ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ – ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾಞ

ಜ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ವಾಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಘಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂ ಕರುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಸುನ್ ದೆವಾಪರಿಂ ವಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಪರಿಂ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವಾಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಮಾರ‍್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ( www.pathadarshini.org ) ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ, ನಿಸ್ತಂತು ಸಂಪರ್ಕ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಹಿ ಆಧುನಿಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ವಾಪಾರ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತಿ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಆಶೆನಾಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ನಾಶೆಂ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವೃತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಮೊಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಸೆವಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್, ಕಣ್ವಳಾಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದಳ್ಬಾರಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ನ್ಹಂಯ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಸೆವಾ ಚಲ್ತಾ ತಿತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ – ಕನ್ನಡ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ಕನ್ನಡ – ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬೆಥನಿ ಧರ್ಮ್‌ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಭೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ಲೆಲ್ಲಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆ. ಮನ್ಶಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ತಿಣೆ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ತಿಣೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೆಥನಿ ಧರ್ಮ್‌ಮೆಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪಥದರ್ಶಿನಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ವಿವಿಧ್ ಭಾಗ್ ಆಟಾಪ್ಚಿ ಹಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋಡ್‌ಸ್ಲೈಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜ್ಯಾಕ್‌ಸನ್ ಎರಿಕ್ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾನ್ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಯೋಗ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಯೋಗ ಸಾದರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸ್ವಾಗತ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊ| ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆನ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಗೊನ್ಝಾಗಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳವ್ನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ತ್ ಕೊವಿಡ್ – 19 ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೋವಿಡ್ ಝುಜಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿವಂದನ್ ಅರ್ಪಿಲೆ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೋಮನ್ ಲೋಬೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುನಿಲ್ ಮಿನೇಜಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರೊ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅನಿಲ್ ಜೊನ್ಸನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ  ಚಲೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !