ಭಾರತ್ ಚೀನಾ ಟಾಂಯ್-ಟುಂಯ್!

ಪಿಯಮ್ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೀನಾ ಚಿಂತ್ತಾಂ ತೆಂ ಏಕ್ ನವೀನ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಕಾ ಜಗತ್ತಾಂತ್ ಅತೀ ಊಂಚಾಯೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ  ತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಕೀ ತೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.

ಓಪಿಯಮ್ ಝುಜಾಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಕ್ ಸಲ್ವೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ಪಾದನಾಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಂದರ್ ನಗರಾಂನಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಪುಣ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆ. ಚೀನಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಹಾಂಗ್‍ಕಾಂಗ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಟಿಬೆಟ್ ಜಾಲೆಂ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಶಾಸನ್ ಪದ್ಧತಿಚೆಂ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಜಾಮೀನೆಚಿ ಗಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ಭಾರತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಉತ್ತರ್ ಪಶ್ಚಿಮಾಂತ್ ಡುರಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆನಿ ಉತ್ತರಾಂತ್ ಮೆಕ್‍ಮೇಹನ್ ಲೈನ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಡ್‍ಕ್ಲಿಪ್ ಲೈನಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಂತ್ ಆನಿ ಬೆಂಗಾಳಾಂತ್ 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್. ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿಂಕ್ ವಿದೇಶಿ ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ 1857 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್.

‘ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ತಣ್ ಸಯ್ತ್ ಕಿರ್ಲಾನಾ’ ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರುನ್ ಲೋಕ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ –  ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್.  ತಾಣೆ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಮುಖೆಲಿ ಝೌ ಎನ್ಲಾಯ್ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಅಸಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾಶ್ಟ್ರಾನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೀ ನೆಹ್ರು ಆಪ್ಲೆಂ ಧೃಡ್ ಮೇಟ್ ಘೆತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್. ತಾಣೆಂ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ ಚಿನ್ಕಾರಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್. ಮುಖ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿಂ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಚೀನಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ತಿಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ರಾಜ್ – ಚೈನೀಸ್ ಎಂಪಾಯರ್, ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ವಾ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಮಧೆಂ ತುಟಾವ್ ಆಸ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ವಿದೇಶಿ ಪುಣ್ ತೆ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಮುಗಲಾಂ ಭಾಷೆನ್. 17ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್, ಭಾರತ್ ಆನಿ ಚೀನಾ ದೋನ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಸಂಪನ್ನ್ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ, ಚೀನಾ ಏಕ್ ಏಕೀನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್.

ಚೀನಾನ್ ಮಂಚು ರಾಜ್‍ಕರ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸರ್ಕಾರ್ 1911 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಿಕಾ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಡಿ ಪರತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಚಿಯಾಂಗ್ ಕೈ-ಶೆಕ್‍ನ್ ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟ್ ಸೊಲ್ಲೊ ಮಾನುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಕೆನ್ನಾಂ ನೆಹ್ರು 1947 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಸಿಯನ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಪಯ್ಲೊ, ಚೀನಾಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಥೈಂಸರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಜರ್ ಟಿಬೆಟಾಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ ತರ್. ಚಿಯಾಂಗ್ ಆನಿ ಮಾವೊ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ನಾಸ್ಲೊ.

ಗೆಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಚೀನಾ ಮಧೆಂ ಉಜೆಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್ 20 ಭಾರತೀಯ್ ಜವಾನಾಂಚೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡೀತ್ ಮುಖಾರ್ ವೆಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಜಾಣಾರಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬೇಜಿಂಗ್ ಹಾಣಿ ಸಹಮತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆಂ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಅನಧಿಕೃತ್ ಆನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ತಸೆಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಭಾರತ್ ದೊನೀ ದೇಶಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟಂವ್ಕ್ ಆಶೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಶಿವಾಯ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಂಯ್. ಆಮ್ಚೆ 20 ಜಣ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭಾರತಾಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ‘ಗಡಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕೋಣ್ಂಚ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರ್ ಮರೊಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್! ಹೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಫಟಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ? ಖಬರ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ತಾನಾ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ? ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುನ್ ಆಪುಣ್ ಗುರ್ವಾರ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ನಂಯ್ಗಿ ಹೆಂ? ಜರ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೇವಾಧೀನ್ ಜೋರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ನಾಂತ್. ರಿಗ್ಲೆ ತರೀ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾರತಾಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಯ್ರ್ ಉಭಯ್ತೊ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾರತೀಯಾಂಚೆಂ ನಶೀಬ್. ಹೆಣೆಂ ಕೊರೋನಾ ಆನಿ ತೆಣೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಖರೊ ನಾ!

