲೆಸ್ಲಿ ಮೊರಾಸ್ ಆರೋಪಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೂರಾಂಚೊ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಕೆಲಾ. ವೀಜ್‌ಜಾಗೆ ತಸೆಂಚ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾರ್ ಹೊ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಅಸೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತರೀ ತಿಚಿ ಸಂಗತ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ತಸೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ತಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕೀ, ಮೂಳಾನ್ ತಿ ಹಿಂದು ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ. ಏಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಕಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಡ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ, 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಜೀವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಣೆ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮಿಶನಾಂತ್ 5 ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಲಿಯಮಾನ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಘೆತಚ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹೊ ಹುದ್ದೊ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೊ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ತಿ ವೀಡಿಯೊಂತ್.

ಹೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ತಿಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ವಿರೋಧ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕೊಣಾಕೀ ಲಾಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್. ತಿಣೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಹೆಂ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಉಪದ್ರ್ ದೀನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊರಾತ್ಲೆಂ.

ತಿಚೊ ವೀಡಿಯೊ ಸಾರ್ವಜಣಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಹಡಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚೆರ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಕ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ.

ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಂತ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಸುರ್ವಾತಿಲ್ಲೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ನಂಯ್.  ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಸುರ್ವಾತೆ ಪಾಸುನ್ ಹೆಂ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರೊನ್ ಥೊಡೆ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಕೀ ಧರ್ತಾತ್, ಜಾಂವ್ ತ್ಯೊ ನಿರಾಧಾರಿ ಧರ್ಮ್‌ಭಯ್ಣಿ, ಇಗರ್ಜೆ – ಶಾಲಾ – ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಕಾಮೆಲಿ, ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ. ತಾಂಕಾಂ ದೆವಾಚೀಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ!

ಹೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾ – ಜೆಜು, ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ? ಯೇ ಪಳೆಯಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ!

► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

87% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !