Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್

D04

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೊ ಸಹ-ವಾವ್ರಾಡಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಕವಿ, ಹುಮೆದ್ವಂತ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ವಿಲ್ಸನ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಂಜೆಲಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾಫೆ ಹಾಣಿಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ 1883 ವರ್ಸಾಂತ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ ಗ್ರಂಥ್ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲೊ. ತೊ ಗ್ರಂಥ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆನಿ ಇತ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆಜಾಪ್‌ಯ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪಪ್ಪ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಪಪ್ಪ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಆತುರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಲೇಖನ್ ಯಾ ಬೂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಬರವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಏಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್  ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಪಾಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾರಿಚ್ ನಿತಳ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬರವ್ಯಾಂ ಆನಿ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಬಾರಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಯ್ ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲೊಯ್ ನಯ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಯಾ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಯಾ ಪ್ರೆರಣಾಚೆ ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಮಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್. ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ‍್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ್ ನಯ್ ಬಗರ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಜಾತ್ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್  ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಎಕಾನ್‌ ಏಕ್ ಧರ‍್ಮಾಕ್, ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಅದ್ಯತಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್ ಗಾಂಧಿವಾದ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆದರ್ಶ‌‌ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಾದೆಂ ಜೀವನ್ ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸುಗಮಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ರುಚ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

► ಲೇಖಕ್

D10ಮ್ಚ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂವ್ – ಡೆನಿಸ್ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪೀಂತ್. ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಬಾರಿಕ್ ಜಿವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಚುರುಕ್ ಮತಿಚೊ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಖಾಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್. 1907 ವರ್ಸಾಂತ್ ದಸೆಂಬರ್ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಪ್ಲೊರಿನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಎಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯ್ ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಲೊಚ್.

ಎಕ್ಕಾರ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ಗಾಂವ್.  1937 ವರ್ಸಾಂತ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕೈಕಂಬ ಪದ್ವಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜಾಗೊ ಕಾಣ್ಘೆತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂಚ್ಚ್ ಘರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ‍್ಲೆಂ. ಸಾಂತ್ ಆಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಇಂಟರ್ ಶಿಕಾಪ್ (ಆತಾಂಚಿ ಪಿ ಯು ಸಿ) ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೃತ್ತಿ ಧರ‍್ಲಿ.

ಶಿಕಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ತೊ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಪ್ಪಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಯಾ ಆಮಿಂಯ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿಂ ವಳಕ್ ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ಚಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಬಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಬೊಂಬಯ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಭಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಕೈಕಂಬ ಯೇವ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1939 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪೆಭ್ರೆರ್ ಸಾತ್ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಕಾವೂರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಲಿಸ್ ಪಿರೇರ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೆಸ್ಪೆರ್ ಬೊಂದೆಲ್ ಇಗರ‍್ಜಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಪಾಯ್-ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್‌ಂಚ್ಚ್ ತಿಂ, ಹೊಕಲ್ ನೊವ್ರೊ ಆನಿ ದೊನಿಂ ಪಾಡ್ತಿಚಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಕಾವೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೈಕಂಬ ಪದ್ವಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಂಯ್. ಗುರ‍್ಪುರ‍್ಚಿ ಫಾಲ್ಘುಣಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉತರ‍್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಚೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಚೆ, ಪಾಯ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಬಾನ್ ತಿಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಸಗ್ಳಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ ಕಂಯ್.

ಪಪ್ಪ- ಮಮ್ಮಕ್ ಆಮಿ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ – ಜೆರಾರ್ಡ್ ಜೊಸೆಫ್, ಲಿಜಿ ಹೆಲೆನ್, ಗ್ರೇಸಿ ಲಿಲ್ಲಿ, ಹಿಲ್ಡಾ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್.

D07ಕುಟ್ಮಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್  

ಪಪ್ಪ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕ್. ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಇಗರ‍್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವರಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ‍್ವೊನ್, ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಣಿತ್ ಪಾಠ್ ತೊ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ವಟಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಜಮತೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೈಕಂಬ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಂಜಿಮಠ ಪೆಂಟೆತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಣೀಸ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ತಿತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಸಾಯ್ಕಲಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಸೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಗಿಮಾಂತ್ ತಸೆಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಣ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೊ ತರ್ ರಾತಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾತ್ ಯಾ ಆಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ರಾತಿಂ ಯೆತಾನಾ ನೋವ್ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಘರಾ ಮಮ್ಮನ್ ತಯರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ವಾಟೆರ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೊರ‍್ತಾಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಗಂಜಿಮಠ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಮಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟರಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತೆದ್ನಾಂ, ಪಪ್ಪಾನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೆಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ‘ಪೊಕ್ಸರ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಪಪ್ಪಾನ್‌ಂಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಪ್ಪಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಂಪೌಡಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಪೊಕ್ಸರ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಪಪ್ಪ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಕ್ಸರಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟರ್ ಉಡಯ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟರ್ ಪೊಕ್ಸರ್ ದರ್ನ್ ಖಾತಾಲೊ. ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟರ್ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಕ್ಸರ್ ಖುಶೆನ್ ಝಾಲಾಂತ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಪಳಂವ್ಚಿ ಮಜಾಚ್ಚ್ ವಿಂಗಡ್.

D03ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ – 1951

D02ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹಾಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ – 1945 

D01ಅಲೊಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜ್ –  1937

ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ನಿರುಡೆ / ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ಚಿಂತುಕ್‍ಂಯ್ ಪಡ್‌‌ಲ್ಲೊಂ – ಪಪ್ಪ ಕಸೊ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಸಾಯ್ಕಲಾರ್ ವೆತಾಲೊಗೀ ಮ್ಹಣ್? ಪುಣ್, ಜವಾಬ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪಪ್ಪ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೈಕಂಬಾಂತ್ ಜೀನ್ಸಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಂಜಿಮಠಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ತಾಣೆ ಹಾಡ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಪ್ಪಾಚಿ ಹೋಮ್ ಲೈಬ್ರೆರಿ 

ಪಪ್ಪ ವೀಸ್ – ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಘರ್ಚೊ ಗ್ರಂಥಾಲಯ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹೊರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ನೊಂದವ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಬುಕಾಕ್ ಸಂಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಬುಕಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ‍್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪಪ್ಪಾಕ್ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೆ ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಶೆಕ್ಸ್‌ಫಿಯರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಕಾನಡಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

D04ಇಂಗ್ಲೀಷ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್ – 1883 ಛಾಪೊ

D05ಇಂಪ್ರಿಮಾತೊರ್

D09ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೂಕ್

D08ಗ್ರಂಥಾಲಯ್ ಮ್ಹೊರ್ ಆನಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಸಬ್ದಾವಳ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ – ತುಳು ಸಬ್ದಾವಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ವಿವಿಧ್ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬೂಕಾಂನಿ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಅಲ್ಬಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಂಗಡ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಕೇಕ್‌ಚ್ಚ್ ಬೂಕ್ ತೊ ವಾಚ್ತಾಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ತೆದಾಳಾ ತರ್‌ಯ್ ಶೆಕ್ಸ್‌ಫಿಯರ್, ಮಿಲ್ಟನ್ ಯಾ ಡಿ. ಎಚ್. ಲೊರೆನ್ಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆರ್. ಕೆ. ಕರಾಂಜಿಯಾಚೆಂ ‘ಬ್ಲಿಟ್ಜ್’ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಫ್ಯಾಳೆಂ ತೊ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಭಾರತಾಚ್ಯೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ತೆಂ ಹಫ್ಯಾಳೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪಸಂದಾಯೆಚೆಂ. The Illustrated Weekly of India ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಸಂದಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ತೊ ತೆಂ ಚಡಾವತ್ ಹಾಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾರಗ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ನವಭಾರತ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ತೊ ಕಾಯಮ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೈಕಂಬ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ವೊರಾಂಕ್ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ವಚೊನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೇಪರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಚಾರ್ ಪಾನಾಚೆಂ ಪೇಪರ್ ತೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಖಬ್ರೊ ತರ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಪಪ್ಪ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ನವಭಾರತಾಚೆರ್ ತೆದ್ನಾಂ ದೈನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ವಾಚ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ತಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನವಭಾರತ ಪೇಪರ್ – ಚಾರ್ ಪಾನಾಂ – ತೊ ವಾಚ್ತಾಲೊ. ಉದಯವಾಣಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವಭಾರತಾಚೊ ಖಾಯ್ಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ. ಉದಯವಾಣಿ ತೆದ್ನಾಂ ಸ ಪಾನಾಂನಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚೆ ವಿಷಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆ ವಿವರ್ ಚಡ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ ಆನಿ ತೆ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಆಮಿಂಯ್ ಉದಯವಾಣಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಪಪ್ಪಾಚೊ ಗ್ರಾಮಾಪೋನ್ ಆನಿ ರೇಡಿಯೊ 

ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಏಕ್ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ನವೀನ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಬರಿ ತೆದ್ನಾಂ ತೆಂ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಏಕ್ ಆಡಂಅಬರಾಯೆಚೆಂ ಸಂಕೇತ್ ತಸೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ತೆಂ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾರ‍್ಬಲ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂತು ತೊ ಪದಾಂ  ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಸಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ, ಗ್ರಾಮಾಫೋನಾಕ್ ಚಾವಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಲಾಂಬ್ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಚಿ ಚಾವಿ, ಆತಾಂ ಕಾರಾಂಚಿ ಟಯರಾಂ ಬಸಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಾದನಾಂ ಬರಿ, ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಂಪ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ವಾಜಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ. ಗ್ರಾಮಾಫೊನಾಂತ್ ಎಕಾ ಪುಟ್ ರುಂದಾಯೆಚ್ಯೊ ಪದಾಂ ಬೊಶಿಯ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ಪದಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ರಂಗೀನ್ ಪದಾಂ. ತಿ ಬೊಶಿ ವಾಜಂವ್ಕ್, ಗ್ರಾಮಾಫೊನಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾಂತ್ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಮ್ಟೆ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತುರ್ ತಾಚೆರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಘಸ್ಟುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೆಂ ಘಸ್ಟಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ನಳಿಯೆ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ವಾಜ್ಪಾ ಆಯ್ದ್ ತ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ದವರ‍್ಚೆಂ. ಪದಾಂ ವಾಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ ಉದೆತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಸಿನ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ವಾಜ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

D12ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ 

D11ಗ್ರಾಮಾಪೋನ್

ಕ್ರಿಕೆಟಾಚಿ ಕಮೆಂಟರಿ ರೆಡಿಯೊರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೆಡಿಯೊ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ರೆಡಿಯೊಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ಚ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪರ‍್ನಿ ಲುಂಗಿ ವಾಪಾರ್ನ್, ರೆಡಿಯೊಕ್ ಪಾಂಗ್ರುಚೆಂ ಲುಗಾಟ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ತೆಂ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ರೆಡಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತೊ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಕಮೆಂಟರಿ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ರೆಡಿಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಮೇಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾತಾನಾ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಡಿಯೊ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಯ್, ಲಿಜಿ ಬಾಯ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡಿಯೊಚಿ ‘ದೇಶ್-ವಿದೇಶ್’ ಖಬರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಖಬರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಮೆಂಟರಿ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಪರತ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ.

ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಶ್ರಿಲಂಕಾ ಬ್ರೊಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ‍್ಪೊರೇಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ‘ಬಿನಾಕಾ ಗೀತ್ ಮಾಲಾ’ ಹಾಂತ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಭಾರಿ ಪಿಶೆಂ.

ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಪಪ್ಪಾ

ಪಪ್ಪ ಏಕ್ ಕಟಿಣ್ ಗಾಂಧಿವಾದಿ. ಗಾಂಧಿಚಿ ಧವಿ ತೊಪಿ ತೊ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಖಾಕಿ ಇಜಾರ್ ಘಾಲ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಭರ್ಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಆಟಾಪುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ದೇಶ್‌ಭಕ್ತ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವಿಶೇಸ್. ಲೋಂಚ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಟ್ಟಾ ವಿರೋಧಿ ಆನಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತರ್ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಉಂಚಾಬಳ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ರುಜು ಪತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ಚ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಣೆಗಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೊಣೆಗಾರಾಕ್ ತೆದ್ನಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ಗುರ‍್ಪುರ‍್ಚಿ ಘಾಟಿ ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಣೆಗಾರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾಲೊ ತರ್‌ಯ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಚಾ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ‍್ನಾ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಹಾಂವೆಂಚ್ಚ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ಲೆ. ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮೊಣೆಗಾರಾನ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಭಂವಾರಿಂ ಭಂವ್ಡಿ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಪಪ್ಪಾ ಮೊಣೆಗಾರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ರಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ಲೊ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಮೊಣೆಗಾರಾನ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮಾಸ್ಟ್ರಮಾ… ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾವೆ? ತುಜೆಂ ರುಜು ಪತ್ರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊರ್ನ್ ವಚಾ. ಪೂತ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ತೊ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ದಾಡುನ್ ದಿ.

ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಪ್ಪಾ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಣ್ಸಿರ‍್ಲೊ. ಅಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್… ಲೋಂಚ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ಅಪುಣ್ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ; ಧವಿ ತೊಪಿ ಘಾಲ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಘೆಂವ್ಚೆ ದೇಶ್‌ದ್ರೊಹಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಜೊ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನಯ್? ತಾಂತು ಫಟಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾತ್?

ಮೊಣೆಗಾರ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ವ್ಹಯ್… ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ, ತರ್ ರುಜು ಪತ್ರ್‌ಯ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಲೋಂಚ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವೊರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ರುಜು ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್, ಗ್ರೆಸಿ ಬಾಯೆನ್ ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ, ಸರ್ವೆ ಕರುಂಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ‘ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್’ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ಪಪ್ಪಾನ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ‍್ಕಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೋಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜಾಯ್? ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಂಯ್. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಳವ್ನ್ ಸರ್ವೆ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕಟಿಣ್ ತಾಪ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತ್ಯಾ ಸರ‍್ವೆಗಾರಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ತಾಶಿಲ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್, ಗ್ರೇಸಿ ಬಾಯ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ವೋಡ್ತ್ 

ಪಪ್ಪಾಕ್ ವೊಡ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಝಾಡಾಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪಿಶೆಂ. ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಚಾಲಿರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ನವಿಂ ಝಡಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಲಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಕೈಕಂಬಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಪುರೊ.

ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ‘ಹಿಂ ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಝಡಾಂ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತುನ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಮಾಸ್ಟೆರಾಮಾ ?’ ಪಪ್ಪ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಪುಣ್ ಪಪ್ಪಾಚಿಂ ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಥರಾವಳ್ ರಂಗಾಚಿ, ಥರಾವಳ್ ನಮ್ಯೂನಾಚಿಂ ಆನಿಂ ಥರಾವಳ್ ಜಾತಿಚಿಂ. ಪಪ್ಪಾನ್ ತಿಂ ಝಡಾಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಪಳವ್ನ್, ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪುರುಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ. ಗಿಮಾಂತ್ ಪಪ್ಪಾ ತಾಂಕಾ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

DD03ಪಪ್ಪಾನ್ ಪೊಸುಲ್ಲಿಂ ಕ್ರೊಟನ್ ಝಾಡಾಂ

ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಲಾಂವ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಬಾಯೆಕ್, ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೋಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಝ್ಡಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಂತಾಟ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ.

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಚಟ್ಟ್ಯಾಂನಿ ಪಪ್ಪಾನ್ ಕ್ರೊಟನ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂಚಿ ಝಡಾಂ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್, ತ್ಯೊ ಚಟ್ಟ್ಯೊ ತೊ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ವೃತ್ತಾಕಾರಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚೌಕ್ ಆಕಾರಾರ್ ತೊ ತ್ಯೊ ಚಟ್ಟ್ಯೊ ದವರ‍್ತಾಲೊ.

DD02ಪಪ್ಪಾಚಿ ಬಾಂಯ್ 

DD01ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ

ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ‍್ನಿ ಬಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಿಜಿ ಬಾಯೆನ್ ನವಿ ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಆಮಿ ಪರ‍್ನಿ ಬಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ದೊನೂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ವೊಡ್ತಾಚಿಂ, ಫುಲಾಂಚಿಂ ಆನಿಂ ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಝಾಡಾಂ ಲಾಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಚೊಂಕ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ. ಪುಣ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ವಾಪಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಕುಶಿನ್ ಲಾಗ್ಸಿಲಿ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಆಮಿ ಸಾಂಡ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಆನಿ ಕ್ರೊಟನಾಚಿಂ ಝಡಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್.

ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ತೋಟ್ 

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚೆ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪೂರಾಯ್ ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಶೆಚೆ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟಿಚೆ ರೂಕ್ ಆನಿ ಝಡಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪದ್ವಾರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೆ ರೂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಕರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಪುರೊ. ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚೆ, ಜಾತಿಚೆ, ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ತೊ ಲಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊತಪುರಿ ರೂಕ್ ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಂದಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗುರ‍್ಪುರ‍್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಆಕರ‍್ಷಣಾಚೊ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೆಯ್ ಮಹಿನೊ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ತೊತಪುರಿ ರೂಕಾರ್ ಬೊರ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಣ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊರಾಂ.

ALMONDಆವಾಳ್ಯಾಚೊ ರೂಕ್

MANGOತೋತಪುರಿ ಆಂಬ್ಯಾರೂಕ್ 

ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೊತಪುರಿಚಿಂ ತರ‍್ನಿಂ ತೊರಾಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮಜಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ತೆದ್ನಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಗೇಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಯ್ ಯಾ ಜೂನಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ತೊರಾಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಪಪ್ಪಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ತೊತಪುರಿಚಿಂ ತೊರಾಂ ವಿಂಚುನ್ ದಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ತೊತಪುರಿ ರೂಕಾಚಿಂ ತೊರಾಂ ಖೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್ಚ್. ಆಂಗ್ಡಿ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಬಾದಾಮಿ, ಘರಾ ಮುಖ್ಲೊ ಪೈರಿ, ಬಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಕೆಳ್ಯಾಚೊ (ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ), ಕಲ್ಪಣ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೊ ಮುಂಡಾಪ್ಪ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ರೂಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ.

ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್, ಝಡ್ ವಾರೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್, ಗ್ರೇಸಿ ಬಾಯೆಕ್ ಆನಿ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಆಂಬೆ ವಿಂಚ್ಚೆ ಏಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಆಂಬೆ ವಿಂಚ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಆಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ಕುರ‍್ಪಣ್ಯಾಂನಿ ದವರ‍್ತಾಲಿಂ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೂಕಾ ಪಯ್ಕಿ ಆವಾಳ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಚಿಕ್ಕು ಫಳಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್. ಆವಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೂಕಾರ್ ತೆದ್ನಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಳೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಚಿಕುಚ್ಯಾ ರೂಕಾರ್ ರೊಸಾಳ್ ದರಬಸ್ತ್ ಚಿಕ್ಕು. ಚಿಕ್ಕುಚೊ ರೂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರುಕಾರ್ ಚಡಾನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಚಿಕ್ಕು ಫಳಾಂ ಕಾಡ್ಯೆತಾಲಿಂ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಚಿಕ್ಕು ಕಾಡ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ಕುರ‍್ಪಾಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾ ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕುಚಿ ರೂಚ್ ಆತಾಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ‍್ಣುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪಪ್ಪಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾತಾಚೆಂ (Sugar apple) ಝಡ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಸೆಚಿಂ ಹಾತಾಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಯ್ತ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

ಪಪ್ಪಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ಚ್ ಸುನ್, ಜೇನ್ ಐಡ (ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್). ಆಮಿ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ತೊತಪುರಿ ಯಾ ಮುಂಡಪ್ಪ ಆಂಬೆ ಯಾ ಬರೆ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕು ವಿಂಚುನ್ ವ್ಹಳೂ  ಸುನೆಕ್ ಆನಿ ನಾತ್ವಾಕ್, ಆಲಿಸ್ಟರಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪಪ್ಪಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ರುಚಿ

ಪಪ್ಪಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ ವೇತನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ ವೆತಾಲೊ ತಾಚೆ ವೇತನಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಬಂಧ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೊ ಘರಾ ಜೆಂವ್ಕ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕ್ಲೊತ್ ಸ್ಟೊರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಮ್ಮಕ್ ಏಕ್ ಕಾಪಾಡ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಮಮ್ಮಕ್ ದಿತಾನಾ, ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ಸದಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ” ಅಲ್ಲೆ (ಮಮ್ಮಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಲಿಸ್) ಅಳೆ ತುಕಾ ಕಾಪಾಡ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ‍್ಚೆಂ. ತಿ ಕಾಪ್ಡಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಮ್ಮ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿಚ್ಚ್. ತಸೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮಮ್ಮಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂಚ್.

D06ಸಂತೃಪ್ತ್ ಜೊಡೆಂ

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣಿಂ. ತಸೆಂ ದಿಸೆಂಬರ್ ಎಕ್ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಸರ‍್ವಾಂ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಚ್ ನಿದ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಪಪ್ಪಾ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿದಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಉರುಟ್ ಆಕಾರಾಚೊ ತಾರಿಕೆ ಪಕ್ಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಟ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ವರಸ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವರಸ್ ತಯರ್ ಕರ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಖೊ ಗೊಂದಾನ್ ಆಂಟುನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ನಿದ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತೆಂ ನವೆಂ ವರಸ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ತೊ ತಸೆಂ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ವೊಣದಿಚೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಕ್ ಚಾವಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಪ್ಪಾಕ್‍ಚ್ಚ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ತೊ ತ್ಯಾ ಗಡಿಯಾಳಾಕ್ ಚಾವಿ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ಚಿಮ್ಣೆ ತೆಲಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಗಡಿಯಾಳಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದಿ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಾಂಜೆರ್, ತೇರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯೊ ಕಂತಿಗ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೊ. ಮಮ್ಮ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಗಾಯನಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಪಪ್ಪ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಸಿನ್ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾದಿರ್ ತಾಣೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ.

ಪಪ್ಪಾಕ್ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಭಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಬಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‌ಶೆತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ.

ಪಪ್ಪ ನಿವೃತ್ತ್  ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಗಲ್ಫಾಚೊ ಖವೊ (ಚೀಸ್) ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಪಸಂದಾಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್ ಚೀಸ್ ವೆಲಿ ತರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ರುಚಿನ್ ತೊ ಖಾತಾಲೊ.

ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂಚೆ ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುನ್ ಆಪುಣ್ ಅಂತರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಮೀಸ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಯರಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಂಯ್. ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ – ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಂಯ್ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

FAMILYTOMBಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ

ತೊ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ‘ಕುಟ್ಮಾ ಫೊಂಡ್’ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ತಾಣೆ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್, ಜೆರಿ ದಾಟ್ಟುಕ್, ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪಪ್ಪ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮಮ್ಮ ಖಾತಿರ್ ಆರ‍್ತಿಕ್ ಭದ್ರತಿ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಐವಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್.

ಪಪ್ಪ ಸರೊನ್ ಸವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್ ತರ್‌ಯ್ ಪಪ್ಪಾಚೆಂ ನಿವೃತ್ತ್ ವೇತನ್ (ಪೆನ್ಶನ್) ಆತಾಂಯ್ ಮಮ್ಮಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಮ್ಮಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ವರ್ತೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್.

ಪಪ್ಪ ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಮರಣ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಲೊಬೊಕ್ ಪಾಣೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ವಾಲ್ಟಿ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸಾಕ್ ದಾಡ್ನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ದಾಡ್ಲೆಂ. ಬಾವೊಜಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಪ್ಪಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ, ಮಮ್ಮನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್, ಲಿಜಿ ಬಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ಜಾಯ್ತಿ ಜತನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲಿ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿಲೆಂ. ಜನೆರ್ ಪಾಂಚ್ 1994 ವರ್ಸಾ ಪಪ್ಪ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ.

ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿನ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಬಾಯೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕೊಲಿನಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಡೆನಿಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲಾಂ.

ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸಾಧಿ ಜೀಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತೆಂ ಖರೆಂ.

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

84% feel thumbs up. And how do you feel?
248 :thumbsup: Thumbs up
31 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
13 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

11 comments

 1. Ambrose Lobo

  A very touching life account of Jeni master.

 2. Mark Anthony

  It appears to me that your father was a man with unwavering principles and remarkable self-respect. I do not easily cry. But I wept when I read this story. I found it very touching. Thank you for sharing it with us Clarence.

 3. Francis Lobo

  A beautiful article explains how in difficult circumstances the people survived and succeeded. I remembered my mother who toiled tirelessly throughout her life even when she had everything in the latter part of her life. She also had a love for the croton plants and all types of flower plants. What we talk of ” Laudato Si” and make people to do what was practiced by our older generation without any effort. A well was serving the need of the house and garden and also a way of conserving water as rainwater will fill it and the water table will increase. We talk of water harvesting today in the multistoried concrete jungles

  The Fr. Maffei Konakni- English dictionary is only available on Google books today and is out of print. Feel proud that you have preserved it.

  The article inspired me to write about my mother someday.

  A right tribute to a Father on Fathers day

 4. mm
  Alphonse Mendonsa

  Delighted to read wonderful write up on your dad Sir. The article has all the ingredients of hard life all our fathers went through to discipline, nurture and educate us. Your father was a best role model.

  It’s very important to note how carefully they cared for nature by planting trees and growing garden.

  Also how carefully preserved only two musical instruments of that time especially the Gramaphone.

  Thanks once again n Happy Father’s Day Sir.

 5. Tony Ferros Jeppu

  An seeda saada article on seeda saada father. Beautifully narrated.

 6. Avid Alex D Souza

  Excellent short true story Clarence about your dear Dad . A good Father is always like a North Star who direct and mould the family to be on the right path. He leaves good impression on his family by living true honest and dedicated life. Your story reminds me of my dear Dad and my family my childhood. Great writing and keep up. God bless you

 7. Leena Peris

  Wow what a gift from a son to his father on fathers day. Your dad will be proud of you. Well written Clary.

  • mm
   Dr Austin Prabhu

   ಬರೇo ಬರಯ್ಲಾoಯ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಬಾಬ್! ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ!

 8. Jason Dsouza Kaikamba/Sharjah

  Nostalgic moments.I have watched Pappa during my childhood and I admire his disciplined lifestyle and routines. Nice article on a Father’s day.

 9. mm
  ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಪಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಫಾವೊತೊ ಉಗ್ದಾಸ್. ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಬಾಪ್ ದೆನಿಸ್ ಕಸ್ತೆಲಿನೊನ್ “ಪಾಳಾಂ ಆನಿ ಮೂಳಾಂ” ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಚ್ಯಾ ಘೊಸಾಂತ್ ಹೊಯಿ ಆಟಾಪ್ಯೆತ್.

 10. mm
  Gerald Carlo

  A delightful trip down memory lane!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.