ಚೀನಾಚಿ ಭುಂಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾಕೀ ತೀನ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಜಣಾಸಂಕೊ 2018 ಲೇಖಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚೀನಾಚೊ 1,393 ಬಿಲ್ಲಿಯಾ ಆಸಾ ತರ್ ಭಾರತಾಚೊ ಜನಸಂಖೊ 1,353 ಬಿಲ್ಲಿಯಾ ಆಸಾ. ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿಚೆರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಗನ್ನಾಂ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರೊ ಕರ್ಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ಸ್! ಹಾಂತುಂಚ್ ಕಳ್ಟಾ ಕೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವಾ ಮುಖಾರ್ ದೇಶಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣ್!  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮೆಶಿನ್ ಗನ್ನಾಂ ದೀಂವ್ಕ್  ಜಾಯ್ನಾ ಕಿತೆಂ? ಪಟೇಲಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ರುಪಯ್ ಉದಾಕ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ದೇಶಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜವಾನಾಂಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಅಸ್ತ್ರಾಂ ವೊದ್ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಮಾನಾ?  ಪರ್ನ್ಯೊ ಗನ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಣ್ಕೆ ಮಾರುಂಕ್? ಆರೆಸ್ಸೆಸಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಥೊಡೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕೀ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ನಾಟ್ವಾನಾ? ತೆ ಸಾಂಗೊಂದಿತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಮೋಡಿಕ್ ತುರ್ಥಾನ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಕರುಂಕ್.

ವಾರ್ತಾಗಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಕೀ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚೀನ್ಕಾರಾಂನಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾತರಿಲ್ಲ್ಯೊ, ತಸೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಸೊಂಠ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕಠೀಣ್ ಥಂಡಾಯೆಚಿ ಸುವಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಲ್ವನ್ ವ್ಯಾಲಿಂತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಹಿಮಾಲಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೂಡಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸುಲಭ್ ನಂಯ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನೀ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಗಡಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ! ಆರ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕೀ ಥೊಡೆ ಸೊಜೆರ್‌ಚ್  ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್!!

ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ವಿವಿಧ್ ನಗರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಜಮ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ಟೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾ. ಸಭಾರ್ ಲೋಕಾನ್ ಚೀನಾ ವಿರೋಧ್ ಆಪ್ಲಿ ಬೊಬಾಟ್ ಉಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಚಿನ್ಕಾರಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕ್ಷಿ ಜಿನ್‍ಪಿಂಗಾಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಕರುನ್ ಜಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಗುಜ್ರಾಥಾಂತ್ ಚೀನಾಚ್ಯೊ ಟೀವಿ ಜಳ್ಳ್ಯಾತ್, ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಅಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಚಿನ್ಕಾರಾಂಕ್ ಏಕಾ ಸೆಕುಂದಾಕೀ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಕ್ಕಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಹಲ್ಕ್ ವಸ್ತು ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹೆ ಚಿನ್ಕಾರ್. ವುಹಾನಾಂತ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮಾಸ್ಕಾಂ, ವೆಂಟಿಲೇಟರಾಂ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರಾಂ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ವೈರಸ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ವಾಡವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಚ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ  ಮನಿಸ್ ಹೆ, ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್. ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಹೆ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್. ಆಜ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್?

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಚೀನಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾರತಾಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಮಿ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಂವ್, ಗುರು ಗ್ರಹಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಸ್ತು ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನಾಂ, ರೈಲಾಂ ತಯಾರಣ್, ಸಾಂಖೆ ಬಾಂದುಂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಾರ್ಜಿ ಕರುನ್ ಉಣ್ಯಾನ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಚೀನಾಕ್ ದಿತಾ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಚೀನಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಸೆಂ? ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹಾ ಯೋಜನಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಬಕ್ವಾಸ್ ಮೆಳ್ಟಾತ್?

ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊಚ್ ದೇಶ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಂವ್ ವ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೀನಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಂಕಾಡ್ ಬಾಂದ್ತಾಂವ್? ಹೆಂ ಆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಯೋಜನಾಂ ಭಾರತೀಯಾನಿಂಚ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲೆಂ ನಿರುದ್ಯೋಗ್ಪಣ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಸೆಂ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಸೆಂ? ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಿಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾತ್?

► ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ

65% feel thumbs up. And how do you feel?
23 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. Philip Mudartha

  Modi is facing an unprecedented challenge to his foreign policy. Known to berate his predecessors and particularly be-little Nehru for his pacifist approach to China, he has left little maneuvering space in dealing with the national anger and disappointment in his leadership when it comes to appeasing China.

  He has been silent, especially after his much-touted one-on-one informal rendezvous with Xi Jinping. Known for theatrics and event management skills, he did try to market Xi to the Indian audience. None, but his right-wing devotees, were impressed. Hardly any Indian, even the made in china smart-phone using young middle class, have not forgotten the humiliation inflicted by China on our national psyche.

  Despite Modi’s silence on Chinese aggressive stances in the South China Sea, Tibet, against Uguirs, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, China has continued in its salami-slicing tactics on LAC with India. In fact, true to Chinese proverb (Skin the Cat to scare the monkeys), Xi has ordered his military to breach all accords signed since 1993 on border issues and skinned India, hoping to scare the other neighbors.

  Modi has begun with a wrong statement, lauded by China: No Indian territory is occupied! In the second breath, he has said pretty much what he has often said: the sacrifice will not go in vain. What does it mean? Isn;t it tie for him to defang the Dragon, ask his people.

 2. Alphonse Mendonsa

  Nice and timely article on current political situation…but what I guess is these soldiers are sacrificed just like lambs to the slaughter for election winning purpose.

  Secondly, the security guards protecting our political leaders have sophisticated weapons but our soldiers out dated guns that is very sad part.

  The main question now remains is how to drive out Chinese soldiers from our occupied areas in Ladak ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !