Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮ್ಚೆ ದೋಗ್ ಪಾಪಾ

13 ಮಾರ್ಚ್ 2013 ವೆರ್  ವಾತಿಕಾನಾಂತ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ನವೊ ಪಾಪಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ವಾತಿಕನ್ ಶೆರಾಂತ್ ಪಾಪಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿ ನಲಾಂನಿ ಆರ್ಜೆಂತಿನಾಚ್ಯಾ ಹೊರ್ಕೆ ಮಾರಿಯೊ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಬಹುಮತಾನ್ ಜಿಕಯ್ಲೊ. ಹೊ ಚುನಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಪಾಪಾ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಹಿಂ. ಬಗಾರ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಹುದ್ದೊ ಸೊಡ್ನ್, ನವ್ಯಾ ಪಾಪಾಕ್  ವಿಂಚುಂ ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕೆಲೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಕ್ 2013 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ದೋಗ್ ಪಾಪಾ ಲಾಭ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೊ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್; ತಾಣೆಂ ಪಾಪಾ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೊ ಪದ್ವೆರ‍್ಲೊ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ನವ್ಯಾನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚೊ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ.

ಹೊ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಘೆವ್ನ್, ‘The Two Popes’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ 2019 ವ್ಯೆರ್, Netflix ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಾಮಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತಾ, ಯಾಜಕ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ವಾತಿಕನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಚ್ ರುಚ್‍ಚ್ಯೆ ವಿಷಯ್ ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಕ್ಟಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಶಿಫಾರಸ್. ದೆಕುನ್ ಹೊ ವಿಮರ್ಸೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಾಸೊ.

ದೋಗ್ ಪಾಪಾ ಪಿಂತುರಾಚಿ ಕಾಣಿ

2 ಆಪ್ರೆಲ್ 2005 ವ್ಯೆರ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಿ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಹೊರ್ಕೆ ಮಾರಿಯೊ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಆರ್ಜೆಂತಿನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯುನಸ್ ಆಯ್ರಿಸ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಸವೆಂ ಟಿವಿರ್ ಪಳೆತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಾಲಾಂಚ್ಯೆ ಸಭೆಂತ್ (Conclave) ವಾಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ರೊಮಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾ. ಏಯರ್‌ಪೋರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರ್ನ್ ವಾತಿಕನಾಂತ್ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಾಕ್ ತೊ ವೆತಾ. ಪಾಪಾಚ್ಯೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೈವ್ ಟೆಲೆಕಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್, Conclave ಜಮ್ತಾ. ಸಾಲಾಚ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ದಾರ್ವಟೆ ಬಂಧ್ ಜಾತಾತ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಸಂಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಬಂಧ್! ಫಕತ್ ಸಾಂ.ಪೆದ್ರು ಬಾಜಿಲಿಕಾಚೆ ಎಕ್ಯೆ ದುಂವ್ರಾ-ನಳಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಕೇತ್ ಮಾತ್ರ್ : ಕಾಳೊ ದುಂವರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕೋಣ್‍ಯಿ ವಿಂಚೊನ್ ಯೆವ್ನಾ. ದೊವೊ ದುಂವರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತರ್, ನವೊ ಪಾಪಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ” Habemus Papam “.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಂವ್ಡಾಂತ್ ಜರ್ಮನ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ರೆಟ್‍ಜಿಂಗರ್ ಹಾಕಾ 47 ಮತ್, ಅರ್ಜೆಂತಿನ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ 10 ಮತ್ ಅನಿ ಉರ್ಲೆಲೆ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟೊನ್ ವೆತಾತ್. ಕೋಣ್ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಕ್ 77 ಮತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ತೊ ನವೊ ಪಾಪಾ ಜಾತಾ. ರಾಂವ್ಡಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ವೆಳಾ ತಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಂ ಮೆಜಾರ್, ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ರೆಟ್‍ಜಿಂಗರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಪಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ  ಕಾಳ್ಜಿ (ambition) ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾ. ತಶೆಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ರಾಂವ್ಡಾಂತ್  ತಾಕಾ 77 ಮತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಧಾ. ರೆಟ್‍ಜಿಂಗರ್ ನವೊ ಪಾಪಾ ಜಾತಾ. ದುಂವರ್ ದೊವೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಚವ್ಕಾಂತ್ ಜಮ್ಲೆಲೊ ಜಮೊ ಸಂತೊಸ್ತಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ‘We have the Pope’ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯೂಸ್-ಕಾಸ್ತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಬಸ್ ಧರ್ನ್ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಏಯ‌ರ್‌ಫೊರ್ಟಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಬ್ಯೂನಸ್ ಅಯ್ರಿಸ್ ಪಾವ್ತಾ.

2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪುಣ್ 75 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾತಿಕನಾಕ್ ಚೀಟ್ ಬರಯ್ತಾ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಧಾಡ್ತಾ ತರೀ ಕಸ್ಸಲಿ ಜಾಪ್ ಯೇನಾ. ಖುದ್ದ್ ಪಾಪಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಬ್ಲತ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ರೋಮಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕರ್ತಾ. ಆಯಿನ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ವಾತಿಕನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ಯೆತಾ. ರೊಮಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಏಯರ್‌ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ವಾತಿಕನಾಚ್ಯೆಂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಾಲಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಖುದ್ದ್ ಉಕಲ್ತಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪೆಸೆಂಜರ್ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ತಾ. ಚಾಲಕ್ ತಾಕಾ ವಾತಿಕನಾಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೆಕ್, ರೊಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಮೆ-ರಾವ್ಳೆರ್ ಕಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಾಂಡೆಲ್ಫೊಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಪಾಪಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನರಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತೊ ಕರ್ತಾ. ವೋಂವ್ಯಾ-ಝಡಾಚೊ ಫರ್ಮಳ್ ತಾಕಾ ಆಂವ್ಡೆತಾ.

TP04

ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ ಪಾಸಾಯ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಬರ್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ಲೇಸ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಕಾ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸಂವಾದ್ ಆನಿ ತರ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ದೋಗಾಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲ್ತಾ : ದೆವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್. ಹೆಂ ದೇವ್-ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ತರ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ರುಚಿಚ್ಯೆಂ, ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. “ಇಗರ್ಜ್ಯೆನ್ ಬದ್ಲಾಜೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ. “ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ.” ಚಿಡಾಯ್ತಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್, “ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ರೂಲಿ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ನಹಿಂ ತುಕಾ, ತುಜಿ ಮರ್ಜಿ ಜಾಯ್ಜೆ”. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಚಿಂ homosexuality ಆನಿ LGBT rights , ಸ್ತ್ರೀ-ಯಾಜಕ್‍ಪಣ್, ಡಾಯ್ವೊರ್ಸ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಯಜಕ್‍ಪಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ misquote ಆನಿ out of context ಕರ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂಕ್ ದುರ್ಸತಾ. ತರಿಪುಣ್, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಬದ್ಲಾಜೆ ತೆಂ ಜರೂರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಾಂಪ್ರಮಯ್ಸ್; change mean compromise ಮ್ಹಣ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ತಾ. ತರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್, “ತುಜೆಂ ಚಿಂತಪ್, ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತುಜಿಂ ಕಸ್ಸಲಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದಿನಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ತಾ.

ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ರಾಜಿ-ಪತ್ರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾ. “ತುಂ ರಿಟಾಯಾರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆ ವಿರುದ್ಧ್ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಚಿಂತಲೊ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿರೋದಿ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಜಾಣಾಂತ್”. ರಾತಿಚ್ಯೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಪಾಪಾ ವೆಗ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ‍ಚ್ ಜೆವ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾತಾ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ಕಾ-ಸಾಲೆಂತ್ ತೆ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಪರತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜಿ-ಪತ್ರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಪಾ, ವಿಷಯ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಪುಣ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಾವೆರಿಯಾಂತ್ ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಕಸೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊ, ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ದೇವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ bookworm ಶಿಸ್ತೆ ನಿಮ್ತಿಂ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತಲೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ-ಕಥಾ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಮಿಸ್ಸರ್ ರೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೂಡ್-ಚಾರಿ ಪೆಟ್ಯಾಚಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಆಸ್ಟಿಯನ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಭಾರಿಚ್ ರುಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ವೇಳಾ, ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಆಪ್ಲಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ : ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಲಾಂಬ್ B&W Flash-back technique ವಾಪರ್ತಾ. ತರುಣ್ ಹೊರ್ಕೆ ಏಕಾ ಲ್ಯಾಬಾಂತ್ ಸಂಶೊಧನ್ ಕರ್ಚೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ತಾಚಿ ಬೊಸ್ ಏಸ್ತೆರ್. ಸ್ವೀಟ್-ಹಾರ್ಟ್ ಅಮೆಲಿಯಾ. ತೆಂ ಆನಿ ಹೊರ್ಕೆ Tango ನಾಚ್ತಾನಾ, ಸೊಭಿತ್ ಜೊಡೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ದೇವಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಏಕಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಹೊರ್ಕೆಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಉದೆತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಖರಾರ್ ಮೋಡ್ನ್, ತೊ ಜೆಸ್ವಿತ್ ಮೇಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಫಾದರ್ ಜೆಲಿಕ್ಸ್ ಅನಿ ಫಾದರ್ ಯೊರಿಯೊ ತಾಚೆ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕೊರ್ ತಶೆಂ ಇಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. 36 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ಅರ್ಜೆಂತಿನಾಚೊ ಜೆಸ್ವಿತಾಂಚೊ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಿಯಲ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಬ್ಯುನಸ್ ಆಯ್ರಿಸಾಚಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾತಾ.

ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜಿ-ಪತ್ರ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ, “Silence” ಮ್ಹಣ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಿಯಾನೊ ಖೆಳ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಪಾಪಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾತಾ. ಆಪುಣ್ ಥಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿದ್ರೆ-ಸಾಲಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾ, ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್.

TP07

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ , ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ, ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಪಾಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರ್ ಧರ್ನ್ ವಾತಿಕನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುಚನ್ ನಾಷ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಘಡ್ಬಡೊನ್, ತೊ ಹೆಲಿಪ್ಯೇಡಾಕ್ ದಾಂವ್ತಾ. ಪಯ್ಣಾ-ವೇಳಾ, ಪರತ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜಿ-ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಪಾಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಪಾ ಪರ್ತುನ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆತಾ. ವಾತಿಕನಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಪಾಪಾ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವ್ಹರಾರ್ ಸಿಸ್ತಾಯ್ನ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಪಾಪಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಪಾಪಾ Room of Tears ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ಕೂಡಾಕ್ ವರ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಎಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. “ದೇವಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಬಹುಶಾ, ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿಜೆ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತುಂ ಫಾವೊತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಪಾಚಿ ಗಾದಿ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಹೊ ನಿರ್ದಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಂ ವಿಂಚುನ್ ಯೆತಲೊಯ್!”

“ನಾ, ತುಂ ಜಿಣಿ-ಭರ್ ಪಾಪಾ. ಪಾಪಾ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀನಾಂತ್. ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ಯೆಚಿ ರೀತ್-ರಿವಾಜ್. ಮೊಡಿನಾಂಯ್ ತಸ್ಲಿ. ತುಂವೆ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ”.

“ರಿತಿ-ರಿವಾಜೆ ವಿಷಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ತುಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕಶೆಂ, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್”

“ನಾ, ಪಾಪಾನ್ ಪದ್ವಿ ಸೊಡ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ compromise “.

“compromise ಆನಿ change ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಅಂತರ್ ಆಸಾ, ಏಕ್‍ಚ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ನಹಿಂ ವೆ ತುಂವೆ?”

“ವ್ಹಯ್ ಪಾಪಾ, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಾಡುಂಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಆರ್ಜೆಂತಿನಾಂತ್ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಜುಂಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ compromise ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.”

ಹಾಂಗಾಸರ್, ಅನ್ಯೇಕ್ Flash-back ಸುರು ಜಾತಾ. 1976 ಇಸ್ವಿ. ಆರ್ಜೆಂತಿನಾಂತ್ ಚೆ ಗ್ವೆವಾರಾ ಆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾನಾಶಾಹಿ ಪದ್ವೆರ್ ಯೆತಾ. ದಾವ್ಯಾ ಪಂತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್, ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚ್ಯೆಂ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ಫವೆಲಾಂನಿ (slums) ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ದುರ್ಬಳ್ ಲೋಕಾಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆಚ್ ಥೊಡೆ ಯಾಜಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಯೆಲಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಯೋರಿಯೊ ಹ್ಯಾ ‘ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಂಚೊ’ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್. ದೋಗಾಂಕ್‍ಯೀ ಬರ್ಗೋಲಿಯೊ ಯಾಜಕ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಕರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಂ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್, ಪಿಛಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಡಯ್ತಾತ್. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಡ್ಮಿರಲಾ ಕಡೆಂ ವಚೊನ್, ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ ಜಿ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾ. ಯೊರಿಯೊ ಹ್ಯಾ Dirty War ಕಾಂಡಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಜಾತಾ.

“ಮ್ಹಜಿ ಚರಿತ್ರಾ ತಶಿ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತರ್‌ಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ.

“ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಖರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲೆ ನಿರ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಾಪಾ. ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್, ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ಪಾಪಾ ತಾಕಾ ಅಬ್ಸೊಲುಸಾಂವ್ ದಿತಾ, ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್.

ಆತಾಂ, ಪಾಪಾಚಿ ಸರ್ತ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್.

“ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ…” ಮ್ಹಣೊನ್, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆವಾಜ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಪಾ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಆಯ್ಕೊನ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವೇಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್, ಮೆಶಿಯಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾ. “ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಕರ್ಮಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯೆರ್ ಫಾವೊತೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾಂವೆ ಘೆಜೆ ಅಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂತು ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲೊಂ”. ಹ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಪಾಪಾಕ್ ಅಬ್ಸೊಲುಸಾಂವ್ ದಿತಾ.

TP08

[ಸೂಚನ್: Marcial Maciel Degollado ಹೊ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಯಾಜಕ್ ದೋನ್ ಮೇಳಾಂಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊ ಘೆತಲೊ. ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ sexually abuse ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲೆಲೆಂ]

ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಆನಿ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ವಿಚಾರ್ ಬದ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭಾವಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಹೆ ದೋಗ್ ಕೊಪೆಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್. ಕೊಪ್ಲಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಭರ್ಸಾನಾತ್ಲೊ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ವೆತಾ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಸ್ವೀರೆಂಕ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ಏಯರ್‌ಫೊರ್ಟಾಕ್ ವರುಂಕ್ ವಾತಿಕನಾಚಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಗಾಡಿ ಯೆತಾ. ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಪಾಪಾಕ್ Tango ನಾಚೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. “ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿನಾಕಾ ತಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಪಾ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾ. ಹೀ‍ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್!

ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿತಾ : ಫೆಬ್ರೆರ್ 28, 2013. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ , ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಕಾಡ್ದಿನಲಾಂಚಿ ಸಭಾ ಜಮ್ತಾ. ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಹೊರ್ಕೆ ಮಾರಿಯೊ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಾಂವ್ಡಾಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಲಾಭೊನ್, ನವೊ ಪಾಪಾ ಜಾತಾ. ದೊವೊ ದುಂವರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಲೋಕ್ ಸಂತೊಸ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಧ್ಯಾಮಾಂ ಹ್ಯೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. Room of Tears ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಚ್, ಬರ್ಗೊಲಿಯೊ ಸಾಧ್ಯಾ ದೊವ್ಯಾ ಲೊಬಾಚ್ಯೆರ್ ಪಾಪಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ವೆತಾ ಆನಿ ಪಾಪಾ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾ. ತೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚ್ಯೆಂ, ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿಚ್ಯೆಂ ನಾಂವ್, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಪಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಘೆತಾ. ತಿ 2013 ಮಾರ್ಚ್ಯಾಚಿ 13 ತಾರಿಕ್.

ಪಿಂತುರಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್  ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಾಪಾ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ಕಾಸ್ತೆಲ್ ಗಂಡಾಲ್ಫೊ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಭೆಟ್ತಾ. ದೋಗೀ ಬಸ್ಕಾ-ಸಾಳೆಂತ್ ಏಕಾಚ್ ಸೊಫಾಚ್ಯೆರ್ ಬಸೊನ್, ಜರ್ಮನಿ ಆನಿ ಅರ್ಜೆಂತಿನಾ ಮಧೆಂ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂಲೆಂ FIFA World Cup ಪಳೆತಾತ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅರ್ಜೆಂತಿನಾಕ್ ಸಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಜರ್ಮನಿಕ್. ಅಕ್ರೆಕ್ ಜರ್ಮನಿ ಎಕ್ ಗೋಲ್ ಮಾರ್ನ್, ಆರ್ಜೆಂತಿನಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ತಾ!.

ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್‌ಧಾರಾಂಚೆಂ ನಟನ್

ದೊಗಾಂ‍ಯಿ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಾಂಚ್ಯೆಂ ನಟನ್ ಭಾರಿಚ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಆಂತೊನ್ ಹೊಪ್‍ಕಿನ್ಸ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಖೆಳೊನ್ ಹ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಧಾರುಣ್ ಜಿನೊಸ್ ಜಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರ್ತಾ. ಹೊ ಸಾಧ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲಾ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಪಾನ್, ಚಾಲಿಂತ್, ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಪಾಂನಿ ನೆಸ್ಚ್ಯೆ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಮೊಚೆ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾದಾಯೀ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹೊ ಪಿಂತುರಾಚೊ protagonist; ಆನಿ anti-protagonist ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ.

TP01

TP02

ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜೊನಾತನ್ ಪ್ರಯ್ಸ್ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ಖೆಳ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಸಾಧ್ಯಾ ಮನ್ಷ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ದೇವಾಚೊ ಮನಿಸ್. ಖಡಕ್ಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ತಾಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ನೈಂ. ತಾಚೆ ಲೇಸ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ಸಾಧೆ ಕಾಳೆ ಮೊಚೆ, ತಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ನೆಸಪ್, ಮಿಲಾವಾಚಿ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್, ತಾಚಿ ಚಾಲ್, ಗಾರ್ಡನರಾಂ ಕಢೆಂ, ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್ ಭದ್ರತಿ ಸಂಬಾಳ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಗಾರ್ಡಾಂಕ್ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ಚಿ natural poise and ease, ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾತ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಪಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್, ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾತಿಕನ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸರಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕನೆಕ್ಶನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಪಿಂತುರಾಚೊ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆನಿ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ಮಧ್ಲಿ ಭಾಸಾಬಾಸ್. ಹೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಭಾವ್. ಪುಣ್, ತೆ ಇಷ್ಟ್ ನಹಿಂ, ದುಸ್ಮಾನ್ ನಹಿಂ ಪುಣ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ತಡಿಂಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ, ಆಪ್ಲೆಚ್ ಸಿದ್ದಾಂತ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ದರ್ಶಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಮನಿಸ್. “ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದಿನಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ಖುಬ್ಳೊನ್. ತರಿಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಮಾನ್ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಟ್ಪಣಾಚೆಂ flashback ನಾಂ. ಅಂತೊನ್ ಹೊಪ್‍ಕಿನ್ಸ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಲಾಂಬ್-ರೂಂದ್ flashback ವಾಪ್ರಿತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ. ಜೊನಾತನ್ ಪ್ರಯ್ಸ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಕಲಾಕರ್. ಬಹುಶಾ, ಲಾತಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಸಂಸಾರಾಚೊ ಕೋಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕೊನ್ಸೊ. ಹ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಓಳೊಕ್ (Information) ಹೆರ್ ಭೂ-ಖಂಡಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶಕಾಂಕ್ (audience) ನಾಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಬ್ರಾಸಿಲಾಚೊ. ತಾಕಾ ಲಾತಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಶೆರಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾಗತಿಕ್ ದರ್ಶಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.

TP03

ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಗೆತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಪಾನ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ನವೊ ಪಾಪಾ ಜಾವ್ನ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ: ತಾಚೆಂ neo-liberalism ವಿರುದ್ಧ್, ಸಾಂಸಾರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಾಂಚಿ ವೀದ್-ವಾವ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧ್ ಆನಿ ವಾತಾವರಣ್ ದುಶ್ಟೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ, ಕಶ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂಸೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ.

ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೊನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯೆಂ ತಸಲೆಂ ನಹಿಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾ ಕಾತಿರ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾತ್ವಿಕ್ ಆನಿ ದಯ್ವಿಕ್ ತರ್ಕಾಚಿ ತೀರ್ಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ದೆಕುನ್, ಹಾಂವೆ , ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ತಿಯಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ?

1. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್, ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಥಿಯೊಲೊಜಿ ಕಲ್ ಆನಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿಕಲ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಆಸ್ಲೊ ತೆಂ ಸತ್. ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಶಾಣಾಂ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಹೆಂ ತರ್ಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನಾ. ಆಜುನ್, ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ರಾತ್-ದೀಸ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ.

TP05

2. ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಘುಂತ್ಲೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್. ತಸಲೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊ ವಾತಿಕನ್ ಕ್ಯುರಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಹಿಂ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಮೂಲ್ಯಾಂತ್ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಬರಲ್ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಕ್ ವಾತಿಕನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ‘ಆಪುಣ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಖಬರ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಯೆನಾ.

3. ಪಾಪಾ ಎಮೆರಿಟಸ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ 2019 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಏಕ್ 6,000 ಸಬ್ದಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಯಾಜಕಿ sexual mis-conduct ಕ್ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮಣಿಯಾರಿಂಚಿ ‘ಮಾರೆಕಾರ್ ಲಿಬರಲ್ ಥಿಯೊಲೊಜಿ’ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸಲಾಂ. ಫಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾಂ ತರೀ, ಕೊಣಾಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲಾ ತೆಂ ವಾತಿಕನಾಚೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ Time ಮೆಗಜಿನಾನ್ ಕರ್ನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ.

4. ದೊಳ್ಯಾಂ-ಆಡ್ ಬಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವೆಚ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಾಯ್ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಾನಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ಭಾಸಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಪಾಪಾ ಎಕ್ಲೊಚ್; ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್’ ಅಶೆಂ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ವಾತಿಕನ್ ಕ್ಯುರಿಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಕಾಡ್ದಿನಲಾಂಕ್, ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾತಿಕನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆ-ಘರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಚೊ ವಿರೋದ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಾಪಾ ಎಮೀರಿಟಸ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ, ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯೆರ್ (authority) ಸುಂಕಾಣ್ ಘಾಲಾಂ.

5. 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಜರ್ಮನ್ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಜೋಕಿಮ್ ಮೀಸ್ನರಾಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೀಸ್ನರಾನ್ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತೊ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮೀಸ್ನರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ II ಹಾಚೊ ಪಾಟ್ಲವ್ದಾರ್ ತಶೆಂ ಪಾಪಾ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚೊ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚೊ ಮ್ಹಾ-ಇಷ್ಟ್. ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಕ್ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಲೊ . ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಅನಿ ತಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ದಿಸಾಳೆಂ The Guardian ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ.

TP06

6. ಗಿನಿಚೊ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ರೋಬಟ್ ಸಾರ‍್ಹಾ ವಾತಿಕನ್ ಕ್ಯುರಿಯಾಚೊ ಸಾಂದೊ, ಆನಿ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ತಾಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ವಾತಿಕನಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊಲೊ ತರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿವಾದ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಚ್ಯಾ ‘From the depths of Our Hearts’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಭಾಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ದಿಸಾಳೆಂ ‘le Figaro’ ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 2020 ವ್ಯೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಬುಕಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಅವಸ್ವರ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ಲಿಖ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. ಹೊ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಪಂಗ್ದಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ತಸೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಪಾಪಾಚ್ಯಾ ನವಿಕರಣ್ ದಿಶೆಚೊ ಬದ್ಧ್ ವಿರೋದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಯಾಜಕೀ ಆಂಕ್ವಾರ‍್ಪಣಾಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಪಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಪಾನ್ ಡಾಯ್ವೋರ್ಸ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಠಿಕಾ ಹಾಂತು ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಚ್ಯಾ, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ, ದೊತೊರ್ನೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಬರಲ್ ಪಾಪಾಕ್ ನಜರ್-ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾನಾಚೊ ಧ್ಯೇಯ್.

7. ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊಕ್ ‘ಪ್ರಾಜಿತ್’ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹುದ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವವ್ನ್, ಸಾದೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕೊರ್ದೊಬಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಲೊ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ-ಭರ್ ತೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಜೊಪ್ದ್ಯಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ರಾವ್ಲೊ. ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಶಿಕ್ಲೊ. ಆಜುನ್ ಪಾಪಾಲ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ತೊ ರಾವಾನಾ; ವಾತಿಕನಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯ್ಯಾ ಗೆಸ್ಟ್-ಹೌಸಾಂತ್ ಸಾದ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ. ಡೊರ್ಮಿಟರಿ ಟಾಯ್ಪಾಚ್ಯಾ self service ಜೆವ್ಣಾ-ಸಾಲಾಂತ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಜೆವ್ತಾ . ಹಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್. ತಾಚ್ಯಾ ತುಲನಾಂತ್, ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಮೊನಾಸ್ಟರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ, ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ನವೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಘರಾಂತ್ ತೊ ರಾವ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ವಾತಿಕನಾಂತ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕಾಡ್ದಿನಲ್ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂಚಿ ಸೆವಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ತಾ.

8. ಪಾಪಾ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ, ಪಾಪಾಲ್ ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರ‍್ಗೊಲಿಯೊನ್ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆನಿ ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್. ಪುಣ್, ಬೆನೆದಿಕ್ತಾನ್ ಹಿ ಭಾಸವ್ಣ್ ಪಾಳುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಸತ್.

9. ಬೆನೆದಿಕ್ತಾಕ್ ಕಸ್ಸಲ್ಯಾಂ ಟಿವಿ ಸಾಂಖಳಿಂಚಿ ವ ಫುಟ್‍ಬೋಲಾಚಿ ಒಡ್ಣಿ ನಾತ್ಲೆಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ತಾಣಿ ಸಾಗಾತಾ 2014 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಫಾಯ್ನಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉಬ್ಜನಾ. ಬೆನೆದಿಕ್ತ್ ಜರ್ಮನ್ ಟೀಮಾಕ್ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆರ್ಜೆಂಟಿನ್ ಟೀಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಬಹುಶಾ ಏಕ್ ಸಂಕೇತ್ ಕಿ ದೋಗಾಂ ಮಧೆಂ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ‍್ಯಿ, ತೆ ಏಕಾಚ್ ಪಂಗ್ದಾಂತ್ ನಾಂತ್.

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel awesome. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. Simon Miranda

  Very informative article. Haven’t watched the movie, but you have penned it well.
  Indeed Church is going through turbulant times and I think it is the faith of ordinary people that is still holding the church together.
  I often times wonder, the two witnesses book of revelation mentions (Rev. 11) and the end times.

  1
  1
 2. mm
  Lawrence V Barboza

  Unique and interesting thank you so much. The author is successful in creating a desire to watch the movie, will read this article again after watching the movie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.